14.12.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Rewolucja cyfrowa w sądach

Kolejne etapy

Trwa rewolucja cyfrowa w sądach. Dzięki decyzjom Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego to nowy etap w historii sądownictwa. Do wymiaru sprawiedliwości w coraz większym zakresie wprowadzane są rozwiązania informatyczne. 1/3 postępowań jest dziś prowadzonych wyłącznie online. 

Ta rewolucja to m.in. takie ułatwienia dla obywatela, jak elektroniczne doręczenia sądowe czy aplikacja „Portal Informacyjny”, zintegrowana z Profilem Zaufanym, która pozwala korzystać przez telefon komórkowy z wielu usług. To także Elektroniczne Księgi Wieczyste i e-KRS dla przedsiębiorców. Bezpieczeństwu dzieci i ich opiekunów służy dostępny w Internecie rejestr pedofilów czy coraz szerzej stosowany w więziennictwie dozór elektroniczny.

Kilkadziesiąt aplikacji dobrze służy Polakom i polskim sądom, przyspiesza postępowania, ułatwia obrót gospodarczy i odciąża wymiar sprawiedliwości, skoro wiele spraw możemy dziś załatwić online.

Ogromna zmiana to także System Losowego Przydziału Spraw, dzięki któremu nie ma mowy o celowym wyznaczaniu sędziego do jakiejś konkretnej sprawy czy elektroniczny Krajowy Rejestr Zadłużonych, uruchomiony w 2021 roku.

Porady prawne

ZREALIZOWANE

Dzięki przepisom przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości świetny efekt przyniosło wdrożenie nowoczesnych systemów: Elektronicznego Postępowania Upominawczego, Elektronicznych Ksiąg Wieczystych czy e-KRS (elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy). W rezultacie w 2021 r. aż 30,7 proc. spraw zostało załatwionych w sądach za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. To wzrost w porównaniu z 2020 r. o siedem procent.

Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy

Sukcesem jest pełna informatyzacja Krajowego Rejestru Sądowego. Od 1 lipca 2021 r. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane elektronicznie. To koniec papierowej biurokracji. Od początku lipca przez Portal Rejestrów Sądowych obsługujący e-KRS złożono już 655 tys. wniosków oraz ponad 182 tys. pism. Przedsiębiorcy zarejestrowali też poprzez e-KRS ponad 1220 prostych spółek akcyjnych.

Internetowa przeglądarka dokumentów

Ogromnym ułatwieniem wprowadzonym w 2018 r. są elektroniczne sprawozdania finansowe. Umożliwiliśmy przedsiębiorcom składanie bezpłatnie drogą elektroniczną poprzez Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) dokumentów finansowych do KRS. Bez pośrednictwa sądu 98 proc. dokumentów wysłanych w zgłoszeniach jest zamieszczanych automatycznie przez system, który weryfikuje, czy zgłoszenie zostało podpisane przez uprawnioną do reprezentacji osobę. To udogodnienie dla przedsiębiorców i duże oszczędności w sądach związane z brakiem konieczności przechowywania akt papierowych.

Od 15 marca 2018 roku do 7 grudnia 2022 r. w RDF zostało zarejestrowanych ponad 1,6 mln zgłoszeń od przedsiębiorców i dodanych ponad 6,2 mln dokumentów finansowych. Z internetowej przeglądarki Repozytorium użytkownicy pobrali ok. 171,6 mln dokumentów finansowych. 

E-doręczenia

Do usprawnienia postępowań przyczyniają się e-doręczenia. Po wprowadzeniu na początku lipca 2020 r. nowego systemu do profesjonalnych pełnomocników dotarło poprzez Portal Informacyjny sądów już 13,5 mln dokumentów, w tym ok. 5,6 mln doręczeń. W ciągu 24 godzin od zatwierdzenia dokumentu przez sąd pełnomocnik prawny otrzymuje e-doręczenie, co znacząco przyśpiesza postępowanie. Dlatego coraz więcej prawników korzysta z tej możliwości.

Liczba użytkowników Portalu Informatycznego będących profesjonalnymi pełnomocnikami prowadzącymi sprawy sądowe zbliża się do 100 proc. -  to obecnie niemal 54 tysiące osób. Łącznie w portalu zamieszczono ponad 340, 8 mln dokumentów i prawie 10,2 mln nagrań e-Protokołu dotyczących 68,7 mln opublikowanych spraw. W ciągu roku użytkownicy logowali się do portalu ponad 236 mln razy.

Od początku działania systemu liczba doręczeń elektronicznych to ponad 5,6 mln. To już oznacza oszczędność ponad 43 mln zł dla Skarbu Państwa.

Elektroniczne Księgi Wieczyste

1 lipca 2016 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego (EPW), na których podstawie notariusze, komornicy sądowi i naczelnicy urzędów skarbowych działający jako organ egzekucyjny składają wnioski o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW). To znacznie ułatwia pracę sądów, ponieważ część danych zawartych we wniosku może być automatycznie przeniesiona do księgi wieczystej.

To również ogromne ułatwienie dla obywateli. Osoby, które szukają informacji na temat księgi wieczystej lub chcą dostać odpis księgi albo inny dokument, nie muszą udawać się do sądu.  Wystarczy, że skorzystają z systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, wchodząc na portal ekw.ms.gov.pl.

Dzięki tym rozwiązaniom już ponad 40 proc. postępowań wieczystoksięgowych wpływa w formie elektronicznej. W 2020 r. liczba wyszukiwań i pobrań z ksiąg wieczystych poprzez ogólnodostępną przeglądarkę internetową EKW wyniosła ponad 170 mln. W 2022 roku z przeglądarki skorzystano już ponad 520,7 mln razy.

System Losowego Przydziału Spraw sędziom

Przełomem był też komputerowy System Losowego Przydziału Spraw sędziom. Wdrożony w 2018 r. gwarantuje losowy przydział składów orzekających do poszczególnych spraw. Daje pewność, że żadna sprawa nie zostanie arbitralnie przydzielona wybranemu sędziemu. Łączy zasadę losowości z zasadą proporcjonalnego przydziału spraw. Nie ma możliwości ingerencji w losowanie. W 2020 r. przydzielono tak sędziom prawie 3,7 mln spraw, w 2021 r. - prawie 4 mln spraw, a do 7 grudnia 2022 r.  - ponad 3,8 mln spraw.

Elektroniczny Krajowy Rejestr Zadłużonych

1 grudnia 2021 r. został uruchomiony nowoczesny system teleinformatyczny obsługujący postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe - Krajowy Rejestr Zadłużonych. Wnioski i dokumenty do KRZ są składane online. Zmiany umożliwiły cyfryzację postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz szybszą naprawę zadłużonych firm. Do rejestru trafiają także dłużnicy alimentacyjni.

E-płatności sądowe

Ministerstwo Sprawiedliwości oddało do użytku platformę e-Płatności, służącą do uiszczania wszelkich opłat sądowych. Od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Znak opłaty sądowej ma postać kodu kreskowego i numerycznego odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Znak może zostać kupiony przez stronę oplaty.ms.gov.pl.

Cyfrowa rejestracja rozpraw

Ponad 2,5 tysiąca sal sądowych w Polsce zostało wyposażonych w cyfrowy sprzęt audio-wideo do nagrywania rozpraw. W ten sposób utrwalono już ponad 9,2 mln rozpraw, w tym ponad 7,4 mln po 2015 roku. Strony postępowań mogą przez Portal Informacyjny sądu zapoznać się z zapisem rozprawy. Nagrania pełnią rolę elektronicznego protokołu, dzięki czemu w przypadku rejestrowanych elektronicznie rozpraw nie są już potrzebne szczegółowe protokoły na piśmie, co znacznie skraca czas, jaki obywatel musi spędzić w sądzie. Sprzęt ten umożliwia również prowadzenie rozpraw na odległość.

Rozprawy zdalne

W trosce o bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie sądów Ministerstwo Sprawiedliwości od początku pandemii COVID-19 podejmuje działania, które służą zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy w sądach przy stałym dostępie obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Jedną z najważniejszych rekomendacji było przeprowadzanie rozpraw zdalnych w każdej sprawie, w której jest to możliwe. 

Dzięki wcześniejszym inwestycjom w wyposażenie sal rozpraw możliwe stało się uruchomienie rozpraw zdalnych w bardzo krótkim czasie. Od lipca 2020 r. w trybie zdalnym odbyło się łącznie ponad 500 tys. rozpraw.

Już ponad 96 proc. spraw penitencjarnych prowadzonych jest online. Zwiększa to bezpieczeństwo w czasie pandemii, wprowadza oszczędności na konwojach i przyspiesza postępowania. Średni czas postępowania penitencjarnego skrócił się o prawie 15 proc.

Więcej rozpraw online

Uchwalona przez Sejm 28 maja 2021 r. nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego przyjmuje jako zasadę prowadzenie rozpraw w sprawach cywilnych za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Strony postępowania, a także świadkowie i biegli nie muszą osobiście stawiać się w sądzie. Osobom nieposiadającym odpowiednich urządzeń technicznych zostanie zagwarantowany dostęp do nich w sądzie.

E-licytacje komornicze

E-licytacje komornicze nieruchomości, wprowadzone dzięki przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, otwierają nowe perspektywy przed uczestnikami postępowań. Ułatwiają znalezienie nabywców nieruchomości i uzyskanie najwyższej ceny. Umożliwiają wygodne dotarcie do oferty, uwalniają od zmory zmów cenowych.

Rejestr pedofilów

Z inicjatywy ministra Zbigniewa Ziobro powstał „rejestr pedofilów”, dzięki czemu rodzice mogą sprawdzić pod czyją opieką zostawiają swoje dziecko. Dyrektorzy szkół czy organizatorzy wypoczynku mają obowiązek weryfikować, czy zatrudniane przez nich osoby były karane za przestępstwa pedofilskie, a w dostępnym w Internecie rejestrze każdy znajdzie nazwiska sprawców, którzy dopuścili się przestępstw seksualnych ze szczególnym okrucieństwem lub działali w recydywie. Założono ponad 51 tys. kont instytucjonalnych, za których pośrednictwem podmioty uprawnione (np. dyrektorzy szkół czy organizatorzy wypoczynku dla dzieci) uzyskują informację z rejestru ograniczonego. Do 25 listopada 2022 r. odnotowano ponad 6,3 mln wejść na stronę rejestru publicznego.

Dozór elektroniczny

Sukcesem jest przywrócenie powszechnego stosowania dozoru elektronicznego. Dzięki temu skazani mogą odbywać kary poza więzieniami. To oszczędność dla podatników, ponieważ utrzymanie skazanego w systemie dozoru elektronicznego jest niemal pięciokrotnie tańsze niż koszt jego pobytu w zakładzie karnym.

Dziś dozór elektroniczny jest w kolejnej fazie rozwoju po wejściu w życie nowelizacji zwiększającej górną granicę wykonywania w Systemie Dozoru Elektronicznego kary pozbawienia wolności  o 6 miesięcy, tj. do 1 roku i 6 miesięcy. W związku z tym została przeprowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości niezbędna rozbudowa systemu i od 25 marca 2021 r. zwiększono o 2000 miejsc maksymalną dobową pojemność systemu. Dziś to 8000 miejsc do wykonania kary na dobę. Obecnie w SDE odbywa karę pozbawienia wolności oraz wykonuje środki karne i zabezpieczające ok. 7,2 tys. osób, a SDE objął łącznie już ponad 152 tys. orzeczeń/osób.

Aplikacja Funduszu Sprawiedliwości

W maju 2021 r. została uruchomiona Aplikacja Funduszu Sprawiedliwości. Jest to narzędzie informatyczne, które wspomaga proces przyznawania i rozliczania dotacji ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Jednostki sektora finansów publicznych oraz organizacje pozarządowe korzystają z Aplikacji w celu przygotowania wniosków i ofert w naborach i konkursach ogłaszanych przez dysponenta Funduszu Sprawiedliwości.

Dla ponad 3 000 użytkowników z całej Polski takie narządzie dostępne za pomocą przeglądarki internetowej stanowi istotne ułatwienie nie tylko w procesie ubiegania się o dotacje, ale również w procesie  rozliczania dotacji.

Nieodpłatna pomoc prawna

Wdrożono także system teleinformatyczny do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. System zapewnia zwłaszcza sprawne zarządzanie świadczonych w ponad 1 500 punktach usług, kontrolę jakości oraz optymalizację procesu sprawozdawczego (elektroniczna dokumentowanie spraw z wykorzystaniem kart świadczonych usług, elektroniczne wytwarzanie sprawozdań).

W trosce o łatwy dostęp od nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla osób potrzebujących zadbano o zapisy przez ogólnopolską stronę internetową  https://zapisy-np.ms.gov.pl/, dzięki której z usług może korzystać jak największa liczba osób.

W REALIZACJI

- "Nie spoczywamy na laurach. Cyfryzacja sądownictwa postępuje. Lada dzień będziemy finalizować pełną informatyzację procesu karnego" - zapowiedział wiceminister Michał Woś.
Rozwijane są też nadal elektroniczne księgi wieczyste i system e-doręczeń.

Pełna informatyzacja sądownictwa umożliwi docelowo obywatelom i przedsiębiorcom dostęp do wymiaru sprawiedliwości bez wychodzenia z domu.

Informatyzacja postępowania karnego

Zostanie zrealizowana przez system Prokuratury Krajowej PROK-SYS. Zapewni on automatyczny dostęp do baz danych podmiotom publicznym i prywatnym, zdalną komunikację ze wszystkimi uczestnikami postępowania (sądy, policja) oraz umożliwi prowadzanie czynności procesowych na odległość.

Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje m.in. wypracowanie rozwiązań w oparciu rozwiązania i doświadczenia Prokuratury Krajowej związane z budową i wdrożeniem systemu centralnego PROK-SYS. To przełoży się m.in. na bezpieczną komunikację między wszystkimi uczestnikami postępowania (Prokuratura, Sądy, Policja, Służba Więzienna). Prowadzone prace przewidują też digitalizację dokumentów oraz akt sprawy. To oznaczałoby dużo łatwiejszy dostęp do akt i materiałów procesowych wszystkim upoważnionym podmiotom.

Zdalny dostęp do danych

Uruchomiony zostanie zdalny dostęp dla sądów do informacji pochodzących z rejestrów i ewidencji i państwowych. Obecnie sądy uzyskują do nich dostęp dopiero po przesłaniu pisma w wersji papierowej, co wydłuża czas postępowań. Wprowadzenie nowych rozwiązań informatycznych skróci czas uzyskania dostępu do danych np. z PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Danych Kontaktowych, Rejestr Dokumentów Paszportowych, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Bazy Usług Stanu Cywilnego, Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Rozwój Ksiąg Wieczystych

Od grudnia 2020 r. stopniowo uruchomiana jest elektroniczna wysyłka zawiadomień z Wydziałów Ksiąg Wieczystych do Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonych w starostwach, która wyeliminuje przekazywanie zawiadomień w wersji papierowej. Wdrożono wysyłkę zawiadomień do EGIB w 166 wydziałach ksiąg wieczystych (48 proc.). Do 7 grudnia br. zostało przekazanych do EGIB ponad 1,4 mln zawiadomień elektronicznych.

Elektroniczne doręczenia sądowe

Każde pismo do sądu będzie można wysyłać i odbierać elektronicznie bez wychodzenia z domu, bez kolejek, bez czekania na potwierdzenie odbioru. Sąd również będzie korzystał z tego rozwiązania, wysyłając pisma do obywateli. Terminy rozpraw nie będą spadać, nie będzie tzw. pustych wokand. Zgubienie listu nie będzie już blokować postępowania, powodować uchylenia sprawy czy przekazania jej do ponownego rozpoznania.

Sąd w smartfonie

Wiele spraw będzie można załatwić w najprostszy i najbardziej wygodny sposób – choćby z własnego telefonu komórkowego (smartfonu). Na przykład wysłać do sądu pismo potwierdzone Profilem Zaufanym, dowiedzieć się o terminie rozprawy, uzyskać wynik losowego przydziału sprawy czy przeczytać zdigitalizowane akta. To sądowe usługi online w jednym miejscu.

Nowoczesne e-usługi publiczne usprawnią działalność sądów powszechnych. Obywatele i pełnomocnicy procesowi w sprawach cywilnych błyskawicznie uzyskają informacje o postępowaniu. Zmiany pozwolą sądom przesyłać pisma i wyroki drogą elektroniczną, a sędziom umożliwią podpisywanie dokumentów w formie elektronicznej.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ruszył całkowicie elektroniczny e-KRS

Ruszył całkowicie elektroniczny e-KRS

Od 1 lipca br. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane elektronicznie. To przełomowe ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy wszystkie sprawy związane z rejestrem załatwią szybko i wygodnie przez Internet. ##baner## Wygodny i szybki e-KRS ułatwieniem dla przedsiębiorców  W pełni elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy jest zwieńczeniem (...)

Cyfrowa telewizja publiczna

Cyfrowa telewizja publiczna

Proces cyfryzacji to nowe rozdanie na rynku telewizyjnym - do każdego Polaka ma docierać więcej kanałów i lepszej jakości. To rewolucja, tyle że do tej pory wyłącznie wirtualna. (...) Do połowy 2015 r. telewizja ma przejść z nadawania analogowego na cyfrowe. (...)Pomysły UKE są radykalne. Chce rozpocząć postępowanie administracyjne, które ustali harmonogram wyłączania (...)

Będzie rewolucja w sądach?

Będzie rewolucja w sądach?

Zmniejszenie wpływu ministra na wybór prezesów sądów, wprowadzenie kadencyjności przewodniczących wydziałów i okresowe oceny sędziów – to najnowsze plany rządu. Obszerny projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, nie był jeszcze konsultowany ze środowiskiem. Zmian jest tymczasem sporo. Rzeczpospolita, (...)

Nie będzie pozwoleń na budowę

Nie będzie pozwoleń na budowę

Budować będzie można bez pozwolenia. Wystarczy zgłosić swój zamiar. Sąsiedzi nie będą mieli nic do powiedzenia. O swoje będą mogli walczyć tylko w sądach. To rewolucja – twierdzą posłowie i eksperci. Mają na myśli projekt nowelizacji prawa budowlanego, który zaakceptowały wczoraj sejmowe komisje. Wkrótce ma być uchwalony. Budzi skrajne emocje. Przewiduje bowiem, że będzie (...)

Rewolucja w dziedziczeniu. Spadki od ręki

Rewolucja w dziedziczeniu. Spadki od ręki

Automatycznie staniesz się właścicielem zapisanych w testamencie rzeczy. Wystarczy podpis notariusza. Od 23 października obowiązuje nowelizacja kodeksu cywilnego, która ma skończyć z fikcją w testamentach. Nowe prawo pozwala przepisać np. samochód, mieszkanie czy nawet całą firmę konkretnej osobie. Co prawda wcześniej też było to możliwe, lecz nie stawaliśmy się właścicielem (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

Celem nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw jest uporządkowanie kwestii z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zmiany mają m.in. rozwiązać problem braków kadrowych w sądach i usprawnić działanie prokuratury. Nowelizacja zawiera także np. rozwiązania zmierzające do poprawy efektywności Krajowej Rady Sądownictwa. Ustawa przewiduje (...)

Prezydencki projekt ustawy o sądach pokoju trafił do Sejmu

Prezydencki projekt ustawy o sądach pokoju trafił do Sejmu

Dwa prezydenckie projekty ustaw ws. sędziów pokoju zostały podpisane przez Andrzeja Dudę i wniesione do Sejmu. Celem proponowanych regulacji jest m.in. przyspieszenie procedur sądowych i przybliżenie wymiaru sprawiedliwości do społeczności lokalnych.  ##baner## Wprowadzenie sądów pokoju  Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o sądach pokoju (...)

Długość postępowań w sądach

Długość postępowań w sądach

Oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie długości postępowań w sądach W związku z publikacjami niektórych mediów, które zawierają nieprawdziwe informacje o rezultatach reformy sądownictwa, a w szczególności o zmianach w długości postępowań sądowych, Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło informacje zgodne ze stanem faktycznym. Efekty (...)

Nadzór ministra sprawiedliwości nad sądami - nie wskazany

Nadzór ministra sprawiedliwości nad sądami - nie wskazany

Rozmowa z SSN Stanisławem Dąbrowskim, Przewodniczącym Krajowej Rady SądownictwaPiotr CzarnyszewiczPanie Sędzio. Co jakiś czas słyszymy o protestach społecznych przeciwko niesprawiedliwym wyrokom i jakości orzekania w naszych sądach. Można to jakoś skomentować?Stanisław DąbrowskiMożna. Jesteśmy- moim zdaniem- społeczeństwem bardzo skłonnym do krytykowania. W procesie sądowym przeważnie (...)

Tarcza sprawiedliwości

Tarcza sprawiedliwości

Kary za włamania na e-lekcje, ochrona przedsiębiorców, mniej spraw w sądach i procesy on-line W uchwalonej Tarczy antykryzysowej 4.0 znalazły się przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowe rozwiązania, które odpowiadają na problemy związane z epidemią koronawirusa. Przyjęte przepisy chronią uczniów i nauczycieli przed atakami internetowych trolli na zdalne (...)

Sądy usprawnią obsługę interesantów

Sądy usprawnią obsługę interesantów

Proste formularze i jasne instrukcje Formularze sądowe, przeznaczone do załatwienia konkretnej sprawy będzie można pobrać przez internet lub na miejscu w sądzie. Dostępne dla każdego będą też proste instrukcje uczące, jak wypełnić np. wniosek o przyznanie alimentów czy nabycie spadku. W sprawnej obsłudze interesantów pomoże specjalny cykl szkoleń dla urzędników (...)

Jaką reformę procesu karnego przygotowano?

Jaką reformę procesu karnego przygotowano?

Rada Ministrów zaaprobowała przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformę Kodeksu postępowania karnego. Proponowane rozwiązania służą usprawnieniu, uproszczeniu i przyspieszeniu postępowań przed sądem. Co przewiduje projekt? Projekt zakłada uproszczenie postępowania karnego. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom sądy będą działać sprawniej, szybciej i  bardziej (...)

Zmagań resortu sprawiedliwości z niesprawnością sądów ciąg dalszy

Zmagań resortu sprawiedliwości z niesprawnością sądów ciąg dalszy

Szybsze i sprawniejsze sądy? Reforma procesu karnego Przewlekłość procesów jest przyczyną dramatów wielu Polaków, którzy nie mogą doczekać się sprawiedliwości przed sądem. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało reformę Kodeksu postępowania karnego. Proponowane rozwiązania służą usprawnieniu, uproszczeniu i przyspieszeniu postępowań przed sądem. (...)

Losowy przydział spraw sędziom

Losowy przydział spraw sędziom

Losowy przydział spraw sędziom ma być gwarancją uczciwego procesu Bezstronność jest podstawowym warunkiem sprawiedliwości w sądach. Dlatego przydzielanie spraw poszczególnym sędziom musi być całkowicie przejrzyste i wolne od „ręcznego” sterowania. Zapewni to komputerowy System Losowego Przydziału Spraw (SLPS), który zacznie obowiązywać we wszystkich sądach (...)

Wzrastają pensje asystentów

Wzrastają pensje asystentów

Od jutra średnio o 200 zł rosną pensje asystentów w sądach i prokuraturach. Zarabiają niewiele (identycznie w sądach i prokuraturach odpowiednich szczebli), a obowiązków im przybywa. Od jutra mogą liczyć na niewielkie podwyżki, średnio ok. 200 zł (DzU nr 141, poz. 890 i 891). I tak w Prokuraturach: Krajowej i Apelacyjnej oraz w sądach apelacyjnych: 3235 – 3680 zł; (...)

Fundamentalna reforma sądownictwa w drodze

Fundamentalna reforma sądownictwa w drodze

Nowe, sprawne sądy? Szybsze postępowanie przed sądem i rozprawy on-line, w których można brać udział również przez smartfon, radykalne ograniczenia biurokracji i stanowisk funkcyjnych, równomierne rozłożenie pracy między sędziów – tak mają wyglądać polskie sądy po wprowadzeniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości fundamentalnej reformy – uproszczeniu (...)

Będzie wielka reforma procesu cywilnego!

Będzie wielka reforma procesu cywilnego!

Założenia reformy Zwolnienie z sądowych opłat mniej zamożnych Polaków, a także pracowników, którzy dochodzą swoich praw od pracodawców oraz niższe aż o dwie trzecie opłaty za powództwa w sprawach konsumenckich poprzedzonych mediacją – to niektóre zmiany, które przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości w projekcie nowelizacji Kodeksu (...)

Szykuje się reforma procesu cywilnego

Szykuje się reforma procesu cywilnego

Sądy mąją być szybsze i sprawniejsze Usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem – to główny cel gruntownej reformy Kodeksu postępowania cywilnego, którą przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.   Propozycja kompleksowych zmian to odpowiedź na realne i palące problemy. Przewlekłość procesów jest przyczyną dramatów (...)

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

14 stycznia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący ustroju sądów powszechnych, w szczególności zakresu nadzoru Ministra Sprawiedliwości, postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów i uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa.Kwestionowany przepis ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że zwierzchni nadzór nad działalnością (...)

Nie ma poprawy w sądach gospodarczych

Nie ma poprawy w sądach gospodarczych

Przedsiębiorcy mają dosyć wlokących się procesów gospodarczych (do sądów wpływa ich rocznie ok. 900 tys.). Rok temu Zbigniew Ziobro, ówczesny minister sprawiedliwości, zapowiadał, że w 2008 r. takie postępowania będą dwukrotnie krótsze, a za trzy lata - nawet trzykrotnie. - Niestety, na zapowiedziach się skończyło. Co gorsza reforma zapoczątkowana przez (...)

Konkurs na asystenta prokuratora

Konkurs na asystenta prokuratora

Asystenci prokuratorów będą wybierani w drodze konkursu. Zbigniew Ziobro sięga po rozwiązanie, które sprawdziło się już w sądach Pierwsi asystenci pojawili się w sądach cztery lata temu. Wtedy był to jeszcze eksperyment, przeprowadzany w największych sądach. Dziś asystentów jest już blisko dwa tysiące, w przyszłości ma być ich dwa razy więcej. Po sądach przyszedł czas na prokuratury. (...)Jakie (...)

Bezinteresownie i bezpłatnie sądy informują o swojej działalności...

Bezinteresownie i bezpłatnie sądy informują o swojej działalności...

Punkty informacyjne w sądach, plakaty i darmowe broszury na temat najpopularniejszych spraw sądowych oraz rzetelna informacja o prawach stron - wszystko to ma się ziścić dzięki projektowi Phare "Wsparcie dla wymiaru sprawiedliwości". Pierwsze próby mamy już za sobą.Najpierw w lipcu 2003 r. podpisano roczną umowę między polskim i francuskim Ministerstwem Sprawiedliwości. Nad jej realizacją (...)

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Przedstawiciele niektórych zawodów muszą legitymować się niekaralnością, szczególnie przy przyjmowaniu do pracy. Jak zatem uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego, tzw. Zaświadczenie o niekaralności? Gdzie uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego?  Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości, (...)

Szybkie i sprawniej działające sądy

Szybkie i sprawniej działające sądy

Przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany procesu cywilnego weszły w życie 7 listopada br. Dzięki gruntownej reformie Kodeksu postępowania cywilnego znacznie uproszczone i przyspieszone zostały postępowania przed sądem. Nowe regulacje zapewnią Polakom szybkie i skuteczne dochodzenie swoich praw, rzetelne postępowania i sprawiedliwe wyroki. Reforma Kodeksu postępowania cywilnego (...)

Reforma postępowania cywilnego

Reforma postępowania cywilnego

Usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem – to główny cel gruntownej reformy Kodeksu postępowania cywilnego. Nowe regulacje mają zapewnić Polakom możliwość szybkiego i skutecznego dochodzenia swoich praw, rzetelne postępowania i sprawiedliwe wyroki. Czego dotyczy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych (...)

Przyspieszenie sądów gospodarczych

Przyspieszenie sądów gospodarczych

Na ostateczne uchwalenie przez Sejm (po wprowadzeniu poprawek przez Senat) czeka rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu usprawnienie i racjonalizację przebiegu postępowania cywilnego, w szczególności w sprawach gospodarczych. Postępowanie w sprawach gospodarczych ma być sprawniejsze i mniej sformalizowane. (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych przez sądy UODO przygotował publikację „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”, która stanowi odpowiedź na pytanie, czy Prezes UODO jest organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych oraz prowadzenia kontroli w przypadku (...)

Skierowanie do ośrodka kuratorskiego jako rodzaj środka wychowawczego

Skierowanie do ośrodka kuratorskiego jako rodzaj środka wychowawczego

Skierowanie do ośrodka kuratorskiego jako rodzaj środka wychowawczego Skierowanie do ośrodka kuratorskiego nieletniego sprawcy czynu karalnego lub wykazującego przejawy demoralizacji jest jednym ze środków wychowawczych orzekanych przez sądy w postępowaniu w sprawach nieletnich (na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich). Środki wychowawcze (...)

Integralność wyroku rozwodowego, a wymiar opłaty od apelacji (wybrane zagadnienia)

Integralność wyroku rozwodowego, a wymiar opłaty od apelacji (wybrane zagadnienia)

Na tle uregulowań prawnych w odniesieniu do rozwiązania małżeństwa bądź orzeczenia separacji istnieje obowiązek sądu o zamieszczeniu dodatkowych rozstrzygnięć, jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci.  Niezależnie od tego, czy kwestie związane z władzą rodzicielską i obowiązkiem kosztów utrzymania i wychowania dzieci były wcześniej przedmiotem (...)

Ogólne informacje o KRS

Ogólne informacje o KRS

Krajowy Rejestr Sądowy to urzędowy zbiór danych, które dotyczą takich podmiotów jak przedsiębiorcy, stowarzyszenia, czy dłużnicy niewypłacalni. Nie jest to oczywiście wyliczenie wyczerpujące, gdyż szczegółowy zakres podmiotowy, który został objęty Krajowym Rejestrem Sądowym opisuje ustawa o KRS. KRS składa się więc z: rejestru przedsiębiorców, rejestru (...)

Rejestr zastawów

Rejestr zastawów

  Gdzie tworzone są rejestry zastawów Rejestry zastawów prowadzone są przy sądach rejonowych (przy wydziałach gospodarczych tych sądów), mających siedziby w miastach wojewódzkich. Oznacza to, że na każde województwo przypada jeden sąd, w którym prowadzony jest rejestr zastawów. Właściwość miejscową rejestrów zastawów (...)

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości kończy etap postępowania, który nazywa się postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Po tym postanowieniu, które odnosi znaczące skutki w sferze uprawnień, zobowiązań i stosunków majątkowych upadłego, następuje etap postępowania, który nazywa się postępowaniem upadłościowym. Pojęcie postępowanie (...)

Do jakiego sądu skierować wniosek o ogłoszenie upadłości? - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Do jakiego sądu skierować wniosek o ogłoszenie upadłości? - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Jak określa się w prawie właściwość sądu? Właściwość sądu może być określona przez przepisy ustawy, umowy pomiędzy stronami oraz może być to tzw. właściwość delegacyjna. Właściwość ustawowa – jest określona przez przepisy ustawy. Wyznaczenie sądu odbywa się przez poprzez określenie, jaki sąd jest terytorialnie właściwy (właściwość miejscowa). Właściwość (...)

Zmiany w sądach. Sędziowie będą szybciej powoływani

Zmiany w sądach. Sędziowie będą szybciej powoływani

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają zlikwidować nierównomierne obciążenie sędziów orzekających w sądach, w których wolne stanowiska pozostają nieobsadzone przez dłuższy czas. Obecnie obsadzanie wolnego stanowiska sędziowskiego trwa ponad rok (ok. 400 dni). Przyjęte przepisy spowodują, że procedura (...)

Przyjazne pokoje przesłuchań w sądach

Przyjazne pokoje przesłuchań w sądach

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości ogłosił konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchania. Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje działania na rzecz przesłuchiwania dzieci-świadków przestępstw w warunkach zmniejszających stres. W tym celu przystąpiło do powstałej z inicjatywy Fundacji Dzieci (...)

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. odwołanych sędziów

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. odwołanych sędziów

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku 29 czerwca 2021 r. orzekł, że usunięcie przez Ministra Sprawiedliwości dwojga sędziów ze stanowisk wiceprezesów sądu okręgowego w Kielcach przed upływem ich kadencji stanowiło naruszenie prawa do rzetelnego procesu wynikającego z art. 6 ust. 1 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka. ##baner## Orzeczenie ETPCz Europejski (...)

Bezpieczne przywracanie normalnej pracy sądów

Bezpieczne przywracanie normalnej pracy sądów

Nowe rozwiązania w kolejnej "tarczy antykryzysowej" Ministerstwo Sprawiedliwości widzi potrzebę bezpiecznego „odmrażania” pracy sądów, tak aby nie odbyło się to ze szkodą dla obywateli i pracowników wymiaru sprawiedliwości. Służą temu przygotowane w resorcie rozwiązania, które znalazły się w przyjętym projekcie nowej "tarczy antykryzysowej 3.0". Wszelkie (...)

Będą specjalistyczne sądy chroniące własność intelektualną

Będą specjalistyczne sądy chroniące własność intelektualną

Nowelizacja przepisów ma przede wszystkim na celu wprowadzenie do polskiego wymiaru sprawiedliwości sądów wyspecjalizowanych w zakresie spraw dotyczących własności intelektualnej. Ustawa zmianiająca przewiduje stworzenie w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych, które miałyby się zajmować sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, (...)

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Sejm ostatecznie przyjął ustawę gwarantującą konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości Sejm nie zgodził się 23 stycznia 2020 r. na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów - wskazuje MS. Nowa ustawa, będąca wynikiem inicjatywy poselskiej, czeka już tylko na podpis Prezydenta (...)

Reforma procesu karnego

Reforma procesu karnego

Nowelizacja przepisów ma usprawnić i przyspieszyć postępowanie w sprawach karnych, przeciwdziałać obstrukcji procesowej stron, dostosować regulacje procesowe do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego.  Jakie zmiany w procesie karnym przewidziano? Przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawa reformująca Kodeks postępowania karnego ma służyć usprawnieniu, uproszczeniu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Akta sprawy - od 1 października uzyskamy dostęp online

Akta sprawy - od 1 października uzyskamy dostęp online

Na Państwa portalu przeczytałem, że od 1 października wchodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości, zmieniające regulamin urzędowania sądów powszechnych. Nowe przepisy regulują dostęp (...)

Sąd przesyła pisma tylko do pełnomocnika

Sąd przesyła pisma tylko do pełnomocnika

Jako powód ustanowiłem pełnomocnika procesowego w sprawach gospodarczych na podstawie umowy o pracę. W większości spraw sądy przesyłały pisma procesowe do mnie jako powoda i (jak się dowiedziałem (...)

Nadanie i doręczenie klauzuli wykonalności

Nadanie i doręczenie klauzuli wykonalności

Do tej pory (od jakiegoś czasu) było tak, że powód wnioskując o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności, wysyłał jego odpis do sądu. Dzisiaj otrzymałem z wydziału cywilnego klauzulę (...)

Pełnomocnictwo a egzekucja

Pełnomocnictwo a egzekucja

Brat prowadzi działalność gospodarczą, lecz przebywa za granicą. Przed wyjazdem upoważnił mnie do wszelkich czynności związanych z prowadzeniem tej działalności. Dodam, że jestem tylko pełnomocnikiem (...)

Odszkodowanie za naruszenie dóbr pracownika

Odszkodowanie za naruszenie dóbr pracownika

Jak najskuteczniej domagać się rekompensaty za znieważenie w miejscu pracy, które miało miejsce przy wielu świadkach? Czy nieodzowne jest zawiadomienie policji, czy też wystarczy złożyć oskarżenie (...)

Bezpieczny zakup samochodu

Bezpieczny zakup samochodu

Czy w polskim prawodawstwie sprzedaż samochodu potwierdzona umową kupna-sprzedaży i przekazaniem dowodu rejestracyjnego oraz samego samochodu jest ostateczna i można uważać, że nabywca jest bezwarunkowym (...)

Treść odpowiedzi na pozew

Treść odpowiedzi na pozew

Jak powinien prawnie wyglądać wstęp odpowiedzi na pozew? Czy w odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów (jestem pozwanym) możliwe jest umieszczenie twierdzenia, iż wnoszę o przyjęcie (...)

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Wypowiedziałam umowę człowiekowi któremu wynajmuję mieszkanie. Dałam mu do podpisania nową umowę na której widnieje podwyższony czynsz. Niestety lokator, ani nie chce podpisać nowej umowy, ani (...)

Fachowiec źle wykonał swoją pracę-jak domagać się odszkodowania?

Fachowiec źle wykonał swoją pracę-jak domagać się odszkodowania?

Wynająłem Pana który miał położyć kafelki. Niestety swoją pracę wykonał co najmniej źle, przez część z nich już poodpadała. Fachowiec nie kwapi się do naprawy swoich błędów. W dodatku (...)

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi się z nim spotykać, zabierać ze sobą. Rozstaliśmy się cztery miesiące temu. Ona przeprowadziła się do swoich rodziców i od tego czasu nie mam w ogóle kontaktu (...)

Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

Mój mąż bez mojej zgody zamontował kamery w naszym domu. Dowiedziałam się o tym przypadkiem, korzystając z komputera mojego męża natknęłam się na nagrania. Co mogę zrobić w sytuacji, kiedy (...)

Czy mogę się starać wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Czy mogę się starać wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Witam serdecznie, chciałbym Państwa prosić o pomoc. Od 2010 roku pracowałem na hali montażowej. W 2012 roku podpisałem umowę na czas określony do 2016. Pod koniec maja 2015 roku zostałem zwolniony (...)

Co mogę zrobić z uciążliwym sąsiadem?

Co mogę zrobić z uciążliwym sąsiadem?

Mam problem z moim sąsiadem który mieszka za ścianą. W różnych porach dnia puszcza bardzo muzykę. Zorganizował również parokrotnie imprezy, na których było tak głośno że byłam zmuszona (...)

Co mam zrobić w sytuacji kiedy pracodawca nie chce wydać protokołu z wypadku?

Co mam zrobić w sytuacji kiedy pracodawca nie chce wydać protokołu z wypadku?

Cztery miesiące temu miałem wypadek w pracy, pracuję w drukarni na umowę zlecenie, wszystkie składki ZUS były normalnie płacone. Od dwóch miesięcy nie mogę się doprosić mojego pracodawcę o (...)

Wezwanie do wykupienia weksla- wzór

Wezwanie do wykupienia weksla- wzór

Witam serdecznie, potrzebuję od Państwa napisania wzoru wezwania do wykupienia weksla. Będę bardzo wdzięczna za pomoc. Miejscowość.... Data.... Imię i Nazwisko Adres zamieszkania Wezwanie do wykupienia (...)

Podpisanie wypowiedzenia umowy o pracę z datą wsteczną.

Podpisanie wypowiedzenia umowy o pracę z datą wsteczną.

Przez pięć lat pracowałem w zakładzie pracy jako monter. Nigdy nie dostałem nagany, nie spóźniałem się, pieczołowicie wykonywałem swoje zadania. Umowę. Od czterech lat pracuję na umowę o (...)

Jak przygotować się do rozwodu?

Jak przygotować się do rozwodu?

Chciałabym się rozwieść z moim mężem. Moim zdaniem doszło do całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego między nami. Mój mąż w ogóle nie wykazuje inicjatywy żeby ratować nasze małżeństwo. (...)

Jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności

Jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności

W jaki sposób mogę zdobyć tzw. zaświadczenie o niekaralności (informację o niefigurowaniu w Krajowym Rejestrze Karnym). Do kogo i w jakiej formie (listownie, telefonicznie itp.) mogę skierować (...)

Numer księgi wieczystej, przeglądanie KW

Numer księgi wieczystej, przeglądanie KW

Księgi wieczyste zgodnie z zasadami prawnymi są jawne. Jednakże czy istnieje jakikolwiek sposób zapoznania się z księgą wieczystą danej nieruchomości, jeśli nie zna się numeru księgi wieczystej? (...)

Wymagania sądowe pozwu

Wymagania sądowe pozwu

Jakie wymagania formalne powinien spełniać pozew wnoszony do sądu? Pozew jako pismo procesowe winien spełniać wymagania określone w art. 126 k.p.c. § 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: (...)

Jak dochodzić zwrotu pożyczki

Jak dochodzić zwrotu pożyczki

Pożyczyłem jednej osobie 1500 zł, a drugiej 1800 zł - udokumentowane przelewem bankowym na konta tych osób. Nie mogę odzyskać tych pieniędzy. Jedynym dowodem pożyczki są przelewy bankowe. Jak (...)

Ograniczenia związane z obecnością linii wysokiego napięcia

Ograniczenia związane z obecnością linii wysokiego napięcia

Odziedziczyłem w spadku dom, nad którym przechodzi linia energetyczna wysokiego napięcia, która była założona jeszcze w latach 60-tych. Silne pole elektromagnetyczne utrudnia działanie sprzętu (...)

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji

W jaki sposób złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji? Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Czynności egzekucyjne (...)

Po zniesieniu współwłasności

Po zniesieniu współwłasności

Znosząc współwłasność nieruchomości sąd wydzielił trzy działki i dwie niezależne nieruchomości w budynku mieszkalnym. Postanowienie jest prawomocne. Mamy więc działkę wspólną pod budynkiem (...)

Egzekucja w postępowaniu cywilnym

Egzekucja w postępowaniu cywilnym

W jaki sposób wszczynana jest egzekucja sądowa, kto ją prowadzi, jaki jest przebieg tego postępowania? Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy (...)

Wysłuchanie dziecka w sprawie rozwodowej

Wysłuchanie dziecka w sprawie rozwodowej

Czy sąd rozwodowy bierze pod uwagę zdanie dziecka w sprawach dotyczących jego osoby? Uznaje się, że przy orzekaniu w wyroku rozwodowym o prawach rodzicielskich sąd pełni także funkcję sądu opiekuńczego. (...)

Pozew o zapłatę, skierowany do sądu cywilnego

Pozew o zapłatę, skierowany do sądu cywilnego

Jakie elementy powinien zawierać pozew o zapłatę, skierowany do sądu cywilnego? Jeśli roszczenie jest wymagalne, to po wezwaniu do zapłaty powód może skierować pozew do sądu o zapłatę. (...)

Przesłuchanie małoletniego dziecka

Przesłuchanie małoletniego dziecka

Czy sąd rodzinny może przesłuchać małoletnie dziecko, jeżeli tocząca się sprawa dotyczy konfliktu pomiędzy rodzicami co do miejsca jego pobytu? Sąd w sprawach dotyczących osoby małoletniego (...)

Jakie warunki formalne musi spełniać pozew o ustalenie stosunku prawnego?

Jakie warunki formalne musi spełniać pozew o ustalenie stosunku prawnego?

Jakie warunki formalne musi spełniać pozew o ustalenie stosunku prawnego? Pozew w sprawie o ustalenie prawa lub stosunku prawnego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 187 i 126 k.p.c., a więc (...)

Kara upomnienia a nagroda roczna

Kara upomnienia a nagroda roczna

W zakładowym Regulaminie wynagradzania jest zapis o przyznawaniu przez Pracodawcę rocznej nagrody m. in. za nienaganną pracę przez cały rok. Jeden z pracowników otrzymał na piśmie karę upomnienia (...)

FORUM PRAWNE

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne?

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne? Witam. Kilka lat temu miałem nie zapłacony rachunek w idei. Oczywiście odbyła się sprawa i dostałem nakaz spłaty, obecnie dostałem wezwanie do komornika, (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie Jestem 24 letnim ojcem. 2 lata temu zona powiedziala, ze nie chce ze mna byc dluzej i kazala mi wyprowadzic sie z domu. Zabralem swoje zeczy i wyszedlem. (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Wrażenia ze sprawy w Sądzie Najwyższym

Wrażenia ze sprawy w Sądzie Najwyższym W tym miejscu to mało ważne jakie wydano orzeczenie, ale moje pierwsze doświadczenie wynikające z obecności na posiedzeniu Sądu Najwyższego (jako obserwatora) (...)

ROZWÓD-z orzekaniem czy bez orzekania o winie?

ROZWÓD-z orzekaniem czy bez orzekania o winie? Witam Państwa, mimo ewidentnej winy męża(bardzo często nadużywa alkoholu, awanturuje sie, wyzywa itd słyszy i widzi to małe dziecko)Zdecydowałam (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Adwokat rozwód Słupsk

Adwokat rozwód Słupsk Pomocy - muszę znaleźć adwokata, który poprowadzi moją sprawę rozwodową. Zależy mi na kimś naprawdę dobrym, kto indywidualnie podchodzi do każdego klienta. Myślę, że (...)

dobry prawnik od rozwodu GLIWICE

dobry prawnik od rozwodu GLIWICE Czy pomożecie mi ze znalezieniem dobrego adwokata, który podejmie się prowadzenia mojej sprawy rozwodowej? Bardzo zależy mi na tym, aby to był ktoś sprawdzony. Będę (...)

Rozwód, szukam prawnika z Lublina

Rozwód, szukam prawnika z Lublina Poszukuję dobrego prawnika z Lublina, po wielu latach małżeństwa czeka mnie rozwód, mamy dzieci i zakupione wspólnie mieszkanie. Byłem na konsultacji u jednego (...)

Dawid Kokot prowadzi Kancelarię w mieście Lubliniec

Dawid Kokot prowadzi Kancelarię w mieście Lubliniec Dawid Kokot prowadzi Kancelarię w mieście Lubliniec, w której zajmuję świadczeniem profesjonalnych usług prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, (...)

alimenty - jak się pozbyć komornika

alimenty - jak się pozbyć komornika Płace zasądząne mi alimenty dla syna w wysokości 200 zł miesiecznie i przez trzy lata nie zapłaciłem 3 raty (trzech miesięcy) i w dniu wczorajszym dostałem (...)

Rozliczenie otrzymywanych alimentów

Rozliczenie otrzymywanych alimentów Witam wszystkich. Od niedawna jestem ojcem płacącym alimenty. Czytam posty na tym forum i zastanawiam się nad jedną rzeczą. Moja jeszcze żona( wystąpiłem właśnie (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

Za 40 zł wyrok od 2 lat do 8 w zawieszeniu przecież to kpina!!!

Za 40 zł wyrok od 2 lat do 8 w zawieszeniu przecież to kpina!!! Po tym co mnie spotkało uważam że polskie prawo to jedna wielka kpina i bzdura. Jakiś czas temu sprzedałem książkę za 40 zł,kupujący (...)

SEPARACJA ZAMIAST ROZWODU?

SEPARACJA ZAMIAST ROZWODU? Czy sad po dlugim(3 letnim)postepowaniu rozwodowym wysunietym zgodnie przez oboje malzonkow majacych 2 dzieci moze orzec separacje zamiast orzeczenia rozwodu?separacja zostala (...)

Korupcja w DNA badaniach

Korupcja w DNA badaniach Czy to mozliwe....?????????? Czy ktos slyszal cos o przekretach w wynikach badan DNA ???? U.r. ozenilem sie, poniewaz moja dziewczyna byla w ciazy... - Jak sie pozniej okazalo (...)

Jakie alimenty od bezrobotnego?

Jakie alimenty od bezrobotnego? Jaką wysokość alimentów zasądzi sąd od bezrobotnego młodego faceta, który uchyla się od legalnej pracy? ja w pozwie wpisałam 400zł,bo sama zarabiam 700, ale jak (...)

Zapowiedź audytów w sądach

Zapowiedź audytów w sądach Witam. Szef resortu sprawiedliwości wzmacnia nadzór nad sądami. Nowy tryb kontroli prowadzonych przez pracowników biura ministra sprawiedliwości oraz dodatkowe audyty (...)

PILNIE POTRZEBUJE ADWOKATA DO ROZWODU W ŁODZI!

PILNIE POTRZEBUJE ADWOKATA DO ROZWODU W ŁODZI! Kto będzie najlepszy? Serdecznie polecam wyjątkowego mecenasa Igora Klimkowskiego. To fantastyczny człowiek i przede wszystkim FACHOWIEC! Takich osób (...)

Porady prawne