Samochody demonstracyjne

Pytanie:

"Dealer samochodów prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Do salonu samochodowego zakupuje samochody demonstracyjne i rejestruje je na siebie w wydziale komunikacji. Samochody sprzedawane są jako używane przed upływem 12 miesięcy. Czy zakupione samochody i zarejestrowane na właściciela firmy mogą być traktowane jako towary, a co za tym idzie, czy można odliczyć od nich 100% VAT przy zakupie, a w momencie sprzedaży naliczyć VAT 22% od ceny sprzedaży?"

Odpowiedź prawnika: Samochody demonstracyjne

Z opublikowanych interpretacji organów podatkowych wynika, że generalnie uznają one prawo dealera do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) od samochodu przeznaczonego do celów demonstracyjnych zwłaszcza wtedy, gdy samochód ten nie został zaliczony do środków trwałych, lecz ma być w przyszłości odsprzedany (tzn. jest traktowany jako towar handlowy).

Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu w piśmie z dnia 30 sierpnia 2004 r. (sygn. III MUS/WV/443/93/2004) stwierdził, iż "Jeżeli więc podatnik nabywa pojazd z zamiarem dalszej jego odprzedaży, a wartość jego przekracza 3500 zł, i zakłada, że nie będzie go używał dłużej niż jeden rok (w opcji, że termin ten zostanie dotrzymany), wobec czego nie będzie zobowiązany do wprowadzenia tego pojazdu do ewidencji środków trwałych, jak również nie będzie zobowiązany do skorygowania podatku dochodowego z tego tytułu (art. 16e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), to w świetle powyższego samochody te nie mieszczą się w definicji środka trwałego i należy je traktować jako towary handlowe, podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu, w całości".

Także Świętokrzyski Urząd Skarbowy w piśmie z dnia 5 sierpnia 2004 r., sygn. RO/436/146/2004 uznał, że "przepis ograniczający odliczenie (...) nie dotyczy przypadków, gdy odsprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umowy leasingu tych samochodów (pojazdów) stanowi przedmiot działalności podatnika, tj. gdy samochody są towarem handlowym".

Jeszcze bardziej korzystna dla podatników interpretacja wynika z pisma Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 30 czerwca 2004 r. (US72/RPP1/443-133/04/RW): „Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że Spółka prowadzi import i odprzedaż samochodów osobowych, które rejestruje, a następnie używa jako samochody demonstracyjne lub w celach administracyjnych na potrzeby Spółki. Samochody te używane są w okresie krótszym niż 1 rok i traktowane są jako towary stanowiące składniki majątku, bądź użytkowane w okresie dłuższym niż 1 rok i wprowadzane do ewidencji środków trwałych. Przepis art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (DZ. U. Nr 54, poz. 535) wyraźnie mówi, że ograniczenie w odliczeniu podatku VAT przy nabyciu samochodów nie ma zastosowania w stosunku do podatników, których przedmiot działalności stanowi odprzedaż tych samochodów lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umowy leasingu.

Zasada ta dotyczy tzw. samochodów demonstracyjnych, które wykorzystywane są przez sprzedawców samochodów do zaprezentowania potencjalnym klientom. Sytuacja taka ma potwierdzenie w piśmie Ministerstwa Finansów nr PP2-7407-724/95/TZ, w którym stwierdza się, że „w sytuacji, gdy podatnik jest np. importerem i dystrybutorem samochodów osobowych tzn. odprzedaż samochodów stanowi przedmiot działalności podatnika - bezspornym jest fakt, że przedmiotowe samochody demonstracyjne będą z założenia odprzedawane, dlatego uznaje się za zasadne dokonywanie przez podatnika odliczeń podatku VAT, naliczonego przy zakupie tych samochodów”. Natomiast ustawa nie odnosi się do sytuacji, w której podatnik zajmujący się odprzedażą samochodów osobowych kupuje samochody, które wykorzystuje jako samochody służbowe. W braku wyraźnie zabraniającego takiego postępowania przepisu, należy przyjąć, iż podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych samochodów, nawet jeżeli samochody te zostały wciągnięte do rejestru środków trwałych i wykorzystywane w celach administracyjnych. Zasadniczą kwestią jest bowiem fakt, iż ustawodawca odnosi się do działalności podatnika w ujęciu generalnym, a nie do konieczności zadysponowania konkretnym samochodem.”

Oczywiście sprzedając samochód demonstracyjny jako towar handlowy, dealer musi naliczyć VAT w obowiązującej stawce.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika