Dofinansowanie kinematografii pod kontrolą

Kto może uzyskać z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie kinematografii?

Z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej, może wystąpić każdy podmiot prowadzący działalność w zakresie kinematografii, zarówno polski, jak i z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz strukturę własności.

Porady prawne

Instytut nie może jednak udzielić dofinansowania przedsięwzięcia: 

 1. osobie fizycznej skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej; 

 2. osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, w której osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za ww. przestępstwo; 

 3. podmiotowi, który: 

 • posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub 

 • pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego,  lub 

 • w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Instytutem. 

Jakie kryteria decydują o udzieleniu dofinansowania?

Dofinansowanie przedsięwzięcia udzielane jest w oparciu o następujące kryteria: 

 1. walory artystyczne, poznawcze i etyczne; 

 2. znaczenie dla kultury narodowej oraz umacnianie tradycji polskiej i języka ojczystego; 

 3. wzbogacenie europejskiej różnorodności kulturalnej; 

 4. przewidywane skutki planowanego przedsięwzięcia; 

 5. warunki ekonomiczno-finansowe realizacji. 

Ile może wynieść dofinansowanie?

Dofinansowanie przedsięwzięcia odbywa się w formie dotacji, a w odniesieniu do przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych i produkcji filmów również w formie udzielenia pożyczki lub poręczenia

Takie dofinansowanie przedsięwzięcia nie może przekroczyć 50 % budżetu filmu, z wyjątkiem filmów, których treść i forma mają charakter ambitny artystycznie i które mają ograniczone walory komercyjne lub debiutów reżyserskich (film trudny) oraz filmów niskobudżetowych. W każdym przypadku kwota dofinansowania przedsięwzięcia nie może przekroczyć 90 % budżetu przedsięwzięcia

Otrzymujący dofinansowanie przedsięwzięcia ma obowiązek wykorzystać uzyskane środki zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, i zgodnie z umową o dofinansowanie przedsięwzięcia. Dotyczy to także odsetek bankowych od uzyskanych środków w ramach dofinansowania przedsięwzięcia.

Podmiot otrzymujący dofinansowanie przedsięwzięcia jest jednak zobowiązany, w przypadku osiągnięcia zysku z przedsięwzięcia, do zwrotu dofinansowania przedsięwzięcia na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych. 

Jak udzielane jest dofinansowanie?

Polski Instytut Sztuki Filmowej udziela dofinansowania przedsięwzięcia w drodze umowy cywilnoprawnej, którą w imieniu Instytutu zawiera Dyrektor, po zasięgnięciu opinii ekspertów. Ekspertów tych powołuje, w liczbie co najmniej 7, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego spośród przedstawicieli środowisk filmowych oraz środowisk opiniotwórczych na okres 12 miesięcy. Opinie ekspertów są sporządzane na piśmie i zawierają szczegółową analizę przedsięwzięcia pod kątem ww. kryteriów. Ekspert sporządzający opinię nie może być w jakikolwiek sposób związany z realizacją analizowanego przedsięwzięcia. 

Czego dotyczy kontrola beneficjentów? 

Polski Instytut Sztuki Filmowej jako organ udzielający dofinansowania przedsięwzięcia zobowiązany jest do kontroli rozliczenia przychodów i kosztów dofinansowanego przedsięwzięcia. Kontroli podlega również przebieg i sposób realizacji przedsięwzięcia oraz prawidłowość wykorzystania otrzymanego z Instytutu dofinansowania. 

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika