Handel złomem

Pytanie:

Firma zajmuje się zakupem i sprzedażą złomu stalowego. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Jakie są zasady rozliczania faktur VAT zakupu i sprzedaży złomu? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Jak należy rozliczać faktury zaliczkowe? Jakie znaczenie podatkowe ma moment dokonania płatności? Jakie są inne elementy odróżniające obrót złomem od obrotu typowymi towarami handlowymi? Na co należy zwrócić uwagę?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Handel złomem

29.11.2007

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z definicją przedstawioną przez ustawodawcę w art. 2 pkt 6 ww. ustawy - towarami są rzeczy ruchome, a także wszelkie postacie energii, budynki oraz budowle, jak również części budynków i budowli, które stanowią przedmiot czynności wskazanych w art. 2 ustawy i są wymienione w klasyfikacjach wydawanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Surowce wtórne takie jak złom są towarami wymienionymi w PKWiU w grupie 27.10.92 - odpady ze złomu i stali. Zatem sprzedaż złomu  podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22% na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT (tak: Postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 10 marca 2005 r., sygn. PP/443-34-3-1/05; Postanowienie Urzędu Skarbowego w Chorzowie z dnia 22 marca 2005 r., sygn. USPPIII/440/P-I/31/05; Postanowienie Urzędu Skarbowego w Łukowie z dnia 1 września 2005 r., sygn. PP-443/81/P/224/2005).

Art. 19 ust. 13 pkt 5 ustawy o VAT przewiduje szczególny moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy złomu, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty - z tytułu dostawy złomu stalowego i żeliwnego, złomu metali nieżelaznych, z wyłączeniem złomu metali szlachetnych:

a) niewsadowego, nie później jednak niż 20. dnia, licząc od dnia wysyłki złomu do jednostki, która zgodnie z umową dokonuje kwalifikacji jakości,

b) wsadowego, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wysyłki złomu.

Ustalenie obowiązku podatkowego wg art. 19 ust. 13 pkt 5 dotyczy wyłącznie dostawy złomu na terenie kraju, natomiast dostawa złomu do podatnika zarejestrowanego dla podatku od wartości dodanej na terenie Unii (poza Polską) będzie wewnątrzwspólnotową dostawą towarów i obowiązek podatkowy należy ustalać na podstawie art. 20 ww. ustawy.

Przepis art. 19 ust. 13 pkt 5 ustawy o VAT nie dotyczy przypadku dostaw złomu niewsadowego, który nie jest wysyłany do jednostki, która zgodnie z umową miałaby dokonać kwalifikacji jakości.

Z uwagi, iż do tych przypadków dostaw nie ustanowiono szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego należy stosować zasadę ogólną, tj. regułę, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Pamiętać jednak należy,  iż od ogólnej zasady powstania obowiązku podatkowego istnieje szereg odstępstw i choć dostawa złomu niewsadowego, który nie jest wysyłany do jednostki, która zgodnie z umową miałaby dokonać kwalifikacji jakości, nie podlega pod wyjątek z uwagi na sam charakter czynności (dostawę złomu), to może obowiązek podatkowy powstać odmiennie niż na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy (por. postanowienie Urzędu Skarbowego w Oławie z dnia 6 lutego 2006 r., sygn. PP.P.443/60/1-1/06):

  • dostawa towaru winna być potwierdzona fakturą - obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19 ust. 4 przedmiotowej ustawy powstanie z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru;

  • przed wydaniem towaru otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, ratę - obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19 ust. 11 przedmiotowej ustawy powstanie z chwilą jej otrzymania w tej części.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 106 ust. 1 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy tego podatku są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży, a także otrzymanie części należności przed wydaniem towaru. Szczegółowe zasady wystawiania faktur określa powołane wcześniej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. Stosownie do zapisów § 15 rozporządzenia w przypadku określonym w art. 19 ust. 13 pkt 5 tj. dostawy złomu stalowego i żeliwnego, złomu metali nieżelaznych, z wyłączeniem złomu metali szlachetnych fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Faktury nie mogą być jednak wystawione wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego (por: decyzja Izby Skarbowej w Opolu z dnia 21 lutego 2006 r., sygn. PP-II-44081/5/BG/06).

Polecamy także:

Potrzebujesz porady prawnej?