Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

Zasadą postępowania egzekucyjnego jest, iż wszczyna się je na wniosek wierzyciela, który jest kierowany do komornika. Wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony zarówno w formie pisemnej jak i ustnej (do protokołu). We wniosku o wszczęcie egzekucji powinno być wskazane świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Przez sposób egzekucji należy rozumieć egzekucję z określonego przedmiotu czy prawa majątkowego dłużnika. Sposobem egzekucji jest egzekucja z ruchomości, wierzytelności, nieruchomości itd., rodzaj egzekucji zaś oznacza egzekucję świadczeń pieniężnych, świadczeń niepieniężnych.

Który komornik prowadzi egzekucję z nieruchomości?

Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. W danym okręgu wierzyciel może dokonać wyboru komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona, nawet jeżeli nieruchomość nie jest położona w jego rewirze.

Jeżeli nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów, wybór należy do wierzyciela. Jednakże z postępowaniem wszczętym na wniosek jednego wierzyciela połączone będą postępowania wszczęte na wniosek innych wierzycieli. W tym celu komornik, który rozpoczął egzekucję, o wszczęciu, a następnie o ukończeniu egzekucji zawiadomi komornika, do którego, stosownie do paragrafu poprzedzającego, mogłaby należeć egzekucja.

Kto jest uczestnikiem egzekucji z nieruchomości?

W egzekucji z nieruchomości uczestnikami postępowania oprócz wierzyciela i dłużnika są również osoby, którym przysługują prawa rzeczowe ograniczone lub roszczenia albo prawa osobiste zabezpieczone na nieruchomości, a gdy przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, także organ, który zawarł umowę o użytkowanie wieczyste.

Czy komornik wzywa dłużnika zanim przystąpi do egzekucji z nieruchomości?

Wskutek wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wymienionej we wniosku komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania. Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania, komornik przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji.

Czy komornik może zająć nieruchomość wspólną?

Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom. Zatem komornik nie może dokonać innych czynności w stosunku do majątku wspólnego poza zajęciem. Jeżeli małżonek dłużnika sprzeciwi się zajęciu, o sprzeciwie komornik niezwłocznie zawiadamia wierzyciela, który w terminie tygodniowym powinien wystąpić o nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wykonalności pod rygorem umorzenia egzekucji z zajętej nieruchomości.

Kiedy dochodzi do zajęcia nieruchomości?

W stosunku do dłużnika nieruchomość jest zajęta z chwilą doręczenia mu wezwania. W stosunku do dłużnika, któremu nie doręczono wezwania, jako też w stosunku do osób trzecich, nieruchomość jest zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej lub złożenia wniosku komornika do zbioru dokumentów. Jednakże w stosunku do każdego kto wiedział o wszczęciu egzekucji, skutki zajęcia powstają z chwilą, gdy o wszczęciu egzekucji powziął wiadomość, chociażby wezwanie nie zostało jeszcze dłużnikowi wysłane ani wpis w księdze wieczystej nie był jeszcze dokonany. O zajęciu komornik zawiadamia wierzyciela.

Jaki skutek wywołuje zajęcie nieruchomości?

Zajęcie obejmuje nieruchomość i to wszystko, co według przepisów prawa rzeczowego stanowi przedmiot obciążenia hipoteką. Jeżeli egzekucję prowadzi się w poszukiwaniu należności z umów ubezpieczenia lub wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zajęcie obejmuje także prawa wynikające z umów ubezpieczenia przedmiotów.

Rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy. Rozporządzenia przedmiotami podlegającymi zajęciu razem z nieruchomością po ich zajęciu są nieważne. Nie dotyczy to rozporządzeń zarządcy nieruchomości w zakresie jego ustawowych uprawnień. Obciążenie przez dłużnika nieruchomości po jej zajęciu jest nieważne. Oddanie zajętej nieruchomości w użyczenie, leasing, najem lub dzierżawę jest bezskuteczne wobec nabywcy nieruchomości w egzekucji.

Czy postępowanie egzekucyjne z kilku nieruchomości może być połączone?

Postępowania egzekucyjne toczące się co do kilku nieruchomości tego samego dłużnika lub co do kilku części tej samej nieruchomości, jak również postępowania egzekucyjne dotyczące części nieruchomości i jej całości, mogą być połączone w jedno postępowanie, jeżeli odpowiada to celowi egzekucji, a nie ma przeszkód natury prawnej lub gospodarczej. Połączenie zarządza na wniosek jednej ze stron komornik, a gdy nieruchomości są położone w okręgach różnych sądów rejonowych, sąd okręgowy przełożony nad sądem rejonowym, w którego okręgu wszczęto pierwszą egzekucję. Postępowanie można rozdzielić, jeżeli w dalszym jego toku odpadną przyczyny, które spowodowały połączenie.

Uwaga! 

 • Wierzyciel, który skierował egzekucję do nieruchomości po jej zajęciu przez innego wierzyciela, przyłącza się do postępowania wszczętego wcześniej i nie może żądać powtórzenia czynności już dokonanych; poza tym ma te same prawa co pierwszy wierzyciel.

Co się dzieje jeśli dłużnik nie zapłaci mimo wezwania?

Po upływie terminu określonego w wezwaniu dłużnika do zapłaty długu, komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości.

Przy wniosku o dokonanie opisu i oszacowania wierzyciel powinien:

 • złożyć wyciąg - a w razie potrzeby odpis księgi wieczystej albo zaświadczenie sądu wystawione na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla nieruchomości, zawierające wskazanie jej właściciela i wykaz ujawnionych w tym zbiorze obciążeń, jeżeli zaś nieruchomość jest objęta katastrem nieruchomości - także odpowiedni wyciąg
 • wskazać miejsce zamieszkania uczestników postępowania.

Uwaga! 

 • Jeżeli nieruchomość nie ma księgi wieczystej, wierzyciel powinien złożyć inny dokument stwierdzający własność dłużnika. Dokumentów może żądać od właściwych organów także komornik.

Kogo należy zawiadomić o terminie opisu i oszacowania?

O terminie opisu i oszacowania komornik zawiadamia znanych mu uczestników. Komornik wzywa ponadto przez obwieszczenie publiczne w budynku sądowym i w lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) uczestników, o których nie ma wiadomości oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Uwaga! 

 • Zawiadomienia i obwieszczenia powinny być dokonane nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem opisu.

Czy można wydzielić część nieruchomości w celu zaspokojenia wierzyciela?

Tak. Wydzielenia takiego można dokonać na wniosek wierzyciela lub dłużnika, zgłoszony nie później niż podczas opisu i oszacowania, jak również z urzędu może być wystawiona na licytację wydzielona część zajętej nieruchomości, której cena wywołania wystarcza na zaspokojenie wierzyciela egzekwującego. O wydzieleniu rozstrzyga komornik po oszacowaniu nieruchomości.

Uwaga! 

 • W razie wydzielenia części, dalsze postępowanie co do reszty nieruchomości będzie zawieszone do czasu ukończenia licytacji wydzielonej części.

Kto i w jaki sposób dokonuje opisu i oszacowania?

Oszacowania nieruchomości dokonuje powołany przez komornika biegły uprawniony do szacowania nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli jednak nieruchomość była w okresie sześciu miesięcy przed zajęciem oszacowana dla potrzeb obrotu rynkowego i oszacowanie to odpowiada wymogom oszacowania nieruchomości w egzekucji z nieruchomości, nowego oszacowania nie dokonuje się.

W oszacowaniu należy podać osobno wartość nieruchomości, budowli i innych urządzeń, przynależności i pożytków oraz osobno wartość całości, jak również wartość części nieruchomości, która została wydzielona celem wystawienia oddzielnie na licytację.

Jeżeli zostały zgłoszone prawa osób trzecich do nieruchomości, budowli lub innych urządzeń, przynależności lub pożytków albo gdy rzeczy takie znajdują się we władaniu osób trzecich, oznacza się osobno wartość rzeczy spornej, osobno wartość całości po wyłączeniu tej rzeczy, wreszcie osobno wartość.

Pamiętaj, że:

 • Zawsze istnieje możliwość zaskarżenia opisu i oszacowania w terminie 7 dni od dnia jego ukończenia,
 • Jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym zajdą istotne zmiany, na wniosek wierzyciela lub dłużnika może nastąpić dodatkowy opis i oszacowanie.

Po dokonaniu opisu i oszacowania następuje sprzedaż nieruchomości. Zajęta nieruchomość ulega sprzedaży przez licytację publiczną. Termin licytacji nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie dwóch tygodni po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania ani też przed uprawomocnieniem się wyroku, na podstawie którego wszczęto egzekucję.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Elisabeth 2021-10-18 20:35:39

  czytałam w jakieś gazecie,ze z wejściem nowej ustawy o zajeciach komorniczych nieruchomości ,że do 25tys, długu wierzyciel nie moze wystąpic o licytację mieszkania, nie wiem tylko czy ta ustawa będzie działała wstecz

 • Teresa-Maria 2018-12-27 22:59:42

  Właśnie komornik ustalił termin licytacji ,od 6 lat pobiera z konta 94 letniej osoby pieniążki Dług wtedy wynosił ze wszystkich 20 tyś pobierał co m-c 300 zł dziś dług wynosi ok 16 tysięcy. Od maja prowadzi te sprawę pewna pani adwokat za 2500zł.E-sąd zrobił swoje ,wierzyciel zabierze mieszkanie w drodze licytacji staruszce,która nie ma nawet pojęcia o co chodzi.Mój ojciec walczył o ten kraj siedział w Stalagu za Polskę,dostał 2 ordery,a ja jestem bezsilna .Firma która wykupiła kilogram przedawnionych dlugow,zyska za 16 tyś mieszkanie warte 200 tyś a sraruszka do kartonu dobrze mój ojciec tego nie doczekal.Pozdrawiam Wszystkich ,myślę że nikt nie jest nam wstanie pomóc

 • shinga 2012-12-17 09:10:43

  re: Ryszard - egzekucja komornicza jest czymś normalnym na Zachodzie, twierdzenie, że to polski mafijny system, jest jakimś żartem. Co do wyrzucania na bruk - sama znam przypadek, gdy eksmitowany przez dobre parę (jak nie kilkanaście) lat nie płacił czynszu, a potem był wielce oburzony, kiedy go z lokalu wyrzucili. Teraz ma w sumie nawet lepiej niż poprzednio - dostał przydział socjalnego mieszkania, za które płaci grosze, obiady darmowe od opieki społecznej, przydziały produktów spożywczych, zasiłki itd. Żyć nie umierać na koszt państwa.

 • K. 2012-11-27 22:05:11

  Witam Od 4 lat jesteśmy z mężem małżeństwem, 3 lata temu rodzice przepisali na nas działkę, na której teraz budujemy dom. Od maja tego roku mamy rozdzielność majątkową małżeńską. Mąż przez ostatnie miesiące zadłużył swoją firmę i możliwe, że komornik wejdzie na jego majątek. A co z domem i działką? czy komornik może zabrać całość choć przecież połowa należy do mnie? i czy moż wejść na moje prywatne konto? jak to jest? Proszę o poradę. Pozdrawiam K.

 • dunczyk2 2012-06-20 18:16:00

  ziuta czy jesteś komornikiem? wstydż się!!!!!!!!!!!!!!!!fe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Polska jest państwem bezprawia,komornicy to jedna wielka mafia.

 • ziuta 2012-05-06 15:05:12

  Nie zgadzam się z tym komentarzem ! Jak można obrażać swój Kraj . Egzekucje Komornicze są prawne do dłużników ,każdy uczciwy człowiek powinien oddać dług ,a jeśli nie to jest właśnie po to Komornik by odzyskać ten dług .Wszyscy zaciągający długi powinni myśleć otem że trzeba będzie go oddać i tak po kierować spłatami ,żeby nie był potrzebny Komornik . A co tu ma do tego Państwo Polskie ,wstyd ni było czytać takie bzdury .

 • Ryszrd 2012-05-05 18:57:52

  Witam. Tylko w krajach o systemie mafijnym jakim jest Polska prowadzone sa różne egzekucjie komornicze i na bruk. To największa podłość Państwa Polskiego w stosunku do własnych obywateli , których systematycznie sie niczczy , wpędza w pułapki zadłużeniowe dla zaspokojenia imperialistów .

 • Grazyna Piszczoła 2012-05-05 18:57:33

  W naszym prawie egzekucyjnym o egzekucji z prawa rzeczowego lub nieruchomosci jest tak niekonstytucyjne i narusza prawa własności . Kodeks postępowania egzekucyjnego czesto jest wywłaszczeniem obywateli z ich nabytych własności . Co może zrobic dłużnik kiedy sąd wyda wyrok o zadłużeniu które nie istniej zadłużenie . Czesto jest tak że pozwy składane w nakazie zapłaty przez Spółdzielnie Mieszkaniowe nie pokrywaja rzeczywistości w związku iz spółdzielca czesto nie posiada takiej kwoty zadłużenia jak żąda sobie organ spółdzieli . Sąd tego nie sprawca . Spółdzielnia żada, spółdzielnia ma Sprzeciwy sa oddalane przez sądy takze zazalenia i wierzyciel szybko nadaje tytuł wykonawczy by egzekwowac nieruchomośc . W Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Szczecinie wydaje sie tytuł egzekucyjny na nieruchomośc w sytuacji bardzo kontrowersyjnej nie znajdujacy żadnej podstawy do egzekucji w zwiazku z przeprowadzona opinią biegłego sądowego który wykazał że dłużnik nie posiada zadłużenia wobec spółdzielni mieszkaniowej wrecz ma nadwyżke wysoka ale dla komornika nie ma to żadnego znaczenia tytuł wykonawczy jest więc trzeba egzekwoawac . Przeprowadza sie oszacowanie lokalu obciąża sie lokatora tj. niby dłuznika następnie licytuje sie mieszkanie za kwote 6 razy mniejsza niz wartośc nieruchomości i po obliczeniu wszystkich formalności obciążenia takich opłat jak opłaty egzekucyjne opłaty biegłych do oszacowania lokalu dłużnik ma kilkakrotnie wyższe zadłużenie jak przed egzekucja nadanym tytułem wykonalnosci.Samo oszacowanie lokalu biegły pobiera 3 tysiące złotych Prawo w naszym kraju jest nietylko ułomne ale narusza porządek prawny i prawa człowieka . Jak długo jeszcze w tym państwie będzie nienormalnie . Jak długo sąd - wymiar sprawiedliwosci będzie wydawał kontrowersyjne wyroki od których nie ma odwołania . Grupa sędziów trzyma sie razem . Jeżeli wnosimy skargi na takich sędziów mamy przechlapane. A przecież polacy chcą by w naszym kraju wymiar sprawiedliwośc pełnił funkcje władzy niezwisłej .


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika