e-prawnik.pl Porady prawne

Udokumentowanie pochodzenia pieniędzy

Pytanie:

Po studiach wyjechałam do Londynu. Pracuję tam już półtora roku. Chcę wrócić do kraju i kupić małe mieszkanie. Jak mam udowodnić w urzędzie skarbowym, że zarobiłam tam pieniądze skoro pracuję tam częściowo legalnie, a częściowo na czarno?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Udokumentowanie pochodzenia pieniędzy

31.5.2004

Niestety, nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi - orzecznictwo sądów administracyjnych nie jest w tej kwestii jednolite. Z jednej bowiem strony wskazać można wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 września 1997 r. (sygn. akt SA/Sz 769/96, niepubl.), w którym Sąd uznał, że "dochody uzyskane w wyniku nielegalnego zatrudnienia obywatela polskiego za granicą, jeżeli dysponuje on dowodami, że także zatrudnienie posiadał i uzyskiwał z niego wynagrodzenie, nie mogą być a priori uznane za dochody z nie ujawnionego źródła. Organ podatkowy powinien, w toku szczegółowo i wnikliwie przeprowadzonego postępowania dowodowego, uwzględniającego zgłoszone przez stronę wnioski i środki dowodowe, ocenić wiarygodność tych dowodów. Okoliczność, że podatnik wcześniej nie zgłosił osiągniętego w ten sposób przychodu do opodatkowania również nie może stanowić podstawy do opodatkowania ujawnionych obecnie dochodów w trybie art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych" (a więc przepisu dotyczącego opodatkowania nieujawnionych źródeł dochodów). Z drugiej natomiast strony w orzeczeniu z dnia 26 maja 1999 r. (sygn. akt SA/Sz 798/98, niepubl.). Naczelny Sąd Administracyjny czytamy: "skarżący dostarczył dowody pozwalające na ustalenie tylko tego, że przebywał on w określonym czasie we Francji i że pracował tam w charakterze robotnika przez 15 miesięcy. Skarżący nie wykazał, ile zarobił i czy zarobione pieniądze przywiózł do kraju. Nie dokonał zgłoszenia wwożonych pieniędzy na granicy, a przede wszystkim nie ujawnił przychodu z pracy za granicą i nie opodatkował go, choć był do tego zobowiązany. Nie było zatem podstaw do przyjęcia, że skarżący z tytułu pracy we Francji posiadał na dzień 1 stycznia 1993 r. zasoby majątkowe w rozumieniu art. 20 ust. 3 w związku z ust. 1 powołanej ustawy (w podobnym tonie: NSA w wyroku z dnia 5 lutego 1999 r., sygn. akt I SA/Gd 272/97, niepubl.). Reasumując - w przypadku legalnych dochodów z pracy w Anglii nie powinno być kłopotów z ich udokumentowaniem. W przypadku pieniędzy uzyskanych z pracy na czarno nie jest to pewne, acz w kontekście pierwszego z przytoczonych wyroków - niewykluczone. Jako dowód w takim wypadku może służyć wszystko co pozwoli na wskazanie faktu zatrudnienia oraz wysokości osiągniętych dochodów (co wynika z art. 180 § 1 Ordynacji, który stanowi, iż jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ