Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Sprzedajesz towary lub usługi i nie jesteś pewien czy używasz poprawnej klasyfikacji lub właściwej stawki VAT? Poproś o interpretację Krajową Informację Skarbową - złóż wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) i skorzystaj z ochrony prawnej.

Jakich stawek VAT dotyczy WIS?

1 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie tzw. nowa matryca stawek VAT, czyli katalog towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT. Od 1 listopada 2019 r. możesz sprawdzić,czy twoje towary lub usługi będą objęte tymi obniżonymi stawkami. Umożliwia ci to Wiążąca Informacja Stawkowa, która jednocześnie da ci pewność, że właściwie klasyfikujesz towar.

WIS to decyzja administracyjna, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej określa jaka stawka VAT jest właściwa dla wskazanego przez ciebie towaru lub usługi.

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

Aby ułatwić podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT (w szczególności przyporządkowanie stawki VAT do danego towaru lub usługi) oraz aby zapewnić im stosowną ochronę wprowadzono wiążącą informację stawkową (WIS).

O WIS można wystąpić już od 1 listopada 2019 r., chociaż WIS będzie dotyczyła zasadniczo stanu prawnego, który zacznie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 r. (tylko WIS w zakresie wydawnictw książkowych, nut, map i wydawnictw prasowych będą dotyczyły stanu prawnego obowiązującego od 1 listopada 2019 r.).

Takie rozwiązanie umożliwi zapoznanie się przez podatników z nowym systemem i wcześniejsze otrzymanie istotnych dla nich informacji nt. opodatkowania towarów i usług w nowych realiach.

Co to jest WIS?

WIS jest nową instytucją, która ułatwi podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek podatku VAT oraz zapewni im w tym zakresie odpowiednią ochronę.

Jest to decyzja wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Co określa WIS?

WIS zawiera opis towaru albo usługi, ich odpowiednią klasyfikację (Nomenklatura scalona (CN) lub Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) – dla towarów, aktualna Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) – dla usług) oraz właściwą stawkę podatku VAT (art. 42a ustawy o VAT).

WIS będzie określała klasyfikację towaru według: CN (odpowiedni dział, pozycja, podpozycja lub kod CN) albo według PKOB (sekcja, dział, grupa lub klasa) albo według PKWiU (dział, grupa, klasa, kategoria, podkategoria lub pozycja), niezbędną do określenia stawki VAT. Poziom szczegółowości klasyfikacji będzie zatem uzależniony od tego, jak szczegółowym symbolem posługuje się ustawa o VAT (art. 42a pkt 2 ustawy o VAT). Jeśli na przykład ustawa o VAT wymienia dwucyfrowy numer działu CN, WIS będzie określała taki właśnie dział CN dla towaru.

Przykład:

Chleb chrupki jest klasyfikowany w dziale CN 19 – Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze, w kodzie CN 1905 10 00. Cały dział CN 19 został wymieniony w poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Oznacza to, że wszystkie produkty objęte tym działem (w tym również chleb chrupki) są objęte stawką 5%.

WIS więc w takim przypadku będzie zawierała:

 • opis towaru – chleb chrupki (na podstawie opisu przedstawionego przez podatnika we wniosku, np. w zakresie składu czy sposobu produkcji),
 • klasyfikację towaru – CN 19,
 • stawkę VAT – 5%.

W przypadku gdy stawka podatku VAT nie jest uzależniona od zaklasyfikowania danego towaru lub usługi do odpowiedniej klasyfikacji (CN albo PKOB albo PKWiU), ale od spełnienia definicji (opisu) zawartej w odpowiednim przepisie ustawy o VAT lub pozycji załącznika do ustawy o VAT, przedmiotem postępowania zakończonego wydaniem WIS będzie ustalenie, czy opisany przez podatnika towar lub usługa spełnia tę definicję.

Otrzymana przez podatnika WIS będzie mogła być również przez niego wykorzystywana na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie innych niż dotyczące określenia właściwej stawki podatku – np. interpretacja przepisów w zakresie zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących, stosowania mechanizmu podzielonej płatności, czy też zakresu zwolnienia od podatku określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT itd. – o stosowaniu których przesądza odpowiednie sklasyfikowanie towaru/usługi według stosownej klasyfikacji (art. 42b ust. 4 ustawy o VAT).

Jeżeli podatnik będzie zainteresowany wykorzystaniem WIS w takich właśnie celach, po wskazaniu we wniosku o wydanie WIS stosownego przepisu w zakresie VAT, otrzyma WIS, w której towar lub usługa zostaną sklasyfikowane na takim poziomie szczegółowości, jakim posługuje się konkretny przepis prawa.

Przykład:

Podatnik sprzedający m.in. biżuterię artystyczną z XIX wieku chce wykorzystać WIS do celów związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących zwolnienia podmiotowego (art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT). Załącznik nr 12 do ustawy o VAT zawierający katalog towarów, do których nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe od podatku VAT wymienia w poz. 3: Antyki o wieku przekraczającym 100 lat – wyłącznie biżuteria artystyczna – ex CN 9706 00 00.

WIS zatem w takim przypadku będzie zawierała:

 • opis towaru – biżuteria artystyczna z XIX wieku (na podstawie opisu przedstawionego przez podatnika we wniosku),
 • klasyfikację towaru – CN 9706 00 00,
 • stawkę podatku – 23%,
 • wskazanie, że klasyfikacja została wydana dla celów stosowania art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT.

Podatnik, który otrzyma taką WIS będzie pewien, że sprzedając tę konkretną (będącą przedmiotem WIS) biżuterię nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

WIS będzie dotyczyła 1 towaru albo 1 usługi, albo 1 świadczenia kompleksowego (składającego się z kilku towarów lub usług).

Wniosek o wydanie WIS może zatem dotyczyć wyłącznie:

 • 1 towaru, albo
 • 1 usługi, albo
 • 1 świadczenia składającego się z kilku towarów lub usług, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu (czynność kompleksowa) (art. 42b ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT).

Tym samym wnioskodawca, składając wniosek (WIS-W), może wybrać (zaznaczyć na formularzu) wyłącznie jedną z ww. możliwości.

Jak wygląda WIS?

Wiążąca Informacja Stawkowa zawiera:

 • opis towaru albo usługi którego dotyczy,
 • klasyfikację towaru według jednej z trzech klasyfikacji - Nomenklatury scalonej (CN),Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU 2015),
 • stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Kto może wystąpić o wydanie WIS?

WIS jest wydawana na wniosek (art. 42b ust. 1 ustawy o VAT):

 1. podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 2. innego podmiotu niż wyżej wymieniony, dokonującego lub zamierzającego dokonywać czynności, które są objęte WIS,
 3. zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Kto może dostać WIS?

Możesz złożyć wniosek o wydanie WIS, jeśli jesteś:

 • podatnikiem posiadającym numer NIP,
 • innym podmiotem, który dokonuje lub zamierza dokonywać dostaw towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczenia usług (np. osobą fizyczną, która dopiero zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, albo spółką w organizacji, która nie rozpoczęła jeszcze działalności), 
 • zamawiającym w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie,
 • listownie,
 • elektronicznie.

Pismo można wysłać online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny.

Jaki jest zakres ochrony WIS?

WIS nie tylko poinformuje podatników o stawce podatku VAT, którą powinni stosować przy sprzedaży towarów i świadczeniu usług – WIS jest również instrumentem o walorze ochronnym.

WIS będzie wiązać organ podatkowy wobec podmiotu, dla którego została wydana – w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem (dotyczy to czynności dokonywanych po dniu, w którym WIS zostanie doręczona) (art. 42c ust. 1 ustawy o VAT).

Organ podatkowy nie będzie mógł kwestionować np. wysokości stawki podatkowej stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną WIS (oczywiście tylko wówczas, gdy towar albo usługa będzie tożsama z opisem zawartym w WIS).

W przypadku zmiany albo uchylenia WIS (patrz: część pt. „Czy WIS może ulec zmianie?”) podatnik, dla którego została ona wydana, będzie mógł zastosować się do wydanej dla niego WIS do końca okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym doręczono zmianę albo uchylenie WIS, albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego WIS ze stwierdzeniem jego prawomocności. W tym zakresie znajdzie odpowiednio zastosowanie ochrona taka jak w przypadku interpretacji indywidualnych wydawanych w trybie ustawy – Ordynacja podatkowa (art. 14k – 14m tej ustawy).

Przykład:

 • WIS została zmieniona w styczniu 2021 r. (zmiana doręczona podatnikowi w tym samym miesiącu) – podatnik rozliczający się miesięcznie będzie mógł stosować stawkę podatku wynikającą z WIS przed jej zmianą do końca lutego 2021 r.
 • WIS została zmieniona w styczniu 2021 r. (zmiana doręczona podatnikowi w tym samym miesiącu) – podatnik rozliczający się kwartalnie będzie mógł stosować stawkę podatku wynikającą z WIS przed jej zmianą do końca czerwca 2021 r.

Z ochrony będą mogli również korzystać podatnicy inni niż adresaci WIS – na warunkach określonych w przepisach rozdziału 1a w dziale VIII ustawy o VAT (art. 42c ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT).

WIS bowiem będą mogli posługiwać się również inni podatnicy do celów opodatkowania podatkiem VAT dokonywanych przez nich transakcji – pod warunkiem, że przedmiotem tych transakcji będą towary lub usługi tożsame z tymi, które są przedmiotem WIS.

W tym zakresie znajdzie odpowiednio zastosowanie ochrona taka jak w przypadku interpretacji indywidualnych wydawanych w trybie ustawy – Ordynacja podatkowa (art. 14k – 14m tej ustawy).

Opisana zasada znajdzie również zastosowanie do klasyfikacji towaru według CN dokonanej w Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) wydanej od 1 listopada 2019 r. dla podatnika lub innego podmiotu, której przedmiotem będzie ten sam towar lub towar tożsamy pod każdym względem z towarem sprzedawanym, zaimportowanym lub też zakupionym wewnątrzwspólnotowo przez innego niż adresat WIA podatnika lub inny podmiot. W takiej sytuacji stosując na potrzeby podatku VAT klasyfikację towaru według CN, wynikającą z WIA, wydanej dla podatnika lub innego podmiotu, będzie można skorzystać z opisanej wyżej ochrony prawnej (art. 42c ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT).

Od kiedy działa ochrona WIS?

Od momentu wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT, czyli od 1 kwietnia 2020 r., WIS będzie wiązał wszystkie ograny podatkowe wobec podmiotów, które ją otrzymały. 

Są dwie kategorie towarów, dla których WIS jest wiążący od 1 listopada 2019 r.:

 • wydawnictwa książkowe (elektroniczne i drukowane książki, broszury, mapy),
 • wydawnictwa prasowe (elektroniczne i drukowane gazety, dzienniki, czasopisma).

Jak działa ochrona WIS?

WIS wiąże wszystkie ograny podatkowe wobec podmiotów, które ją otrzymały. To znaczy, że organ, który cię kontroluje, nie może cię obciążyć sankcjami za stosowanie stawki VAT wskazanej w WIS.

Na przykład naczelnik urzędu skarbowego prowadzący wobec ciebie postępowanie podatkowe nie może w odniesieniu do czynności objętych klasyfikacją dokonaną w WIS stwierdzić, że postępując zgodnie z decyzją WIS zaniżyłeś, albo zawyżyłeś wysokość zobowiązania podatkowego. W takiej sytuacji nie będziesz zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę, gdyby okazało się, że zaniżyłeś zobowiązanie podatkowe. Nie zostanie ci także wymierzone dodatkowe zobowiązanie podatkowe – sankcja w VAT, ani nie otrzymasz kary przewidzianej w kodeksie karnym skarbowym.

Czy tylko WIS gwarantuje ochronę prawną?

Nie musisz występować o wydanie WIS, aby uzyskać ochronę prawną. Jeśli zastosujesz się do decyzji WIS, która została wydana dla innego podmiotu, ale dotyczy towaru lub usługi tożsamej z twoją działalnością, również będziesz korzystać z takiej ochrony prawnej. To oznacza, że:

 • nie poniesiesz odpowiedzialności karnej skarbowej - nie zostaną naliczone Ci odsetki za zwłokę;
 • nie zapłacisz podatku, jeżeli zobowiązanie podatkowe nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do WIS, a zdarzenie oraz skutki podatkowe związane ze zdarzeniem miały miejsce po opublikowaniu WIS w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej.

Decyzje WIS wydane dla innych są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej.

Czy WIS może wygasnąć?

Tak, WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku VAT odnoszących się do towaru albo usługi będących jej przedmiotem, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami.

Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy o VAT).

Kiedy WIS wygasa?

WIS straci swoją moc, jeżeli zmienią się przepisy prawa podatkowego, do których odnosi się decyzja i jeżeli w związku z tą zmianą będzie ona niezgodna z tymi przepisami. W takim przypadku wygaśnięcie nastąpi z dniem wejścia w życie tych nowych przepisów.

Zmienić albo uchylić WIS może Szef Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli stwierdzi, że jest ona nieprawidłowa, np. ze względu na to, że dowody na podstawie których została wydana okazały się fałszywe, albo wyszły na jaw inne istotne okoliczności, o których w dniu wydawania decyzji organ podatkowy nie wiedział.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może z urzędu zmienić wydaną przez siebie WIS, ale tylko w przypadku, gdy stanie się ona niezgodna z przepisami prawa na skutek m.in. zmian w klasyfikacjach statystycznych, albo w przypadku wydania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W przypadku zmiany lub uchylenia twojej WIS:

 • nie zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej (nie zostaną naliczone ci odsetki za zwłokę),
 • zostaniesz zwolniony z obowiązku zapłaty podatku,

jeżeli zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do WIS, a skutki podatkowe związane ze zdarzeniem miały miejsce po doręczeniu WIS.

Czy WIS może ulec zmianie?

Tak, WIS może zostać zmieniona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w następujących przypadkach (art. 42h ust. 2-4 ustawy o VAT):

 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej z urzędu zmienia albo uchyla wydaną WIS, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, w tym w wyniku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej.
 2. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z urzędu zmienia wydaną WIS, w przypadku gdy nie jest ona zgodna z przepisami prawa w wyniku:
  1. przyjęcia zmiany w Nomenklaturze scalonej (CN);
  2. przyjęcia przez Komisję Europejską środków w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów;
  3. utraty zgodności z interpretacją Nomenklatury scalonej (CN) wynikającą z:
   • not wyjaśniających, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej,
   • wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
   • decyzji klasyfikacyjnych, opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, przyjętej przez organizację ustanowioną na podstawie Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r. (Dz. U. z 1978 r. poz. 43);
  4. błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przejąć do dalszego prowadzenia, w drodze postanowienia, wszczęte przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej postępowanie w sprawie zmiany WIS.

Gdzie znaleźć wydane WIS?

WIS, wraz z wnioskami o ich wydanie, decyzje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o zmianie albo uchyleniu WIS oraz decyzje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie WIS, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, są zamieszczane, bez zbędnej zwłoki, w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej (art. 42i ustawy o VAT).

Od kiedy można wystąpić o WIS?

Podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie WIS już od 1 listopada 2019 r., przy czym WIS będzie dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 r. Od tego dnia bowiem będą stosowane nowe przepisy dotyczące sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT według:

 • Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) – w odniesieniu do towarów,
 • aktualnej, tj. obowiązująca od 1 kwietnia 2020 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) – w odniesieniu do usług

oraz przepisy dotyczące nowej matrycy stawek VAT (art. 7 ust. 3 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r.).

W zakresie objętym WIS nie będą wydawane interpretacje indywidualne (art. 14b § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa) (patrz: część pt. "Czym się różni WIS od interpretacji indywidualnej?").

Od 1 listopada 2019 r. można również wystąpić o wydanie WIS dotyczącej stanu prawnego, który zaczyna obowiązywać od tego samego dnia (tj. 1 listopada 2019 r.), dotyczy to jednak wyłącznie towarów albo usług, wskazanych w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r., tj.:

 • wydawnictw książkowych (książki, broszury), nut, map – we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i dostarczanych drogą elektroniczną (tzw. e-booki),
 • wydawnictw prasowych (gazety, dzienniki, czasopisma) – we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i dostarczanych drogą elektroniczną (tzw. e-prasa).

Kto ma wydawać WIS?

WIS są wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć:

 • za pośrednictwem poczty na adres:

  Krajowa Informacja Skarbowa
  ul. Teodora Sixta 17
  43-300 Bielsko-Biała

 • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP (link do wniosku zostanie umieszczony wkrótce)
 • osobiście w siedzibie KIS

Czy za WIS będzie pobierana opłata?

Wniosek o WIS na jeden towar lub usługę podlega opłacie 40 zł (art. 42d i 42e ustawy o VAT).

Jeżeli wniosek dotyczy świadczenia złożonego opłata będzie ustalana jako iloczyn kwoty 40 zł oraz liczby towarów lub usług składających się na to świadczenie.

Przykład:

Podatnik składa wniosek o wydanie WIS dla usługi – w jego ocenie mającej charakter usługi kompleksowej – składającej się z 3 usług.

Opłata za wniosek o wydanie WIS wynosi zatem: 40 zł * 3 = 120 zł.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej.

Nr rachunku to:

25 1010 1212 0064 6422 3100 0000 (w tytule należy wpisać „za wydanie WIS” oraz wskazać dane identyfikacyjne wnioskodawcy np. NIP/PESEL).

W przypadku, gdy do rozpatrzenia wniosku o wydanie WIS konieczne będzie dokonanie dodatkowych badań lub analiz wówczas Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wezwie wnioskodawcę do uiszczenia opłaty z tego tytułu. Wysokość opłaty i termin jej uiszczenia będą określone w postanowieniu, na które przysługuje podatnikowi zażalenie.

Oplata za dodatkowe badania i analizy ma pokryć rzeczywiste koszty ich przeprowadzenia przez określone podmioty, którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zleci ich wykonanie.

Na wezwanie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej podatnik będzie zobowiązany do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, zaliczki na pokrycie opłaty z tytułu dodatkowych badań lub analiz. W przypadku nieuiszczenia tej zaliczki we wskazanym terminie, wniosek o WIS zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia – w tym zakresie zostanie wydane stosowne postanowienie, na które podatnikowi będzie przysługiwało zażalenie.

Opłaty za dodatkowe badania i analizy również powinny być wpłacane na ww. rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej.

W jakich sytuacjach wniesiona opłata za WIS będzie zwracana?

Opłata za wniosek o wydanie WIS podlega zwrotowi:

 • w całości – w przypadku wycofania wniosku (w terminie 30 dni od dnia wycofania wniosku);
 • w części przekraczającej należną wysokość – w przypadku uiszczenia jej w wysokości wyższej od należnej (w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania WIS).

W przypadku, gdy kwota zaliczki wpłaconej w związku z koniecznością wykonania dodatkowych badań lub analiz będzie wyższa od należnej opłaty bądź gdy opłata okaże się nienależna, zwrot kwoty nienależnej nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania WIS.

Jaki jest termin wydania WIS?

WIS powinna zostać wydana w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty wpływu wniosku (art. 42g ustawy o VAT).

Termin może ulec wydłużeniu, m.in. jeżeli konieczne okaże się uzupełnienie wniosku (np. o próbki towaru) lub konieczne będzie przeprowadzenie specjalistycznych badań lub analiz.

Czy jest urzędowy wzór wniosku o wydanie WIS?

Wzór wniosku o wydanie WIS jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2109).

Na stronie Krajowej Informacji Skarbowej można znaleźć interaktywny wniosek o wydanie WIS wraz z instrukcją jego wypełnienia.

Co można dołączyć do wniosku?

Do wniosku można dołączyć wszelkie dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi (art. 42b ust. 7 ustawy o VAT).

Do wniosku nie należy dołączać próbek towarów. Obowiązek dostarczenia próbek towaru odbywa się wyłącznie na wezwanie organu wydającego WIS, tj. tylko wtedy, kiedy okaże się to niezbędne dla dokonania prawidłowej klasyfikacji towaru (art. 42b ust. 8 ustawy o VAT).

Czy wniosek musi zawierać własne stanowisko, własną propozycję klasyfikacji?

Wniosek może zawierać własną propozycję klasyfikacji towaru albo usługi. Nie jest to jednak obowiązkowe. Wystarczy, że wnioskodawca wyczerpująco opisze przedmiot wniosku (towar, usługę albo świadczenie złożone).

Wnioskodawca ma jednak obowiązek wskazania klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa.

Organ wydający WIS nie jest jednak związany zaproponowaną klasyfikacją przez wnioskodawcę – po analizie zebranego materiału zaklasyfikuje przedmiot wniosku według odpowiedniej klasyfikacji i określi właściwą stawkę podatku.

Gdzie załatwić sprawę?

W dowolnym momencie wniosek możesz złożyć:

 • on-line przez portal Biznes.gov.pl;
 • osobiście lub przesłać pocztą na adres Krajowej Informacji Skarbowej ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Krajowa Informacja Skarbowa
Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała

Co zrobić krok po kroku?

1. Złóż wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej

We wniosku o wydanie WIS musisz podać:

 • swoje dane identyfikacyjne oraz dane pełnomocnika, jeżeli działa w twoim imieniu,
 • szczegółowy opis towaru lub usługi, który pozwoli dokonać właściwej klasyfikacji,
 • wskazanie, według której z trzech klasyfikacji ma zostać sklasyfikowany towar lub usługa - czy ma to być Nomenklatura scalona (CN), czy Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), czy Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB),
 • informację o wniesieniu opłaty za wydanie WIS.

Pamiętaj: W jednym wniosku możesz żądać wydania klasyfikacji konkretnego (jednego) towaru albo usługi albo i towaru i usługi, jeżeli uważasz, że towar i usługa razem składają się na jedną czynność  podlegającą opodatkowaniu (tzw. świadczenie złożone).

Wniosek o wydanie WIS może dotyczyć tylko:

 • wydania decyzji w sprawie klasyfikacji,
 • określenia stawki dla towaru albo usługi albo dla świadczenia złożonego.

Jeśli twój wniosek będzie dotyczył innych kwestii, które mogą być przedmiotem interpretacji przepisów prawa podatkowego (indywidualnej lub ogólnej), nie otrzymasz decyzji WIS, lecz postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Wniosek podpisujesz:

 • własnoręcznie, w przypadku wniosku papierowego, który składasz osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty,
 • Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w przypadku wniosku elektronicznego. 

Podpisując wniosek, składasz równocześnie oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że w sprawie, której dotyczy wniosek, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. Jeśli złożysz fałszywe oświadczenie, wydana decyzja WIS nie będzie wiążąca dla organów podatkowych. 

Jeśli składasz wniosek w formie papierowej, ale chcesz otrzymać odpowiedź w formie elektronicznej, we wniosku musisz wskazać swój pełny adres e-PUAP. Znajdziesz go na swoim koncie e-PUAP. W zakładce [Moja skrzynka] wybierz folder [Operacje] i rozwiń [Informacje szczegółowe skrzynki].

Dokumenty:

Składając wniosek, możesz dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty, które umożliwią organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi. Katalog możliwych do dołączenia dokumentów jest katalogiem otwartym, co oznacza, że masz prawo przedstawienia także innych dowodów, które przyczynią się w twojej ocenie do dokonania właściwej klasyfikacji.

Pełnomocnictwo: Jeżeli działasz przez pełnomocnika, przygotuj pełnomocnictwo (bądź jego odpis lub kserokopię potwierdzone przez notariusza, doradcę podatkowego, radcę prawnego lub adwokata) i dołącz do wniosku wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej od tego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

2. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd przeanalizuje dane zawarte w twoim wniosku. Jeśli okaże się, że wniosek jest niekompletny, zostaniesz wezwany do jego uzupełnienia.

Pamiętaj: Organ wydający WIS może uznać, że w celu dokonania prawidłowej klasyfikacji niezbędne jest:

 • przeanalizowanie próbek towaru,
 • przeprowadzenia badań lub analiz przez laboratoria Krajowej Administracji Skarbowej, Bibliotekę Narodową, Polską Akademię Nauk lub inne akredytowane laboratoria lub instytuty badawcze.

Koszty takich badań pokrywa podmiot składający wniosek o wydanie WIS.

Na uzupełnienie wniosku będziesz miał 7 dni kalendarzowych. Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeśli pomimo wezwania nie uzupełnisz go w tym terminie oraz we wskazanym przez urząd zakresie, np. nie dostarczysz wymaganych próbek. W takim przypadku dostaniesz postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

Jeśli złożyłeś wniosek, który zamiast określenia stawki dla towaru albo usługi albo świadczenia złożonego, dotyczy kwestii, które mogą być przedmiotem interpretacji przepisów prawa podatkowego (indywidualnej lub ogólnej), nie otrzymasz decyzji WIS, lecz postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

3. Otrzymasz decyzję WIS

Jeśli twój wniosek zawiera wszystkie potrzebne dane, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyda decyzję WIS. W tej decyzji dokona klasyfikacji towaru albo usługi albo wspólnie towaru i usługi (świadczenia złożonego), który został przedstawiony we wniosku, oraz określi właściwą stawkę podatku VAT. 

Wydana dla ciebie decyzja WIS wraz z wnioskiem o jej wydanie zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej. Informacja w BIP KIS nie będzie jednak zawierała: 

 • twoich danych,
 • ewentualnych danych twoich kontrahentów,
 • danych objętych tajemnicą twojego przedsiębiorstwa, które zostaną przez ciebie wskazane we wniosku. 

Pamiętaj: Nie możesz żądać usunięcia z publikacji twojej Wiążącej Informacji Stawkowej w BIP KIS wszystkich danych w niej zawartych. 

Po uzyskaniu decyzji WIS musisz kontrolować czy posiadana przez ciebie decyzja pozostaje wiążąca. Jeśli okaże się, że przepisy, na podstawie których została wydana, zostały zmienione, organ podatkowy z urzędu lub na twój wniosek będzie mógł zmienić lub uchylić decyzję WIS. WIS może stać się nieprawidłowa w wyniku:

 • przyjęcia zmiany w Nomenklaturze scalonej (CN);
 • przyjęcia przez Komisję Europejską środków, w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów;
 • niezgodności z interpretacją Nomenklatury scalonej, wynikającą z przepisów prawa europejskiego.

Decyzje zmieniające lub uchylające wydane wcześniej decyzje WIS są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej.

Ile zapłacisz?

Wniosek o wydanie WIS kosztuje 40 zł. Jeśli jednak twój wniosek będzie dotyczył kilku towarów lub usług, które w twojej ocenie tworzą jedną czynność podlegającą opodatkowaniu (świadczenie złożone), opłata będzie naliczona jako iloczyn kwoty 40 zł i liczby towarów lub usług.

Przygotuj kopię dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu i dołącz ją do wniosku. Opłatę od wniosku wpłać na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej, NBP O/O Katowice: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. W tytule przelewu wpisz „za wydanie WIS” oraz wskaż swoje dane identyfikacyjne np. NIP lub PESEL.

Opłata za wniosek o wydanie WIS podlega zwrotowi:

 1. w całości – w przypadku wycofania wniosku;
 2. w części przekraczającej należną wysokość – w przypadku uiszczenia jej w wysokości wyższej od należnej.

Dodatkowe koszty, jakie możesz ponieść, to opłata za przeprowadzone badania lub analizy, jeśli będą niezbędne do wydania WIS.

Pamiętaj: Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Opłatę skarbową od pełnomocnictwa wpłać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej: 86 1240 6960 2735 0555 5555  5555.

Opłatę przelej na konto 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000

Ile będziesz czekać?

Decyzja WIS jest wydawana w terminie do 3 miesięcy od dnia, w którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej otrzymał twój wniosek. 

Termin 3 miesięcy może ulec wydłużeniu, jeśli wniosek będzie wymagał uzupełnienia (w postaci np. dostarczenia próbki towaru) lub gdy konieczne będzie przeprowadzenie specjalistycznych badań lub analiz.

Jeżeli zamiast decyzji WIS otrzymałeś postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, możesz ponownie złożyć kompletny wniosek o wydanie WIS.

Czym się różni WIS od interpretacji indywidualnej?

WIS ma wskazywać podatnikowi właściwą dla danego towaru albo usługi albo świadczenia złożonego stawkę podatku VAT w powiązaniu z właściwą klasyfikacją tego towaru albo usługi albo świadczenia złożonego według stosownej klasyfikacji.

W tym znaczeniu WIS jest instrumentem łączącym w pewnym zakresie cechy opinii klasyfikacyjnych (wydawanych dotychczas przez GUS) z interpretacjami indywidualnymi (wydawanymi w trybie ustawy – Ordynacja podatkowa).

WIS wskaże prawidłową stawkę VAT dla towaru albo usługi albo świadczenia złożonego.

W zakresie objętym WIS nie są zatem wydawane interpretacje indywidualne w trybie ustawy – Ordynacja podatkowa.

W wielu przypadkach określenie prawidłowej stawki podatku dla towaru lub usługi wiąże się z wcześniejszym wyeliminowaniem możliwości zastosowania w danej sytuacji zwolnienia od podatku. Ponadto z wnioskiem o wydanie WIS może wystąpić podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego, tj. zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Kwestie zwolnień od podatku nie będą jednak przedmiotem WIS. Każda WIS będzie zawierała zastrzeżenie, że ustalona w niej stawka VAT ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, w którym nie ma zastosowania zwolnienie z podatku VAT.

Przykład:

 • dostawa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (sklasyfikowanego według PKOB w dziale 11) może być objęta zwolnieniem od podatku przy spełnieniu określonych w ustawie warunków, tj. gdy nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim lub pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Gdy nie są spełnione warunki do zwolnienia, dostawa takiego budynku opodatkowana jest przy zastosowaniu właściwej stawki podatku VAT.

  WIS będzie zawierała klasyfikację budynku według PKOB oraz stawkę podatku – nie będzie natomiast w ramach postępowania o wydanie WIS badana możliwość zastosowania zwolnienia od podatku. W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku będzie można wystąpić o interpretację indywidualną.

 • dostawa produktów rolnych – np. warzywa, owoce, zboża itd. dokonywana przez rolnika ryczałtowego objęta jest zwolnieniem od podatku (o ile pochodzą one z jego własnych upraw).

  WIS będzie zawierała klasyfikację danego towaru (produktu rolnego) według CN oraz stawkę podatku – nie będzie nastomiast w ramach postępowania o wydanie WIS badana możliwość zastosowania zwolnienia od podatku. W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku będzie można wystąpić o interpretację indywidualną.

 • wykonanie świadczenia kompleksowego, którego świadczeniem głównym jest usługa ubezpieczeniowa, która jest objęta zwolnieniem od podatku. WIS będzie zawierała jedynie klasyfikację tej usługi ubezpieczeniowej według PKWiU oraz stawkę podatku – nie będzie natomiast w ramach postępowania o wydanie WIS badana możliwość zastosowania zwolnienia od podatku. W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku będzie można jednak wystąpić o interpretację indywidualną.

Okres przejściowy (1 listopada 2019 r. - 31 marca 2020 r.)

Mając na uwadze, że:

 • obecnie obowiązująca Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – PKWiU 2008 stosowana będzie do celów VAT maksymalnie do 31 marca 2020 r.,
 • nowa matryca stawek i ochrona wynikająca z WIS będzie obowiązywała dopiero od 1 kwietnia 2020 r.

w okresie przejściowym, tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., nie będą wydawane WIS dotyczące klasyfikowania towarów albo usług według obecnie obowiązującej PKWiU 2008 (z wyjątkiem wydawnictw wskazanych w podrozdziale "Od kiedy można wystąpić o WIS?").

Dotyczy to m.in. przypadków występowania przez podatników o WIS na potrzeby stosowania przez nich w tym okresie przepisów w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego – również w zakresie stawek podatku VAT czy MPP – w okresie przejściowym, tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., będzie można wystąpić o interpretację indywidualną.

W przypadku WIS wydanych w tym okresie dla wydawnictw książkowych, nut, map i wydawnictw prasowych, ochrona będzie skuteczna w odniesieniu do tych czynności (dostaw towarów i świadczenia usług), które:

 • zostaną dokonane po dniu, w którym WIS zostanie doręczona – w przypadku podatnika, dla którego została ona wydana (art. 8 ust. 3 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r.) lub
 • w odniesieniu do tych czynności, które zostaną dokonane po dniu zamieszczenia WIS w Biuletynie Informacji Publicznej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – w odniesieniu do innych podmiotów korzystających z WIS (art. 8 ust. 4 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r.).

Informacje na temat okresu przejściowego (1 listopada 2019 r. - 31 marca 2020 r.) znajdziesz również w komunikacie Ministerstwa Finansów dot. wiążącej informacji stawkowej.

Na stronie Krajowej Informacji Skarbowej znajdziesz informacje szczegółowe dotyczące procedury wydawania WIS oraz interaktywny wniosek o wydanie WIS wraz z instrukcją jego wypełnienia.

Jak można się odwołać?

 1. Jeśli zamiast decyzji WIS otrzymałeś postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania albo postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, a nie zgadzasz się z powodem wydania postanowienia, masz 7 dni kalendarzowych na złożenie zażalenia.
 2. Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją WIS, masz 14 dni kalendarzowych na złożenie odwołania.

Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania albo o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia lub odwołanie od decyzji w sprawie WIS wyślij do Krajowej Informacji Skarbowej, na adres:  ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała

Więcej informacji nt. WIS znajdziesz na stronie Krajowej Informacji Skarbowej.

Podstawa prawna:


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika