Pozostałe

Przestępstwo

Wdrożenie europejskiego nakazu dochodzeniowego

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wprowadza do polskiego prawa mechanizm europejskiego nakazu dochodzeniowego.

Czemu mają służyć zmiany?

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw stanowi implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych. Jej celem jest zapewnienie sprawnego i skutecznego systemu wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie czynności dochodzeniowych (dowodowych) przez wprowadzenie możliwości wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego (END).

Dyrektywa tworzy mechanizm przekazywania wniosków o dokonanie czynności dowodowych oraz zwrotnego przekazywania wyników tych czynności, nie nakładając na polskie organy obowiązku przeprowadzenia dowodów nieznanych ustawie lub niedopuszczalnych w sprawach krajowych.

Dzięki regulacjom zawartym w dyrektywie, polski sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze będzie mógł wystąpić z wnioskiem do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie dowodu znajdującego się w tym państwie. Analogicznie, państwa członkowskie Unii Europejskiej będą mogły występować do Rzeczypospolitej Polskiej o przeprowadzenie dowodu znajdującego się na terytorium Polski.

Na czym polegają zmiany?

Zmiany wprowadzane nową ustawą polegają na dodaniu w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego rozdziałów 62c oraz 62d.

Rozdział 62c Kodeksu postępowania karnego reguluje kwestię wystąpienia przez polski sąd, prokuratora bądź inny organ prowadzący dochodzenie (np. Policję, Straż Graniczną, Służbę Celno-Skarbową) do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu dochodzeniowego w celu przeprowadzenia dowodu dla celów postępowania polskiego lub uzyskania jego wyników, jeżeli dowód taki został już w tym państwie przeprowadzony.

Rozdział 62d Kodeksu postępowania karnego określa natomiast odpowiednią procedurę związaną z wystąpieniem państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu dochodzeniowego do organu polskiego.

Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?

Ustawa zmieniająca wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 3.10.2017

  Współdziałanie z krajami UE w ściganiu kryminalistów

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw ma umożliwić polskim sądom, prokuraturze czy policji wydawanie europejskiego nakazu (...)

 • 2.6.2017

  Europejski nakaz dochodzeniowy

  Wszedł w życie europejski nakaz dochodzeniowy. Dzięki niemu łatwiej będzie występować o dowody znajdujące się na terytorium innego państwa UE. Przykładowo - francuski prokurator prowadzący (...)

 • 23.6.2019

  Prokuratury niemieckie nie mogą wydać europejskiego nakazu aresztowania?

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 27 maja 2019 r. wydał wyroki w sprawach połączonych C-508/18 OG (Prokuratura w Lubece) i C-82/19 PPU PI (Prokuratura w Zwickau), oraz wyrok w sprawie C-509/18 (...)

 • 22.4.2018

  Zakaz ekstradycji tylko dla własnych obywateli

  Państwo członkowskie UE nie jest zobowiązane do umożliwienia każdemu obywatelowi Unii przemieszczającemu się przez jego terytorium skorzystania z zakazu ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, (...)

 • 29.10.2019

  Skuteczniejsze przeciwdziałanie praniu pieniędzy

  Nowelizacja dostosowuje przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.