Dane osobowe obywateli będą lepiej chronione

Rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych, przygotowany przez ministra cyfryzacji, ma sprawić, że dane osobowe Polaków będą lepiej chronione.

Czemu ma służyć nowa ustawa o ochronie danych osobowych?

Lepsza ochrona danych osobowych – to główny cel nowej ustawy. Zaproponowane przepisy wynikają z konieczności zapewnienia w Polsce skutecznego stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). 25 maja br. zaczną bowiem w całej UE obowiązywać ulepszone unijne przepisy w zakresie ochrony danych. Dzięki ujednoliceniu przepisów możliwy będzie swobodny przepływ danych na całym jednolitym rynku cyfrowym. Polska jest jednym z pierwszych europejskich krajów, które już dostosowują swoje regulacje do RODO.

Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe.

Dla obywateli oznacza to korzyści. - "Ta ustawa jest po to, by lepiej chronić obywateli. Nie należy się jej obawiać. Ona ma służyć, a nie utrudniać życie obywatelom" - powiedział minister Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dodał, że RODO to nie tylko kary, ale przede wszystkim chęć uwrażliwienia, że dane osobowe powinny być dobrze zabezpieczone. - "Te przepisy mają nas chronić przed handlem danymi. Trzeba się przygotować i pamiętać, że dane osobowe są dobrem wrażliwym, że nie należy panikować" - podsumował Marek Zagórski.

Szybsze postępowania

Zaproponowane rozwiązania mają przyspieszyć postępowania w sprawach ochrony danych osobowych. Nowe przepisy mają dać obywatelom nie tylko lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami, ale uczynić też postępowania w sprawach ochrony danych osobowych szybszymi. 

Zgodnie z projektem, zniesiona zostanie dotychczasowa dwuinstancyjność postępowania w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Dzięki temu rozwiązaniu obywatel będzie miał możliwość szybszego uzyskania sądowej ochrony swoich praw.

Kolejnym elementem przyspieszenia postępowań, prowadzonych w związku z naruszeniami przepisów o ochronie danych osobowych, jest wprowadzenie przepisu, dzięki któremu podejmowana przez organ kontrola nie będzie mogła trwać dłużej niż miesiąc od dnia podjęcia czynności kontrolnych.

Nowy organ i jego kompetencje

Projekt przewiduje też ustanowienie nowego, niezależnego organu zajmującego się sprawami ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Zastąpi on Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Organem doradczym dla Prezesa Urzędu będzie ustanowiona przy nim Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych. 

Nowy organ, tj. PUODO, będzie powoływany na swoją kadencję przez Sejm za zgodą Senatu. Będzie go można odwołać tylko w wyjątkowych przypadkach (umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu). Wzmocnieniu pozycji PUODO służyć ma również prawo do samodzielnego nadawania sobie statutu czy możliwość korzystania z pomocy funkcjonariuszy innych organów kontroli państwowej lub policji w przeprowadzanej kontroli.

Prezes Urzędu będzie mógł kierować do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, państwowych oraz komunalnych jednostek organizacyjnych, podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne, osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz innych podmiotów - wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych.

Będzie mógł również występować do organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie bądź zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

Będzie też mógł wydawać rekomendacje, jak odpowiednio zabezpieczać dane osobowe. Każdy podmiot będzie musiał jednak sam ocenić ryzyko związane z wyciekiem danych osobowych i zastosować odpowiednie środki zabezpieczające.

Co jeszcze przewidziano?

W projekcie przewidziano również ustanowienie mechanizmu certyfikacji w obszarze ochrony danych osobowych.

Z chwilą wejścia w życie nowej ustawy utraci moc dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

Zob. też: Rewolucja w systemie ochrony danych osobowych


Dowiedz się więcej o nowych unijnych przepisach w zakresie danych osobowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: