Mandat zapłacisz kartą na Policji

Ustawa o terminalach płatniczych dla Policji 

Nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia pozwoli Policji i innym służbom używanie terminali płatniczych.

Dzięki nowym przepisom, ukarany będzie mógł od razu opłacić mandat - na przykład kartą lub innym instrumentem płatniczym. Wybór formy płatności będzie zależał od osoby przyjmującej mandat. W przypadku płatności kartą, ukarany poniesie koszty związane z autoryzacją transakcji i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy, o ile takie koszty wystąpią. Opłacanie mandatów karnych w formie bezgotówkowej ma zwiększyć ich ściągalność. To nowoczesne rozwiązanie będzie dostępne także dla sprawców wykroczeń, którzy na co dzień nie mieszkają w Polsce.

Jakie zmiany przepisów przewidziano?

Celem ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia jest wprowadzenie możliwości uiszczania grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, w formie bezgotówkowej, przy użyciu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego.

Istotę wprowadzonej zmiany stanowi nowelizacja art. 98 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, polegająca na dodaniu trzech nowych jednostek redakcyjnych oznaczonych jako § 3a–3c. Przyjęta w ustawie nowa forma zapłaty mandatu karnego funkcjonować ma obok dotychczasowych form jego uiszczania, czyli:

  1. bezpośrednio funkcjonariuszowi w formie gotówkowej w walucie polskiej, co dotyczy jedynie osób czasowo przebywających na terytorium Polski albo osób niemających stałego miejsca zamieszkania lub pobytu;
  2. przelewem na wskazany rachunek bankowy, w przypadku mandatu kredytowanego nakładanego na osoby posiadające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Płatności kartą mogą być przydatne szczególnie w przypadku cudzoziemców nie dysponujących gotówką w walucie polskiej. Możliwość uiszczenia grzywny w sposób bezgotówkowy uprości proces egzekwowania kwot grzywien dochodzonych od tych osób. W przekonaniu prawodawcy, uiszczanie grzywien w formie bezgotówkowej przyczyni się także do wyższej ściągalności mandatów, które do tej pory miały formę mandatów kredytowanych. 

Porady prawne

Będzie to rozwiązanie dobrowolne, z którego ukarany będzie mógł skorzystać w przypadku, gdy funkcjonariusz nakładający karę będzie dysponował urządzeniem do autoryzacji rozliczeń bezgotówkowych. Koszty związane z autoryzacją transakcji oraz przekazem środków na właściwy rachunek bankowy będzie ponosił ukarany, natomiast funkcjonariusz nakładający grzywnę będzie miał obowiązek poinformować ukaranego o możliwości uiszczenia grzywny w formie bezgotówkowej, o ile oczywiście będzie ona istniała. Proces zaopatrywania w urządzenia do autoryzacji rozliczeń będzie bowiem następował etapowo.

Kiedy nowe bedą nowe możliwości zapłaty mandatów?

Zmiany wprowadzone ustawą powodują konieczność dostosowania do ich treści przepisów rozporządzeń wydanych na podstawie art. 96 § 3 oraz art. 100 § 14 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, w związku z czym ustawa zawiera 30-dniowe vacatio legis. Dlatego wejdzie ona w życie 2 września br.

W początkowym okresie nie wszystkie patrole Policji będą wyposażone w terminale.

Policja planuje rozpocząć testy terminali płatnicznych tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. W pierwszej kolejności mają one trafić do policyjnych patroli ruchu drogowego.

Inne służby uprawnione do nakładania mandatów karnych będą doposażać swoje jednostki stosownie do własnych możliwości i potrzeb.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne