Przyuczenie młodocianego do zawodu

Kodeks pracy stanowi, że z pracownikiem młodocianym można zawierać umowę, która ma na celu jego przygotowanie zawodowe. Umowa ta musi być zawarta na piśmie i powinna określać w szczególności:

 • rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy)
 • czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
 • sposób dokształcania teoretycznego,
 • wysokość wynagrodzenia.

Jak odbywa się przygotowywanie do pracy zawodowej młodocianego?

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, może odbywać się przez przyuczenie do wykonywania określonej pracy bądź naukę zawodu.

W tej poradzie zajmiemy się przyuczeniem młodocianego do określonej pracy.

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego pracownika i może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu.

Porady prawne

Jakie są zasady przyuczania młodocianych do zawodu?

Przyuczenie młodocianych może być prowadzone przez:

 • pracodawcę,
 • osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 • osobę prowadzącą zakład pracy w imieniu pracodawcy,

pod warunkiem posiadania kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Jak długo trwa przyuczanie młodocianego?

Przyuczenie młodocianego do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy. Czas trwania, zakres oraz programy przyuczenia do wykonywania określonej pracy są ustalane przez pracodawców.
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem sprawdzającym.

Czas trwania, zakres oraz program przyuczenia do wykonywania określonej pracy ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wybrane treści programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub programu zapewniającego spełnienie wymagań egzaminacyjnych określonych w standardach będących podstawą przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika w zawodach nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. 

Kto jest uprawniony do egzaminowania młodocianego?

Młodociani zatrudnieni u pracodawców nie będących rzemieślnikami składają egzamin bezpośrednio u swoich pracodawców. Młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami składają egzamin przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej (zasady egzaminu określa wówczas Związek Rzemiosła Polskiego).

Jeżeli wynik egzaminu jest pozytywny, pracodawca lub izba rzemieślnicza wydaje zaświadczenie stwierdzające nabycie umiejętności w wykonywaniu prac, których dotyczyło przyuczenie. Zaświadczenie takie określa nadto:

 • rodzaj przyuczenia,
 • czas trwania przyuczenia,
 • ocenę uzyskaną na egzaminie sprawdzającym.

W razie negatywnego wyniku egzaminu pracodawca (lub izba rzemieślnicza w odniesieniu do pracodawcy będącego rzemieślnikiem) ustala, na jaki okres należy przedłużyć przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Okres ten nie może jednak przekroczyć 3 miesięcy.

Młodocianemu, który ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy z wynikiem pozytywnym i podjął naukę zawodu obejmującą zakres przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zalicza się okres przyuczenia do okresu praktycznej nauki zawodu.

Ile należy zapłacić młodocianemu, który odbywa przyuczenie do zawodu?

Młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.

Pamiętaj, że:

 • młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła lat 18,
 • wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum oraz którzy przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

 

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne