Zwrot alimentów po upadku zabezpieczenia

Pytanie:

Sprawa rozwodowa trwa dalej, nie została zakończona jeszcze wyrokiem. Żona początkowo wniosła o zabezpieczenie alimentów na swoją rzecz. Obecnie oddaliła powództwo o zabezpieczeniu alimentacyjnym (ma własne dochody). Sąd uchylił postanowienie. Czy jeszcze w czasie procesu mogę dochodzić zwrotu zapłaconych alimentów? Jeżeli tak, to na jakiej podstawi wyrządzenia szkody wykonywaniem postanowienia (jakie artykuły, od jakiego momentu liczy się dzień wyrządzenia szkody) czy bezpodstawnego wzbogacenia się? W wyroku prawdopodobnie nie zostaną zasądzone alimenty na żonę. Czy przysługuje mi zwrot całej kwoty zapłaconych alimentów? Jaka jest właściwość miejscowa sądu do rozpatrzenia ewentualnego pozwu? Jakie są koszty, kiedy je trzeba zapłacić i kto ostatecznie będzie nimi obciążony?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Uprawnienia pozwanego związane z upadkiem zabezpieczenia reguluje art. 746 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim, jeżeli uprawniony (tzn. uprawniony do żądania zabezpieczenia czyli żona) nie wniósł pisma wszczynającego postępowanie w wyznaczonym terminie albo cofnął pozew lub wniosek, jak również gdy pozew zwrócono lub odrzucono albo powództwo bądź wniosek oddalono lub postępowanie umorzono, a także w przypadkach wskazanych w art. 744 § 2 (gdy uprawniony występuje tylko o część zabezpieczonego roszczenia albo o inne roszczenie), obowiązanemu przysługuje przeciwko uprawnionemu roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia. Roszczenie wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od dnia powstania szkody. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia powstania roszczenia, o którym mowa w § 1, obowiązany nie wytoczył powództwa, sąd zwraca uprawnionemu, na jego wniosek, kaucję złożoną na zabezpieczenie tego roszczenia. 

Może Pan już w chwili obecnej skierować roszczenie do żony. Będzie ono obejmowało przede wszystkim równowartość kwoty zabezpieczenia. Może Pan też żądać wyrównania szkody wynikłej z zapłaty tej sumy. Musi Pan w tym celu wykazać istnienie szkody, jej wysokość i związek przyczynowy między wniesieniem zabezpieczenia a szkodą. Oczywiście do zaspokojenia Pana roszczenia może dojść dobrowolnie. Jeśli jednak tak się nie stanie, konieczne będzie skierowanie do sądu pozwu o zapłatę odszkodowania. Pozew należy wytoczyć przed sąd właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania pozwanej i zależnie od wysokości dochodzonego odszkodowania, przed sąd rejonowy lub okręgowy (jeśli będzie to kwoty przewyższająca 75 tys. zł). Wysokość wpisu od takiego pozwu jest uzależniona od wartości przedmiotu sporu (żądanej kwoty) – 5% (nie mniej niż 30, nie więcej niż 100.000 zł). Jeśli sąd zasądzi na Pana rzecz całe roszczenie, żona poniesienie koszty postępowania pod warunkiem, że złoży Pan wniosek o zwrot kosztów przez zakończeniem rozprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: