Likwidacja działalności gospodarczej a podatki

PIT na zasadach ogólnych

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku decyzji o likwidacji działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych i przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zobowiązany jest do sporządzenia spisu z natury oraz odrębnego wykazu składników majątku.

Spis z natury obejmuje towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe oraz braki i odpady. Co do zasady, o zamiarze sporządzenia spisu z natury należy powiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika, w terminie co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia spisu.

Materiały i towary handlowe objęte spisem z natury należy wycenić według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli ceny rynkowe są niższe od cen zakupu lub nabycia. Półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe i braki własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia, a odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego przydatność do dalszego użytkowania.

Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe, którzy likwidują działalność gospodarczą, nie muszą sporządzać spisu z natury, lecz na dzień zakończenia tej działalności muszą przeprowadzić inwentaryzację.

Wykaz składników majątku ma szerszy zakres, ponieważ powinien obejmować cały majątek wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej – oprócz składników majątku objętych spisem z natury obejmuje zatem również środki trwałe oraz wyposażenie.

Działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem

W przypadku likwidacji działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzenia remanentu likwidacyjnego (spisu z natury), obejmującego też rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi, zaliczane do wyposażenia, oraz wykazu składników majątku analogicznie jak w przypadku podatnika opodatkowanego na zasadach ogólnych.

Działalność gospodarcza opodatkowana w formie karty podatkowej

Przedsiębiorca opodatkowany w formie karty podatkowej ma obowiązek pisemnego poinformowania o likwidacji działalności gospodarczej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od powstania okoliczności powodujących zmiany. Nie musi sporządzać spisu z natury, natomiast jest zobowiązany do sporządzenia wykazu składników majątku analogicznie jak w przypadku podatnika opodatkowanego na zasadach ogólnych.

Na dzień likwidacji podatnik nie osiąga przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód może zaś powstać w przypadku zbycia przez podatnika składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej, o ile sprzedaż zostanie dokonana przed upływem 6 lat liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności.

Podatek od towarów i usług (VAT)

Likwidujący działalność gospodarczą przedsiębiorca będący podatnikiem VAT zobowiązany jest do sporządzenia odrębnego spisu z natury dla celów rozliczenia tego podatku.

W spisie z natury dla celów VAT należy wykazać:

  • towary (m.in. towary handlowe, materiały, odpady),
  • środki trwałe,
  • wyposażenie,
  • inne rzeczowe składniki majątku, grunty i energię

- od których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT.

Sporządzony spis z natury stanowi podstawę do obliczenia podatku należnego. Spis z natury należy dołączyć do ostatniej składanej deklaracji rozliczeniowej VAT-7 (w przypadku rozliczenia miesięcznego) albo VAT-7K (w przypadku rozliczenia kwartalnego).

Przedsiębiorca likwidujący działalność gospodarczą powinien także złożyć do urzędu skarbowego właściwego na ostatni dzień wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT-Z.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika