Zmiana danych w CEIDG

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, gdy zmienią się jego dane, powinien złożyć w tej sprawie wniosek do CEIDG (czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Wniosek jest też potrzebny wówczas, gdy zainteresowany zawiesza oraz wznawia wykonywanie działalności gospodarczej.

Jak zmienić dane firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie,
 • listownie,
 • elektronicznie (wniosek elektroniczny można złożyć w serwisie ceidg.gov.pl).

Dane przedsiębiorcy wpisane do CEIDG

Dane przedsiębiorcy wpisane do CEIDG dzielą się na dwie grupy:

 • dane ewidencyjne
 • dane informacyjne

Dane ewidencyjne to np.:

 • imię i nazwisko, data urodzenia,
 • dodatkowe określenia włączone do nazwy do firmy,
 • obywatelstwo,
 • adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • inne dane kontaktowe np. adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu,
 • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). 

Dane informacyjne to np.:

 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
 • dane przedstawiciela ustawowego,
 • data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,
 • data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej,
 • informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • informacje związane z zarządem sukcesyjnym.

W przypadku, w którym dane przedsiębiorcy się zmieniły, musi on złożyć wniosek w sprawie zmiany swojego wpisu.

Do CEIDG można również zgłosić zmiany w zakresie:

 • wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
 • zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
 • powołania zarządcy sukcesyjnego 

Kiedy należy zgłosić zmianę danych?

Termin, w jakim trzeba zgłosić zmianę danych, zależy od tego, jakie dane się zmieniły.

W ciągu 7 dni od zmiany należy zgłosić zmianę:

 • imienia i nazwiska przedsiębiorcy, daty urodzenia (jeśli nie posiada numeru PESEL),
 • dodatkowych określeń, które włączono do nazwy firmy,
 • informacji o obywatelstwie,
 • adresu do doręczeń oraz adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – jeżeli takie miejsce się posiada,
 • innych danych kontaktowych, jeśli podałeś je we wniosku o wpis do CEIDG.

Niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zmiany danych, trzeba zaś zgłosić:

 • datę zgonu albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy,
 • dane zarządcy sukcesyjnego, o ile zarządca sukcesyjny został powołany.

W dowolnym czasie – jeśli zmiana dotyczy:

 • daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
 • danych przedstawiciela ustawowego innego niż kurator lub opiekun, syndyk, nadzorca lub zarządca (w postępowaniu restrukturyzacyjnym),
 • daty zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej (gdy została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG),
 • informacji o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej (gdy została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG).

Gdzie można załatwić sprawę?

Zgłoszenia można dokonać w:

 • urzędach miast lub gmin,
 • urzędach dzielnicowych m.st. Warszawy,
 • Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Wniosek można złożyć bezpośrednio do CEIDG drogą elektroniczną – w takim przypadku właściwą instytucją jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Można także złożyć wniosek za pośrednictwem dowolnego urzędu miasta lub gminy, który wprowadzi go w imieniu przedsiębiorcy do systemu CEIDG. 

Co zrobić krok po kroku?

1. Wybieramy sposób, w jaki złożymy wniosek – jest 5 możliwości 

Wniosek można złożyć online bez wychodzenia z domu

Najwygodniejsze będzie przygotowanie i podpisanie wniosku online. W tym celu należy zarejestrować się na stronie internetowej CEIDG, wypełnić formularz i podpisać go elektronicznie bankowością internetową, Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek CEIDG-1 można wypełnić samodzielnie, uzupełniając pola formularza albo korzystając z pomocy tzw. kreatora. 

Można wypełnić wniosek online i złożyć w urzędzie

Można także wypełnić wniosek online i podpisać go osobiście w urzędzie gminy. Elektroniczny formularz wniosku znajduje się na stronie CEIDG. Żeby wypełnić wniosek, nie trzeba dodatkowo rejestrować się na stronie CEIDG – można to zrobić anonimowo.

Po wypełnieniu wniosku na stronie CEIDG nie trzeba go drukować. Wystarczy, że wnioskodawca zapamięta kod (numer wniosku), który pojawi się po wypełnieniu na stronie CEIDG. Z tym kodem należy udać się do urzędu miasta lub gminy. Urzędnik odnajdzie jego wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, wydrukuje, przedłoży do podpisania i potwierdzi w systemie. Adres i dane najbliższego urzędu miasta lub gminy znajdziesz w wyszukiwarce instytucji.

Można zmienić dane firmy przez telefon

Jeżeli przedsiębiorca chce zmienić dane we wpisie, może to zrobić również przez telefon. W tym celu należy skontaktować się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Wspólnie z konsultantem można wypełnić wniosek. Po rozmowie, wnioskodawca otrzyma SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem należy udać się do urzędu miasta lub gminy. Urzędnik wydrukuje jego wniosek i poprosi go o podpis.

Można złożyć wniosek osobiście

Można także złożyć wniosek w formie papierowej w urzędzie miasta lub gminy. W urzędzie przedsiębiorca otrzyma odpowiedni formularz. Jeśli chce wypełnić go wcześniej, może go pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do dowolnego urzędu miasta lub gminy.

Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.

Przy składaniu wniosku w urzędzie trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzającego tożsamość.

Wniosek o zmianę wpisu do CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych. 

Wniosek można wysłać listem poleconym

Wypełniony wniosek można wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza). 

Potrzebne dokumenty

Wniosek o zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest dostępny na stronie CEIDG (zob. też: Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1). 

W razie zamiaru zawieszenia działalności gospodarczej, to we wniosku CEIDG-1 należy podać:

 • imię i nazwisko, numer PESEL (jeśli taki się ma), oraz datę urodzenia (jeśli nie posiada się numeru PESEL);
 • dodatkowe określenia włączone do nazwy firmy (jeśli takich się używa);
 • numer identyfikacyjny REGON (jeśli się posiada);
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) (jeśli się posiada).

Jeżeli zmiana dotyczy zarządcy sukcesyjnego trzeba złożyć oświadczenie, że zarządca sukcesyjny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

2. Urząd sprawdzi wniosek 

System teleinformatyczny CEIDG poinformuje zainteresowanego, jeżeli wniosek złożony online jest niepoprawny.

Jeśli wniosek złożony osobiście lub listem poleconym w wybranym urzędzie miasta lub gminy jest niepoprawny, urząd wezwie przedsiębiorcę do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni roboczych. 

3. Zmiana wpisu w CEIDG 

Zmiana wpisu w CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego nowych danych. Zmiana dokonana jest z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG.

Żeby uzyskać swój aktualny wpis w CEIDG, trzeba odszukać go w bazie przedsiębiorców i wybrać opcję "Drukuj / Pobierz PDF". 

Termin

Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis. Zmiana wpisu nastąpi więc nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG.

Usługa aktualizacji danych jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty przedsiębiorca może ponieść tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika