e-prawnik.pl Porady prawne

Zakładanie NZOZ

Pytanie:

Jestem magistrem rehabilitacji. Chcę otworzyć gabinet rehabilitacji (różnych terapii). Chciałbym podpisać kontrakt z NFZ. Dysponuję "wykazem dokumentów, które składa kierownik zakładu opieki zdrowotnej przy dokonywaniu wpisu zakładu opieki zdrowotnej do rejestru ZOZ". W pkt 5 jest mowa o "akcie o utworzeniu zakładu". Jak należy to rozumieć, czy wystarczy tu moje tylko oświadczenie, że tworzę zakład? W pkt 6 jest imiennym powołaniu kierownika zakładu. Czy może to być umowa o pracę? Jakie musi mieć kwalifikacje taki kierownik (z tego, co słyszałam, to aż 6-cio letnie doświadczenie)? Jaki jest najmniejszy etat, a który mogę zaproponować takiemu kierownikowi? Czy może to być np. 1/10 etatu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zakładanie NZOZ

5.10.2006

Jak rozumiemy, chce Pan założyć zakład rehabilitacji leczniczej. Jest to jeden z rodzajów zakładów opieki zdrowotnej, o jakich w art. 2 mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. ZOZ może być założony m. in. przez krajową osobę fizyczną (art. 8 ust. 1 pkt 7) - będzie to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Przedmiot działania zakładu, jego organy, a także gospodarkę finansową określa statut zakładu opieki zdrowotnej. Statut nadaje podmiot, który tworzy dany ZOZ.

Zakład opieki zdrowotnej może rozpocząć działalność dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru. Przepisy rzeczywiście wymagają, by dołączyć akt o utworzeniu zakładu (§ 10 ust. 2 pkt 3a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej). Jakkolwiek jest to charakterystyczne raczej dla osób prawnych, to jednak - naszym zdaniem - z braku wyjątków w przepisach należy w przypadku osób fizycznych dołączyć pisemne oświadczenie o powołaniu ZOZ.

Kierownikiem ZOZ może być wyłącznie osoba mająca wyższe wykształcenie i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie lub posiadająca wyższe wykształcenie, ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w służbie zdrowia i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie bądź posiadająca wyższe wykształcenie, szkolenie zagraniczne i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie (§ 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju). Taka jest ogólna reguła. Kierownikiem zakładu rehabilitacji leczniczej powinien być natomiast lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej i mający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej bądź magister specjalista II stopnia rehabilitacji ruchowej, posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie (§ 6 rozporządzenia).

Z kierownikiem należy zawrzeć umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Przepisy nie określają, w jakim wymiarze ma być zatrudniony kierownik, niemniej jednak należy pamiętać, że zbyt krótki wymiar czasu pracy odbije się na działalności ZOZ-u, a ta podlega kontroli Ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wojewody.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Zakładanie NZOZ

napi

12.12.2009 17:21:47

Re: Zakładanie NZOZ

Skąd wiadomo jaką umowę (praca/cywilnoprawna) należy zawrzeć. W dokumentacji niezbędnej do organu rejestracyjnego pisze się o akcie powołania. Czy nie stanowi to wymogu zawarcia u. o pracę zgodnie z przepisami dot. powołania wg Kodeksu Pracy?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ