Łatwiejszy dostęp do rehabilitacji leczniczej

31.3.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

50 mln złotych zostanie przeznaczonych na kontynuacje programu, który ma ułatwić osobom z niepełnosprawnościami dostęp do rehabilitacji leczniczej. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podpisała w tej sprawie umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Program będzie finansowany z środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na lata 2020-2021” skierowany jest do osób powyżej 16. roku życia, które wymagają rehabilitacji leczniczej, a posiadają orzeczenie o lekkim albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

W ramach Programu zostaną przekazane dodatkowe środki na leczenie osób z niepełnosprawnościami, co powinno przełożyć się na zwiększenie skuteczności podejmowanych działań rehabilitacyjnych, jak i ułatwić dostęp do świadczeń z zakresu rehabilitacji.

Porady prawne

Cele programu

- "Dzięki środkom z Funduszu Solidarnościowego ułatwimy osobom z niepełnosprawnościami dostęp do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja lecznicza pozwala zmniejszyć bariery ograniczające codzienne życie osób niepełnosprawnych. Podnosi sprawność fizyczną i psychiczną, a nawet pozwala odzyskać ich pełną formę. Dzięki niej osoby niepełnosprawne podejmują lub utrzymują swoją aktywność społeczną i zawodową, na przykład rozpoczynając lub kontynuując naukę lub pracę" – powiedziała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Realizacja programu umożliwi osobom z niepełnosprawnościami osiągnięcie jak najpełniejszej aktywności w życiu społecznym. Natomiast w sytuacji, kiedy osoba z niepełnosprawnością znajduje się pod opieką instytucji wspierających np. domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej czy centr pomocy rodzinie – program ułatwi jej powrót do samodzielnego funkcjonowania.

Rządowe programy finansowe z Funduszu Solidarnościowego

Program „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na lata 2020-2021” jest programem rządowym finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego. W tegorocznym budżecie Funduszu zaplanowano również finansowanie programów Ministra Infrastruktury oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Jednocześnie w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego prowadzone są takie programy wspierające osoby niepełnosprawne jak; „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” realizowane za pośrednictwem samorządów szczebla gminnego lub powiatowego oraz  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” i „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” realizowane za pośrednictwem organizacji pozarządowych.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 na programy rządowe i resortowe na rzecz osób niepełnosprawnych ujęto łącznie kwotę 530 mln zł.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne