Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

Zawieszenie działalności gospodarczej bez ograniczeń czasowych

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może teraz zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Od 30 kwietnia 2018 r. każdy przedsiębiorca wpisany do CEIDG ma zatem możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej bezterminowo, lub też na dowolny wskazany okres. Przedsiębiorca ma więc obecnie większą swobodę przy zawieszaniu działalności gospodarczej – może zawiesić działalność bezterminowo albo na dowolny okres czasu.

 Oznacza to, że przedsiębiorca:

 • ma prawo złożyć wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej bez wskazywania okresu, na jaki to zawieszenie następuje, 
 • może potem w każdym czasie (w okresie zawieszenia) złożyć wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. 

Zawieszenie działalności nie może jednak trwać krócej niż 30 dni. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następują na wniosek przedsiębiorcyW przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. Wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej następuje na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W przypadku zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności gospodarczej a urlopy pracownicze

Przedsiębiorca ma obecnie możliwość zawieszenia swojej działalności także w przypadku zatrudniania pracowników przebywających na urlopach związanych z urodzeniem się dziecka. Jeżeli zatem przedsiębiorca zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim, niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, to również ma możliwość zawieszenia działalności gospodarczej.

W przypadku gdy w trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorcy pracownik zakończy urlop, przysługuje mu prawo do wynagrodzenia jak za przestój. Kwestie wynagrodzenia za przestój reguluje art. 81 Kodeksu pracy. Przysługuje ono w wysokości wynikającej z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową bądź miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagrodzenia – stanowi ono 60% wynagrodzenia. Nie może być ono jednak niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z przepisami prawa pracy, co do zasady, nie można wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z osobą przebywającą na jednym ze wspomnianych urlopów, nawet w przypadku likwidacji stanowiska pracy.

Zasady te obowiązują także wówczas, kiedy działalność pracodawcy-przedsiębiorcy jest zawieszona.


Wznowienie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca wraz z wnioskiem o zawieszenie może wskazanić datę wznowienia działalności. Po upływie tego terminu nastąpi automatyczne wznowienie działalności – CEIDG dopisze z urzędu informację o wznowieniu jej wykonywania. 

Przedsiębiorca nie musi zatem składać wniosku o wznowienie swojej działalności - działalność zostanie wznowiona automatycznie po upływie wskazanego przez niego terminu.

Oznacza to też mniejsze obciążenie urzędów gminy wnioskami o wznowienie działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności gospodarczej z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem 

Przepisy dotyczące zawieszenia działalności gospodarczej z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem zostały przeniesione odpowiednio do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W razie zawieszenia działalności gospodarczej z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w CEIDG będzie publikowana informacja o samym fakcie zawieszenia, nie zaś o jego tytule.

Co, jeśli przedsiębiorca wcześniej (przed nowelizacją przepisów) zawiesił działalność?

Jeśli w dniu 30 kwietnia br. działalność gospodarcza przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG była zawieszona, to jest ona traktowana jako działalność zawieszona bezterminowo. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przedsiębiorca podał już wcześniej datę wznowienia wykonywania działalności gospodarczej – wznowienie nastąpi w takiej sytuacji automatycznie wraz ze wskazaną datą (wyjątek stanowi zawieszenie działalności z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, wtedy bowiem nawet w przypadku wcześniejszego wskazania daty wznowienia, działalność będzie uznawana za zawieszoną bezterminowo).

Jakie działania może podejmować przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej?

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 Jednak w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
 1. może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
 2. może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 3. może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 6. może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą. 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Dawid 2022-03-09 16:45:41

  Dzień dobry, moja jednoosobowa działalność gospodarcza jest ściśle powiązana z imprezami targowymi. Z racji koronowirusa odwołane zostały targi w marcu i bardzo prawdopodobne, że imprezy kwiecień-czerwiec też zostaną przeniesione na inny termin lub odwołane. Mam przy tym pytanie czy można w takiej wyjątkowej sytuacji zawiesić działalność na kilka miesięcy bez utraty ciągłości i z zachowaniem ubezpieczenia zdrowotnego? Czy trzeba przejść całą procedurę rejestracji jako osoba bezrobotna itd.

 • mik 2020-07-03 00:26:41

  czy wcześniej zawieszoną działalność muszę odwiesić przed upływem 24 miesięcy, czy zadzialaj? już nowe przepisy nie wymagające tego?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika