Zażalenie na odmowę wyłączenia sędziego

Pytanie:

W uzasadnieniu wniosku o wyłączenie sędziego od rozpoznania sprawy cywilnej sąd rejonowy podał między innymi: "Niekorzystna decyzja sędziego referenta w świetle obowiązujących przepisów nie stanowi podstawy do wyłączenia sędziego, który tę decyzję wydał. Dlatego też wobec braku przesłanek do wyłączenia sędziego wniosek oddalono." Tymczasem intencją wniosku o wyłączenie tego sędziego z kolejnej rozpoczynającej się rozprawy cywilnej był sposób prowadzenia postępowania sądowego w zakończonej sprawie, naszym zdaniem stronniczy, a nie końcowa decyzja, która jest już prawomocna i była przedmiotem kontroli instancyjnej. Sądzimy, że jest to podstawa do złożenia zażalenia. Czy tak jest faktycznie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego precyzyjnie regulują przesłanki wyłączenia sędziego w sprawach cywilnych. Art. 48 kpc mówi o podstawach wyłączenia z samego prawa i stanowi, że sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy:

  • - w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy ma wpływ na jego prawa i obowiązki,
  • - w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia,
  • - w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
  • - w sprawach, w których był lub jest pełnomocnikiem jednej ze stron,
  • - w sprawach, w których w niższej instancji brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia oraz w sprawach o ważność aktu prawnego sporządzonego z jego udziałem lub przezeń rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator.

Niezależnie od powyższego, na żądanie sędziego lub strony postępowania, sąd wyłączy sędziego, jeżeli między nim a jedną ze stron zachodzi osobisty stosunek tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego. Tylko wskazane wyżej przesłanki uzasadniają uwzględnienie wniosku o wyłączenie sędziego. Postanowienie o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziego może być skutecznie zaskarżone tylko i wyłącznie na tej podstawie, że zaistniała którakolwiek z powołanych wyżej przesłanek wyłączenia. Należy domniemywać, że w opisywanej sprawie brak było podstaw do wyłączenia sędziego z mocy samego prawa, strona skarżąca winna wykazać istnienie między jedną ze stron a osobą sędziego takiego stosunku osobistego, że mógłby on budzić wątpliwości co do bezstronności sędziego. Sam fakt określonego sposobu prowadzenia sprawy nie uzasadnia wniosku o wyłączenie sędziego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY