Obudowa skrzynki gazowej

Pytanie:

Wykonuję obecnie przyłącze gazowe. Posiadam już stosowne zezwolenia i zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza i instalacji gazowej. Skrzynka gazowa zgodnie z projektem ma być umieszczona w linii ogrodzenia od strony ulicy. Wymaga to częściowego demontażu odcinka istniejącego płotu. Czy wykonanie ceglanej obudowy skrzynki gazowej w linii ogrodzenia wymaga dodatkowych zezwoleń czy zgłoszeń oprócz zgłoszenia budowy przyłącza gazowego? Czy niewielka ozdobna obudowa skrzynki z klinkieru może być uznana za obiekt małej architektury?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane obiekty małej architektury nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Obiektem małej architektury jest niewielki obiekt, a w szczególności:  

 • kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

 • posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

 • użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;".

Zgodnie z obowiązującą linią orzecznictwa w/w wyliczenie nie jest wyczerpujące. Sądy uznają za obiekty małej architektury także obiekty małe kubaturowo, nieudostępnione dla innych osób. Jeśli projektowana skrzynka (obudowa) nie będzie odbiegała od ogólnie stosowanych rozwiązań to dodatkowe pozwolenie nie będzie potrzebne. Obudowę skrzynki gazowej w tym przypadku można traktować także jako część ogrodzenia - a więc ma zastosowanie art. 29 ust. 1 pkt. 23 Prawa Budowlanego, który stwierdza, że nie wymagają pozwolenia na budowę ogrodzenia. Jednakże, jeśli ogrodzenie w które będzie wbudowana skrzynka znajduje się od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych lub jeśli jego wysokość wynosi powyżej 2,20 m niezbędne jest zgłoszenie zamiaru wykonanie w/w prac właściwemu organowi. Zgłoszenie to może być uznane za dokonane, jeśli szczegóły dotyczące budowy zabudowy zostały ujęte w zgłoszeniu zamiaru budowy instalacji.

Proszę jednak pamiętać że projekt obudowy urządzenia pomiarowego powinien być skonsultowany z dostawcą gazu. W praktyce bowiem szczegółowe warunki techniczne budowy i eksploatacji infrastruktury przyłączeniowej zawarte są w umowie o budowę przyłącza a następnie w umowie sprzedaży którą zawiera Pani z tymże dostawcą. Należy także zastosować się do przepisów zawartych w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2002.75.690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy te regulują szczegółowo sprawy z zakresu instalacji oraz korzystania z sieci gazowniczej w budynkach. Gazomierz wg rozporządzenia powinien:

 • być umieszczony w szafce z materiału co najmniej trudno zapalnego z otworami wentylacyjnymi,

 • być zainstalowany w odległości nie większej (chyba że chodzi o zabudowę jednorodzinną) niż 10 m od zasilanego budynku, w wentylowanej szafce, usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego z dostępem do niej od strony zewnętrznej działki budowlanej,

 • być zainstalowany w przedziale wysokości od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podłogi do spodu gazomierza lub co najmniej 0,5 m od poziomu terenu.

Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mieć zainstalowany na przyłączu kurek główny, umożliwiający odcięcie dopływu gazu. Kurek główny powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce co najmniej z materiału trudno zapalnego przy ścianie, we wnęce ściennej lub w odległości nieprzekraczającej 10 m od zasilanego budynku, w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób niepowołanych.  W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się instalowanie kurka głównego w odległości większej niż 10 m od zasilanego budynku, w wentylowanej szafce, usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego z dostępem do niej od strony zewnętrznej działki budowlanej. Proszę więc pamiętać, że obudowa na przyłącze musi także spełniać powyższe wymagania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.6.2017

  Koniec wymiany papierów między urzędami

  W czerwcu 2017 r. nastąpiła ważna zmiana: podmioty publiczne wymieniają korespondencję postępowaniu administracyjnym w sposób elektroniczny.

 • 23.5.2018

  Telefon dla donosicieli...

  Krajowy Telefon Interwencyjny KAS jest scentralizowanym kanałem komunikacji służącym przyjmowaniu od klientów KAS informacji na temat: naruszeń przepisów prawa podatkowego, naruszeń (...)

 • 31.10.2015

  Czy pracodawcy w Niemczech mogą czytać maile podwładnych?

  Niektórzy pracodawcy dają do dyspozycji podwładnych firmowe konta mailowe. Czy mają oni jednak prawo do zaglądania do skrzynek mailowych pracowników i czytania zapisywanych tam listów? (...)

 • 18.2.2019

  E-doręczenia w konsultacjach

  E-doręczenia na start. Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń, która umożliwi odbieranie on-line korespondencji poleconej został udostępniony do konsultacji.

 • 24.4.2018

  Nowe zasady ustalania taryf dla gazu ziemnego

  Od początku kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Energii dotyczące taryf dla gazu ziemnego, które dostosowuje dotychczasowe zasady kalkulacji taryf do potrzeb rynku oraz regulacji (...)