Pozostałe

PROW poprawi dobrostan zwierząt

Celem ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw jest rozszerzenie zakresu pomocy finansowej udzielanej rolnikom ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na nowe działanie – „Dobrostan zwierząt”.

Co przewiduje nowelizacja?

Działania związane z podwyższaniem dobrostanu zwierząt polegają na zapewnieniu zwierzętom możliwości pełniejszego realizowania ich potrzeb behawioralnych, a tym samym zapewnieniu im lepszego samopoczucia i zdrowia –m.in. poprzez zwiększenie powierzchni przypadającej na 1 zwierzę co najmniej o 20% ponad wymogi minimalne albo umożliwienie zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu.

Wsparcie finansowe w ramach tego działania będzie udzielane na realizację zobowiązań, które wykraczają ponad obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa. Ma ono na celu zrekompensowanie rolnikom poniesienia dodatkowych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia tzw. praktyk podwyższonego dobrostanu zwierząt. Działanie to stanowić ma zachętę do stosowania określonego, nieoptymalnego z punktu widzenia ekonomicznego, systemu produkcji – rolnik stosujący lepsze standardy warunków utrzymywania zwierząt uzyskuje płatność wyrównującą jego dochód w stosunku do rolnika stosującego standardy podstawowe.

Zgodnie z ustawą, decyzje administracyjne w sprawie o przyznanie pomocy w ramach działania „Dobrostan zwierząt” będą wydawane do dnia 1 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej pomocy. O dopłatę do dobrostanu zwierząt będzie się można ubiegać w ramach wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2020 r., z wyjątkiem przepisów wprowadzających zmiany do ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, które wejdą w życie z dniem 1 marca 2020 r. Zgodnie z tymi przepisami, w 2020 r., zamiast wniosków o przyznanie płatności, rolnik będzie mógł złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego. Możliwość składania oświadczeń zastępujących wnioski o przyznanie płatności będzie też dotyczyła m.in. rolników, którzy w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz lub płatność niezwiązaną do tytoniu, jak również rolników, którzy w 2019 r. wnioskowali o wypłatę pomocy w ramach działania „zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY