Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
Sygn. akt XVII AmC 1094/16 24.5.2017 HANDEL ELEKTRONICZNY "Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin może odstąpić od realizacji zlecenia"
Sygn. akt XVII AmC 1505/16 24.5.2017 HANDEL ELEKTRONICZNY "Sklep www.horstsc.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło użytkownika naszego serwisu."
Sygn. akt XVII AmC 482/16 24.5.2017 HANDEL ELEKTRONICZNY "Zwrotowi i wymianie nie podlega towar, który uległ uszkodzeniu, w trakcie transportu z winy przewoźnika. Klient zobowiązany jest więc do każdorazowego sprawdzenia w obecności kuriera lub listonosza stanu otrzymanego towaru. Należy zwrócić uwagę w szczególności na stan opakowania i taśmy zabezpieczające. W przypadku uszkodzeń fizycznych produktu konieczne jest sporządzenie protokołu szkody przez kuriera i nie przyjmowanie przesyłki. Należy także niezwłocznie zawiadomić obsługę sklepu A la Mode Shop o zaistniałej sytuacji."
Sygn. akt XVII AmC 832/16 24.5.2017 HANDEL ELEKTRONICZNY "Aktualny regulamin publikowamny jest pod adresem www.sferapc.pl i Sprzedawca zastrzega sobie możliwość jego zmiany bez uprzedzenia."
Sygn. akt XVII AmC 1029/16 24.5.2017 HANDEL ELEKTRONICZNY "STR zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu"
Sygn. akt XVII AmC 1606/16 24.5.2017 INNE USŁUGI "Za wszelkie opoźnienia wynikające z winy Poczty Polskiej lub Kuriera nie odpowiadamy"
Sygn. akt XVII AmC 1653/16 24.5.2017 HANDEL ELEKTRONICZNY "ORIGINAL" zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości"
Sygn. akt XVII AmC 1409/16 24.5.2017 HANDEL ELEKTRONICZNY "Zwracany towar należy odesłać razem z fakturą oraz oświadczeniem zwrotu, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zmówionego towaru."
Sygn. akt XVII AmC 1178/16 24.5.2017 INNE USŁUGI "Zwrotom podlegają jedynie te towary, które: nie posiadają śladow używania, nie zostały w żaden sposób zniszczone, są czyste z oryginalnymi metkami, są kompletne, posiadają dowód zakupu (faktura VAT, lub paragon), posiadają oryginalne opakowanie. W przeciwnym wypadku Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu."
Sygn. akt XVII AmC 1088/16 24.5.2017 HANDEL ELEKTRONICZNY "Wszystkie sprawy sporne, w związku z zawieranymi w Sklepie Internetowym umowami sprzedaży, których nie uda się rozwiązać na drodze polubownej lub korzystając z mediacji przy pomocy Rzecznika Praw Konsumenta będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego."
Sygn. akt XVII AmC 1079/16 24.5.2017 INNE USŁUGI "Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka (lub jej opakowanie zewnętrzne jeżeli występuje) nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji" "
Sygn. akt XVII AmC 1148/14 24.5.2017 HANDEL ELEKTRONICZNY "Wraz z towarem znajdującym się na gwarancji i towarem reklamowanym, konieczne przesłanie jest formularza reklamacyjnego (formularz reklamacyjny) oraz dokumentu zakupu."
Sygn. akt XVII AmC 3025/14 24.5.2017 INNE USŁUGI "Licencja obejmuje komunikaty systemowe SMS lub notyfikacje zawierające: (?) b) dane o aktualnościach produktowych."
Sygn. akt XVII AmC 756/13 24.5.2017 USŁUGI BANKOWE "Bank może w trakcie obowiązywania Umowy: 1) zwiększyć wysokość przyznanego Limitu, o ile zdolność kredytowa Posiadacza/y rachunku będzie pozwalała na spłatę zwiększonej wysokości Limitu, a Posiadacz/e rachunku rzetelnie wywiązywać się będzie/ będą ze wszystkich postanowień Umowy. Limit ten zostanie podwyższony od dnia wskazanego w piśmie przesłanym przez Bank, jeżeli w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Posiadacza/y rachunku pisemnej propozycji podwyższenia Limitu, Posiadacz/e rachunku nie poinformują Banku o odmowie przyjęcia tej propozycji."
Sygn. akt XVII AmC 756/13 24.5.2017 USŁUGI BANKOWE "Wezwanie do zapłaty, upomnienie, zawiadomienie posiadacza rachunku, kredytobiorcy, poręczycieli o wymagalności zadłużenia: a) wysłane listem zwykłym - od każdego wezwania wysłanego do posiadacza rachunku, kredytobiorcy, poręczycieli - nie więcej niż raz w miesiącu - 15 zł, b) wysłane listem poleconym - od każdego wezwania wysłanego do posiadacza rachunku, kredytobiorcy, poręczycieli - nie więcej niż raz w miesiącu - 20 zł. Uwaga. Opłatę pobiera się od posiadacza rachunku."
Sygn. akt XVII AmC 756/13 24.5.2017 USŁUGI BANKOWE "W okresie obowiązywania Umowy Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany stawek opłat i prowizji. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na wysokość płat i prowizji, 2) zmiany zakresu lub formy wykonania danej czynności, o ile konsekwencją jest zmiana kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu poszczególnych czynności bankowych i faktycznych, 3) zmiany stawek opłat i prowizji za czynności bankowe i faktyczne stosowanych przez banki konkurencyjne, przy czym nie moga one stanowić jedynej podstawy do podwyższenia wysokości opłat i prowizji, 4) zmian cen towarów i usług, z których Bank korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności bankowych i faktycznych, a także zmian cen towarów i usług wpływających na poziom kosztów stałych Banku, 5) zmian kursów walut NBP, o ile ich konsekwencją jest zmiana kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu poszczególnych czynności bankowych i faktycznych."
Sygn. akt XVII AmC 756/13 24.5.2017 USŁUGI BANKOWE "Umowa może zostać wypowiedziana w formie pisemnej w każdym czasie, przez którąkolwiek ze Stron, z tym że: 1) Posiadacz/e rachunku może/mogą wypowiedzieć Umowę w każdym czasie bez dodatkowych opłat i podania przyczyn, przesyłając do Banku pisemne wypowiedzenie oraz spłacając wykorzystany Limit wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami,"
Sygn. akt XVII AmC 1865/14 24.5.2017 INNE USŁUGI "W przypadku widocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia zastrzeżeń doręczycielowi przesyłki (kurierowi), sporządzenia, podpisania i zachowania egzemplarza protokołu spisanego z doręczycielem, jak również zachowania opakowania uszkodzonej przesyłki, a następnie niezwłocznego zgłoszenia reklamacji Sprzedającemu pisemnie na adres l.wesolowski@aspaspaw.pl załączając opis reklamacji, dowód zakupu towaru oraz kopie protokołu sporządzonego w obecności doręczyciela"
XVII AmC 1203/16 18.4.2017 Handel elektroniczny "Sądem właściwym do rozstrzygania sporów między sklepem internetowym Karnak.pl, a jej Klientami jest Sąd Rejonowy w Zabrzu"
XVII AmC 1662/16 18.4.2017 Inne usługi "Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny"
XVII AmC 1675/16 18.4.2017 Handel elektroniczny "Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie sklepu"
XVII AmC 1781/16 18.4.2017 Inne usługi "Wysyłka listem ekonomicznym i listem priorytetowym jest przesyłką nierejestrowaną, w związku z tym, że nie posiadamy numeru nadania nie ponosimy odpowiedzialności za błędy poczty polskiej."
XVII AmC 1807/16 18.4.2017 Handel elektroniczny "Jednak zwracany towar nie może nosić śladów użycia i posiadać nienaruszone oryginalne opakowanie. Razem ze zwracanym produktem należy przesłać kopię faktury"
XVII AmC 1579/16 21.3.2017 Inne usługi "Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego."
XVII AmC 1518/16 21.3.2017 Handel elektroniczny "Ewentualne spory w zakresie stosunków, wyszczególnionych w Regulaminie, poddawane są przez strony do rozstrzygnięcia sądu powszechnego, właściwego dla miasta, w którym znajduje się siedziba Sprzedającego."
XVII AmC 393/15 21.3.2017 Inne usługi "Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie będzie używany, będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania"
XVII AmC 1359/16 21.3.2017 Inne usługi "Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego."
XVII AmC 2765/14 21.3.2017 Handel elektroniczny "Razem ze zwracanym produktem należy przesłać kopię faktury"
XVII AmC 242/16 20.3.2017 Handel elektroniczny "Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń."
XVII AmC 50/16 20.3.2017 Inne usługi "Sklep nie ponosi odpowiedzialności i zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów w opisach i zdjęciach umieszczonych przy poszczególnych produktach."
< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Benia

  ocena usługi:

  Jasne wyjaśniono, co mogę zrobić i jakie mam szanse. Polecam
 • michal74

  ocena usługi:

 • Wioleta

  ocena usługi:

  Sumiennie
 • Monika

  ocena usługi:

 • Ewa

  ocena usługi:

  Polecam, szybka i konkretna porada prawna.
 • Mariusz

  ocena usługi:

  Nie spodziewałem się tak dobrze opracowanej opinii zagadnień wspólnoty mieszkaniowej, a wszystko o to co mi chodziło poparte orzeczeniami, wyrokami sadów. Walczę z zarządem wspólnoty ta opinia mi dużo pomogła, w szczególności potwierdziła, iż bez naszej zgody(uchwały) to zarząd nic nie może zrobić w szczególności jak ma zamiar rażąco naruszyć \"Roczny plan gospodarczy\" co stało się w mojej wspólnocie. Zarząd nie przyjmuje do wiadomości, jeżeli ma zamiar rażąco naruszyć nasze wydatki to na to musi otrzymać zgodę w formie uchwały. Na razie zarząd jest w szoku, że podaliśmy ich do sadu o unieważnienie uchwały. Nie może pojąc, iż w może podpisać umowę gdy jest to zaplanowane w Planie gospodarczym, anie może podpisać umowy, gdy te wydatki nie są zaplanowane,a w szczególności kiedy wydatki wzrastają o 40%, zarządzający nie znają przepisów A ponadto czepiają się zapisu iż zarząd może podpisywać umowy, nie zwracając na kontekst w jakim przypadku. Jaki to będzie miało wpływ na budżet wspólnoty. Pozdrawiam.
 • Maria

  ocena usługi:

 • Ksenia

  ocena usługi:

  Jestem w pełni usatysfakcjonowana: porada szybka , fachowa i zrozumiała. Polecam.
 • Michał

  ocena usługi:

  Nowoczesny prawnik.
 • Anna

  ocena usługi:

  Polecam -fachowo i przystępnie.
 • Teresa

  ocena usługi:

  Drugi raz korzystam z usług e-prawnik i w obu przypadkach otrzymałam fachową odpowiedz:-). Polecam .
 • Andrzej K.

  ocena usługi:

  Szybko, sprawnie i rzeczowo. Gotowy wniosek do sądu.
 • Renata

  ocena usługi:

  Wielokrotnie potrzebowałam porady prawnej i zawsze otrzymywałam profesjonalną pomoc.Dziękuję bardzo i polecam. Z poważaniem
 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • Joanna

  ocena usługi:

  Szybko i dokladnie polecam w100%
 • Michał

  ocena usługi:

  Fachowa porada.
 • Wiecińska

  ocena usługi:

  Jak dla mnie chapeau bas nie umiała bym się odnaleźć w tych paragrafach,kodeksach i przepisach.Dziękuję z poważaniem
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane