Zasady umarzania kredytów studenckich

Zasady umarzania kredytów studenckich określa art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich.

W jakich przypadkach kredyt studencki może być umorzony?

Zgodnie z art. 102 ust. 2 ww. ustawy, kredyt studencki może być umorzony:

 • częściowo – w przypadku wyróżniającego wyniku ukończenia studiów przez kredytobiorcę albo szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy, 
 • w całości – w przypadku trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań, braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy, śmierci kredytobiorcy.

Porady prawne

Wyróżniający wynik ukończenia studiów

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia, na wniosek kredytobiorcy kredyt jest umarzany przez instytucję kredytującą:

 

 • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
 • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
 • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć we właściwej instytucji kredytującej wraz z zaświadczeniem rektora uczelni albo dyrektora instytutu badawczego, instytutu PAN, instytutu międzynarodowego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego albo prezydenta federacji, potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów odpowiednio studiów albo szkół doktorskich.

Umorzeniu podlega pozostała do spłaty na dzień złożenia w instytucji kredytującej wniosku, kwota kredytu wypłaconego w okresie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub kształcenia w szkole doktorskiej.

Szczególnie trudna sytuacja życiowa

Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kredytobiorca może złożyć do ministra wniosek o umorzenie kredytu studenckiego, jeżeli po zawarciu umowy o kredyt studencki znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej spowodowanej w szczególności utratą przez niego lub jego małżonka stałego źródła dochodu skutkującego koniecznością korzystania ze świadczeń z systemu pomocy społecznej lub zdarzeniem losowym powodującym długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w tym chorobą lub niepełnosprawnością kredytobiorcy lub członka jego rodziny, koniecznością sprawowania opieki nad chorym lub niepełnosprawnym członkiem jego rodziny, szkodą spowodowaną przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę. W wyżej wskazanym przypadku minister może umorzyć część kredytu studenckiego pozostałego do spłaty na dzień wydania decyzji administracyjnej o umorzeniu (§ 14 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia).

Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kredytobiorca może złożyć do ministra wniosek o umorzenie kredytu studenckiego, jeżeli po zawarciu umowy o kredyt studencki trwale utracił zdolność do spłaty zobowiązań spowodowaną w szczególności całkowitą i nieodwracalną niezdolnością kredytobiorcy do podjęcia działalności gospodarczej, wykonywania pracy lub świadczenia usług przynoszących przychód lub wynagrodzenie. W wyżej wskazanym przypadku minister może umorzyć całość kredytu studenckiego pozostałego do spłaty na dzień wydania decyzji administracyjnej o umorzeniu (§ 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia).

Wnioski o umorzenie kredytu studenckiego przez ministra

Do wniosku o umorzenie kredytu studenckiego przez ministra kredytobiorca dołącza dokumenty potwierdzające wystąpienie ww. okoliczności, m.in:
 1. opis sytuacji życiowej/uzasadnienie wniosku,
 2. kopię umowy o kredyt studencki,
 3. zaświadczenie z instytucji kredytującej potwierdzające stan zadłużenia z tytułu kredytu studenckiego na dzień składania wniosku lub kopię harmonogramu spłaty kredytu,
 4. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. dokumenty potwierdzające sytuację materialną kredytobiorcy i członków najbliższej rodziny, tj. w szczególności: 
 • zaświadczenia z miejsca zatrudnienia o dochodach z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o umorzenie,
 • w przypadku osób bezrobotnych: kopia decyzji właściwego urzędu pracy o uznaniu kredytobiorcy lub członka jego rodziny za osobę bezrobotną z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku lub aktualne zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
 • kopie aktualnych decyzji o przyznaniu pomocy ze środków pomocy społecznej,
 • zaświadczenia właściwego ośrodka pomocy społecznej o spełnianiu przesłanek uzasadniających korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej,
 • informacje o innych uzyskiwanych dochodach (np. renty socjalne, rodzinne, z tytułu niezdolności do pracy, zasiłki, alimenty, zaświadczenia o wysokości stypendiów, inne pobierane świadczenia, dochód uzyskiwany z gospodarstwa rolnego, dochód uzyskiwany z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej),
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o niezdolności do pracy kredytobiorcy lub członka najbliższej rodziny,
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kredytobiorcy lub członka najbliższej rodziny(w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego choroby lub niepełnosprawności)
 • dokumenty potwierdzające stan zdrowia kredytobiorcy lub członka rodziny (w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego choroby lub niepełnosprawności),
 • dokumenty potwierdzające wystąpienie szkody spowodowanej przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.

Wnioski o umorzenie kredytu studenckiego przyjmowane są na bieżąco w trakcie spłaty kredytu. W przypadku osób rozpoczynających spłatę wniosek o umorzenie kredytu studenckiego należy złożyć nie wcześniej niż 60 dni przed rozpoczęciem spłaty wraz z harmonogramem spłaty kredytu z instytucji kredytującej.

Do wniosku o umorzenie kredytu studenckiego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego należy dołączyć oświadczenia (kredytobiorcy i członków rodziny) w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych według ustalonego wzoru.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów i oświadczeń należy przesłać na adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

Śmierć kredytobiorcy lub stwierdzenie wyczerpania środków prawnych dochodzenia roszczeń

Zgodnie z przepisem § 15 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia, instytucja kredytująca może umorzyć kredyt studencki w całości w przypadku śmierci kredytobiorcy – na podstawie aktu zgonu lub przy braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy – po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków prawnych dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy.

Zgodnie z przepisem § 15 ust. 1 rozporządzenia, instytucja kredytująca dokonuje umorzenia w terminie 30 dni odpowiednio od dnia otrzymania aktu zgonu lub stwierdzenia wyczerpania środków prawnych dochodzenia roszczeń.


Do pobrania:

 

 

Podstawa prawana:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668); 
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2468).

Na podst. www.gov.pl/web/nauka

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne