Zatrudnianie rencistów

Pytanie:

Na jakich zasadach można zatrudnić osobę pobierającą rentę i czy jest konieczność opłacania za tą osobę składek do ZUS-u?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie ma przeszkód do zatrudniania emerytów bądź rencistów. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Dla tych osób obowiązkowe jest również ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie wypadkowe, a także ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca obowiązany jest zgłosić takiego pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń poprzez złożenie w ZUS formularza zgłoszeniowego ZUS ZUA. Emeryt lub rencista zawiadamia organ rentowy niezwłocznie o podjęciu pracy poprzez złożenie stosownego zawiadomienia, w którym oświadcza, czy jego zamiarem jest osiągnięcie dochodu: -niepowodującego zawieszenia ani zmniejszenia świadczeń, - powodującego zmniejszenie świadczeń, - powodującego zawieszenie świadczeń. Zawiadomienie to potwierdza zakład pracy, informując o wysokości ustalonego wynagrodzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Leszek

24.4.2013 13:56:3

Re: Zatrudnianie rencistów

Witam Między innymi w tym artykule: http://prawo.rp.pl/artykul/862045.html można przeczytać, cytuję: "O tym, czy powiadomić szefa o posiadanym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, decyduje pracownik. Jeśli nie zgłasza takiego dokumentu, nie ponosi za to żadnych negatywnych konsekwencji, ale nie może korzystać z uprawnień dla niepełnosprawnych pracowników z rozdziału IV ustawy o rehabilitacji." czyli z tego wynika, że rencista, który nie powiadomi zakład pracy o stopniu niepełnosprawności, to wtedy pracodawca zgłasza go z kodem 01 10 20 na druku ZUS ZUA.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: