Wywóz śmieci

Pytanie:

Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej mówią mi że od 1 kwietnia przepisy UE zabraniają wstępu na wysypisko osobom prywatnym a jedynie upoważnione firmy mogą to czynić. Czy istnieje jakiś limit oddawania śmieci na jedną osobę?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wywóz śmieci

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (powstających w gospodarstwach domowych) oraz nieczystości ciekłych. Właściciel musi udokumentować wypełnienie tego obowiązku przez okazanie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz przedstawienie dowodów płacenia za takie usługi. Opłatę za odbiór śmieci określać będzie umowa, ale górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za te usługi określa rada gminy.

W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli opisanych wyżej umów, odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych organizuje obowiązkowo gmina. Właściciel będzie w takiej sytuacji obowiązany do płacenia gminie za wywóz śmieci. Stawkę określi gmina. Wynika z tego, że właściciel nie może sam wywozić śmieci ze swojej posesji. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie określają limitów śmieci oddawanych na jedną osobę.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: