16.7.2003

Zespół
e-prawnik.pl

Projekt ustawy o skardze na przewlekłość postępowania

Ministerstwo Sprawiedliości przygotowało projekt ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania w rozsądnym terminie sprawy w postepowaniu sądowym.

Celem ustawy jest realizacja konstytucyjnego zapisu art. 45, który stanowi, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Ustawa reguluje zasady i tryb rozpoznania skargi strony, której prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zostało naruszone na skutek działania lub bezczynności sądu. Ponadto, ustawa znajdzie także zastosowanie, gdy na skutek działań lub bezczynności sądu albo komornika, doszło do naruszenia prawa strony do przeprowadzenia i zakończenia w rozsądnym terminie sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

Zgodnie z proponowanym przepisem ustawy, strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postepowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjasnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy albo dłużej niż to jest konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

W celu stwierdzenia, czy w sprawie doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, nalezy ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty lub czynności podjętych przez właściwy organ w celu załatwienia sprawy egzekucyjnej albo rozpoznania innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego, uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

Ustawa wskazuje podmioty uprawnione do wniesienia skargi, w zaleznoci od rodzaju postępowania sądowego. Są nimi:

  • w postępowaniu karnym - oskarżony, pokrzywdzony - także wówczas, gdy wniósł oskarżenie oraz powód cywilny;
  • w postępowaniu cywilnym - powód, pozwany i uczestnik postępowania;
  • w postępowaniu sądowoadministracyjnym - skarżący oraz osoby, których interesu prawnego dotyczy wynik postępowania;
  • w sądowym postępowaniu egzekucyjnym oraz w innym postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia sądowego - wierzyciel oraz inna osoba dochodząca swych roszczeń w tym postępowaniu.

    Porady prawne

Skarga nie przysługuje natomiast Skarbowi Państwa oraz podmiotom występującym w postępowaniu sądowym z uwagi na wykonywane przez nie funkcje publiczne.

Sądem właściwym dla rozpoznania skargi będzie sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się postępowanie. Jeżeli natomiast skarga dotyczy postępowania przed sądem apelacyjnym lub przed sądem najwyższym, właściwym do rozpoznania skargi będzie Sąd Najwyższy.

Jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym - właściwy do jej rozpoznania jest Naczelny Sąd Administracyjny. Natomiast sądem właściwym do rozpoznania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania wykonawczego - jest sąd okręgowy w którego okręgu prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne czynności, a gdy egzekucja lub inne postępowanie dotyczące wykonania orzeczenia sądowego prowadzone jest w dwu lub więcej okręgach - sąd w okręgu którego dokonano pierwszej czynności.

Skargę wnosi się w toku postępowania w sprawie do sądu, przed którym toczy się postępowanie. Wniesienie skargi podlegać będzie stałej opłacie w wysokości 100 złotych. Skarga powinna spełniac wszystkie wymogi pisma procesowego, a ponadto zawierać:

  • oznaczenie sprawy, której skarga dotyczy,
  • żądanie stwierdzenia, że w postępowaniu w sprawie, której skarga dotyczy nastąpiło naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie,
  • przytoczenie uzasadnienia zarzutu przewlekłości postępowania.

Ponadto, skarga może zawierać żądanie wydania sądowi rozpoznającemu sprawę zalecenia podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności oraz zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej.

Orzekając w przdmiocie skargi sądu może stwierdzić naruszenie prawa strony do rozpoznania w rozsądnym terminie sprawy w postępowaniu sądowym, a także - na wniosek skarżącego - przyznać od Skarbu Państwa, a w przypadku skargi na przewlekłość postepowania wykonawczego - od Skarbu Państwa i komornika solidarnie, odpowiednią kwotę pieniężną w wysokości nie przekraczającej 10 000 złotych.

Projekt znajduje się w chwili obecnej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Czyżby w końcu znalazł się sposób na opieszałość sądu? Miejmy nadzieję, że tak, ponieważ od 17 września zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.   Rozpoznanie (...)

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Wstęp Skarga na przewlekłość została wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej (...)

Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym

Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym

Nowy środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości postępowania - ponaglenie Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowaniaadministracyjnego i niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze administracyjnej, mających na bezczynność (...)

Projekt nowej ustawy o cudzoziemcach

Projekt nowej ustawy o cudzoziemcach

Dnia 18 czerwca 2013 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o cudzoziemcach, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, który niesie ze sobą wiele zmian i o ile na dalszym etapie legislacji nie ulegnie poważnym modyfikacjom, wchodząc w życie dnia 1 stycznia (...)

Czy na pewno cel uświęca środki? - nowelizacja ustawy o KRS z dnia 28.11.2014 r.

Czy na pewno cel uświęca środki? - nowelizacja ustawy o KRS z dnia 28.11.2014 r.

Nowelizacja ustawy o KRS z dnia 28.11.2014 r. przynajmniej w założeniach ma zapewnić większą wiarygodność rejestrom prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy, zarówno przedsiębiorców, jak i innych organizacji. Zwrócić uwagę należy na niewielką modyfikację postępowania (...)

Sądy 24-godzinne

Sądy 24-godzinne

  Już działają tzw. sądy 24-godzinne. 12 marca br. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, a także rozporządzenia wykonawcze. Wskutek nowelizacji w Kodeksie postępowania karnego pojawił si sądy 24-godzinne, postępowanie (...)

Znowelizowanie dokumentów – w prawie cywilnymi i procedurze cywilnej.

Znowelizowanie dokumentów – w prawie cywilnymi i procedurze cywilnej.

Na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 7 września 2015, poz. 1311) wprowadzono m.in. dniem 8 września 2016 roku nowe przepisy dotyczące procedury postępowania cywilnego. Zapoznając (...)

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych wprowadziła m.in. nową procedurę: o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych wyroków. Na mocy tej nowelizacji zmiany w procedurze rozstrzygania sporów (...)

Termin na uzupełnienie braków formalnych

Termin na uzupełnienie braków formalnych

Zmiana w zakresie terminu na uzupełnienie braków formalnych Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw wprowadziła - z dniem 1 czerwca 2017 r. szereg istotnych zmian w procedurze administracyjne termin, uzupełnienie (...)

Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

Zmiany dotyczące decyzji o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia (tzw. decyzji kasatoryjnych) Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowaniaadministracyjnego i niektórych innych ustaw mają na celu m.in. uspr decyzja kasatoryjna, odwołanie, (...)

Udzielasz zamówień publicznych - kto i w jaki sposób może cię kontrolować? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Udzielasz zamówień publicznych - kto i w jaki sposób może cię kontrolować? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Kto jest uprawniony do przeprowadzania kontroli udzielania zamówień? Organem kontrolnym jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Przeprowadzana przez niego kontrola ma na celu sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przewlekłość postępowania sądowego

Przewlekłość postępowania sądowego

Chcę wnieść skargę na przewlekłość postępowania sądowego. Czy w skardze muszę określić od razu wielkość odszkodowania, czy mogę to zrobić w odrębnym procesie, gdy sąd uzna, że nastąpiła przewlekłość postępowania sądowego? Instytucja skargi na przewlekłość postępowania pojawiła (...)

Przewlekłość egzekucji z nieruchomości

Przewlekłość egzekucji z nieruchomości

Na skutek wszczęcia przeze mnie egzekucji z nieruchomości nieruchomość została sprzedana na licytacji. Został sporządzony juz plan podziału i uprawomocnił się. Od tego czasu płynęło 2 miesiące i pieniędzy nie otrzymałem. Dzwoniłem do Komornika, który poinformował, że akta są w Sądzie. (...)

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

Z mojego wniosku toczy się egzekucja z nieruchomości. W czerwcu 2009 nastąpiło przybicie na rzecz nabywcy. Teraz jest sprawa na etapie oczekiwania na plan podziału. Przysądzenie własności nastąpiło w październiku 2009. Upłynęło już 9 miesięcy od przybicia. Nikt nie zaskarżył żadnego (...)

Przewlekłość sprawy sądowej

Przewlekłość sprawy sądowej

Na początku 2006 r. wniosłem sprawę z powództwa cywilnego do sądu. Sprawa dotyczy robót budowlanych i wad wykonawczych. Do dnia dzisiejszego sprawa jest w toku. Obecnie sprawę prowadzi 4-y sędzia. W międzyczasie zmienił się również biegły sądowy. Kiedy można uznać sprawę za przewlekłą? (...)

Czas na prowadzwenie postępowania egzekucyjnego

Czas na prowadzwenie postępowania egzekucyjnego

Wierzyciel złożył wniosek do komornika w sprawie dochodzenia swojej wierzytelności w 2004 r. Do tej pory komornik nie ściągnął długu od dłużnika. 1. Czy prawo reguluje czas jaki ma komornik na przeprowadzenie czynności egzekucyjnych? Jeśli tak - to jaki to jest czas na takie czynności. 2. (...)

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego

Chcę wnieść skargę na przewlekłość postępowania sądowego, określając wielkość odszkodowania na 50 000 zł. Przy wniesieniu powyższej skargi trzeba wpłacić na rzecz sądu 100 zł. Czy dodatkowo będę musiał wnieść opłatę sądową od żądanego odszkodowania 50 000 zł? Z art. 17 (...)