Pozwolenie na budowę studni

Pytanie:

"Zgodnie z Art 124 ustawy prawo wodne wykonanie studni do głębokości 30 metrów i poborze wody nie przekraczającym 5 m3 nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego niezależnie czy ma być to studnia wiercona czy kopana a jej statut określa właściwie tylko to że służyć będzie do zwykłego użytku. Czy wykonanie studni o powyższych parametrach przez Lokalne Stowarzyszenia Sportowe które pozyskaną ze studni wodę zamierzają wykorzystywać do nawadniania murawy na boiskach do gier zespołowych - zgodnie z ustawą \"Prawo Budowlane\" - wymaga z kolei pozwolenia na budowę i kompletnego projektu technicznego czy też wystarczy zwykła forma zgłoszenia o zamiarze wykonania takich robót? "

Odpowiedź prawnika: Pozwolenie na budowę studni

Art. 124 Prawa wodnego zawiera wykaz działań zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W rzeczywistości przepis ten jest zbędny, gdyż art. 122 tej samej ustawy zawiera wyliczenie sytuacji, z którymi się wiąże obowiązek uzyskania pozwolenia, i wszystkie inne czynności niewymienione w tym przepisie - w drodze rozumowania logicznego - można uznać za zwolnione z tego obowiązku. Ustawodawca, decydując się na dodatkowe wyliczenie działalności zwolnionych z uzyskania pozwolenia, pragnął spełnić postulat tworzenia prawa wyraźnie zredagowanego, wyłączającego rozbieżności interpretacyjne, zrozumiałego dla wszystkich. 

Studnie i inne urządzenia służą do poboru wody o głębokości do 30 metrów na zwykłe potrzeby. Przepis wyłącza kontrolę organów dotyczącą budowy studni i innych urządzeń o takiej głębokości i służących wyłącznie zaspokajaniu zapotrzebowania na wodę w ograniczonych ilościach.

Należy zauważyć, iż odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych nie wymaga pozwolenia, jeśli zasięg tych robót nie przekroczy granic terenu, którego właściciel jest inwestorem. Chodzi w tym wypadku o takie działania, które nie wywierają ujemnego wpływu na sąsiednie nieruchomości. 

Studnia spełnia definicję budowli w myśl art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, co pozwala zaliczyć ją do szerszej kategorii obiektów budowlanych. Rozstrzygnięcie w przedmiocie wymogów formalnych poprzedzających rozpoczęcie prac budowlanych należy oprzeć na relacji pomiędzy art. 29 ust. 2 pkt 10 i art. 30 ust. 1 pkt 2 niniejszej ustawy. Pierwszy z wymienionych przepisów zwalnia z konieczności uzyskania pozwolenia na wykonanie ujęcia wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h, drugi zaś statuuje wymóg zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych w tym zakresie.

Nie wolno jednak zapomnieć, iż mocą art. 30 Prawa budowlanego również prace obwarowane jedynie obowiązkiem zgłoszenia wymagają zgromadzenia stosownej dokumentacji. Ponadto – jak stanowi wzmiankowany artykuł w ust. 7, właściwy organ może - w drodze decyzji - nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować: 

1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia; 

2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków; 

3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych; 

4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla

    terenów sąsiednich. 

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika