Zażalenie na odmowę wyłączenia sędziego

Pytanie:

"W uzasadnieniu wniosku o wyłączenie sędziego od rozpoznania sprawy cywilnej sąd rejonowy podał między innymi: "Niekorzystna decyzja sędziego referenta w świetle obowiązujących przepisów nie stanowi podstawy do wyłączenia sędziego, który tę decyzję wydał. Dlatego też wobec braku przesłanek do wyłączenia sędziego wniosek oddalono." Tymczasem intencją wniosku o wyłączenie tego sędziego z kolejnej rozpoczynającej się rozprawy cywilnej był sposób prowadzenia postępowania sądowego w zakończonej sprawie, naszym zdaniem stronniczy, a nie końcowa decyzja, która jest już prawomocna i była przedmiotem kontroli instancyjnej. Sądzimy, że jest to podstawa do złożenia zażalenia. Czy tak jest faktycznie?"

Odpowiedź prawnika: Zażalenie na odmowę wyłączenia sędziego

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego precyzyjnie regulują przesłanki wyłączenia sędziego w sprawach cywilnych. Art. 48 kpc mówi o podstawach wyłączenia z samego prawa i stanowi, że sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy:

  • - w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy ma wpływ na jego prawa i obowiązki,
  • - w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia,
  • - w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
  • - w sprawach, w których był lub jest pełnomocnikiem jednej ze stron,
  • - w sprawach, w których w niższej instancji brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia oraz w sprawach o ważność aktu prawnego sporządzonego z jego udziałem lub przezeń rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator.

Niezależnie od powyższego, na żądanie sędziego lub strony postępowania, sąd wyłączy sędziego, jeżeli między nim a jedną ze stron zachodzi osobisty stosunek tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego. Tylko wskazane wyżej przesłanki uzasadniają uwzględnienie wniosku o wyłączenie sędziego. Postanowienie o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziego może być skutecznie zaskarżone tylko i wyłącznie na tej podstawie, że zaistniała którakolwiek z powołanych wyżej przesłanek wyłączenia. Należy domniemywać, że w opisywanej sprawie brak było podstaw do wyłączenia sędziego z mocy samego prawa, strona skarżąca winna wykazać istnienie między jedną ze stron a osobą sędziego takiego stosunku osobistego, że mógłby on budzić wątpliwości co do bezstronności sędziego. Sam fakt określonego sposobu prowadzenia sprawy nie uzasadnia wniosku o wyłączenie sędziego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika