Montaż 2 klimatyzatorów na granicy

Pytanie:

Czy montaż klimatyzatorów przez sąsiada na granicy, połową urządzenia na mojej stronie, bez mojej zgody jest zgodny z prawem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 143 k.c. w granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią. Stąd jeżeli klimatyzator swoim obrębem wchodzi na działkę sąsiednią, stanowi to bezpośrednie naruszenie prawa własności - de facto bowiem sąsiad włada częścią Pańskiej działki. Natomiast hałas przedostający się na działkę sąsiednią należy traktować jako immisję na grunt sąsiedni.

Zgodnie z art. 222. § 1 k.c. właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Skoro klimatyzator znalazł się w granicach nieruchomości, doszło do bezprawnego zawładnięcia jej częścią. Przypadek ten nie zachodzi w omawianym wypadku - nie doszło bowiem do pozbawienia właściciela władztwa nad rzeczą (zob. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 30 czerwca 2004 r. IV CK 502/2003).

W przypadku dokonywania innego niż władanie rzeczą naruszenia prawa własności właściciel może, zgodnie z art. 222 § 2 k.c. przysługuje roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Zgodnie z art. 144 k.c. właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Ten artykuł z kolei normuje immisje. Ponieważ istnieje rozbieżność poglądów co do tego, czy immisje niematerialne (np. hałas) normuje art. 222 § 2 czy 144, w ewentualnym powództwie należy powołać się na oba te artykuły.

Jeżeli wspomniane naruszenia były źródłem szkody, można żądać jej naprawienia na podstawie art. 415 k.c.

Z powyższego wynika, że właściciel ma prawo wezwać sąsiada zarówno do wydania rzeczy, jak i zaprzestania naruszeń związanych z hałasem, a także naprawienia wynikłej z tego faktu szkody. Jeżeli sąsiad nie podporządkuje się tym roszczeniom dobrowolnie, można skierować powództwo do sądu. O ile jednak kwestia władania częścią nieruchomości sąsiedniej jest niewątpliwa (art. 222 § 2), to kwestia naruszenia art. 144 wymagałaby oceny sądu. Jak wskazuje art. 144 fakt, czy zachowanie sąsiada przekracza przeciętną miarę, zależy m.in. od stosunków miejscowych, które należałoby zbadać.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 10.4.2017

  Więcej stojaków rowerowych na polskich stacjach

  Ponad 400 nowych stojaków rowerowych na około 100 stacjach w Polsce - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wiosną rozpoczynają montaż stojaków. Rowerzyści do końca roku będą mogli korzystać (...)

 • 12.10.2016

  Kiedy można budować w granicy ?

  Zasady budowania w granicach nieruchomości reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...)

 • 4.1.2018

  Zmiany w projektowaniu budynków

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje podpisana 14 listopada 2017 r. przez ministra infrastruktury i budownictwa nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać (...)

 • 6.3.2007

  Mały ruch graniczny z sąsiadami Unii

  Nowe rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 ustanawia zasady małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach państw członkowskich oraz wprowadza w tym celu zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach (...)

 • 31.10.2006

  Diety zagraniczne - Sposób rozliczania delegacji zagranicznych

  Podróżą służbową odbywaną poza granicami kraju jest wykonywanie zadania w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę. Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się w takim (...)