Jak składa się zgłoszenie identyfikacyjne, zgłoszenie aktualizacyjne i zgłoszenie likwidacji działalności (NIP)?

W przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonuje się.

Porady prawne

Zgłoszenie w przypadku osoby fizycznej

Będąca przedsiębiorcą prowadząca działalność na własne nazwisko 

Zgłoszenie identyfikacyjne składane jest równocześnie z wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na zintegrowanym formularzu CEIDG-1 zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgłoszenie aktualizacyjne składane jest równocześnie z wnioskiem o zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na zintegrowanym formularzu CEIDG-1 zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dotyczy również rachunku bankowego osobistego, jak też związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą).

Likwidacja działalności. Zgłoszenie składane jest równocześnie z wnioskiem o wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na zintegrowanym formularzu CEIDG-1 zgodnie z przepisami ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Będąca przedsiębiorcą prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej

Zgłoszenie identyfikacyjne wspólnicy składają równocześnie z wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na zintegrowanym formularzu CEIDG-1 zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgłoszenie aktualizacyjne składane jest równocześnie z wnioskiem o zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na zintegrowanym formularzu CEIDG-1 zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dotyczące wspólników np.: zmiana nazwiska, adresu zamieszkania, numeru osobistego rachunku bankowego).

Zmianę nazwiska wspólnika spółka aktualizuje w urzędzie skarbowym na NIP-2.

Likwidacja działalności. Wspólnicy zgłoszenie składają równocześnie z wnioskiem o wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na zintegrowanym formularzu CEIDG-1 zgodnie z przepisami ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Niebędąca przedsiębiorcą prowadząca działalność na własne nazwisko

Zgłoszenie identyfikacyjne składane jest na formularzu NIP-7 we właściwym urzędzie.

Zgłoszenie aktualizacyjne składane jest formularzu NIP-7 (dotyczy to także rachunku bankowego osobistego, czy związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą).

Likwidacja działalności zgłaszana jest zaś na formularzu NIP-7 we właściwym urzędzie.

Niebędąca przedsiębiorcą prowadząca działalność wyłącznie w formie spółki: jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej

Zgłoszenie identyfikacyjne wspólnicy składają bezpośrednio w urzędzie skarbowym na formularzu NIP-7 tylko w przypadku, gdy wspólnik opłaca składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W przeciwnej sytuacji nie składa żadnego zgłoszenia NIP.

Zgłoszenie aktualizacyjne. W sytuacji, gdy identyfikatorem wspólnika jest NIP, zmiana danych dotycząca np: zmiany nazwiska wspólnika, jego adresu zamieszkania czy numeru osobistego rachunku bankowego, wspólnicy aktualizują indywidualnie w urzędzie skarbowym na formularzu NIP-7.

Natomiast w sytuacji, gdy identyfikatorem wspólnika jest PESEL, zmiana adresu zamieszkania lub rachunku bankowego może być dokonana na formularzu ZAP-3 w dowolnym urzędzie skarbowym.

Likwidacja działalności przez spółkę, w sytuacji, gdy identyfikatorem wspólnika był NIP po zakończeniu działalności przez spółkę identyfikatorem podatkowym wspólnika bez dokonywania aktualizacji w urzędzie skarbowym jest PESEL.

Zgłoszenie w przypadku osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Podatnicy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego

Zgłoszenie identyfikacyjne odnośnie: 

  • danych podstawowych - danych objętych treścią wpisu w KRS - następuje na zintegrowanym formularzu składanym w sądzie rejestrowym, 
  • danych uzupełniających – na zgłoszeniu NIP-8 składanym do urzędu skarbowego.
Zgłoszenie aktualizacyjne odnośnie:

  • danych podstawowych - danych objętych treścią wpisu w KRS - następuje na zintegrowanym formularzu składanym w sądzie rejestrowym,
  • danych uzupełniających – na zgłoszeniu NIP-8 składanym do urzędu skarbowego.

Likwidacji działalności dokonuje się na zintegrowanym formularzu składanym w sądzie rejestrowym.

Podatnicy niepodlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, np. spółka cywilna

Zgłoszenie identyfikacyjne składane jest na formularzu NIP-2 we właściwym urzędzie.

Zgłoszenie aktualizacyjne składane jest na formularzu NIP-2 (np.: zmiana siedziby, zmiana rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, zmiana nazwiska wspólnika).

Likwidacja działalności zgłaszana jest na formularzu NIP-2 we właściwym urzędzie.

Właściwość naczelnika urzędu skarbowego i terminy dokonania zgłoszenia w przypadku składania formularza NIP do urzędu skarbowego

Zgłoszenie identyfikacyjne

Podatnicy podatku od towarów i usług zgłoszenie identyfikacyjne składają do naczelnika urzędu właściwego w sprawach podatku od towarów i usług, przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem; z tym, że osoby fizyczne są obwiązane dokonać takiego zgłoszenia tylko w przypadku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT–R.

Podatnicy będący podatnikami podatku dochodowego zgłoszenie identyfikacyjne składają do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego, nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia, albo wraz z dokonaniem pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek.

Podatnicy niebędący podatnikami podatku dochodowego mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, zgłoszenie identyfikacyjne składają do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę, nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia, albo wraz z dokonaniem pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek.

Podatników niebędących podatnikami podatku dochodowego niemających miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce, zgłoszenie identyfikacyjne składają do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia, albo wraz z dokonaniem pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek.

Płatnicy podatków, niebędących jednocześnie podatnikami, o których mowa wyżej, zgłoszenie identyfikacyjne składają do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika; w pozostałych przypadkach właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego jest naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia, albo wraz z dokonaniem pierwszej wpłaty zaliczki na podatek.

Płatnicy składek ubezpieczeniowych, niebędących jednocześnie podatnikami, ani płatnikami podatków zgłoszenie identyfikacyjne, składają do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika; w pozostałych przypadkach właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego jest naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, nie później niż w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach dotyczących terminów zgłaszania do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenie aktualizacyjne

Ww. podmioty mają obowiązek dokonania aktualizacji danych o objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym do ww. naczelników urzędów skarbowych, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających.

Na podst.: sip.mf.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika