8.8.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Bankowy tytuł egzekucyjny

Zagadnienia ogólne

Banki dokonując szeregu czynności bankowych udzielają m.in. kredytów i pożyczek swym klientom. Zgodnie z wymogami prawa bankowego, w celu otrzymania kredytu petent musi przedstawić solidne zabezpieczenia. W niektórych wypadkach wartość dokonanych zabezpieczeń to 200 - 300% wartości udzielonego kredytu. Wydawałoby się, że mając tak potężne zabezpieczenia banki nie muszą już troszczyć się o spłatę swych należności. Niestety, liczba “złych kredytów” udzielanych przez polskie banki powoduje znaczne osłabienie ich płynności finansowej. Nawet tak potężne zabezpieczenia nie dają bankom gwarancji uzyskania swych wierzytelności.

Znaczącym ułatwieniem dla banków jest możliwość wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych, które po uzyskaniu klauzuli wykonalności stanowią podstawę prowadzenia egzekucji przez komornika.

Kiedy bank może wystawić bankowy tytuł wykonawczy?

Oczywiście wówczas, gdy jego dłużnik zalega z płatnościami. Bankowe tytuły egzekucyjne mogą być wystawiane na podstawie ksiąg banków oraz innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych. Księgi bankowe lub inne dokumenty muszą dokumentować fakt dokonania przez bank czynności bankowych i powstania z tego tytułu zadłużenia.

Bankowy tytuł egzekucyjny powinien w swej treści zawierać:

  • oznaczenie banku, który tytuł wystawił i na którego rzecz ma być prowadzona egzekucja,

    Porady prawne
  • dłużnika zobowiązanego do zapłaty,

  • wysokość zobowiązania dłużnika wraz z odsetkami i terminami ich płatności,

  • datę wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego,

  • oznaczenie czynności bankowych, z których wynikają dochodzone roszczenia,

  • wzmiankę o wymagalności dochodzonego roszczenia,

  • pieczęć banku wystawiającego tytuł oraz podpis osób uprawnionych do działania w imieniu banków.

Egzekucja na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

Samo wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego nie upoważnia banku do przedsięwzięcia czynności postępowania egzekucyjnego. Jak bowiem wiadomo, podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, a nie tytuł egzekucyjny. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Jeżeli jeszcze dodać do tego, że bankowy tytuł egzekucyjny jest tytułem egzekucyjnym w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego, to egzekucja na podstawie BTA może być dokonana tylko wówczas, gdy bankowy tytuł egzekucyjny zostanie opatrzony klauzulą wykonalności.

W przypadku BTA jest to dość proste. Aby uzyskać klauzulę wykonalności, bank powinien skierować bankowy tytuł egzekucyjny do sądu w celu nadania mu klauzuli wykonalności, na podstawie której bank będzie mógł przeprowadzić egzekucję z majątku dłużnika.

Klauzulę wykonalność wobec bankowego tytułu wykonawczego sąd nadaje po rozpatrzeniu wniosku w tej sprawie. Rozpatrzenie wniosku powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Klauzula wykonalności może być wystawiona tylko i wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia.

Tak więc bankowy tytuł egzekucyjny może być wystawiony tylko przeciwko osobie, która poddała się egzekucji w formie oświadczenia na piśmie. Banki z reguły domagają się takich oświadczeń przed dokonaniem czynności bankowej. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji powinno określać kwotę, do której osoba ta poddaje się egzekucji oraz powinno wskazywać termin, w ciągu którego bank może przeciwko tej osobie wystawić bankowy tytuł egzekucyjny.

Jeżeli bank zastosował jako zabezpieczenie zastaw rejestrowy bądź zażądał - także jako zabezpieczenia - dokonania na rzecz banku przewłaszczenia rzeczy, oświadczenie dłużnika może zawierać poddanie się egzekucji wydania rzeczy, stanowiącej przedmiot takiego zabezpieczenia.

Klauzula wykonalności przeciwko osobom trzecim

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zobowiązanie wobec banku a zmiana właściciela zabezpieczającej kredyt nieruchomości - opinia prawna

Zobowiązanie wobec banku a zmiana właściciela zabezpieczającej kredyt nieruchomości - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem dłużnikiem banku, w którym zaciągnąłem kredyt na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej, nie zakończonej odbiorem technicznym i nie ujawnionej w księdze wieczystej. Pieniądze uzyskane z kredytu zostały mi ukradzione. Właściciel tej nieruchomości, który wyraził (...)

Utrata wynagrodzenia a umowa kredytu - opinia prawna

Utrata wynagrodzenia a umowa kredytu - opinia prawna

Stan faktyczny W dniu 6 grudnia 2003 r., zostało odebrane mi prawo jazdy, sprawą z dnia 8 czerwca 2004 r. zostało ono zatrzymane na okres 2 lat, dodatkowo ustalono 2 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz koszty w kwocie 350 zł. Pracodawca - obniżył moje wynagrodzenie z 3200 (...)

Czy po sprzedaży wierzytelności przez bank innemu bankowi możliwe jest nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności?

Czy po sprzedaży wierzytelności przez bank innemu bankowi możliwe jest nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności?

Sąd Najwyższy miał udzielić odpowiedzi na pytanie czy dopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu przez bank po nabyciu objętej nim wierzytelności na podstawie przelewu od innego banku, gdy dłużnik dokonał czynności bankowej ze zbywcą ? Sąd (...)

Zabezpieczenie roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego

Zabezpieczenie roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego

Sposób zabezpieczenia Zastawnik może żądać zabezpieczenia ustanawianego zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym, z wyjątkami wynikającymi z charakteru zastawu rejestrowego. Tak więc zastawca, którego roszczenia można dochodzić przed sądem powszechnym (...)

Skutki niezgodności przepisów o BTE z Konstytucją

Skutki niezgodności przepisów o BTE z Konstytucją

We wtorek, 14.04.2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie stwierdzające niezgodność z Ustawą Zasadniczą niektórych przepisów dotyczących wydawania bankowych tytułów egzekucyjnych. Orzeczenie to będzie miało szerokie skutki prawne zarówno dla banków (...)

Co tak naprawdę sądy mówią o kredytach w CHF?

Co tak naprawdę sądy mówią o kredytach w CHF?

Jak się okazuje, zdrowy rozsądek i krytyczne podejście w sytuacji, gdy media bombardują newsami o końcu trosk „frankowiczów”, okazują się być niezbędne. Zwłaszcza z uwagi na fakt, że propozycje rozwiązania problemu przedstawiane przez stronę rządową oraz wypowiedzi Komisji (...)

Wyrok o kredycie w chf - zapowiadany przełom czy status quo?

Wyrok o kredycie w chf - zapowiadany przełom czy status quo?

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 7.11.2014 r. w sprawie o sygnaturze I C 544/14 zyskał rozgłos w środkach masowego przekazu ze względu na nietypowość podjętego rozstrzygnięcia. Media sugerowały, iż nastąpił przełom w kwestii kredytów waloryzowanych poprzez obcą walutę (...)

Szczególne uprawnienia banków

Szczególne uprawnienia banków

  Zabezpieczenia Bank udzielając kredytów osobom fizycznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą musi w odpowiedni sposób zabezpieczyć zwrot oddanych do dyspozycji środków pieniężnych. Nie jest to jedynie "widzimiesię" banku jako kredytodawcy, gdyż obowiązek (...)

Bankowy tytuł egzekucyjny po śmierci kredytobiorcy

Bankowy tytuł egzekucyjny po śmierci kredytobiorcy

Zmarły dłużnik banku zawarł z bankiem umowę kredytową i przed śmiercią kredytu nie spłacił. Bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny (b.t.e.), w którym wymienił zmarłego kredytobiorcę jako dłużnika i wnosił o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia obowiązku (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Wady i zalety kredytu Oczywiście najlepszy byłby odwrotny porządek rzeczy – najpierw sobie uskładać, a potem kupić za własne pieniądze mieszkanie i nie zapożyczać się na całe życie. Jest jednak inaczej, tylko nielicznym udaje się odwrócić proces zakupu własnego kąta. Pewne (...)

Czy mogę powołać się przed komornikiem na przedawnienie w celu powstrzymania egzekucji – opinia prawna

Czy mogę powołać się przed komornikiem na przedawnienie w celu powstrzymania egzekucji – opinia prawna

Stan faktyczny Komornik ściga mnie z racji dwóch tytułów wykonawczych przeciko mnie. Pierwszy dotyczy świadczenia okresowego - zasiłek chorobowy tytuł wykonawczy SR z 2000 r.; drugi bankowego tytułu egzekucyjnego z 07.11.1994 r. Tymczasem przecież w świetle przepisów art. 118 (...)

Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli i innych osób

Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli i innych osób

  Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli Upadłość konsumenta zazwyczaj powoduje, iż wierzyciele nie odzyskają części swych należności. Jednak nowe postępowanie przyspieszy wierzycielom dochodzenie ich należności. Dotąd, zależnie od tytułu wierzytelności i jej zabezpieczenia, (...)

Kwestia przerwania biegu przedawnienia roszczenia wynikającego z bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności

Kwestia przerwania biegu przedawnienia roszczenia wynikającego z bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności

Rynek wierzytelności w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie. Jego wartość nominalna w połowie 2016 roku wynosiła w przybliżeniu 85 mld złotych. Wierzytelności sprzedają zarówno banki, jak i przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe oraz w coraz większym stopniu dostawcy (...)

Projekt nowelizacji ustawy Prawo bankowe, czyli likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego

Projekt nowelizacji ustawy Prawo bankowe, czyli likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego

Dnia 15 października 2003 roku został złożony na ręce Marszałka Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw przewidujący likwidację instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego. Zdaniem wnioskodawców obecny stan prawny w sposób nieuzasadniony uprzywilejowuje (...)

Wykonalność bankowego tytułu egzekucyjnego - opinia prawna

Wykonalność bankowego tytułu egzekucyjnego - opinia prawna

Stan faktycznyJakiś czas temu zaciągnąłem poprzez firmę zajmującą się pośrednictwem kredytowym kredyt ratalny na okres 2 lat w pewnym banku. Kredyt był spłacany w miarę regularnie. Ostatnio jednak pojawił się u mnie komornik z tytułem wykonawczym wydanym na podstawie bankowego tytułu (...)

Stopy procentowej nie można oznaczać w opisowy sposób

Stopy procentowej nie można oznaczać w opisowy sposób

Bank w bankowym tytule egzekucyjnym (b.t.e.) oznaczył wysokość odsetek w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego. Sąd Rejonowy nadał klauzulę wykonalności b.t.e. co do kwoty głównej pożyczki oraz należności obejmujących koszty monitów i upomnień, oddalił natomiast (...)

Pobór i egzekucja podatków

Pobór i egzekucja podatków

Zasady postępowania oraz środki przymusu, jakie mogą być stosowane przez administracyjne organy egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków, uregulowane zostały w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

20 grudnia 2019 r.Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Dowiedz się, co z nich wynika. ##baner## Ogólne wyjaśnienia (...)

Tytuł wykonawczy - twoja podstawa do wszczęcia egzekucji

Tytuł wykonawczy - twoja podstawa do wszczęcia egzekucji

  Egzekucję można wszcząć na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Uzyskanie tytułu wykonawczego poprzedzone jest jednak pewną procedurą.   Co to jest tytuł egzekucyjny? Tytułami egzekucyjnymi są: orzeczenie (...)

Europejski Tytuł Egzekucyjny

Europejski Tytuł Egzekucyjny

Z dniem 6 maja 2006 r. zaczną obowiązywać zmienione przepisy Kodeksu // postępowania // cywilnego. Wykonują one Rozporządzenie nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. o ustanowieniu Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych, stosowanego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny

Mój kolega posiadał kredyt nieodnawialny ze spłata do 15.02.2006 r. Przy podpisaniu umowy podpisał klauzulę o dobrowolnym wystawieniu tytułu egzekucyjnego także do 15.02.2006 r. Oczywiście nie spłacił tego kredytu w w/w terminie a bank podpisał z nim aneks, w którym zmieniono wyłącznie (...)

Zawarcie ugody z bankiem o umorzenie odsetek karnych.

Zawarcie ugody z bankiem o umorzenie odsetek karnych.

W raz z mężem wzięliśmy kredyt hipoteczny. Oboje prowadzimy działalność gospodarczą. Nasze zarobki zależne są od sprzedaży, w związku z czym nieterminowo wpłacaliśmy ratę. Bank wypowiedział nam umowę i przekazał sprawę do firmy windykacyjnej. Chcieliśmy zawrzeć ugodę z bankiem o (...)

Doręczenie bankowego tytułu egzekucyjnego

Doręczenie bankowego tytułu egzekucyjnego

Na jaką podstawę prawną mogę się powołać składając zażalenie na postanowienie nadania klauzuli wykonalności z dnia 22 lipca , jeśli bank nie doręczył mi wypowiedzenia umowy kredytu, wyznaczone raty były przeze mnie wpłacane systematycznie choć z opóźnieniem, a postanowienie podał (...)

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bank chce wyegzekwować pieniądze od dłużnika z tytułu niespłaconej umowy pożyczki. Czy bank musi wnieść sprawę do sądu o wydanie nakazu zapłaty a następnie może uzyskać bankowy tytuł egzekucyjny, czy jest dla banku uproszczona procedura bez postępowania nakazowego? Czy dłużnik w razie (...)

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny

Czy Bank miał prawo występować do Sądu Rejonowego z bankowym tytułem egzekucyjnym, jeśli nie było to poprzedzone wezwaniami do spłaty zadłużenia. Jeśli takich wezwań nie było, czy jest to podstawą do wystąpienia do Sądu z wnioskiem o uchylenie wydanej klauzuli? Egzekucja komornicza została (...)

Bankowy tytuł egzekucyjny a przedawnienie

Bankowy tytuł egzekucyjny a przedawnienie

Było postanowienie sądu rejonowego, które nadało bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności w 2003 r. Wobec braku skuteczności wyegzekwowania należności bank umorzył sprawę , a następnie sprzedał ten dług w 2006 r. firmie X. Firma X dochodzi tej wierzytelności na drodze polubownej. (...)

Ważność bankowego tytułu egzekucyjnego

Ważność bankowego tytułu egzekucyjnego

Jeśli bank posiada bankowy tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności z dnia 18.09.2002 r. i jeśli w dniu 2.11.2004 r. została wszczęta egzekucja komornicza, która 31.12.2004 r. została umorzona ze względu na bezskuteczność, to czy bank może ponownie wszcząć egzekucję u komornika? Jeśli (...)

SKOK-i a bankowy tytuł egzekucyjny

SKOK-i a bankowy tytuł egzekucyjny

Czy Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa ma prawo wystawić Bankowy tytuł egzekucyjny? Bankowy tytuł egzekucyjny może uzyskać tylko bank w rozumieniu przepisu art. 2 prawa bankowego. Nie są bankami spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, a co za tym idzie nie mogą (...)

Odszkodowanie od banku za niesłuszne pozwanie

Odszkodowanie od banku za niesłuszne pozwanie

Bank wystawił przeciwko mojej osobie bankowy tytuł egzekucyjny i nadał temu tytułowi w sądzie klauzulę wykonalności. Następnie po nadaniu klauzuli bank skierował przeciwko mojej osobie wniosek do komornika o egzekucję z mojej nieruchomości. Wytoczyłem pozew przeciwko bankowi o pozbawienie (...)

Postępowanie komornicze z emerytury

Postępowanie komornicze z emerytury

Emeryt zaciągnął kredyt pod emeryturę np. 50 000 zł. (emerytura 2000 zł). Zabezpieczony przez osoby trzecie gotówką. Okazało się, że wyniku zaszłych spraw istnieje roszczenie 100 000 zł. Kiedy komornik będzie mógł zając emeryturę jeśli emeryt podpisał zobowiązanie, że przeznacza (...)

Zawiadomienie o nadaniu bte klauzuli wykonalności

Zawiadomienie o nadaniu bte klauzuli wykonalności

Czy bank kredytujący zakup samochodu może uzyskać klauzulę wykonalności bez wiedzy kredytobiorcy -  na własny wniosek egzekucyjny, bez notarialnej umowy kredytowej, bez weksli i pomimo natychmiastowego i dobrowolnego zwrotu zastawu (samochodu) przez kredytobiorcę? Zgodnie z Prawem bankowym (...)

Przedawnienie należności kredytowych

Przedawnienie należności kredytowych

Kiedy nastąpi przedawnienie długu, w przypadku, kiedy osoba wzięła kredyt w Banku w roku 1999 a w lutym 2001 roku podpisała umowę ugody dotyczącą zmniejszenia rat kredytowych. W lipcu 2003 roku osoba ta zaprzestała spłaty rat, gdyż straciła pracę i jest na zasiłu, natomiast nie ma żadnych (...)

Zażalenie na postanowienie o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności

Zażalenie na postanowienie o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności

Mój mąż odziedziczył spadek po śmierci matki. Jego mama zmarła w roku 2008 roku. Okazało się że miała kredyt. Teraz (w 2013 r.) mąż dostał zawiadomienie od komornika o wszczęciu egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. Ale z tego co wiem jego mama podpisała oświadczenie (...)

Bankowy tytuł egzekucyjny a ugoda z bankiem

Bankowy tytuł egzekucyjny a ugoda z bankiem

Sprawa wygląda w następujący sposób: miałam konto VIP w banku X. 2 lata temu finansowo mogłam pozwolić sobie na robienie debetów i posiadania złotych kart kredytowych. Tak się ułożyło, że w dniu dzisiejszym mam -27.000 zł kapitału + do tego naliczyli mi odsetki 6.000 zł. Łącznie mam (...)

Tytuł wykonawczy

Tytuł wykonawczy

Czy tytuł wykonawczy można pozbawić mocy? Warto w tym miejscu przywołać art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej kpc): Art.804. kpc Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Przepisy działu VI KPC normują (...)

Przedawnienie należności z BTE

Przedawnienie należności z BTE

W roku 2000 następcą prawnym Banku G. w którym miałem nie spłacony kredyt z terminem spłaty na 1995 r. (prowadzona była egzekucja z nieruchomości, tytuł wykonawczy wystawiono na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych; nieruchomość nie została sprzedana) został Bank M. Przez okres 2000 - 2007 (...)