Jak kierowcy taksówek powinni dbać o bezpieczeństwo w dobie epidemii?

Wytyczne dla funkcjonowania kierowców taksówek w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opracowało Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Obowiązują one w tzw. strefie zielonej naszego kraju. Co z nich wynika?

Nowe zasady bezpieczeństwa obowiązują zaś dla powiatów w strefie czerwonej i żółtej.

Cel

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa kierowców taksówek oraz klientów.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia kierowców taksówek oraz klientów.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów w taksówkach w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w pojeździe.
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u kierowcy .
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2  u klienta.

Zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom

Zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom, w szczególności poprzez:

 1. Posiadanie przez kierowców lub zapewnienie kierowcom mającym kontakt z klientami środków ochrony indywidualnej (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub preparaty do dezynfekcji rąk).
 2. Zapewnienie, w miarę możliwości wietrzenia pojazdów. W czasie przewozu klienta - jeśli to  możliwe, nie korzystać z klimatyzacji (przewietrzyć pojazd przed lub po zrealizowanym kursie).
 3. Dbać o regularną wymianę filtrów w klimatyzacji  i dokonywać stosownych przeglądów.
 4. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań szkoleń i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (min. 1,5 m), osoby uczestniczące w spotkaniu powinny mieć zapewnioną możliwość zdezynfekowania rąk ; preferowany kontakt telefoniczny, przy użyciu komunikatorów internetowych oraz mailowy.
 5. Ograniczenie korzystania przez pracowników lub kierowców z przestrzeni wspólnych, w tym: wprowadzenie różnych godzin przerw, zmniejszenie liczby pracowników lub kierowców korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie.
 6. Szczególną troskę o kierowców z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne (osoby powyżej 60 r.ż. i przewlekle chore) – jeśli to możliwe, unikanie przez kierowców bezpośredniego kontaktu z klientem.
 7. Wytyczne dla kierowców:
 • Przed rozpoczęciem pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem/zdezynfekować ręce odpowiednim środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz dezynfekować ręce lub nosić rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków (możliwość rezygnacji z ww. zabezpieczenia w przypadku zamontowania przegrody oddzielającej kierowcę od klienta).
 • w przypadku konieczności opuszczenia pojazdu - zachować bezpieczną odległość (rekomendowane jest co najmniej 1,5 metra).
 • Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, osuszać wyłącznie przy użyciu ręczników jednorazowych, / dezynfekować dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamykanego pojemnika na odpady i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Dołożyć wszelkich starań, aby przestrzeń pojazdu była czysta i higieniczna.
 • Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych wnętrza pojazdu po każdym zrealizowanym kursie.
          8.    Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia  i skuteczne poinstruowanie kierowców.

Zapewnienie bezpieczeństwa w pojeździe

Zapewnienie bezpieczeństwa w pojeździe, w szczególności poprzez:

 1. Możliwość zamontowania w pojazdach przegrody odgradzającej kierowcę od klienta.
 2. Niezajmowanie przez klienta miejsca z przodu obok kierowcy, chyba że kierowca wyrazi na to zgodę.
 3. Dopilnowanie, aby w pojeździe klienci posiadali środki ochrony osobistej (osłonę ust i nosa, rękawiczki lub aby zdezynfekowali dłonie przed skorzystaniem z pojazdu).
 4. Ewentualne ograniczenie godzin pracy w pojeździe bez przegrody -  do decyzji kierowcy.
 5. Ograniczenie wykorzystania urządzeń aktywowanych dotykiem (np. ekrany dotykowe), chyba że są niezbędne do wykonania usługi przewozowej.
 6. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. uchwyty, oparcia siedzeń, klamki, drzwi, przegrody, pasy klamrowe, terminale płatnicze, powinny być dezynfekowane środkiem dezynfekującym lub czyszczone wodą z detergentem po zakończeniu każdego kursu.
 7. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u kierowcy

 1. Kierowcy taksówek powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112..
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u kierowcy wykonującego swoje zadania objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, kierowca odstępuje od wykonywania pracy i powraca transportem indywidualnym do domu. Kierowca wstrzymuje przyjmowanie klientów, powiadamia podmiot zlecający przejazd, właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Zaleca się przeprowadzenie dezynfekcji pojazdu, w tym wszelkich powierzchni dotykowych.
 5. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u klienta

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, klient nie powinien zostać wpuszczony do pojazdu. Powinien zostać poinstruowany o konieczności skontaktowania się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 2. Kierowca powinien zgłosić incydent do podmiotu zlecającego przejazd, co umożliwi ustalenie obszaru lub pojazdu, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych.
 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w pojeździe, w którym przebywał klient, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Materiały:


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika