Środki otrzymane w ramach programu „Mobilność Plus” a PIT i ZUS

Do otrzymywanych w ramach programu „Mobilność Plus” środków w kwestii zwolnienia zastosowanie znajduje art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ważne dla beneficjentów programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Mobilność Plus” w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało ostateczne stanowisko Ministra Finansów w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych beneficjentów programu „Mobilność Plus” (pismo MF z dn. 22 listopada 2018 r, znak:DD3.8223.201.2018).

Ministerstwo Finansów wskazało, że do otrzymywanych w ramach programu środków w kwestii zwolnienia zastosowanie znajduje art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.  z 2018 r.  poz. 1509, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o PIT”.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy, „Wolne od podatku  dochodowego są:
diety i inne należności za czas:

a) podróży służbowej pracownika,
b) podróży osoby niebędącej pracownikiem”

‒ do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167).

Powyższe rozwiązanie pozwoli na równe traktowanie pod względem podatkowym osób zatrudnionych i doktorantów będących beneficjentami tego programu.

O stosowaniu omawianego zwolnienia Minister Finansów poinformował podległe mu jednostki administracji skarbowej.

Jednocześnie Minister Finansów zaznaczył, że otrzymane przez beneficjenta programu środki stanowią przychód w rozumieniu przepisów ustawy o PIT dla:

  • pracowników ‒ środki stanowią przychód ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy PIT),
  • doktorantów – środki stanowią przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy PIT).

Środki przekazywane dla poszczególnych członków rodziny uczestnika programu stanowią także ww. przychód beneficjenta programu.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 16 jest limitowane, nadwyżka ponad kwotę zwolnienia podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla przychodów ze stosunku pracy lub z innych źródeł.

Środki w ramach programu „Mobilność Plus” a ZUS

Mając na uwadze powyższą interpretację MF, stanowiącą, że środki otrzymywane przez beneficjenta programu stanowią przychód, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podlegają one „oskładkowaniu”, gdzie podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społecznej jest przychód będący nadwyżką, o której mowa powyżej. Wynika to z następujących przepisów:

  • podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.);
  • z podstawy wymiaru składek wyłączone są przychody uzyskane z diet i innych należności z tytułu podróży służbowej do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167) (§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1949)).

Jednocześnie MNiSW podkreślił, iż określenie wysokości kosztów podróży służbowej realizowanej w ramach środków na program „Mobilność Plus” leży po stronie podmiotu delegującego pracownika lub doktoranta.

Regulacje MNiSW dotyczące programu „Mobilność Plus” nie zawierają żadnych przepisów dotyczących omawianych kwestii. Wątpliwości w tej sprawie należy wyjaśniać z  jednostkami administracji skarbowej oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

"Mobilność Plus" - czyli co?

Dla kogo?

Jest to projekt uruchomiony dla młodych naukowców w rozumieniu art. 2 ust. 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. poz. 2045), w następujących dziedzinach: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu.

Środki

Koszty pobytu za granicą:

Miesięcznie 10 000 zł/uczestnika programu, 2 000 zł/współmałżonka i 1 000 zł/każde niepełnoletnie dziecko uczestnika programu. Jeśli zagraniczny ośrodek naukowy zlokalizowany jest w kraju należącym do OECD, kwoty te podwyższa się o 30%.

Koszty podróży:

W ramach programu pokrywany jest koszt podróży ww. osób. Kwota na podróże wynosi od 1 000 do 8 000 zł/osobę, w zależności od odległości do przebycia i jest przyznawana raz na pełne 6 miesięcy pobytu ww. osób za granicą.

Terminy

Terminy przyjmowania wniosków podawane są w ogłoszeniach o konkursie zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej. Okres udziału w programie wynosi od 6 do 36 miesięcy.

Programy Plus to szereg inicjatyw, których celem jest szerokie wsparcie polskiej nauki. Celem programu „Mobilność Plus” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy. W ramach programu finansowane są: pobyt uczestnika w zagranicznym ośrodku naukowym, pobyt  za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania  a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich uczestników programu. Wniosek składa kierownik jednostki naukowej.

Podstawa prawna programu

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił program pod nazwą „Mobilność Plus” 27 kwietnia 2012 r. Komunikat o ustanowieniu programu pn. „Mobilność Plus” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 30 kwietnia 2012 r. (M.P. poz. 254). W dniu 20 grudnia 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał komunikat o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Mobilność Plus”, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” z dnia 27 grudnia 2016 r. (M.P. poz. 1242). Ogłoszenie o konkursie w ramach programu pod nazwą „Mobilność Plus” - V edycja

 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika