Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT

Od kiedy obowiązują nowe przepisy wykonawcze do ustawy o VAT?

28 listopada 2008 r. Minister Finansów wydał szereg rozporządzeń wykonawczych do zmienionej ustawy o VAT. Są one dostępne na stronach Ministerstwa Finansów. Wszystkie one weszły w życie z dniem 1 grudnia 2008 r.

Co regulują rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 3% (pobierz (61 KB)) określa wykaz towarów wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), stanowiący załącznik do rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7% (pobierz (127 KB)) określa wykaz towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), stanowiący załącznik do rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (pobierz (224 KB)) określa:

 1. późniejszy niż wymienione w art. 19 ust. 1-21oraz w art. 20 i art. 21 ustawy o podatku od towarów i usług, termin powstania obowiązku
  podatkowego;

 2. miejsce świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie towarów i świadczeniu usług, inne niż wskazane w art. 28 ust. 1-8 oraz w art.22-27 ustawy;

 3. towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 7 %, oraz warunki stosowania obniżonej stawki;

 4. towary, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 3 %, oraz warunki stosowania obniżonej stawki;

 5. towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 0 %, oraz warunki stosowania obniżonej stawki;

 6. zwolnienia od podatku inne niż określone w art.43-81 ustawy oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień;

 7. przypadki, w których zastosowanie ma inny, niż określony w art. 86 ust. 10 ustawy, termin obniżenia kwoty podatku należnego;

 8. przypadki, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu;

 9. szczegółowe warunki, sposób obliczania i poboru podatku z tytułu świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego, wykonywanych na terytorium kraju przez podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju;

 10. inny niż określony w art. 31a ust.1 ustawy, sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, w odniesieniu do niektórych rodzajów usług lub towarów.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (pobierz (117 KB)) określa:

 1. przypadki, warunki i terminy zwrotu podatku podatnikom określonym w art. 16 ustawy o podatku od towarów i usług;

 2. szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania; w tym zakresie zauważyć należy, iż zmienia ono np. elementy, które powinna zawierać faktura VAT; od 1 grudnia 2008 r. nie trzeba mianowicie na fakturze podawać symbolu PKWiU albo odpowiedniego przepisu, jeśli dla towaru lub usługi obowiązuje obniżona stawka VAT. Taki obowiązek wystąpi obecnie wyłącznie wtedy, gdy dostarczane towary lub świadczone usługi są zwolnione z VAT, a ustawa bądź rozporządzenie taki symbol wskazują.

 3. listę towarów i usług, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, w której funkcjonuje biuro wymiany informacji o podatku VAT (pobierz (21 KB)) przewiduje, iż wyznacza się Izbę Skarbową w Poznaniu, jako jednostkę organizacyjną, w której funkcjonuje biuro wymiany informacji o podatku VAT, o którym mowa w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pobierz (27 KB)) zawiera zmianę tylko jednego przepisu.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (pobierz (149 KB)) określa:

 1. szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące;

 2. dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego lub importera kas o wydanie potwierdzenia wymienionego w art. 111 ust. 6 b ustawy o podatku od towarów i usług, jak również rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, oraz urządzeń, które mają być przedstawione wraz z wnioskiem;

 3. warunki stosowania kas przez podatników;

 4. warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania;

 5. okres, na który wydawane jest potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6 b ustawy;

 6. terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (pobierz (30 KB)) określa wzory deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11 i VAT-12 i wzór nowej deklaracji VAT-7D.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (pobierz (35 KB)) określa nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarw i usług.

Nowe rozporządzenia - nowe zasady w VAT

Od 1 grudnia 2008 r. obowiązują nowe rozporządzenia Ministra Finansów zmieniająca niektóre dotychczas obowiązujące zasady w zakresie podatku VAT

Dane o VAT w Izbie Skarbowej w Poznaniu

1 grudnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 28.11.2008 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, w której funkcjonuje biuro wymiany informacji o podatku VAT. Zgodnie z tym rozporządzeniem jednostką tą jest Izba Skarbowa w Poznaniu. Od 1 grudnia 2008 r. zagraniczni kontrahenci polskich firm właśnie w niej będą mogli sprawdzić, czy ich biznesowi partnerzy są zarejestrowanymi podatnikami VAT.

Stary wzór zgłoszenia w VAT do 31 grudnia 2009 r.

Także 1 grudnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług. Zgodnie z rozporządzeniem do 31 grudnia 2009 r. może być stosowany wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie VAT w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie w/w rozporządzenia. Nie dotyczy to jednak podatników, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 15 i art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Nowe wzory deklaracji VAT

1 grudnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług. Rozporządzenie wskazuje również, od kiedy należy stosować poszczególne formularze. Nowe wzory deklaracji stosuje się od:
- VAT-7 począwszy od rozliczenia za grudzień 2008 r.,
- VAT-7K począwszy od rozliczenia za IV kwartał 2008 r.,
- VAT-7D począwszy od rozliczenia za I kwartał 2009 r.
Zgodnie z przepisem przejściowym rozporządzenia, do 31 grudnia 2009 r., mogą być stosowane wzory deklaracji wraz z objaśnieniami, określone rozporządzeniem z 19 września 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług. Nie dotyczy to podatników, którzy dokonują rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Obniżenie stawki

Od 1 grudnia 2008 r. obowiązuje także rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Obniża ono przede wszystkim stawkę podatku z 22 do 7 proc. dla niektórych owoców oraz niektórych usług rzemieślniczych i gastronomicznych. Na obniżonej stawce skorzystają też prowadzący lokale gastronomiczne z zastrzeżeniem, że 7-proc. stawka VAT nie obejmuje sprzedaży napojów alkoholowych (od 1,2 proc), napojów gazowanych, wód mineralnych oraz kawy i herbaty.
Powyższe rozporządzenie wprowadziło m.in. nowy termin powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do usług turystycznych opodatkowanych według szczególnej procedury. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ustalenia marży, nie później jednak niż 15 dnia od daty wykonania usługi.

Nowe lub bardziej szczegółowe dane na fakturze

Z kolei rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług zmienia m.

in. zasady wystawiania faktur, a ściślej elementy, jakie powinna zawierać faktura VAT. Od 1 grudnia 2008 r. nie trzeba na fakturze podawać symbolu PKWiU albo odpowiedniego przepisu, w przypadku gdy do towaru lub usługi ma zastosowanie obniżona stawka VAT. Konieczność taka istnieje wyłącznie wówczas, gdy dostarczane towary lub świadczone usługi są zwolnione z VAT, a ustawa lub rozporządzenie na taki symbol wskazują.
Zamiast symbolu PKWiU można także wskazać przepis ustawy lub rozporządzenia, stanowiącego podstawę do zwolnienia, albo przepis Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Znikną papierowe paragony

Od 1 grudnia obowiązuje również rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich użytkowania. Podatnicy mogą już stosować kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii. Takie urządzenie pozwoli zrezygnować z papierowych paragonów. Warunkiem jest posiadanie i stosowanie określonego przez krajowego producenta lub importera, urządzenia archiwizującego, a także nośników danych, na których następuje zapis. Urządzenia te i nośniki powinny być przy tym wyraźnie wskazane w książce kasy. Uległa też zmianie liczba obowiązkowych przeglądów kas. Dotychczas taki przegląd należało robić raz na rok. Teraz obowiązkowe przeglądy będą dokonywane raz na dwa lata.

Źródło: www.is.bialystok.pl

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 3% (Dz.U. 2008 r., Nr 211, poz. 1334);

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7% (Dz.U. 2008 r., Nr 211, poz. 1329);

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2008 r., Nr 212, poz. 1336);

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. 2008 r., Nr 212, poz. 1337);

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, w której funkcjonuje biuro wymiany informacji o podatku VAT (Dz.U. 2008 r., Nr 211, poz. 1330);

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2008 r., Nr 211, poz. 1332);

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. 2008 r., Nr 212, poz. 1338);

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2008 r., Nr 211, poz. 1333);

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2008 r., Nr 211, poz. 1331);

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.)


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika