Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Przeczytaj najważniejsze informacje i zmiany dotyczące rejestracji, ewidencji odpadów i sprawozdań o wytworzonych odpadach.

Co to jest BDO?

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ma pomóc uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawić poziom recyklingu.

Porady prawne

Baza, po uruchomieniu elektronicznej rejestracji oraz modułów ewidencji i sprawozdawczości. pozwoli na gromadzenie i zarządzanie wszystkimi informacjami o odpadach. Jej użytkownicy będą realizować obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze wyłącznie elektronicznie.

Pierwszym elementem BDO jest Rejestr BDO, czyli lista wszystkich podmiotów, na które ustawa o odpadach nakłada obowiązek rejestracji.

Kto musi być w BDO?

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO oraz, od 1 stycznia 2020 r., prowadzenia w nim ewidencji i sprawozdawczości odpadów dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Wytwórca odpadów to każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów.

Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Rejestr prowadzą marszałkowie województw. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wpisują do niego przedsiębiorców na ich wniosek lub z urzędu, czyli bez potrzeby składania przez przedsiębiorcę wniosku.

Kto musi złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO?

Możesz sprawdzić czy jesteś objęty obowiązkiem rejestracji wypełniając interaktywny formularz udostępniony przez BDO.

Wniosek o wpis do Rejestru BDO składają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach . Zgodnie z tym artykułem, o tym czy firma powinna złożyć wniosek do Rejestru decyduje obszar, w którym prowadzi działalności
i – jednocześnie – zakres tej działalności oraz ilość i rodzaj odpadów, jakie produkuje. Obszary i zakresy, w przypadku których złożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO jest obowiązkowe, to:

Oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne:

 • Wprowadzanie produktów na terytorium kraju (oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne),
 • Recykling odpadów powstałych z produktów (oleje, preparaty smarowe opony pneumatyczne),
 • Odzysk odpadów powstałych z produktów (oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne),
 • Eksport oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi,
 • Organizacje odzysku.

Pojazdy (z wyłączeniem pojazdów historycznych):

 • Wprowadzanie pojazdów po raz pierwszy na terytorium kraju,
 • Prowadzenie punktów zbierania pojazdów,
 • Prowadzenie stacji demontażu,
 • Prowadzenie strzępiarek.

Sprzęt elektryczny lub elektroniczny:

 • Wprowadzanie sprzętu po raz pierwszy na terytorium kraju lub autoryzowani przedstawiciele,
 • Zbiórka zużytego sprzętu,
 • Zakład przetwarzania,
 • Działalność w zakresie recyklingu,
 • Działalność w zakresie procesów odzysku innych niż recykling,
 • Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Baterie lub akumulatory:

 • Wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju baterii lub akumulatorów,
 • Zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • Podmioty pośredniczące.

Opakowania, odpady opakowaniowe lub produkty w opakowaniach:

 • Organizacje odzysku opakowań,
 • Eksport odpadów opakowaniowych lub/oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów opakowaniowych,
 • Wytwarzanie, eksport, import opakowań
  lub ich wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawa,
 • Recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 • Wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju produktów w opakowaniach,
 • Eksport produktów w opakowaniach lub/oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa produktów w opakowaniach,
 • Organizacje samorządu gospodarczego.

Transport odpadów:

 • Transport odpadów;
 • Działalność w zakresie obrotu odpadami.

Wytwarzanie odpadów bez pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego

Pamiętaj: W przypadku BDO nie ma znaczenia wielkość firmy. Do Rejestru muszą się wpisać także firmy jednoosobowe, które mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być np. gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, sklepy spożywcze, warsztaty rzemieślnicze czy firmy budowlane.

Którzy przedsiębiorcy zostaną wpisani do BDO z urzędu?

Marszałek województwa wpisze do rejestru z urzędu przedsiębiorcę, który:

Kto jest zwolniony z rejestracji w BDO?

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

 • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą,
  która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,
 • podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:
  • uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
  • uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów  w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady,
 • rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

Sklepy i hurtownie

Sklepy i hurtownie, które nie oferują klientom toreb na zakupy wykonanych z tworzywa sztucznego lub oferują wyłącznie bardzo lekkie torby na zakupy nie podlegające opłacie recyklingowej (tzw. zrywki), są zwolnione z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO w zakresie tych toreb. Jeśli sklep lub hurtownia wytwarza inne odpady, które są objęte obowiązkiem ewidencjonowania, to musi mieć wpis do BDO w zakresie tych odpadów.

Odpady komunalne

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych są zwolnione z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO, w zakresie tych odpadów.

Te zwolnienie może dotyczyć na przykład drobnych usług, działalności administracyjno-biurowej, kancelarii prawnych czy biur rachunkowych.

Pamiętaj, że:

 • odpady powstające w części socjalnej dla pracowników są traktowane jak odpady komunalne gospodarstw domowych i nie podlegają ewidencji,
 • odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe),
 • jako odpady komunalne można potraktować również zużyty sprzęt elektryczny
  lub elektroniczny niezawierający składników niebezpiecznych
   np. czajniki oraz zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych. 

Jeżeli w związku z prowadzoną działalnością pojawiają się odpady medyczne(które są odpadami niebezpiecznymi), firma musi znaleźć się w BDO.

Odpady budowlane i remontowe

Firmy, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji
i napraw są zwolnione z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa
o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Kategorie i ilości odpadów zwolnione z ewidencji

Firmy produkcyjne i przemysłowe, które wytwarzają rodzaje odpadów wymienione w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, w ilościach nie większych niż wskazane w tym rozporządzeniu, są zwolnione
z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO.

Rozporządzenie wymienia rodzaje i ilości odpadów, które są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Zwolnienie dotyczy łącznie 46 grup odpadów, m.in.:

 • odpadów takich jak: odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne, produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,
 • części wytwórców odpadów opakowaniowych. Odpady z  tej grupy (15) powstają często w wyniku rozpakowywania opakowań zbiorczych. W przypadku małych przedsiębiorstw takie odpady powstają w niewielkich ilościach. Dotyczy to w szczególności właścicieli sklepów, biur i innych punktów handlowych, do których produkty dostarczane są
  w opakowaniach zbiorczych (np. w kartonach, opakowaniach z tworzyw sztucznych itp.);
 • części grup odpadów niebezpiecznych. Wśród nich znajdują się m. in. zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne, baterie zawierające rtęć, czy opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.
  Te ostatnie są szczególnie istotne z punktu widzenia zakładów kosmetycznych
  czy fryzjerskich,
 • odpadów powstałych w wyniku eksploatacji drukarek i świetlówek, o ile nie przekroczą ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Uwaga! Jeśli przekroczysz ilość odpadów, dla której nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, musisz uzyskać wpis do Rejestru BDO i rozpocząć ich ewidencjonowanie. Ograniczenia ilościowe nie dotyczą wyłącznie odpadów masy roślinnej i odpadów zwierzęcych.

Rejestracja online

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady rejestracji w BDO. Papierowe wnioski składane do urzędów marszałkowskich zastąpiła rejestracja elektroniczna, przy użyciuformularza elektronicznego.

Podmioty, które są wpisywane do Rejestru BDO na ich wniosek, mogą prowadzić działalność podlegającą wpisowi dopiero po jego uzyskaniu. Marszałek województwa na wpisanie do Rejestru BDO ma 30 dni od momentu otrzymania kompletnego
i poprawnego wniosku.

Papierowe wnioski będą mogli składać jedynie przedsiębiorcy zagraniczni działający
w Polsce.

Także elektronicznie trzeba będzie składać wnioski o zmianę danych w Rejestrze BDOczy wykreślenie z niego, w przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności. Nie zmieniają się terminy:

 • na zmianę danych - 30 dni od dnia w którym zaszła zmiana,
 • i na złożenie wniosku o wykreślenie -  14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności.

Numer rejestrowy BDO – kto i gdzie musi go umieszczać?

Wszystkim przedsiębiorcom zarejestrowanym w BDO właściwy marszałek województwa przydziela indywidualny numer rejestrowy.

Firmy, które wnoszą opłatę rejestrową i opłatę roczną muszą umieszczać ten numer na dokumentach związanych z działalnością w zakresie wprowadzanych opakowań, produktów i odpadów. Dotyczy to w szczególności: faktur VAT, paragonów fiskalnych, umów kupna-sprzedaży, sprawozdań, kart przekazania i ewidencji odpadów.

Obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych
z prowadzoną działalnością mają:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele,
 • wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • wprowadzający pojazdy,
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzający na terytorium kraju opony,
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Nie trzeba umieszczać numeru rejestrowego na dokumentach:

 • kadrowych i związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy,
 • przekazywanych do urzędu skarbowego,
 • pozostałych dokumentach, które nie są związane z działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO.

Wytwórcy odpadów i przekazujący odpady - podmioty, które nie wnoszą opłaty rejestrowej - nie muszą umieszczać numeru rejestrowego na dokumentachzwiązanych z prowadzoną działalnością w zakresie produktów i odpadów.

Elektroniczna ewidencja odpadów

Od 1 stycznia 2020 r. przez konto w BDO, będzie prowadzona ewidencja odpadów. Dokumentacja elektroniczna zastąpi karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych czy karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Do prowadzenia ewidencji odpadów zobowiązany jest każdy posiadacz odpadów.

Pamiętaj: Firmy, które nie będą wpisane do Rejestru BDO, nie będą mogły po 1 stycznia 2020 r. przekazywać wytworzonych odpadów firmom je zbierającym, ponieważ nie będą miały możliwości wystawienia niezbędnych dokumentów.

Do prowadzenia ewidencji odpadów zobowiązany jest każdy posiadacz odpadów.

Więcej informacji na temat działania modułu ewidencji w BDO znajdziesz na stronie internetowej BDO, w tym także w filmie szkoleniowym z modułu ewidencji odpadów.

Sprawozdania elektroniczne

Zgodnie z przepisami sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami musi sporządzać:

 • każdy wytwórca, który ma obowiązek do prowadzenia ewidencji odpadów,
 • sklepy lub hurtowne, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową.

Dotychczas dane z papierowych sprawozdań  były wprowadzane do BDO za pośrednictwem elektronicznego formularza wypełnianego na indywidualnym koncie
w BDO. Od 1 stycznia 2020 r. sprawozdania będą przygotowywane elektronicznie w BDO – nie będzie trzeba ich przenosić z dokumentacji papierowej. Docelowo dane do sprawozdań będą pobierane automatycznie z dokumentów wprowadzonych do ewidencji.

Zakres danych podawanych w sprawozdaniu będzie różny dla różnych kategorii posiadaczy odpadów.

Jakie są sankcje za brak wpisu lub ewidencji w BDO?

Sankcją za niestosowanie przepisów ustawy w zakresie BDO może być grzywna
lub areszt wymierzane przez sądy oraz administracyjne kary pieniężne nakładane przezWojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Karą aresztu lub grzywny może zostać nałożona na firmę, która pomimo obowiązku:

 • nie złoży wniosku o wpis do Rejestru BDO,
 • nie złoży wniosku o zmianę wpisu,
 • nie złoży wniosku o wykreślenie z rejestru,
 • złoży wniosek niezgodny ze stanem faktycznym,
 • naruszy obowiązki sprawozdawcze i ewidencyjne.

Kara grzywny, jaką może wymierzyć sąd, waha się od 100 zł do ponad 1 mln zł.

Administracyjna kara pieniężna jest nakładana za:

 • prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO,
 • nieumieszczanie numeru rejestrowego, nadawanego przy okazji rejestracji w Rejestrze BDO na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Administracyjna kara pieniężna wynosi od 5000 zł do 1 mln zł.

Od 1 stycznia 2020 r. karze grzywny lub aresztu będzie też podlegał każdy, kto nie będzie przechowywał przez określony czas, nie udostępniał lub nie przedkładał dokumentów
i wszelkich danych, do których zobowiązuje go ustawa, a także kto w trakcie transportu odpadów i odpadów komunalnych nie będzie posiadał potwierdzenia wygenerowanego z BDO.

Wpis do rejestru BDO (podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami)

 

Jesteś przedsiębiorcą i wprowadzasz na rynek produkty lub produkty w opakowaniach? A może wytwarzasz odpady lub nimi gospodarujesz? Sprawdź, czy nie musisz mieć wpisu w Rejestrze BDO i dowiedz się jak go uzyskać.

Wpis do rejestru BDO  w przypadku podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie

ZAŁATW ONLINE

Usługa jest realizowana w systemie BDO

Co to jest Rejestr BDO?

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO od 1 stycznia 2020 r. prowadzą elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

Obowiązek wpisu do  Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm uniinych). 

Jeśli prowadzisz sklep lub hurtownię i udostępniasz klientom torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowej, zobacz Wpis do rejestru BDO (sklepy i hurtownie, które podlegają opłacie recyklingowej za torebki foliowe).

Rejestr prowadzą marszałkowie województw. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wpisują do niego przedsiębiorców na ich wniosek lub z urzędu, czyli bez potrzeby składania przez przedsiębiorcę wniosku.

Kto musi złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO?

Możesz sprawdzić czy jesteś objęty obowiązkiem rejestracji wypełniając interaktywny formularz udostępniony przez BDO

Wniosek o wpis do Rejestru BDO składają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z tym artykułem, o tym czy firma powinna złożyć wniosek do Rejestru decyduje obszar, w którym prowadzi działalności i – jednocześnie – zakres tej działalności. Obszary i zakresy, w przypadku których złożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO jest obowiązkowe, to:

Oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne

 • Wprowadzanie produktów na terytorium kraju (oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne);
 • Recykling odpadów powstałych z produktów (oleje, preparaty smarowe opony pneumatyczne);
 • Odzysk odpadów powstałych z produktów (oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne);
 • Eksport oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
 • Organizacje odzysku.

Pojazdy (z wyłączeniem pojazdów historycznych)

 • Wprowadzanie pojazdów po raz pierwszy na terytorium kraju;
 • Punkt zbierania pojazdów;
 • Stacja demontażu;
 • Strzępiarka.

Sprzęt elektryczny lub elektroniczny

 • Wprowadzanie sprzętu po raz pierwszy na terytorium kraju lub autoryzowani przedstawiciele;
 • Zbiórka zużytego sprzętu;
 • Zakład przetwarzania;
 • Działalność w zakresie recyklingu;
 • Działalność w zakresie procesów odzysku innych niż recykling;
 • Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Baterie lub akumulatory

 • Wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju baterii lub akumulatorów;
 • Zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
 • Podmiot pośredniczący.

Opakowania, odpady opakowaniowe lub produkty w opakowaniach

 • Organizacje odzysku opakowań;
 • Eksport odpadów opakowaniowych lub/oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów opakowaniowych;
 • Wytwarzanie, eksport, import opakowań lub ich wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawa;
 • Recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych;
 • Wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju produktów w opakowaniach;
 • Eksport produktów w opakowaniach lub/oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa produktów w opakowaniach;
 • Organizacja samorządu gospodarczego.

Transport odpadów

 • Transport odpadów;
 • Działalność w zakresie obrotu odpadami.

Wytwarzanie odpadów bez pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego

W przypadku BDO nie ma znaczenia wielkość firmy. Do Rejestru muszą się wpisać także firmy jednoosobowe, które mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, sklepy spożywcze, warsztaty rzemieślnicze czy firmy budowlane.

Którzy przedsiębiorcy zostaną wpisani do BDO z urzędu?

Marszałek województwa wpisze do rejestru z urzędu przedsiębiorcę, który:

Kto nie musi mieć wpisu w BDO?

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

 • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,
 • podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:
  • uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
  • uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
  • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów  w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
  • transportujący wytworzone przez siebie odpady,
  • rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

Dodatkowo, z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO są zwolnione: 

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, kancelarie prawne i biura rachunkowe),

Pamiętaj, że odpady powstające w części socjalnej dla pracowników są traktowane jak odpady komunalne gospodarstw domowych i nie podlegają ewidencji. Ich wytwórcy zwolnieni są z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO, w zakresie tych odpadów.

Rozporządzenie wymienia 46 grup odpadów, które są zwolnione z ewidencjonowania. Przepisy określają także ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Zwolnienie dotyczy m.in.:

 • odpadów takich jak: odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne;
 • części wytwórców odpadów opakowaniowych. Odpady z  tej grupy (15) powstają często w wyniku rozpakowywania opakowań zbiorczych. W przypadku małych przedsiębiorstw takie odpady powstają w niewielkich ilościach. Dotyczy to w szczególności właścicieli sklepów, biur i innych punktów handlowych, do których produkty dostarczane są w opakowaniach zbiorczych (np. w kartonach, opakowaniach z tworzyw sztucznych itp.);
 • części grup odpadów niebezpiecznych. Wśród nich znajdują się m. in. zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne, baterie zawierające rtęć, czy opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. Te ostatnie są szczególnie istotne z punktu widzenia zakładów kosmetycznych czy fryzjerskich. 
 • odpadów powstałych w wyniku eksploatacji drukarek i świetlówek, o ile, nie przekroczą ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. 

Firmy, które wytwarzają odpady wskazane w Rozporządzeniu, w ilościach nie wymagających prowadzenia ewidencji, nie musza rejestrować się w BDO.

 Jeżeli w związku z prowadzoną działalnością pojawiają się odpady medyczne (które są odpadami niebezpiecznymi) – firma musi znaleźć się w BDO.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę?

Jeśli twoja działalność podlega wpisowi do Rejestru BDO, musisz uzyskać ten wpisprzed jej rozpoczęciem.

Marszałek województwa ma 30 dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie cię do Rejestru BDO.

Gdzie załatwisz sprawę?

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie

Usługa jest realizowana w systemie BDO

Co zrobić krok po kroku?

 1. Złóż wniosek o wpis do Rejestru BDO

Jeśli chcesz złożyć wniosek skorzystaj z przycisku "Załatw online" na górze strony lubkliknij w link. Przejdziesz do Rejstru BDO, w którym musisz wybrać jeden ze sposobów logowania. Możesz to zrobić m.in. przez Profil Zaufanym czy usługę e-dowód. Po wprowadzeniu loginu i hasła, zostaniesz przeniesiony na swoje konto w Rejestrze. W menu po lewej wybierz zakładkę Wnioski, następnie guzik Nowy wniosek i Nowy wniosek rejestrowy.

W kolejnych krokach wypełnij wniosek zgodnie z prowadzoną przez ciebie działalnością. Możesz skorzystać z Instrukcji użytkownika systemu bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO. Elementem wniosku jest oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru. Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Musisz w nim potwierdzić, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Wniosek wyślesz tylko po wypełnieniu wszystkich pól oznaczonych czerwoną gwiazdką. Jeśli któreś z tych pól nie zostanie wypełnione lub zostanie wypełnione błędnie, to nie będziesz mógł przejść do kolejnego kroku.

We wniosku wypełniasz tylko ten dział, który dotyczy prowadzonej przez ciebie działalności.

Dokumenty

Do wniosku dołącz kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej – jeśli musisz ją zapłacić. Niektórzy przedsiębiorcy muszą do wniosku dołączyć również:

 • kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz kopie dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia finansowego – jeśli jesteśpodmiotem wprowadzającym sprzęt lub autoryzowanym przedstawicielem
 • kopię umowy z producentami sprzętu elektrycznego i elektronicznego – jeśli jesteś autoryzowanym przedstawicielem
 • kopię zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek (lub lokatę terminową) o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty – jeśli jesteś organizacją odzysku
 • informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu –jeśli jesteś podmiotem wprowadzającym baterie lub akumulatory
 • umowę zawartą z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu – jeśli jesteśpodmiotem wprowadzającym pojazdy
 • kopię zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek (lub lokatę terminową) o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty – jeśli jesteś organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Termin

Jeśli twoja działalność podlega wpisowi do Rejestru BDO, musisz uzyskać ten wpisprzed jej rozpoczęciem.

Marszałek województwa ma 30 dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie cię do Rejestru BDO.

2. Urząd wpisze cię do rejestru

Po dokonaniu wpisu, marszałek poinformuję cię o tym drogą elektroniczną oraz zawiadomi cię o nadaniu indywidualnego numeru rejestrowego. Firmy, które podlegają opłacie rejestrowej, muszą umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Ten obowiązek dotyczy w szczególności: faktur VAT, paragonów fiskalnych, umów kupna-sprzedaży, sprawozdań, kart przekazania i ewidencji odpadów.

Marszałek województwa odmówi ci wpisu do Rejestru BDO, gdy:

 • nie wniesiesz opłaty rejestrowej w wymaganej wysokości
 • nie wniesiesz zabezpieczenia finansowego w wymaganej wysokości – jeśli jesteś przedsiębiorcą wprowadzającym sprzęt
 • nie wpłacisz kapitału zakładowego w wymaganej wysokości – jeśli działasz jako organizacja odzysku lub organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ile zapłacisz?

Opłatę rejestrową zapłać na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, w kwocie:

 • 100 zł – jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą
 • 300 zł – jeśli nie jesteś mikroprzedsiębiorcą

Opłata rejestrowa obowiązuje wyłącznie przedsiębiorców:

 • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli
 • wprowadzających baterie lub akumulatory
 • wprowadzających pojazdy
 • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach
 • wprowadzających na terytorium kraju opony
 • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe

Jeżeli prowadzisz działalność podlegającą wpisowi do Rejestru BDO w więcej niż jednym zakresie. jesteś zobowiązany do wpłaty jednej opłaty rejestrowej.

Ile będziesz czekać?

Wpis uzyskasz w ciągu 30 dni, od dnia złożenia kompletnego i poprawnego wniosku.

Jak możesz się odwołać?

Od decyzji możesz odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie złóż za pośrednictwem marszałka województwa, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji odmownej.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Ewidencja odpadów

Od 1 stycznia 2020 r. firmy, które wytworzą odpady i nie będą zarejestrowane w Rejestrze BDO, nie będą mogły przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Nie będą miały również możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów, a papierowa karta, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna.

Mikroprzedsiębiorca

Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Odnawianie opłaty

Po wniesieniu opłaty rejestrowej musisz ją co roku odnawiać. Opłatę roczną za prowadzenie rejestru zapłać do końca lutego każdego roku, za dany rok, na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego. Nie musisz jej wpłacać w roku, w którym była wpłacona opłata rejestracyjna. Wysokość opłaty rejestrowej i rocznej jest identyczna i wynosi:

 • 100 zł dla mikroprzedsiębiorców
 • 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców

Pamiętaj o aktualizacji wpisu, np. w przypadku zmiany adresu prowadzonej działalności. Masz na to 30 dni, od dnia w którym nastąpiła zmiana.

Kary

Sankcje za niestosowanie przepisów dotyczących rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w BDO dzielą się na dwie kategorie:

 • grzywna (od 100 zł do ponad 1 mln zł) lub areszt wymierzane przez sądy,
 • administracyjne kara pieniężna (od 5000 zł do 1 mln zł) nakładana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Administracyjna kara pieniężna jest nakładana za:

 • prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO,
 • nieumieszczanie na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością numeru rejestrowego, który jest nadawany przez Marszałka podczas rejestracji w BDO (dotyczy firm, które podlegają opłacie rejestrowej).

Karą aresztu lub grzywny można zostać ukaranym za:

 • nie złożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO, 
 • nie złożenie wniosku o zmianę wpisu,
 • nie złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru,
 • złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym, 
 • naruszenie obowiązków sprawozdawczych i ewidencyjnych. 

Od 1 stycznia 2020 r. karze grzywny lub aresztu będzie też podlegał każdy, kto nie będzie: 

 • przechowywał przez określony czas, udostępniał lub przedkładał dokumentów i wszelkich danych, do których zobowiązuje go ustawa,
 • posiadał w trakcie transportu odpadów potwierdzenia wygenerowanego z BDO.

 

Podstawa prawna:


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika