e-prawnik.pl Porady prawne

Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB?

Pytanie:

Dzisiaj dowiedziałam się w banku że jestem wpisana do MIG-RB od 2014 roku. Wpisał mnie tam mój bank. Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB?

3.8.2015

Przygotowana dla Pani opinia oparta została przede wszystkim na przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. Z 2015r. Nr 128 – j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, a także rozporządzenia z dnia 27 marca 2007r. O szczegółowym zakresie przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów oraz tryb usuwania tych informacji (Dz. U. Z 2007 nr 56 poz. 373).

Celem niniejszej opinii jest analiza przedstawionych okoliczności faktycznych, w tym w szczególności wyjaśnienie, jakich formalności należy dokonać, be uzyskać wykreślenie z MIG – RB.

Międzybankowy Rejestr Bankowy jest utworzony na podstawie art. 105 ust. 4, 4a i 4d oraz 105 a prawa bankowego i prowadzony przez Związek Banków Polskich. System umożliwia wymianę informacji pomiędzy banków o swoich klientach, gdy łączna wartość zobowiązań przekracza 200 zł ( w przypadku osób fizycznych – konsumentów) lub 500 zł w przypadku przedsiębiorców, a świadczenia powstałe w wyniku tych zobowiązań są wymagalne od co najmniej 60 dni. Banki przekazują do Związku Banków Polskich w sposób automatyczny informację o swoich klientów, których zobowiązania zostały zakwalifikowane – zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa powyżej – do należności „wątpliwych” bądź „straconych”.

Zgodnie ze wspomnianym powyżej art. 105 ust. 4 i 4 a Prawa bankowego: Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania: 

1) bankom – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 oraz art. 128 d ust. 1;  2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielenia kredytów – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzieleniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń;  3) instytucjom kredytowym – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011r. O kredycie konsumenckim.

Dane przetwarzane przez MRB w zakresie dotyczącym osób fizycznych może być wykorzystywane w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. 

Zgodnie z art. 105 a ust. 2 ustawy prawo bankowe – instytucje bankowe, w tym MRB mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana. 

Nie mamy dokładnych informacji jak wyglądały relacje Pani z bankiem, z jakiego powodu i jakie powództwo zostało oddalone, niemniej jednak najprawdopodobniej dane Pani zostały umieszczone na podstawie art. 105 a ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z tym przepisem: „Instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody. Przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową w przypadkach, o których mowa w ust. 3, może być wykonywane przez okres nie dłuższy nić 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania.

W dniu wygaśnięcia zobowiązania osoby fizycznej bank lub inna instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów są obowiązane wprowadzić do zbioru, w którym przetwarzane są informacje, komunikat dotyczący daty usunięcia informacji. W dniu określonym w komunikacie bank lub inna instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów są obowiązane usunąć informacje ze zbioru.

W Pani przypadku – jeżeli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w przywołanym powyżej art. 105 a ust. 3 prawa bankowego (a mając na uwadze informacje o oddalonym powództwie, zakładamy, że nie zaistniały) to dane wraz z datą uprawomocnienia się wyroku powinny być usunięte bez jakiegokolwiek wniosku z Pani strony

Jeżeli obowiązek ten nie został wypełniony, to może Pani wystąpić do banku, z którego inicjatywy nastąpił wpis z żądaniem usunięcia Pani danych z rejestru z uwagi na brak podstawy prawnej do ich przetwarzania oraz brak Pani zgody na przetwarzanie danych. W przypadku odmowy usunięcia danych, do których przetwarzania bank nie jest uprawniony, może Pani skierować skargę na bank do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Biuro – ul. Stawki 2; 00 – 193 Warszawa). Może Pani jednocześnie zwrócić się z wnioskiem bezpośrednio do Związku Banków Polskich, który prowadzi rejestr o wykreślenie Pani danych, przetwarzanych bez podstawy prawnej i bez zgody Pani z rejestru.  

Wniosek powinna Pani skierować na piśmie wskazując dane umowy, która spowodowała powstanie wpisu w Rejestrze. Do wniosku sugerujemy dołączyć odpis wyroku oddalającego powództwo banku. Wniosek nie wymaga zachowania szczególnych warunków formalnych. Powinna go Pani wysłać jednak listem poleconym

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ