e-prawnik.pl Porady prawne

Emerytura wojskowa a praca za granicą

Pytanie:

Czy emeryt wojskowy ma obowiązek powiadomienia WBE o pracy za granicą?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Emerytura wojskowa a praca za granicą

4.9.2013

Zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy oraz ich rodzin:

1. Osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego jest obowiązana zawiadomić wojskowy organ emerytalny o podjęciu działalności, o której mowa w art. 104 ust. 1-4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu oraz o każdorazowej zmianie wysokości tego przychodu i innych okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo zmniejszenie ich wysokości.

Powyższy przepis odsyła do przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z art. 104 tej ustawy emerytura podlega zawieszeniu w razie osiągania przychodu z:

1) wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz

2) z tytułu pełnienia zawodowej służby wojskowej w Wojsku Polskim albo w Policji (Milicji Obywatelskiej), w Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (w organach bezpieczeństwa publicznego), w Straży Granicznej, w Służbie Więziennej, w Państwowej Straży Pożarnej, w Służbie Celnej, w Biurze Ochrony Rządu.

Jednocześnie, zgodnie z ust. 3 komentowanego artykułu:

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do emerytów i rencistów osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą.

W konkluzji, należy jednoznacznie wskazać, że emeryt wojskowy ma bezwględny obowiązek zawiadomienia o zatrudnieniu za granicą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Emerytura wojskowa a praca za granicą

JAREKPHUAVAE

21.8.2013 13:31:58

Re: Emerytura wojskowa a praca za granicą

W sytuacji emeryta "mundurowego" najkorzystniej podjąć się wykonywania własnej działalności gospodarczej, która nie podlega ubezpieczeniu społecznemu, a wyłacznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu emerytowi prowadzącemu własną działalność gospodarczą nie zostaną ani zawieszone ani wstrzymane (także częściowo)świadczenia emerytalne. Inaczej sytuacja się ma do rencisty.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ