27.7.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Początek reformy polskiej dyplomacji ekonomicznej...

24 lipca prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. To usankcjonowanie dotychczasowych prac Agencji i Polskiego Funduszu Rozwoju nad zmianą systemu wspierania ekspansji polskiego biznesu. Ustawa określa zasady promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna.

Czemu ma służyć nowa ustawa?

Celem wprowadzenia przyjętych regulacji jest skupienie zadań proeksportowych i proinwestycyjnych w jednej instytucji, która będzie funkcjonować w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, co ma zapewnić koordynację działań Agencji z pozostałymi instytucjami rozwojowymi podległymi Ministrowi Rozwoju i Finansów. Przyjęcie takiego rozwiązania ma spowodować sprawną i efektywną promocję polskiej przedsiębiorczości i polskich przedsiębiorców za granicą.

Zawarte w ustawie rozwiązania mają dokonać poprawy koordynacji działań promujących polską gospodarkę za granicą, poprzez odejście od dotychczas funkcjonujących wydziałów promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej i ich zamianę w sieć nowych zagranicznych biur handlowych podległych Agencji, realizujących kompleksowo zadania z zakresu promocji polskiej gospodarki.

Jednocześnie, mając na uwadze założenia polityki zagranicznej, w placówkach zagranicznych (dyplomatycznych i konsularnych) mają funkcjonować piony ekonomiczne podległe ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych.

Czym ma się zajmować PAIH?

Agencja będzie realizowała szereg zadań wskazanych w art. 2 ustawy. Będą to działania proeksportowe, jak też proinwestycyjne, ukierunkowane m.in. na promocję polskich branż, wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, polskich inwestycji za granicą oraz polskich inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Agencja będzie również dostarczała przedsiębiorcom informacji ekonomiczno-handlowych na temat rynków zagranicznych oraz inwestorom zagranicznym na temat warunków i uregulowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

PAIH zgodnie z założeniami ustawy stanie się punktem pierwszego kontaktu oraz kompleksowym źródłem wiedzy zarówno dla inwestora, jak i dla eksportera.

Uporządkowanie całego systemu promocji polskiej gospodarki zapewni efektywniejsze niż do tej pory działania na rynkach zagranicznych oraz racjonalniejsze wykorzystanie środków finansowych. - "System promocji gospodarki kosztował podatnika 110 mln zł. Środki te bardzo często wydawane były na nieskoordynowane działania, które nie przynosiły większych efektów" - zauważył Tomasz Pisula, Prezes Zarządu PAIH. - "Aktualny system będzie skupiał wszystkie działania z zakresu promocji polskiej gospodarki w jednym miejscu, a funkcjonowanie Agencji w ramach grupy PFR pozwoli również na koordynację działań z pozostałymi instytucjami rozwojowymi podległymi Ministrowi Rozwoju i Finansów" - dodał.

Agencja będzie mogła realizować zadania z zakresu promocji polskiej gospodarki powierzone jej przez ministra właściwego do spraw gospodarki bądź inne jednostki sektora finansów publicznych, wynikające w szczególności z planów i programów przyjętych przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, na których realizację Agencja będzie mogła otrzymywać dotacje celowe.

"Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest kluczowym elementem reformy polskiej dyplomacji ekonomicznej" - podkreślił wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński. Dodał, że zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki to jeden z priorytetów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Porady prawne

Jak ma być finansowana Agencja?

Ustawa wprowadza podstawę prawną do udzielenia Agencji dotacji podmiotowej z budżetu państwa, która zapewni jej funkcjonowanie (zagwarantuje odpowiednie zaplecze finansowe, kadrowe i organizacyjne), a także dotacji celowej, która zabezpieczy środki na świadczenie przez Agencję (i jej zagraniczne biura handlowe) bezpłatnych usług dla przedsiębiorców. Agencja będzie otrzymywała dotację podmiotową z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej związanej z realizacją zadań określonych w ustawie, dotacje celowe, płatności z budżetu środków europejskich przeznaczone na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, których beneficjentem jest Agencja, a także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub z budżetu Unii Europejskiej.

Agencja będzie obowiązana do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla działalności związanej z celami publicznymi oraz dla działalności związanej z celami typowo gospodarczymi, a także działalności finansowanej ze środków unijnych.

Ustawa umożliwia finansowanie zadań Agencji realizowanych przez zagraniczne biura handlowe, działające w formie oddziałów lub spółek kapitałowych, z dotacji celowych przekazywanych Agencji. Zagraniczne biura handlowe będą tworzone przede wszystkim w formie oddziałów, a w tych krajach, w których lokalne prawo na to nie pozwala – w formie spółek kapitałowych.

Jakiej pomocy będzie mogła udzielać PAIH?

Ustawa przyznaje również Agencji możliwość udzielania pomocy finansowej dotyczącej realizacji zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki związanej z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi programami finansowanymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W zakresie promocji polskiej gospodarki Agencja będzie także mogła udzielać pomocy finansowej spełniającej przesłanki pomocy de minimis, dotyczącej w szczególności promocji eksportu polskich przedsiębiorców.

Nowe zagraniczne biura handlowe Agencji

Poprzez ustawę rząd zobowiązał się także do likwidacji Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP, które docelowo - w ciągu 3 lat - ma zastąpi sieć zagranicznych biur handlowych. ZBH uruchamiane zostają w strategicznych punktach na mapie świata - tam, gdzie polscy przedsiębiorcy tego najbardziej oczekują. 

Nowo powstające placówki wspierają przedsiębiorców przede wszystkim na tzw. rynkach wschodzących, gdzie bariery rozpoczęcia działalności są najwyższe, zwłaszcza w Azji, Afryce, Ameryce Płd. Obecnie PAIH może już wspierać operacyjnie polskich przedsiębiorców na 12 rynkach na świecie. Do końca roku Agencja ma mieć 20 takich biur za granicą a w 2019 r. - 69.

- "Główny cel, który postawiliśmy przed zagranicznymi biurami handlowymi, to kompleksowość. Wspieramy przedsiębiorców poprzez udzielanie informacji o rynku, przekazujemy różnego rodzaju analizy, raporty i poradniki. Pomagamy też w stworzeniu sieci kontaktów z lokalnymi firmami i instytucjami. Organizujemy szkolenia dla polskich i zagranicznych firm, weryfikujemy partnerów biznesowych, organizujemy misje gospodarcze, spotkania B2B oraz udział w targach" - skomentował Pisula. (PAIH)

Działalność nowych zagranicznych biur handlowych będzie obejmowała zadania nieodpłatne, które dotychczas były realizowane przez wydziały promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów, a także zadania nowe, w tym także odpłatne m.in: organizację zagranicznych misji gospodarczych, realizację programów wsparcia dla poszczególnych rynków lub branż, opracowywanie strategii wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, dokonywanie weryfikacji kontrahentów zagranicznych, a także świadczenie standardowych usług poza granicami kraju, zwiększających dostępność do informacji (pomoc w znalezieniu kontrahentów, zebraniu informacji o certyfikatach, cłach, logistyce, pomoc przy wyborze optymalnej formy prawnej na podjęcie działalności na zagranicznym rynku, uzyskanie dostępu do baz danych czy analizy rynkowe).

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Nowe przepisy przewidują, że w okresie 36 miesięcy od dnia jej wejścia w życie minister właściwy do spraw gospodarki dokona likwidacji wydziałów promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej, które docelowo mają zostać zastąpione nowymi zagranicznymi biurami handlowymi Agencji.

 

ustawy z dnia 7 lipca 2017 r.

o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki

przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna

 

 

Ustawa określa zasady promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna, zwaną dalej „Agencją”.

Celem wprowadzenia przyjętych regulacji jest skupienie zadań proeksportowych i proinwestycyjnych w jednej instytucji, która będzie funkcjonować w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, co ma zapewnić koordynację działań Agencji z pozostałymi instytucjami rozwojowymi podległymi Ministrowi Rozwoju i Finansów. Przyjęcie takiego rozwiązania ma spowodować sprawną i efektywną promocję polskiej przedsiębiorczości i polskich przedsiębiorców za granicą.

Proponowane w ustawie rozwiązania mają dokonać poprawy koordynacji działań promujących polską gospodarkę za granicą, poprzez odejście od dotychczas funkcjonujących wydziałów promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej i ich zamianę w sieć nowych zagranicznych biur handlowych podległych Agencji, realizujących kompleksowo zadania z zakresu promocji polskiej gospodarki.

Jednocześnie, mając na uwadze założenia polityki zagranicznej, w placówkach zagranicznych (dyplomatycznych i konsularnych) mają funkcjonować piony ekonomiczne podległe ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych.

Działalność nowych zagranicznych biur handlowych będzie obejmowała zadania nieodpłatne, które dotychczas były realizowane przez wydziały promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów, a także zadania nowe, w tym także odpłatne m.in: organizację zagranicznych misji gospodarczych, realizację programów wsparcia dla poszczególnych rynków lub branż, opracowywanie strategii wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, dokonywanie weryfikacji kontrahentów zagranicznych, a także świadczenie standardowych usług poza granicami kraju, zwiększających dostępność do informacji (pomoc w znalezieniu kontrahentów, zebraniu informacji o certyfikatach, cłach, logistyce, pomoc przy wyborze optymalnej formy prawnej na podjęcie działalności na zagranicznym rynku, uzyskanie dostępu do baz danych czy analizy rynkowe).

Agencja będzie realizowała szereg zadań wskazanych w art. 2 ustawy. Będą to działania proeksportowe, jak też proinwestycyjne ukierunkowane m.in. na promocję polskich branż, wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, polskich inwestycji za granicą oraz polskich inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Agencja będzie również dostarczała przedsiębiorcom informacji ekonomiczno-handlowych na temat rynków zagranicznych oraz inwestorom zagranicznym na temat warunków i uregulowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Ustawa wprowadza podstawę prawną do udzielenia Agencji dotacji podmiotowej z budżetu państwa, która zapewni jej funkcjonowanie (zagwarantuje odpowiednie zaplecze finansowe, kadrowe i organizacyjne), a także dotacji celowej, która zabezpieczy środki na świadczenie przez Agencję (i jej zagraniczne biura handlowe) bezpłatnych usług dla przedsiębiorców. Agencja będzie otrzymywała dotację podmiotową z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej związanej z realizacją zadań określonych w ustawie, dotacje celowe, płatności z budżetu środków europejskich przeznaczone na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, których beneficjentem jest Agencja, a także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub z budżetu Unii Europejskiej.

Agencja będzie obowiązana do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla działalności związanej z celami publicznymi oraz dla działalności związanej z celami typowo gospodarczymi, a także działalności finansowanej ze środków unijnych.

Ustawa umożliwia finansowanie zadań Agencji realizowanych przez zagraniczne biura handlowe, działające w formie oddziałów lub spółek kapitałowych, z dotacji celowych przekazywanych Agencji. Zagraniczne biura handlowe będą tworzone przede wszystkim w formie oddziałów, a w tych krajach, w których lokalne prawo na to nie pozwala – w formie spółek kapitałowych.

Agencja będzie mogła realizować zadania z zakresu promocji polskiej gospodarki powierzone jej przez ministra właściwego do spraw gospodarki lub inne jednostki sektora finansów publicznych, wynikające w szczególności z planów i programów przyjętych przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, na których realizację Agencja będzie mogła otrzymywać dotacje celowe.

 

Ustawa przyznaje również Agencji możliwość udzielania pomocy finansowej dotyczącej realizacji zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki związanej z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi programami finansowanymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W zakresie promocji polskiej gospodarki Agencja będzie także mogła udzielać pomocy finansowej spełniającej przesłanki pomocy de minimis, dotyczącej w szczególności promocji eksportu polskich przedsiębiorców.

Ustawa przewiduje ponadto, iż w okresie 36 miesięcy od dnia jej wejścia w życie minister właściwy do spraw gospodarki dokona likwidacji wydziałów promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej, które docelowo mają zostać zastąpione nowymi zagranicznymi biurami handlowymi Agencji.

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Przeczytaj najważniejsze informacje i zmiany dotyczące rejestracji, ewidencji odpadów i sprawozdań o wytworzonych odpadach. Co to jest BDO? BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ma pomóc uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć (...)

Jak dostać świadectwo fitosanitarne?

Jak dostać świadectwo fitosanitarne?

Planujesz eksport lub reeksport roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów z Polski do państw, które nie są członkami Unii Europejskiej. Być może będziesz potrzebować świadectwa fitosanitarnego dla eksportu lub reeksportu. Dowiedz się, jak je zdobyć. Jak załatwić (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe (...)

Zakazane nadużywanie przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej...

Zakazane nadużywanie przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej...

GlaxoSmithKline AEVE jest grecką spółką zależną GlaxoSmithKline plc, przedsiębiorstwa zajmującego się badaniami i wytwarzaniem produktów leczniczych z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie. Spółka ta zajmuje się importem, składowaniem i dystrybucją produktów (...)

Indeks biznesu PKPP Lewiatan - marzec 2009

Indeks biznesu PKPP Lewiatan - marzec 2009

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w marcu nie zmienił się w notowaniu rocznym w stosunku do lutego, a indeks kwartalny spadł o dwa punkty zrównując się z indeksem rocznym na poziomie 40 pkt. Zrównanie indeksów rocznego i kwartalnego sugeruje, że spowolnienie osiągnęło chyba punkt kulminacyjny.  (...)

Indeks biznesu PKPP Lewiatan listopad 2008

Indeks biznesu PKPP Lewiatan listopad 2008

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w listopadzie stracił kolejne dwa punkty w notowaniu kwartalnym i jeden punkt w notowaniu rocznym. Wrześniowy wstrząs w finansach światowych zaczyna być coraz mocniej odczuwalny również w Polsce. Już w trzecim kwartale doszło do załamania nakładów (...)

Opodatkowanie eksportu

Opodatkowanie eksportu

Z dniem 1 czerwca 2005 r. nastąpiła zmiana pojęcia eksportu. Od tego dnia przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium UE w wykonaniu czynności określonych w art. 7 (...)

Wzrost eksportu

Wzrost eksportu

Eksport nie ucierpiał na silnym złotym. Przeciwnie: rośnie jeszcze szybciej. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku sprzedaliśmy za granicę towary za ponad 34 mld euro - podał w środę GUS. To aż o 23,3 proc. więcej niż w tym samym czasie 2005 r. Trzeba pamiętać, że wówczas eksport (...)

Jak ustalić wartość celną?

Jak ustalić wartość celną?

Wspólnotowy Kodeks Celny a dawny polski Kodeks celny Polski Kodeks celny obowiązywał do momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zastępujące go przepisy UE dotyczące m.in. wartości celnej są o wiele bardziej rozbudowane niż dawne polskie, co ułatwia ich stosowanie. Obok odpowiadających (...)

Zmiany w eksporcie do Chin!

Zmiany w eksporcie do Chin!

Od 1 stycznia 2022 roku nastąpi zmiana zasad w eksporcie produktów rolno-spożywczych do Chińskiej Republiki Ludowej w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności. Co się zmienia? Podmioty eksportujące żywność do Chin, prowadzące działalność produkcyjną i przetwórczą (...)

Platforma umożliwiająca kontakty biznesowe przedsiębiorcom z państw członkowskich Unii Europejskiej i Ukrainy

Platforma umożliwiająca kontakty biznesowe przedsiębiorcom z państw członkowskich Unii Europejskiej i Ukrainy

Platforma umożliwiająca kontakty biznesowe przedsiębiorcom z państw członkowskich Unii Europejskiej i Ukrainy W ramach działań solidarnościowych, Komisja Europejska uruchomiła platformę, która pozwoli na szybkie kontakty przedsiębiorstw z UE i Ukrainy. Platformę (ang. EU-Ukraine (...)

Rusza stosowanie CETA

Rusza stosowanie CETA

Rozpoczyna się tymczasowe stosowanie części handlowej CETA 21 września 2017 r. rozpoczyna się prowizoryczne stosowanie umowy o wolnym handlu, zawartej przez Unię Europejską z Kanadą (tzw. umowa CETA). Tymczasowe stosowanie Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej UE–Kanada (CETA) oznacza, (...)

Nowe funkcjonalności na PUE ZUS w związku z e-ZLA

Nowe funkcjonalności na PUE ZUS w związku z e-ZLA

Informacja dla płatników składek ZUS poinformował, że od 14 sierpnia 2018 r. zostaje udostępniona nowa wersja portalu PUE, która wprowadzi zmiany optymalizacyjne dla płatników składek w związku z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi (e-ZLA). Jakie nowe funkcjonalności (...)

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan - luty 2009

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan - luty 2009

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w lutym odnotował spadek w stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca, zarówno w notowaniu kwartalnym, jak i rocznym. Są to najniższe notowania od sześciu lat, na poziomie pierwszej połowy 2003 r. Oznacza to, że spadkowa tendencja utrzyma się dłużej niż tylko (...)

Eksport napędem gospodarki

Eksport napędem gospodarki

Eksport płynie szeroką falą. W listopadzie wartość naszej sprzedaży zagranicznej znów była bardzo wysoka, wyniosła ponad 7,7 mld euro! Zaczyna przyspieszać też import.Do końca listopada ubiegłego roku wyeksportowaliśmy towary za 65 mld euro, a sprowadziliśmy za 73,3 mld euro - podał w (...)

Eksport wciąż rośnie

Eksport wciąż rośnie

Eksport, lokomotywa naszej gospodarki, dostaje zadyszki - narzekają eksporterzy i domagają się od rządu i banku centralnego osłabienia złotego. Na nasze życzenie GUS dokonał przeglądu eksporterów. Wniosek jest zaskakujący - radzą sobie lepiej niż reszta firm.Eksport jest niekwestionowaną (...)

Jednolite certyfikaty na eksport żywności do Rosji

Jednolite certyfikaty na eksport żywności do Rosji

Bruksela i Moskwa mają we wtorek ostatecznie uzgodnić wprowadzenie jednolitych dla całej "25" certyfikatów na eksport unijnej żywności do Rosji - poinformował polski minister rolnictwa Wojciech OlejniczakNowe certyfikaty miałyby obowiązywać od 1 kwietnia. - Polska jest gotowa wprowadzić je (...)

Deficyt w handlu zagranicznym

Deficyt w handlu zagranicznym

Deficyt w handlu zagranicznym w okresie styczeń-kwiecień 2005 roku wyniósł ok. 2,15 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w poniedziałkowym komunikacie. Eksport w tym okresie wzrósł o 20,4% w ujęciu rocznym i osiągnął poziom 22,00 mld euro, zaś import wzrósł o 6,9% r/r i wyniósł (...)

Dobry wynik polskiej gospodarki

Dobry wynik polskiej gospodarki

Deficyt handlu zagranicznego po 12 miesiącach 2004 roku spadł do 11 mld 445,6 mln euro z 12 mld 827,4 mln euro po 12 miesiącach 2003 roku - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Eksport po 12 miesiącach 2004 roku wzrósł do 59 mld 698,4 mln euro, czyli o 25,6 proc. Import po 12 miesiącach (...)

Wraz ze zniesieniem embarga wzrosła cena mięsa

Wraz ze zniesieniem embarga wzrosła cena mięsa

Po dwóch latach rusza eksport mięsa do Rosji. A ceny wieprzowiny w kraju pną się do góry. (...) Z 19 firm, jakie miały uprawnienia eksportowe do Rosji przed embargiem, połowa zbankrutowała. Póki więc nowe firmy nie dostaną zezwoleń, eksport do Rosji nie będzie duży. (...) W styczniu sytuacja (...)

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Przeczytaj najważniejsze informacje i zmiany dotyczące rejestracji, ewidencji odpadów i sprawozdań o wytworzonych odpadach. Co to jest BDO? BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ma pomóc uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć (...)

Jak dostać świadectwo fitosanitarne?

Jak dostać świadectwo fitosanitarne?

Planujesz eksport lub reeksport roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów z Polski do państw, które nie są członkami Unii Europejskiej. Być może będziesz potrzebować świadectwa fitosanitarnego dla eksportu lub reeksportu. Dowiedz się, jak je zdobyć. Jak załatwić (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe (...)

Zakazane nadużywanie przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej...

Zakazane nadużywanie przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej...

GlaxoSmithKline AEVE jest grecką spółką zależną GlaxoSmithKline plc, przedsiębiorstwa zajmującego się badaniami i wytwarzaniem produktów leczniczych z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie. Spółka ta zajmuje się importem, składowaniem i dystrybucją produktów (...)

Indeks biznesu PKPP Lewiatan - marzec 2009

Indeks biznesu PKPP Lewiatan - marzec 2009

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w marcu nie zmienił się w notowaniu rocznym w stosunku do lutego, a indeks kwartalny spadł o dwa punkty zrównując się z indeksem rocznym na poziomie 40 pkt. Zrównanie indeksów rocznego i kwartalnego sugeruje, że spowolnienie osiągnęło chyba punkt kulminacyjny.  (...)

Indeks biznesu PKPP Lewiatan listopad 2008

Indeks biznesu PKPP Lewiatan listopad 2008

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w listopadzie stracił kolejne dwa punkty w notowaniu kwartalnym i jeden punkt w notowaniu rocznym. Wrześniowy wstrząs w finansach światowych zaczyna być coraz mocniej odczuwalny również w Polsce. Już w trzecim kwartale doszło do załamania nakładów (...)

Opodatkowanie eksportu

Opodatkowanie eksportu

Z dniem 1 czerwca 2005 r. nastąpiła zmiana pojęcia eksportu. Od tego dnia przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium UE w wykonaniu czynności określonych w art. 7 (...)

Wzrost eksportu

Wzrost eksportu

Eksport nie ucierpiał na silnym złotym. Przeciwnie: rośnie jeszcze szybciej. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku sprzedaliśmy za granicę towary za ponad 34 mld euro - podał w środę GUS. To aż o 23,3 proc. więcej niż w tym samym czasie 2005 r. Trzeba pamiętać, że wówczas eksport (...)

Jak ustalić wartość celną?

Jak ustalić wartość celną?

Wspólnotowy Kodeks Celny a dawny polski Kodeks celny Polski Kodeks celny obowiązywał do momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zastępujące go przepisy UE dotyczące m.in. wartości celnej są o wiele bardziej rozbudowane niż dawne polskie, co ułatwia ich stosowanie. Obok odpowiadających (...)

Zmiany w eksporcie do Chin!

Zmiany w eksporcie do Chin!

Od 1 stycznia 2022 roku nastąpi zmiana zasad w eksporcie produktów rolno-spożywczych do Chińskiej Republiki Ludowej w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności. Co się zmienia? Podmioty eksportujące żywność do Chin, prowadzące działalność produkcyjną i przetwórczą (...)

Platforma umożliwiająca kontakty biznesowe przedsiębiorcom z państw członkowskich Unii Europejskiej i Ukrainy

Platforma umożliwiająca kontakty biznesowe przedsiębiorcom z państw członkowskich Unii Europejskiej i Ukrainy

Platforma umożliwiająca kontakty biznesowe przedsiębiorcom z państw członkowskich Unii Europejskiej i Ukrainy W ramach działań solidarnościowych, Komisja Europejska uruchomiła platformę, która pozwoli na szybkie kontakty przedsiębiorstw z UE i Ukrainy. Platformę (ang. EU-Ukraine (...)

Rusza stosowanie CETA

Rusza stosowanie CETA

Rozpoczyna się tymczasowe stosowanie części handlowej CETA 21 września 2017 r. rozpoczyna się prowizoryczne stosowanie umowy o wolnym handlu, zawartej przez Unię Europejską z Kanadą (tzw. umowa CETA). Tymczasowe stosowanie Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej UE–Kanada (CETA) oznacza, (...)

Nowe funkcjonalności na PUE ZUS w związku z e-ZLA

Nowe funkcjonalności na PUE ZUS w związku z e-ZLA

Informacja dla płatników składek ZUS poinformował, że od 14 sierpnia 2018 r. zostaje udostępniona nowa wersja portalu PUE, która wprowadzi zmiany optymalizacyjne dla płatników składek w związku z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi (e-ZLA). Jakie nowe funkcjonalności (...)

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan - luty 2009

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan - luty 2009

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w lutym odnotował spadek w stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca, zarówno w notowaniu kwartalnym, jak i rocznym. Są to najniższe notowania od sześciu lat, na poziomie pierwszej połowy 2003 r. Oznacza to, że spadkowa tendencja utrzyma się dłużej niż tylko (...)

Eksport napędem gospodarki

Eksport napędem gospodarki

Eksport płynie szeroką falą. W listopadzie wartość naszej sprzedaży zagranicznej znów była bardzo wysoka, wyniosła ponad 7,7 mld euro! Zaczyna przyspieszać też import.Do końca listopada ubiegłego roku wyeksportowaliśmy towary za 65 mld euro, a sprowadziliśmy za 73,3 mld euro - podał w (...)

Eksport wciąż rośnie

Eksport wciąż rośnie

Eksport, lokomotywa naszej gospodarki, dostaje zadyszki - narzekają eksporterzy i domagają się od rządu i banku centralnego osłabienia złotego. Na nasze życzenie GUS dokonał przeglądu eksporterów. Wniosek jest zaskakujący - radzą sobie lepiej niż reszta firm.Eksport jest niekwestionowaną (...)

Jednolite certyfikaty na eksport żywności do Rosji

Jednolite certyfikaty na eksport żywności do Rosji

Bruksela i Moskwa mają we wtorek ostatecznie uzgodnić wprowadzenie jednolitych dla całej "25" certyfikatów na eksport unijnej żywności do Rosji - poinformował polski minister rolnictwa Wojciech OlejniczakNowe certyfikaty miałyby obowiązywać od 1 kwietnia. - Polska jest gotowa wprowadzić je (...)

Deficyt w handlu zagranicznym

Deficyt w handlu zagranicznym

Deficyt w handlu zagranicznym w okresie styczeń-kwiecień 2005 roku wyniósł ok. 2,15 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w poniedziałkowym komunikacie. Eksport w tym okresie wzrósł o 20,4% w ujęciu rocznym i osiągnął poziom 22,00 mld euro, zaś import wzrósł o 6,9% r/r i wyniósł (...)

Dobry wynik polskiej gospodarki

Dobry wynik polskiej gospodarki

Deficyt handlu zagranicznego po 12 miesiącach 2004 roku spadł do 11 mld 445,6 mln euro z 12 mld 827,4 mln euro po 12 miesiącach 2003 roku - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Eksport po 12 miesiącach 2004 roku wzrósł do 59 mld 698,4 mln euro, czyli o 25,6 proc. Import po 12 miesiącach (...)

Wraz ze zniesieniem embarga wzrosła cena mięsa

Wraz ze zniesieniem embarga wzrosła cena mięsa

Po dwóch latach rusza eksport mięsa do Rosji. A ceny wieprzowiny w kraju pną się do góry. (...) Z 19 firm, jakie miały uprawnienia eksportowe do Rosji przed embargiem, połowa zbankrutowała. Póki więc nowe firmy nie dostaną zezwoleń, eksport do Rosji nie będzie duży. (...) W styczniu sytuacja (...)

Gospodarka nadal silna

Gospodarka nadal silna

Polska od początku 2006 r. do końca listopada wyeksportowała towary za prawie 100 mld dol. - podał Główny Urząd Statystyczny. Licząc w euro, eksport wyniósł 80,3 mld, a import 90,2 mld euro. Handel zagraniczny Polski rośnie jak na drożdżach. Eksport liczony w euro wzrósł o 23 proc. przez (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Eksport z kasą fiskalną

Eksport z kasą fiskalną

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży wyrobów dla potrzeb budownictwa opodatkowanych stawką 22% VAT. Jestem płatnikiem podatku VAT i zgodnie z obowiązującymi (...)

Potwierdzenie wywozu towarów w eksporcie

Potwierdzenie wywozu towarów w eksporcie

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, płatnikiem VAT. Księgowość - podatkowa księga. Chcę zarabiać na aukcjach internetowych w serwisach zagranicznych, np. E-Bay - sprzedaż (...)

Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Osoby fizyczne planują zawiązać spółkę z o.o., będzie to firma handlowa. 100% sprzedaży będzie to eksport do krajów byłego Związku Radzieckiego (głównie Ukraina, Białoruś i Litwa). W związku (...)

VAT a transakcja łańcuchowa

VAT a transakcja łańcuchowa

Nasza firma, sp. z o.o., dokonała zakupu towaru z Włoch i następnie sprzedała go kontrahentowi rosyjskiemu. Transport towaru zorganizowała i opłaciła firma rosyjska. Transport odbył się bezpośrednio (...)

Deklaracja VAT-7 a czynności nieopodatkowane

Deklaracja VAT-7 a czynności nieopodatkowane

W której rubryce deklaracji VAT-7 za czerwiec należy wpisać wartość usług dotyczących: Art. 27. 4. Przepis ust. 3 stosuje się do usług: 3) prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków (...)

VAT a dostawa rosyjskiemu odbiorcy

VAT a dostawa rosyjskiemu odbiorcy

Nasza firma sp. z o.o., dokonała zakupu towaru z Włoch i następnie sprzedała go kontrahentowi rosyjskiemu. Transport towaru zorganizowała i opłaciła firma rosyjska. Transport odbył się bezpośrednio (...)

Stawka 0% VAT przy eksporcie i WDT

Stawka 0% VAT przy eksporcie i WDT

Czy sprzedając towar np. do Rosji, Bułgarii i innych krajów nie należących do UE stawka podatku VAT na fakturze jest 22%, czy 0%? Towar został zakupiony w Niemczech z zerową stawką. Wiem, że sprzedając (...)

Dokumentacja eksportu dla celów VAT

Dokumentacja eksportu dla celów VAT

Zwracam się uprzejmie z prośbą o pomoc w ustaleniu jakie dokumenty są obecnie wymagane w przypadku eksportu towarów do krajów spoza Unii. Do maja br. otrzymywaliśmy dokument celny SAD z pieczątką (...)

Zwrot VAT w przypadku eksportu usług

Zwrot VAT w przypadku eksportu usług

Firma polska świadczy wyłącznie usługi poza terytorium kraju i dokonuje tu zakupów opodatkowanych VAT. W związku z tym przysługuje nam prawo zwrotu VAT. Jesteśmy zarejestrowani jako podatnik VAT (...)

VAT na towary z Chin

VAT na towary z Chin

Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Teraz część tego towaru my (...)

Eksport towarów przez rolnika

Eksport towarów przez rolnika

Rolnik ryczałtowy zajmujący się produkcją kwiatów chce eksportować swoje produkty. Kraj dostawy - Białoruś. Jaki dokument sprzedaży należy wystawić? Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy o podatku (...)

Eksport usług czy sprzedaż krajowa

Eksport usług czy sprzedaż krajowa

Jesteśmy Sp. z o.o. mającą siedzibę i miejsce prowadzenia działalności w Polsce, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonaliśmy usługę polegającą na wymianie sterownika w komputerze (...)

Stwierdzenie jakości dla eksportu warzyw i owoców

Stwierdzenie jakości dla eksportu warzyw i owoców

Bardzo proszę o udzielenie mi pomocy w zakresie eksportu warzyw i owoców. Osoba prowadząca działalność gospodarczą otrzymała zamówienie z Rosji na określone warzywa i owoce. Podatnik polski zakupi (...)

Opodatkowanie VAT dostawy towaru za granicę

Opodatkowanie VAT dostawy towaru za granicę

Nasza firma zajmuje się zakupem towarów na Ukrainie, dokładnie na warunku DAF, a następnie sprzedażą tych towarów na warunkach DAF na granicy ukraińsko-polskiej polskim klientom. Czyli zarówno (...)

Stawka podatku VAT na usługi pakowania

Stawka podatku VAT na usługi pakowania

Przy działalności związanej z pakowaniem według nowego PKD 82.92.Z i PKWiU 74.82.10-00.00, jaka jest stawka podatku VAT? Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), (...)

Eksport z kasą fiskalną

Eksport z kasą fiskalną

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży wyrobów dla potrzeb budownictwa opodatkowanych stawką 22% VAT. Jestem płatnikiem podatku VAT i zgodnie z obowiązującymi (...)

Potwierdzenie wywozu towarów w eksporcie

Potwierdzenie wywozu towarów w eksporcie

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, płatnikiem VAT. Księgowość - podatkowa księga. Chcę zarabiać na aukcjach internetowych w serwisach zagranicznych, np. E-Bay - sprzedaż (...)

Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Osoby fizyczne planują zawiązać spółkę z o.o., będzie to firma handlowa. 100% sprzedaży będzie to eksport do krajów byłego Związku Radzieckiego (głównie Ukraina, Białoruś i Litwa). W związku (...)

VAT a transakcja łańcuchowa

VAT a transakcja łańcuchowa

Nasza firma, sp. z o.o., dokonała zakupu towaru z Włoch i następnie sprzedała go kontrahentowi rosyjskiemu. Transport towaru zorganizowała i opłaciła firma rosyjska. Transport odbył się bezpośrednio (...)

Deklaracja VAT-7 a czynności nieopodatkowane

Deklaracja VAT-7 a czynności nieopodatkowane

W której rubryce deklaracji VAT-7 za czerwiec należy wpisać wartość usług dotyczących: Art. 27. 4. Przepis ust. 3 stosuje się do usług: 3) prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków (...)

VAT a dostawa rosyjskiemu odbiorcy

VAT a dostawa rosyjskiemu odbiorcy

Nasza firma sp. z o.o., dokonała zakupu towaru z Włoch i następnie sprzedała go kontrahentowi rosyjskiemu. Transport towaru zorganizowała i opłaciła firma rosyjska. Transport odbył się bezpośrednio (...)

Stawka 0% VAT przy eksporcie i WDT

Stawka 0% VAT przy eksporcie i WDT

Czy sprzedając towar np. do Rosji, Bułgarii i innych krajów nie należących do UE stawka podatku VAT na fakturze jest 22%, czy 0%? Towar został zakupiony w Niemczech z zerową stawką. Wiem, że sprzedając (...)

Dokumentacja eksportu dla celów VAT

Dokumentacja eksportu dla celów VAT

Zwracam się uprzejmie z prośbą o pomoc w ustaleniu jakie dokumenty są obecnie wymagane w przypadku eksportu towarów do krajów spoza Unii. Do maja br. otrzymywaliśmy dokument celny SAD z pieczątką (...)

Zwrot VAT w przypadku eksportu usług

Zwrot VAT w przypadku eksportu usług

Firma polska świadczy wyłącznie usługi poza terytorium kraju i dokonuje tu zakupów opodatkowanych VAT. W związku z tym przysługuje nam prawo zwrotu VAT. Jesteśmy zarejestrowani jako podatnik VAT (...)

VAT na towary z Chin

VAT na towary z Chin

Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Teraz część tego towaru my (...)

Eksport towarów przez rolnika

Eksport towarów przez rolnika

Rolnik ryczałtowy zajmujący się produkcją kwiatów chce eksportować swoje produkty. Kraj dostawy - Białoruś. Jaki dokument sprzedaży należy wystawić? Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy o podatku (...)

Eksport usług czy sprzedaż krajowa

Eksport usług czy sprzedaż krajowa

Jesteśmy Sp. z o.o. mającą siedzibę i miejsce prowadzenia działalności w Polsce, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonaliśmy usługę polegającą na wymianie sterownika w komputerze (...)

Stwierdzenie jakości dla eksportu warzyw i owoców

Stwierdzenie jakości dla eksportu warzyw i owoców

Bardzo proszę o udzielenie mi pomocy w zakresie eksportu warzyw i owoców. Osoba prowadząca działalność gospodarczą otrzymała zamówienie z Rosji na określone warzywa i owoce. Podatnik polski zakupi (...)

Opodatkowanie VAT dostawy towaru za granicę

Opodatkowanie VAT dostawy towaru za granicę

Nasza firma zajmuje się zakupem towarów na Ukrainie, dokładnie na warunku DAF, a następnie sprzedażą tych towarów na warunkach DAF na granicy ukraińsko-polskiej polskim klientom. Czyli zarówno (...)

Stawka podatku VAT na usługi pakowania

Stawka podatku VAT na usługi pakowania

Przy działalności związanej z pakowaniem według nowego PKD 82.92.Z i PKWiU 74.82.10-00.00, jaka jest stawka podatku VAT? Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), (...)

Wartość towarów z importu

Wartość towarów z importu

Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Teraz część tego towaru my (...)

FORUM PRAWNE

Rozpoznanie transakcji jako eksport i zwrot VAT dla kontrahenta.

Rozpoznanie transakcji jako eksport i zwrot VAT dla kontrahenta. Kontrahent dokonał u mnie zakupu towaru. Jako nabywce wskazał podmiot szwajcarski, ale bez żadnego numeru identyfikacji podatkowej. (...)

gdzie w deklaracji vat-7 ujmować eksport usługi marketingowej do ue?

gdzie w deklaracji vat-7 ujmować eksport usługi marketingowej do ue? gdzie w deklaracji vat-7 ujmować eksport usługi marketingowej do ue?

gdzie nalezy ujać w deklaracji vat 7 eksport uslug?

gdzie nalezy ujać w deklaracji vat 7 eksport uslug? gdzie nalezy ujać w deklaracji vat 7 eksport uslug?

Eksport usług do Rosji.

Eksport usług do Rosji. Dzień dobry, Potrzebuję wykonać usługę projektu przedmiotu użytkowego dla Rosyjskiego klienta. W obecnej chwili nie mam firmy. czy jest możliwość zawarcia umowy pomiędzy (...)

eksport usług a płace pracowników firmy

eksport usług a płace pracowników firmy Pracowałem we Francji na polecenie firmy macierzystej.Chciałbym dowiedzieć się jakie akty prawne regulują wysokość wynagrodzenia za taką pracę.

Sprzedaż towarów z przeznaczeniem na eksport

Sprzedaż towarów z przeznaczeniem na eksport Witam. Interesuje mnie czy polskie prawo zezwala Polskiej firmie znajdującej się w Polsce, na sprzedaż towarów bez vatu, firmie mającej siedzibę poza (...)

Ustawa definiująca Polską Wódkę.

Ustawa definiująca Polską Wódkę. Niech se muwio że Wódka Polska to to samo co wódka poprostu. Sejmowce ustaliły że to co innego. Wódka PL jest napojem alkoholowym uzyskiwanym ze zbóż lub ziemniaków (...)

Maj 2011: Rosja nie będzie eksportować produktów naftowych , w tym benzyny !!!

Maj 2011: Rosja nie będzie eksportować produktów naftowych , w tym benzyny !!! W związku z brakiem benzyny na krajowym rynku rosyjskie władze postanowiły wstrzymać w maju eksport produktów naftowych. (...)

zwrot Vat poprawność odliczenia

zwrot Vat poprawność odliczenia Ubiegam sie o zwrot vatu w terminie 180 dni na konto. Dowiedziałam sie, że w odpowiednim czasie będę musiała dostarczyć ewidencje do US i wszystkie faktury. Sprawdzając (...)

Rozpoznanie transakcji jako eksport i zwrot VAT dla kontrahenta.

Rozpoznanie transakcji jako eksport i zwrot VAT dla kontrahenta. Kontrahent dokonał u mnie zakupu towaru. Jako nabywce wskazał podmiot szwajcarski, ale bez żadnego numeru identyfikacji podatkowej. (...)

gdzie w deklaracji vat-7 ujmować eksport usługi marketingowej do ue?

gdzie w deklaracji vat-7 ujmować eksport usługi marketingowej do ue? gdzie w deklaracji vat-7 ujmować eksport usługi marketingowej do ue?

gdzie nalezy ujać w deklaracji vat 7 eksport uslug?

gdzie nalezy ujać w deklaracji vat 7 eksport uslug? gdzie nalezy ujać w deklaracji vat 7 eksport uslug?

Eksport usług do Rosji.

Eksport usług do Rosji. Dzień dobry, Potrzebuję wykonać usługę projektu przedmiotu użytkowego dla Rosyjskiego klienta. W obecnej chwili nie mam firmy. czy jest możliwość zawarcia umowy pomiędzy (...)

eksport usług a płace pracowników firmy

eksport usług a płace pracowników firmy Pracowałem we Francji na polecenie firmy macierzystej.Chciałbym dowiedzieć się jakie akty prawne regulują wysokość wynagrodzenia za taką pracę.

Sprzedaż towarów z przeznaczeniem na eksport

Sprzedaż towarów z przeznaczeniem na eksport Witam. Interesuje mnie czy polskie prawo zezwala Polskiej firmie znajdującej się w Polsce, na sprzedaż towarów bez vatu, firmie mającej siedzibę poza (...)

Ustawa definiująca Polską Wódkę.

Ustawa definiująca Polską Wódkę. Niech se muwio że Wódka Polska to to samo co wódka poprostu. Sejmowce ustaliły że to co innego. Wódka PL jest napojem alkoholowym uzyskiwanym ze zbóż lub ziemniaków (...)

Maj 2011: Rosja nie będzie eksportować produktów naftowych , w tym benzyny !!!

Maj 2011: Rosja nie będzie eksportować produktów naftowych , w tym benzyny !!! W związku z brakiem benzyny na krajowym rynku rosyjskie władze postanowiły wstrzymać w maju eksport produktów naftowych. (...)

zwrot Vat poprawność odliczenia

zwrot Vat poprawność odliczenia Ubiegam sie o zwrot vatu w terminie 180 dni na konto. Dowiedziałam sie, że w odpowiednim czasie będę musiała dostarczyć ewidencje do US i wszystkie faktury. Sprawdzając (...)

handel

handel Moja sprawa polega na tym ze raz bylem oskarzony o handel i posiadanie dostalem 1,5 roku na 4 lata w zawiasach i 4 lata kuratora teaz niebawem bd mial druga sprawe bo typ ktory nigdy nie robil ze (...)

handel

handel Moja sprawa polega na tym ze raz bylem oskarzony o handel i posiadanie dostalem 1,5 roku na 4 lata w zawiasach i 4 lata kuratora teaz niebawem bd mial druga sprawe bo typ ktory nigdy nie robil ze (...)

Gdzie zglosić nielegalny handel dopalaczami w internecie?Znam nazwe strony na ktorej odbywa sie handel,pod

Gdzie zglosić nielegalny handel dopalaczami w internecie?Znam nazwe strony na ktorej odbywa sie handel,pod Gdzie zglosić nielegalny handel dopalaczami w internecie?Znam nazwe strony na ktorej odbywa (...)

Auto handel - czy jest możliwość pominąć kasę fiskalną?

Auto handel - czy jest możliwość pominąć kasę fiskalną? Witam! Myślę nad otworzeniem własnej działalności, konkretnie chodzi o auto handel. Chciałbym się dowiedzieć czy w przypadku takiego (...)

czy ja pójdę do więzienia???

czy ja pójdę do więzienia??? Witam, chciałbym przedstawić swoj problem, i licze na Waszą pomoc. Otóż mniej wiecej rok temu zostalem zatrzymany przez policje. Znalezli oni u mnie mala torebke z (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

handel spontaniczny i kara od straży miejskiej.

handel spontaniczny i kara od straży miejskiej. hej. moja młodsza siostra ostatnio dostała mandat za jak ona to sama określiła handel spontaniczny. Dostała 50zł mandatu od strażnika miejskiego. (...)

Nawet 10-krotnie wyższe kary za nielegalny handel.

Nawet 10-krotnie wyższe kary za nielegalny handel. Na stronie MSWiA pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które straż miejska może wypisywać mandaty. Dokument (...)

Sprzedaż kluczy licencyjnych/aktywacyjnych a stawka ryczałtu

Sprzedaż kluczy licencyjnych/aktywacyjnych a stawka ryczałtu Przepraszam że od razu po założeniu konta zadaje pytanie ale po kilkunastu godzinach przeglądania internetu nie znalazłem informacji (...)

handel ruchomy

handel ruchomy Witam. Wpadłem na pomysł aby sprzedawać zrobione przez siebie rzeczy, taki hand made, w weekendy na placu. Jednak chce zaoszczedzic na oplatach placowych, sama nie weim czy to co zrobilam (...)

Handel narkotykami

Handel narkotykami Witam Mój znajomy został oskarżony o handel marihuaną, policja ma wiele dowodów na niego, ale w domu nic nie znaleziono. Uprzedzono go, że jeżeli się przyzna dostanie wyrok w (...)

Posiadanie/handel

Posiadanie/handel Witam. Mój narzeczony został aresztowany. W domu znaleziono narkotyki ok 600g amfetaminy, jakieś tabletki, kryształ. Wcześniej nie był karany. Ma czysta kartę. Z tego co wiem (...)

Porady prawne