Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

Zasady chowania zmarłych zostały wyczerpująco sformułowane w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295, ze zm.). Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy ciało osoby zmarłej może być pogrzebane jako zwłoki, może też zostać poddane kremacji. Ciała chowane bez spopielenia mogą być grzebane w grobach ziemnych, murowanych, katakumbach oraz poprzez zatopienie w morzu. Zwłok poddane kremacji mogą być natomiast  grzebane w grobach murowanych lub katakumbach oraz poprzez zatopienie w morzu a także przechowywane w kolumbariach.

Cmentarze

W polskim systemie prawnym istnieją dwa typy cmentarzy - komunalne i wyznaniowe. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy. O założeniu lub rozszerzeniu cmentarza komunalnego decyduje rada gminy, na której terenie cmentarz ma być założony lub rozszerzony. W miastach na prawach powiatu decyduje o tym rada miasta, po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego. Opinia tego inspektora jest również potrzebna radzie gminy (lub miasta ) do zamknięcia cmentarza komunalnego. Utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast ), na których terenie cmentarz jest położony.

O założeniu lub rozszerzeniu cmentarza wyznaniowego decydują natomiast właściwe władze kościelne. Ulokowanie lub poszerzenie takiego cmentarza może jednak nastąpić jedynie na terenie przeznaczonym na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego. Podobnie jak w przypadku cmentarzy komunalnych zasięgnięcie opinii tego inspektora jest również przewidziane przez zamknięciem cmentarza wyznaniowego przez właściwą władzę kościelną. Związek wyznaniowy jest również odpowiedzialny za utrzymanie cmentarza wyznaniowego oraz jego zarząd.

Lokalizację cmentarzy (zarówno komunalnych jak i wyznaniowych ) określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz.U. z 1959 r. Nr 52 poz. 315, ze zm.). Zgodnie z nim teren pod cmentarz powinien być zlokalizowany w sposób wykluczający możliwość wywierania szkodliwego wpływu cmentarza na otoczenie, w miarę możliwości na wzniesieniu, na gruncie przepuszczalnym i bez zawartości węglanu wapnia, nie podlegać zalewom oraz posiadać ukształtowanie umożliwiające łatwy spływ wód deszczowych.

Za najlepsze tereny pod cmentarze powinny być uznawane w szczególności  tereny na krańcach  skupisk ludzkich (miast lub wsi), na gruntach przeznaczonych pod zieleń publiczną lub odpowiednich na jej urządzenie. Rozporządzenie nakłada bowiem obowiązek zachowania odległości cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych na co najmniej 150 m. Odległość ta może być ewentualnie zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości do cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone. Odległość od granicy cmentarza ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych, musi wynosić przynajmniej 500 m.

Wyżej wymienione dwa rodzaje cmentarzy są jedynymi prawnie dopuszczalnymi miejscami pochówku. Nie jest zatem prawnie dopuszczalne rozrzucenie prochów osoby zmarłej po polach,  łące należącej do osoby zmarłej czy też na murawie stadionu ulubionej drużyny. Co więcej takie działanie będzie uznane za wykroczenie. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, naruszenie wyżej wspomnianych przepisów niniejszej ustawy lub rozporządzeń wydanych na jej podstawie, podlega karze aresztu lub grzywny. Nadzór nad wykonywaniem jej przepisów oraz przepisów wykonawczych do ustawy sprawują starostowie, wójtowie, burmistrzowie ( lub prezydenci miast ) oraz właściwi miejscowo inspektorzy sanitarni. Ogólny nadzór nad sprawami objętymi niniejszą ustawą sprawują według właściwości ministrowie właściwi: do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej i do spraw zdrowia.

Pochówek  

W związku z faktem, że w Polsce większość cmentarzy ma charakter wyznaniowy, możliwa jest sytuacja, w której gmina nie posiada cmentarza komunalnego. W takiej sytuacji zarząd cmentarza wyznaniowego ma obowiązek umożliwić pochowanie na tym cmentarzu, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, osób zmarłych innego wyznania lub niewierzących. Zwłoki tychże osób, powinny być przez zarząd cmentarza traktowane na równi ze zwłokami osób należących do wyznania, do którego należy cmentarz, a w szczególności pod względem wyznaczenia miejsca pochowania, właściwego ceremoniału pogrzebowego i wznoszenia stosownych nagrobków. Zarząd cmentarza wyznaniowego należącego przykładowo do Kościoła Katolickiego nie może zatem odmówić ( pod karą aresztu lub grzywny ) pochowania luteranina, muzułmanina lub nawet ateisty ( ani jego osoby bliskiej ) o ile gmina nie posiada cmentarza komunalnego. Taka sama kara grozi za brak zgody na odbycie na jedynym w gminie cmentarzu wyznaniowym obrządku pogrzebowego zgodnego z inną religią. Reguły te stanowią uszczegółowienie zasady wolności religijnej i braku dyskryminacji ze względu na wyznanie ustanowionej w art. 53 Konstytucji. Zarząd cmentarza wyznaniowego nie może również odmówić pochowania zwłok osób, które posiadają nabyte prawo do pochówku w określonym miejscu tego cmentarza oraz osób jej bliskich, to jest małżonkowi, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu i przysposobionym.

Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarz następuje po przedstawieniu odpowiednich dokumentów oraz uiszczeniu opłaty. Osoba odpowiedzialna za organizację pogrzebu powinna dostarczyć zarządowi cmentarza ( zarówno komunalnego jak i wyznaniowego ) dwa egzemplarze karty zgonu, zawierającej adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu, z których jeden powinien posłużyć administracji cmentarza do umożliwienia pochowania zwłok, drugi zaś do celów statystycznych.

Dodatkowo w przypadku, w którym zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora. Organizator pogrzebu jest również obowiązany do zapewnienia udziału kapłana odpowiedniego wyznania oraz zorganizowania transportu zwłok. Przewozić je można przystosowanym do tego samochodem, koleją, samolotami i statkami, jednak do przewozu środkiem transportu, innym niż samochód wymagane jest uzyskanie pozwolenia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Należy przy tym zwrócić uwag na zakaz przenoszenia lub przewożenia zwłok w otwartych trumnach. 

Zasadą jest, że zwłoki osób zmarłych nie mogą być chowane przed upływem 24 godzin od chwili zgonu. Najpóźniej po upływie 72 godzin od chwili zgonu zwłoki powinny być usunięte z mieszkania celem pochowania lub w razie odroczenia terminu pochowania - złożone w domu przedpogrzebowym lub kostnicy do czasu pochowania. Wyjątki od powyższych terminów mogą być czynione jedynie po utrwaleniu zwłok za zezwoleniem właściwego miejscowo inspektora sanitarnego. Szczególną sytuacją jest również śmierć osoby, na niektóre choroby zakaźne. W takim przypadku zwłoki osoby zmarłej powinny być natychmiast po stwierdzeniu zgonu usunięte z mieszkania i pochowane na najbliższym cmentarzu w ciągu 24 godzin od chwili zgonu.

Od chwili zgonu aż do pochowania zwłoki powinny być przechowywane w taki sposób, aby nie mogły powodować szkodliwego wpływu na otoczenie. Sam zgon zaś i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie. W razie braku takiej możliwości, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę, powołaną do tych czynności przez właściwego starostę. Koszty takich oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego.

Organizator pogrzebu

Zgodnie z art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: pozostały małżonek lub małżonka, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą. Powyższe przepisy tworzą zamknięty katalog sposobów postępowania z ciałem osoby zmarłej. Jeżeli wyżej wymienione osoby pochować osoby zmarłej nie mogą lub nie chcą właściwy starosta może ( na wniosek uczelni medycznej ) podjąć decyzję w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych. Zwłoki do celów naukowych mogą być również przekazane uczelni medycznej, na podstawie złożonego przed śmiercią pisemnego oświadczenia osoby zmarłej. Koszty transportu zwłok w takich wypadkach pokrywa uczelnia.

Obowiązek pogrzebu zwłok niepochowanych przez rodzinę oraz tych, których nie zostały przekazane publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych obciąża gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu. W przypadku osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych lub aresztach śledczych obowiązek pogrzebu obciąża te zakłady, z wyjątkiem zwłok osób, które uwolniły się z zakładu karnego lub aresztu śledczego, oraz osób, które przebywały poza terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego (były przykładowo w trakcie korzystania z zezwolenia na czasowe opuszczenie tego zakładu lub aresztu bez dozoru lub asysty funkcjonariusza Służby Więziennej ).

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w razie śmierci: ubezpieczonego, osoby pobierającej emeryturę lub rentę ( lub członka ich rodzin ), osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania, osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Jako członków rodzin osób ubezpieczonych lub osób pobierających emeryturę lub rentę należy traktować: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione; przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej; wnuki i rodzeństwo; małżonka ( a także wdowę i wdowca ) oraz rodziców ( w tym również ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające).

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli to któryś z tych podmiotów pokrył koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu i wynosi  4000 zł. 

W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, do wysokości 4000 zł. Zasada ta ma także zastosowanie w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż wskazany wyżej członek rodziny. Jeżeli koszty pogrzebu poniosła więcej niż jedna osoba lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi miedzy te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Jeżeli obowiązki organizatora pogrzebu i związane z tym koszty obciążały państwo, organizację polityczną lub społeczną, lecz mimo to członek rodziny poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny w kwocie maksymalnie 4000 zł. 

Pogrzeb na morzu

W polskim systemie prawnym dopuszczalny jest również pogrzeb na morzu. Reguluje go art. 16 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zgodnie z nim ciała osób zmarłych na okrętach będących na pełnym morzu powinny być pochowane przez zatopienie w morzu zgodnie ze zwyczajami morskimi. W przypadkach, kiedy okręt może w przeciągu 24 godzin przybyć do portu objętego programem podróży, należy jednak zwłoki przewieźć na ląd i tam pochować. Wyjątki od tej reguły mogą być czynione przez kapitana okrętu z uwzględnieniem wskazań sanitarnych i wojskowych ( jeżeli chodzi o okręty wojenne lub inne używane dla celów wojskowych).

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r., Nr 23, poz. 295, ze zm.),
 • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 159, poz. 1227, ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz.U. z 1959 r. Nr 52, poz. 315),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. 2008 nr 48 poz. 284).

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Krzysiek 2023-02-20 19:29:34

  Czy jako syn, mam obowiązek pochować matkę, nawet jeśli była ona narcystyczną, przemocową, upośledzoną emocjonalnie i wykazującą psychopatyczne wobec mnie tendencje i zachowania osobą? Nie mam ochoty z tym człowiekiem się widzieć, a co dopiero jej chować, prędzej nasrać na jej grób. Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam :)

 • Ewa Bernatowska 2020-06-08 12:09:53

  Czy są jakieś przepisy ograniczające pochówek w grobie rodzinnym, tz.czy po pochowaniu osoby zmarłej w trumnie musi upłynąc okreslony czas aby kolejną osobę pochować w trumnie czy np. spopieloną(urna),

 • Anna 2020-04-14 01:15:49

  pytanie do wisnia. czy ktokolwiek odpowiedział Ci na pytanie? Poszukuję osób, które, podobnie jak ja, zostały pozbawione prawa do pochowania zmarłych właściwie nie wiadomo przez kogo, bo opieka społeczna i szpital tłumaczą się, że rodzina nie wykonała praw, a jak miała wykonać, skoro nic o śmierci nie wiedziała? pewnie już tu nie zaglądasz, czy czas utulił Twój żal, że zostałeś pominięta w pogrzebie najbliższego krewnego?

 • Wena 2020-04-05 16:41:03

  Witam zwracam się z pytaniem zmarł mój były mąż mamy dziecko małoletnie chciała bym w imieniu dziecka pochować tatę,i tu pytanie bo pojawia się matka zmarłego z którą zaznaczam nie miał kontaktu bo zwyczajnie nie chciał nie uznawał tej kobiety za matkę wyrzekl się jej,więc czy mam prawo do pochówku męża?

 • Jerzy Rokicki 2019-08-06 10:03:09

  czy po kremacji moje prochu na moje życzenie mogą być przez rodzinę pochowane w akwenie np.rzeka,jezioro czy morze.Jak to ma być wykonane.

 • AdwokatMM 2019-07-16 14:10:02

  Czy pochowanie osoby zmarłej jest obowiązkiem prawnym? A jeśli tak to czy można wyciągnąć konsekwencje prawne (np. pociągnąć do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 262 k.k.)wobec osoby, która owego obowiązku nie dopełniła? Co jeśli obowiązku pochowania zwłok nie dopełni gmina?

 • ela19750617 2019-06-10 21:27:40

  Są pochowane 5 osób one są wpisane na nagrobku i była pochowana nowordek Ela i nie była wpisana na nagrobku już zeszło 20 la t czy przy wykupieniu nagrobków nowych jak ona zostanie wpisana to trzeba płacić

 • Janek 2018-04-03 21:09:34

  Komentarze są selekcjonowane przez autora strony w taki sposób, by nie znalazły się w nich odpowiedzi na zadawane pytania,ponieważ strona ma generować zysk. Dodatkowym powodem takiego działania jest chęć uniknięcia chaosu i wprowadzania ludzi w błąd. Bo jak wiadomo, ile komentujących tyle opinii i różnych, często błędnych odpowiedzi. Nie należy się więc temu dziwić.

 • koko 2018-03-21 21:38:42

  Witam-co to za komentarze skoro są zawarte same pytania i watpliwości,a gdzie odp.na te zapytania,one by wyjasniały problemy powielone dla czytelników tych komentarzy,nikt nie czyta bez potrzeby o takich tematycznych sprawach bez potrzeby. A teraz ja zapytam -co prawo na obowiązek pochówku, a może ja nie chce być pochowany,czy mogę to wyrazić w mojej ostatniej woli,i w jakiej sytuacji prawnej postawie moją rodzine

 • Dlaczego 2016-09-18 14:03:48

  "Nie jest zatem prawnie dopuszczalne rozrzucenie prochów osoby zmarłej po polach, łące należącej do osoby zmarłej czy też na murawie stadionu ulubionej drużyny". Jestem ciekawy dlaczego nie można? Skoro w innych krajach można to czemu nie w Polsce? No ale się domyślam, cmentarze sporo zarabiają na opłatach...

 • DSK 2015-10-31 14:40:51

  .

 • morawiec333 2014-03-31 13:58:27

  czy po spopieleniu moge trzymac urne z prochami w domu

 • Maria Fitz 2014-03-05 18:30:21

  chcę, aby moje szczątki były utopione w morzu. Czy to ja decyduję o tym, czy będą rozsypane, czy też muszą być w jakiejś /ekologicznej/ urnie i zatopione razem z nią? Czy ktoś to jakoś kontroluje? Czy przy odbiorze prochów po kremacji trzeba i komu powiedzieć, jakie będą ich losy? Czy ktoś sprawdza, czy mówi się prawdę? Czy właściciel pływającej jednostki funeralnej ma obowiązek, wydania poświadczenia, że prochy/urnę zatopiono?

 • Daria 2013-06-11 12:46:04

  Mam wielka prośbę. Dręczy mnie pytanie czy osoby zameldowane w Polsce w danym mieście i pod danym adresem można pochować zupełnie w innym kraju.? I jeżeli tak, to ile czasu potrzeba na załatwienie wszystkich formalności.?

 • georges 2013-05-24 15:58:58

  Czy ciało w możu, które będzie się rozkładać, lub stanowić karmę dla stworzeń morskich jest mniej toksyczne, niż prochy rozsypane nad morzem?? W możu trzeba chować analfabetów !!!!

 • Jadwiga 2011 01 0 2013-01-06 14:30:40

  Mam grób rodziców, w którym chciałabym być pochowana po skremowaniu. Wiem, że takie życzenie ma moja siostra i brat. Rachunki za miejsce pochówku moich rodziców posiada moja siostra. Chciałabym wiedzieć czy mój syn nie będzie miał problemu z moim pochówkiem czy będzie potrzebna jakaś zgoda.

 • A.G. 2012-09-27 13:42:23

  Proszę o interpretację zapisu dotyczącego obowiązku pochówku szczątków ludzkich - odłączonych(odjętych) od całości części ciała(nie spopielonych) na pdst. Rozp.Min.Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r z póź. zmianami (Dz.U.2007.1.10,&8.1 ust.3)

 • Ania 2011-11-01 12:20:48

  Mam wielki problem i proszę was o pomoc bo jestem załamana.Mam na imię Ania do wrzesnia opiekowałam sie umierajacym ojcem a teraz niema kto mi pomóc, doradzic w spłacie długów za pogrzeb a ZUS odmawia mi pomocy mimo to że mój tato był ubezpieczony na moim rachunku.Ale zaczne od początku.Ojciec był mój bezdomny kiedy dowiedziałam sie pare miesiecy temu że przebywa w szpitalu i jest w cięszkim stania-nowotwór.Postanowiłam zabrac ojca ze szpitala do siebie i zaopiekowac sie nim gdyż reszta mojej rodziny- rodzeństwa pozostawiła go samemu sobie bez zainteresowania .Ojciec mój nie miał nigdzie zameldowania i niebył ubezpieczony poprostu bezdomny starszy pan.Zameldowałam tate u siebie i wziełam jego na swoje ubezpieczenie zakładowe,pracuje jako sprzątaczka na ulicy.Mojego ojca stan coraz bardziej sie pogorszał i nie radziłam sobie z tym psychicznie nie mogłam patrzec jak cierpi,leki nie dawały już skutku,tato słabł mi w oczach przestał jes,pluł krwia.Idac do pracy niewiedziałam co zastane po powrocie ,a mieszkałam w ten czas sama.Wiec tato od 5rano do 15godziny przebywał sam w domu,do pomocy przyszła mi tesciowa ale i to nie dało skutk.Tato znikał mi w oczach.Nie mogłam na to juz patrzec i oddałam tate do szpitala kiedy zaczoł mi już mdlec. W szptal mniał stałą opieke i mocniejsze leki ,kroplówki.Podczas przebywania w szpitalu jego stan poprawiał sie ,odwiedzałam go tak czesto jak mogłam mimo utrudnien losowych.W ciagu tygodnia dzwoniłam do szpitala i rozmawiałam z pielegniarkami o jego stanie.Tato w wrzesniu umarł wiec pochowałam go na moim cmentarzu tz.tam gdzie ja mieszkam.Skoro cała rodzina nie interesowała sie nim do tej pory.Złożyłam dokumenty o zasiłek pogrzebowy w Nowej Rudzie ale nagle dowiedziałam sie ze zasiłek mi sie nie należy i ZUS w Wałbrzychu odesła mi decyzje odmowną stwierdzając że to nie jest mój tato. i nie mamy żadnego pokrewienstwa.Człowiek do którego przez 33 lata mówiłam tato ma nie byc moim tatą.Postanowiłam to sprawdzic mimo trudnego dziecinstwa byłam dzieckiem potroszke ulicy i domu dziecka ale miałam i mam matke siostry braci no i miałam tate a tu nagle taki szok on nie jest moim ojcem.Bo ja niemam Jego nazwiska .Skontaktowałam sie z matką i dowiedziałam sie że tato nie uznał mnie jako córki bo miał wtedy 17 lat i mama wpisała mnie pod swoim nazwiskiem jako noworotka.Natomiast reszta rodzenstwa rodziła sie już jak tato był już pełnoioletni.Dlaczego nie powrócił do moich danych tego nie wiem ale z tego co pamietam to w mej rodzinie przewarzał alkohol i imprezki.Teraz nie posaidam zadnych dokumentów stwierdzających ojcostwa ,nawet kiedy składałam dokumenty do Urzedu Stanu Cywilnego na akcie małżenstwa w danych mam błąd przy danch ojca jest wpisane panienskie nazwisko mojej matki. Stwiedziała że skoro nie jestem prawnie jego córka to ZUS powinien zwrócic chociasz koszty pogrzebu Zakładowi Pogrzebowemu, Ale i była pochowac ojca,skoro tak to dlaczego został mi wydany akt,zgonu i ciało taty.Ktos w urzedzie popełnił straszny błąd i teraz zwalają wszystko na mnie a mnie naprawde nie stac na zapłate za pochuwek taty do tej pory nie oddałam długów za leki dla ojca .Opieka Społeczna gminna umywa rece,ZUS w Nowej Rudzie tez .A teraz pozostaje mi tylko odwałanie co też uczyniłam albo podanie ZUSu do sadu.Ale sama niewiem co robic proszę was o pomoc i wsparcie.Dlaczego ZUS ma okradac i oszukiwac biedniejszych albo bezdomnych.I GDZIE JEST TO PRAWO.... Anna Kołat Nowa Ruda tel.506 367 392

 • Roman 2011-10-31 07:34:14

  Ja chciałbym się dowiedzieć,kto ma prawo pierwszeństwa do dysponowania miejscem grobu na cmentarzu, ten co opłacił to miejsce, czy najbliższy krewny np.syn miejscem grobu matki matki, jeżeli oczywiście go opłaci?

 • daydrimer 2011-10-30 21:11:19

  Czym myśleli nasi posłowie (ustawodawca) kierując się pochówkiem na morzu?? Ciało osoby zmarłej jest mniej toksyczne o prochów?? (spopielenie) Jak rozumiem - nie można rozsypać prochów nad morzem? Jedynie można je zatopić w urnie. Czy to jest podyktowane względami higieny?? Czy ciało w możu, które będzie się rozkładać, lub stanowić karmę dla stworzeń morskich jest mniej toksyczne, niż prochy rozsypane nad morzem??

 • TUAREG 2011-10-30 20:42:03

  Polski system prawny przewidywał ochronę szczątkow ludzkich pogrzebanych na cmentarzach. Rzeczywistość jednak jednak jest taka że łamie się to prawo, celem tych odstępstw jest chęć zysku, prowadzi to do profanacji miejsc pochówku. We wrocławiu w 1999 roku na cmentarzu osobowickim dokonano zbiorowego pochówku szczątków ludzkich przekazanych przez AKDEMIĘ MEDYCZNĄ. Jednak zarząd cmentarza komunalnego na mogile - a była to mogiła zbiorowa i bezimienna dokonuje następnych pochóków gdyż w ten sposób zdobywa środki finansowe. Jest to ewidentne przestępstwo jednak któż upomni się za duchami zmarłych ?

 • wisnia 2010-03-17 10:54:09

  mam pytanie 02.03.2010 zmarł mój ojciec pochowali go obcy ludzie o pogrzebie dowiedziałam sie przypadkowo.Ja nie jestem nigdzie ubezpieczona czy jest jakaś możliwość otrzymania jakiego kolwiek zasiłku.nie wiem co robić czy w ogóle tamata rodzina miała takie prawo chować mojego ojca bez powiadomienia rodziny?prosze o odpowiedz


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika