Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB?

Pytanie:

"Dzisiaj dowiedziałam się w banku że jestem wpisana do MIG-RB od 2014 roku. Wpisał mnie tam mój bank. Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB?"

Odpowiedź prawnika: Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB?

Przygotowana dla Pani opinia oparta została przede wszystkim na przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. Z 2015r. Nr 128 – j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, a także rozporządzenia z dnia 27 marca 2007r. O szczegółowym zakresie przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów oraz tryb usuwania tych informacji (Dz. U. Z 2007 nr 56 poz. 373).

Celem niniejszej opinii jest analiza przedstawionych okoliczności faktycznych, w tym w szczególności wyjaśnienie, jakich formalności należy dokonać, be uzyskać wykreślenie z MIG – RB.

Międzybankowy Rejestr Bankowy jest utworzony na podstawie art. 105 ust. 4, 4a i 4d oraz 105 a prawa bankowego i prowadzony przez Związek Banków Polskich. System umożliwia wymianę informacji pomiędzy banków o swoich klientach, gdy łączna wartość zobowiązań przekracza 200 zł ( w przypadku osób fizycznych – konsumentów) lub 500 zł w przypadku przedsiębiorców, a świadczenia powstałe w wyniku tych zobowiązań są wymagalne od co najmniej 60 dni. Banki przekazują do Związku Banków Polskich w sposób automatyczny informację o swoich klientów, których zobowiązania zostały zakwalifikowane – zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa powyżej – do należności „wątpliwych” bądź „straconych”.

Zgodnie ze wspomnianym powyżej art. 105 ust. 4 i 4 a Prawa bankowego: Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania: 

1) bankom – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 oraz art. 128 d ust. 1; 
2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielenia kredytów – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzieleniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń; 
3) instytucjom kredytowym – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011r. O kredycie konsumenckim.

 

Dane przetwarzane przez MRB w zakresie dotyczącym osób fizycznych może być wykorzystywane w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. 

Zgodnie z art. 105 a ust. 2 ustawy prawo bankowe – instytucje bankowe, w tym MRB mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana. 

Nie mamy dokładnych informacji jak wyglądały relacje Pani z bankiem, z jakiego powodu i jakie powództwo zostało oddalone, niemniej jednak najprawdopodobniej dane Pani zostały umieszczone na podstawie art. 105 a ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z tym przepisem: „Instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody. Przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową w przypadkach, o których mowa w ust. 3, może być wykonywane przez okres nie dłuższy nić 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania.

W dniu wygaśnięcia zobowiązania osoby fizycznej bank lub inna instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów są obowiązane wprowadzić do zbioru, w którym przetwarzane są informacje, komunikat dotyczący daty usunięcia informacji. W dniu określonym w komunikacie bank lub inna instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów są obowiązane usunąć informacje ze zbioru.

W Pani przypadku – jeżeli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w przywołanym powyżej art. 105 a ust. 3 prawa bankowego (a mając na uwadze informacje o oddalonym powództwie, zakładamy, że nie zaistniały) to dane wraz z datą uprawomocnienia się wyroku powinny być usunięte bez jakiegokolwiek wniosku z Pani strony

Jeżeli obowiązek ten nie został wypełniony, to może Pani wystąpić do banku, z którego inicjatywy nastąpił wpis z żądaniem usunięcia Pani danych z rejestru z uwagi na brak podstawy prawnej do ich przetwarzania oraz brak Pani zgody na przetwarzanie danych.

W przypadku odmowy usunięcia danych, do których przetwarzania bank nie jest uprawniony, może Pani skierować skargę na bank do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Biuro – ul. Stawki 2; 00 – 193 Warszawa). Może Pani jednocześnie zwrócić się z wnioskiem bezpośrednio do Związku Banków Polskich, który prowadzi rejestr o wykreślenie Pani danych, przetwarzanych bez podstawy prawnej i bez zgody Pani z rejestru.  

Wniosek powinna Pani skierować na piśmie wskazując dane umowy, która spowodowała powstanie wpisu w Rejestrze. Do wniosku sugerujemy dołączyć odpis wyroku oddalającego powództwo banku. Wniosek nie wymaga zachowania szczególnych warunków formalnych. Powinna go Pani wysłać jednak listem poleconym

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika