6.9.2019

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Swobodny przepływ danych w UE

28 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej. Wprowadza ono szereg zapisów, dzięki którym wymiana handlowa na terenie Unii Europejskiej będzie znacznie łatwiejsza, ale też formułuje wobec branży ICT szereg obowiązków, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych oraz przejrzystości działania.

Porady prawne

Pora na standardy

Rozporządzenie to kolejny milowy krok na drodze do opracowania zbioru dobrych i jasnych zasad swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej i uwolnienia potencjału europejskiej gospodarski opartej na danych. Będzie to możliwe dzięki wypracowaniu otwartych standardów, interoperacyjności, jakości i bezpieczeństwa przenoszenia danych przy jednoczesnym zapewnieniu wzajemnego uznawania certyfikacji usług w chmurze bez względu na kraj pochodzenia oraz łatwości przenoszenia usług między dostawcami na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

Firmy i organizacje działające w Polsce oraz krajach Europy Środkowo Wschodniej mają dziś niepowtarzalną szansę na wywarcie istotnego wpływu na ostateczny kształt europejskich standardów, które mają być przedstawione w listopadzie br. w Helsinkach a skutecznie wdrożone do 29 maja 2020 roku.  

Konferencja w MC

Z myślą o zapewnieniu polskim przedsiębiorcom należnego miejsca w tworzeniu europejskiej strategii jednolitego rynku cyfrowego i zapewnieniu im przewagi konkurencyjnej na globalnych rynkach Minister Cyfryzacji we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej (KE DG Connect) zaprasza na konferencję „Jednolity Rynek Cyfrowy – czas na swobodny przepływ danych: wolność, wzrost, (cyber)bezpieczeństwo Europy”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 30 września  - 1 października 2019 r.

Obecność na Konferencji potwierdzili m.in. Pan Roberto Viola, Dyrektor Generalny ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej (DGSKTiT KE), Pierre Chastanet, szef biura ds. usług Chmurowych i Oprogramowania DGSKTiT KE oraz eksperci pracujący w międzynarodowychGrupach Roboczych ds. Bezpieczeństwa i Standaryzacji Usług Chmurowych (CSP CERT) oraz ds. Wymiany Danych Pomiędzy Chmurami (SWIPO).

Gospodarzami wydarzenia ze strony polskiej będą Pan Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji (MC) oraz Pan Karol Okoński, sekretarz stanu w MC, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.

30 września opowiemy, jaki pożytek dla Małych i Średnich Przedsiębiorstwa oraz instytucji administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego niesie gromadzenie i przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej. Konferencja będzie też okazją do przedstawienia w międzynarodowym gronie polskich rozwiązań w tym obszarze.

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do wzięcia udziału, zabirania głos w dyskusji, podzielenia się swoim doświadczeniem. Czas na Twój ruch! Dowiedz się więcej. Email: dsm@mc.gov.pl  

Informacje o grupach SWIPO i CSP CERT

Grupy Robocze SWIPO (ds. Wymiany Danych Pomiędzy Chmurami) oraz CSP CERT (ds. Bezpieczeństwa i Standaryzacji Usług Chmurowych) działają przy Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej (KE DG Connect) w związku z realizacją artykułu 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej z 14.11.2018r., które weszło w życie 28.05.2019r.

Treść artykułu 6

Przenoszenie danych

1. Aby przyczynić się do rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na danych, Komisja wspiera i ułatwia opracowywanie samoregulacyjnych kodeksów postępowania na poziomie Unii (zwanych dalej „kodeksami postępowania”), opartych na zasadzie przejrzystości i interoperacyjności oraz należycie uwzględniających otwarte standardy, obejmujące między innymi następujące aspekty:

a) najlepsze praktyki w zakresie ułatwiania zmiany dostawcy usług i przenoszenia danych z wykorzystaniem formatów ustrukturyzowanych, powszechnie używanych i nadających się do odczytu maszynowego, w tym formatów opartych na otwartych standardach, gdy jest to wymagane przez dostawcę usług otrzymującego dane lub gdy zwraca się on z takim wnioskiem;

b) minimalne wymogi informacyjne mające na celu zapewnienie użytkownikom profesjonalnym, przed zawarciem umowy o przetwarzanie danych, wystarczająco dokładnych, jasnych i przejrzystych informacji na temat następujących kwestii: procesów, wymogów technicznych, ram czasowych i opłat, które mają zastosowanie w przypadku, gdy użytkownik profesjonalny chce zmienić dostawcę usług lub przenieść dane z powrotem do własnych systemów informatycznych;

c) podejścia w zakresie systemów certyfikacji ułatwiających porównywanie produktów i usług związanych z przetwarzaniem danych dla użytkowników profesjonalnych, z uwzględnieniem przyjętych krajowych lub międzynarodowych norm, w celu ułatwienia porównywalności tych produktów i usług. Podejścia takie mogą obejmować między innymi zarządzanie jakością, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie ciągłością działania i zarządzanie środowiskowe;

d) plany działania w zakresie komunikacji z wielodyscyplinarnym podejściem do upowszechniania wiedzy o kodeksach postępowania wśród właściwych zainteresowanych stron.

2. Komisja zapewnia, aby kodeksy postępowania były opracowywane w ścisłej współpracy ze wszystkimi właściwymi zainteresowanymi stronami, w tym stowarzyszeniami MŚP oraz przedsiębiorstwami typu start-up, użytkownikami i dostawcami usług w chmurze.

3. Komisja zachęca dostawców usług do zakończenia prac nad kodeksami postępowania do dnia 29 listopada 2019 r. oraz do ich skutecznego wdrożenia do dnia 29 maja 2020 r.

Grupa CSP CERT

Główny cel Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa i Standaryzacji Usług Chmurowych CSPCERT został już osiągnięty – jest nim publikacja zawierająca rekomendacje dotyczące Europejskiego Systemu Certyfikacji przekazany na ręce przedstawicieli Komisji Europejskiej w czerwcu br. (dokument dostępny jest na stronie www.cspcert.eu )

Grupa nie zawiesza jednak działalności i jest otwarta na przyjęcie nowych członków – ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa I certyfikacji usług chmurowych wywodzących się z rynku Polskiego i Europy Środkowo-Wschodniej. Jednym z obszarów nadal trwającej dyskusji jest wypracowanie najlepszych sposobów komunikowania wypracowanych przez Grupę zaleceń i zapewnienia, że wymogi bezpieczeństwa, metodologie oceny zgodności Europejską ustawą o cyberbezpieczeństwie, są spójne w całej Europie i przestrzegane przez wszystkie zaangażowane strony na tym samym poziomie zgodności.

Językiem roboczym grupy jest angielski.

Wszelkie pytania, dotyczące możliwości zaangażowania się w dalsze prace Grupy można kierować w języku angielskim na adres: cspcerteurope@gmail.com

Grupa SWIPO

Grupa zajmuje się wypracowaniem samoregulacyjnych kodeksów postępowania branży na poziomie UE, we współpracy z wszystkimi stronami procesu – usługodawcami i usługobiorcami usług chmurowych, zarówno tych prywatnych jak i publicznych. Celem Grupy jest przedstawienie spójnego dokumentu, zawierającego wskazówki, dla dostawców usług świadczonych w chmurze i ich klientów, w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego przenoszenia danych nieosobowych pomiędzy chmurami.

Dokument ma być gotowy na 29 listopada br.

Grupa jest otwarta na przyjęcie ekspertów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, specjalizujących się zarówno w kwestiach oceny ryzyka, standardów bezpieczeństwa jak też oceny jakości danych.

Aktualnie Grupa SWIPO w swoich pracach dotyczących zarządzania procesami związanymi z przekazywaniem danych i związanych z tym spójnych kodów postępowania kładzie szczególny nacisk na następująca problematykę: 

 • opracowanie ogólnoeuropejskich ram wzajemnego uznawania świadectw, niezależnie od tego, gdzie w Europie zostały przyznane; 
 • przejrzystość (jak zagwarantować, że wszyscy usługodawcy udostępniają informacje o tym, jak przebiegał proces ich certyfikacji);
 • opracowanie zbioru najlepszych praktyk zarządzania ciągłością biznesową;
 • opracowanie procedury należytej staranności – zapewnienie jakości danych wprowadzanych do systemu, niezależnie od tego, skąd pochodzą dane (gdzie nie ma jakości, nie ma mowy o przenoszeniu).

Językiem roboczym grupy jest angielski. Formularz zgłoszenia dostępny jest pod linkiem: https://swipo.page.link/join

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/dsm-cloud-stakeholder-working-groups-cloud-switching-and-cloud-security-certification

Co reguluje rozporządzenie (UE) 2018/1807 w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej?

We wrześniu 2017 r., jako część orędzia przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera o stanie Unii, Komisja przedstawiła ramy swobodnego przepływu danych nieosobowych w celu pełnego wykorzystania potencjału europejskiej gospodarki opartej na danych oraz strategii jednolitego rynku cyfrowego. Nowe rozporządzenie ma zastosowanie od 28 maja. Zgodnie z nowymi przepisami Komisja miała obowiązek opublikować wskazówki dotyczące powiązań między tym rozporządzeniem a ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), zwłaszcza w odniesieniu do zbiorów danych, które składają się zarówno z danych osobowych, jak i nieosobowych.

Celem nowego rozporządzenia jest zapewnienie swobodnego przetwarzania elektronicznych danych innych niż dane osobowe w całej UE. Wprowadza ono zakaz stosowania ograniczeń w odniesieniu do miejsca przechowywania lub przetwarzania danych.

Przepisy o swobodnym przepływie danych nieosobowych są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi swobodnego przepływu i możliwości przenoszenia danych osobowych w UE. Nowe przepisy:

 • zapewniają swobodny przepływ danych ponad granicami. Nowe przepisy ustanawiają ramy przechowywania i przetwarzania danych w całej UE, uniemożliwiając wprowadzanie ograniczeń dotyczących lokalizacji danych. Państwa członkowskie będą musiały zgłosić Komisji wszelkie utrzymane lub planowane ograniczenia dotyczące lokalizacji danych. Następnie Komisja oceni, czy takie ograniczenia są uzasadnione. Oba rozporządzenia będą funkcjonowały łącznie, aby umożliwić swobodny przepływ wszelkich danych – osobowych i nieosobowych – tworząc w ten sposób wspólną europejską przestrzeń danych. W przypadku zbioru obejmującego oba rodzaje danych przepisy RODO gwarantujące swobodny przepływ danych osobowych będą miały zastosowanie do zawartych w tym zbiorze danych osobowych, natomiast zasada swobodnego przepływu danych nieosobowych będzie dotyczyć zawartych w nim danych nieosobowych;
 • zapewniają dostępność danych na potrzeby kontroli regulacyjnej. Na potrzeby kontroli i nadzoru organy publiczne będą miały dostęp do danych, niezależnie od tego, gdzie w UE dane te są przechowywane i przetwarzane. Państwa członkowskie mogą nakładać sankcje na użytkowników, którzy nie udzielą właściwym organom dostępu do danych przechowywanych w innym państwie członkowskim;
 • zachęcają do opracowywania kodeksów postępowania w zakresie usług przetwarzania w chmurze, co ułatwi zmianę dostawcy usług przetwarzania w chmurze, do końca listopada 2019 r. Dzięki temu rynek usług przetwarzania w chmurze stanie się bardziej elastyczny, a usługi w zakresie danych staną się w UE bardziej przystępne cenowo.

Rozporządzenie opisywane ma zastosowanie do przetwarzania danych nieosobowych, które jest:

 • świadczone jako usługa na rzecz użytkowników mających miejsce zamieszkania w UE;
 • prowadzone na potrzeby własne przez osobę fizyczną, przedsiębiorstwo lub organizację w UE.

Rozporządzenie zakazuje stosowania środków znanych jako wymogi dotyczące lokalizacji, ograniczając przetwarzanie danych do określonego terytorium w UE, z wyjątkiem sytuacji, w których takie ograniczenie uzasadnione jest względami bezpieczeństwa publicznego.

Państwa członkowskie UE są zobowiązane do:

 • niezwłocznego poinformowania Komisji Europejskiej o każdym potencjalnym nowym wymogu dotyczącym lokalizacji;
 • uchylenia wszelkich nieuzasadnionych wymogów dotyczących lokalizacji lub przekazania informacji Komisji o wymogach, które uważa za uzasadnione do dnia 30 maja 2021 r.;
 • ustanowienia krajowego centralnego internetowego punktu informacyjnego zawierającego wszystkie aktualne wymogi dotyczące lokalizacji;
 • wyznaczenia centralnego punktu kontaktowego w celu współpracy z centralnymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich i z Komisją, zwłaszcza w zakresie wniosków o udzielenie pomocy.

Organy publiczne mogą zwrócić się z wnioskiem o udzielenie dostępu do danych zlokalizowanych w innym państwie członkowskim UE lub przechowywanych, czy też przetwarzanych w chmurze oraz wymaganych na potrzeby wykonywania ich obowiązków urzędowych.

Komisja Europejska zobowiązana jest do:

 • publikowania linków do krajowego centralnego internetowego punktu informacyjnego na swojej stronie internetowej oraz regularnego aktualizowania skonsolidowanego wykazu wymogów dotyczących lokalizacji;
 • zapewnienia do dnia 29 maja 2019 r.wskazówek na temat wzajemnych powiązań między niniejszym rozporządzeniem a rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie przetwarzania i przekazywania danych osobowych, zwłaszcza danych zawierających zarówno informacje osobowe, jak i nieosobowe;
 • do przedłożenia do dnia 29 listopada 2022 r., sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu na temat sposobu stosowania rozporządzenia.

Komisja ma wspierać tworzenie samoregulacyjnych kodeksów postępowania na poziomie Unii. Powinny one:

 • być opracowywane w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami, takimi jak małe i średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa typu start-up, użytkownicy i dostawcy usług w chmurze;
 • zostać ukończone do dnia 29 listopada 2019 r., tak aby mogły być wdrożone do dnia 29 maja 2020 r.;
 • obejmować
  • najlepsze praktyki w przypadku zmiany dostawców usług lub przenoszenia danych*
  • minimalne wymogi informacyjne dla użytkowników profesjonalnych przed podpisaniem umowy o przetwarzanie danych
  • systemy certyfikacji umożliwiające porównywanie produktów i usług związanych z przetwarzaniem danych dla użytkowników profesjonalnych
  • komunikację w celu upowszechniania wiedzy o kodeksach postępowania.

Rozporządzenie ma zastosowanie od 18 czerwca 2019 r. Nowe przepisy wskazują określone terminy, które muszą być dotrzymane, np. wszelkie nieuzasadnione wymogi dotyczące lokalizacji powinny zostać uchylone do dnia 30 maja 2021 r.

Nowe przepisy mają na celu ułatwienie transgranicznego prowadzenia działalności gospodarczej w UE oraz stworzenie jednolitego rynku przechowywania danych i usług przetwarzania danych, takich jak przetwarzanie w chmurze.

Możliwość wyboru dostawcy usług w dowolnym miejscu w UE powinna prowadzić do bardziej innowacyjnych usług opartych na danych oraz bardziej konkurencyjnych cen dla przedsiębiorstw, konsumentów i organów administracji publicznej.

Szacuje się, że z korzystnym otoczeniem regulacyjnym gospodarka oparta na danych mogłaby osiągnąć 4% PKB (produktu krajowego brutto) UE do 2020 r.

Dane nieosobowe to wszelkie informacje niezwiązane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą, inne niż dane osobowe, jak określono w art. 4 pkt 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Wymogi dotyczące lokalizacji to każdy środek prawny lub administracyjny, który stanowi, że przetwarzanie danych musi się odbyć na określonym terytorium UE.

Przenoszenie danych oznacza przenoszenie danych od jednego dostawcy usług do drugiego lub z powrotem na serwery własne przedsiębiorstwa.

Wskazówki Komisji Europejskiej w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych

Komisja Europejska opublikowała w maju br. nowe wskazówki, które dotyczą powiązań między unijnymi przepisami o swobodnym przepływie danych nieosobowych a przepisami o ochronie danych.

Nowe rozporządzenie w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych, które zaczęło obowiązywać w państwach członkowskich, umożliwi przechowywanie i przetwarzanie danych w całej UE bez nieuzasadnionych ograniczeń. Jest to część strategii jednolitego rynku cyfrowego. Wskazówki Komisji Europejskiej mają pomóc przedsiębiorstwom – zwłaszcza małym i średnim – zrozumieć powiązania między nowymi przepisami a ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), zwłaszcza gdy zbiory danych obejmują zarówno dane osobowe, jak i nieosobowe.

Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip oświadczył: "Do 2025 r. w UE-27 gospodarka oparta na danych będzie prawdopodobnie stanowić 5,4 proc. unijnego PKB, co odpowiada kwocie 544 mld euro. Ten ogromny potencjał jest jednak ograniczony, jeżeli danych nie można swobodnie przekazywać. Zniesienie odgórnych ograniczeń dotyczących lokalizacji danych oznacza, że obywatele i przedsiębiorstwa mogą jak najlepiej wykorzystywać dane i możliwości, jakie one oferują. Ogłoszone dzisiaj wskazówki zapewnią teraz pełną jasność co do tego, w jaki sposób swobodny przepływ danych nieosobowych jest powiązany z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych".

Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Marija Gabriel dodała: "Nasza gospodarka w coraz większym stopniu opiera się na danych. Dzięki rozporządzeniu w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych oraz ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych dysponujemy kompleksowymi ramami dla wspólnej europejskiej przestrzeni danych i swobodnego przepływu wszystkich danych w Unii Europejskiej. Wskazówki, które dziś publikujemy, pomogą przedsiębiorstwom – zwłaszcza małym i średnim – zrozumieć powiązania między tymi dwoma rozporządzeniami".

Razem z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), które zaczęto stosować rok temu, nowe rozporządzenie w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych zapewnia stabilne otoczenie prawne i biznesowe dla przetwarzania danych. Nowe rozporządzenie uniemożliwia państwom członkowskim wprowadzanie przepisów, które w nieuzasadniony sposób zmuszałyby do przechowywania danych wyłącznie na terytorium danego kraju. Jest to pierwszy tego rodzaju akt prawny na świecie. Nowe przepisy zwiększają pewność prawa i zaufanie przedsiębiorstw oraz ułatwiają MŚP i przedsiębiorstwom typu start-up opracowywanie innowacyjnych usług, korzystanie z najlepszych oferowanych usług przetwarzania danych na rynku wewnętrznym oraz prowadzenie działalności transgranicznej.

Przedstawione wskazówki zawierają praktyczne przykłady tego, w jaki sposób należy stosować przepisy w przypadku, gdy przedsiębiorstwo przetwarza zbiory danych, które obejmują zarówno dane osobowe, jak i nieosobowe. We wskazówkach wyjaśniono również pojęcia danych osobowych i nieosobowych, w tym mieszanych zbiorów danych; przedstawiono zasady swobodnego przepływu danych oraz brak możliwości wprowadzania wymogów dotyczących lokalizacji danych zarówno na podstawie RODO, jak i rozporządzenia w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych; oraz przedstawiono pojęcie przenoszenia danych na mocy rozporządzenia w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych. Wskazówki zawierają również wymogi w zakresie samoregulacji, które określono w obu wspomnianych rozporządzeniach.

Więcej informacji:

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 303 z 28.11.2018, s. 59-68);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88).

 

Komisja Europejska
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Umowa o handlu i współpracy UE – UK

Umowa o handlu i współpracy UE – UK

W dniu 24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie w sprawie umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią. Obowiązywanie nowej umowy 24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie po intensywnych negocjacjach w (...)

Co reguluje RODO?

Co reguluje RODO?

Pokrótce o RODO... Prywatność każdego człowieka musi być chroniona. 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). ##baner## W omawianym rozporządzeniu ustanowione (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na jednolitym rynku. ##baner## Jednolity rynek towarów Podstawą (...)

Wielka Brytania opuszcza UE – informacje dla przedsiębiorców

Wielka Brytania opuszcza UE – informacje dla przedsiębiorców

Od 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania przestaje być członkiem Unii Europejskiej. Jednak do końca 2020 roku będą w Wielkiej Brytanii obowiązywały takie same zasady jak w całej UE. W tym czasie nie zostaną więc wprowadzone nowe cła, nie będzie ograniczeń w transporcie, ani kontroli na granicy (...)

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

24 stycznia UE podpisała Umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Umowa została także podpisana przez Wielka Brytanię. 29 stycznia Parlament Europejski zagłosował w sprawie wyrażenia zgody na jej zawarcie. Po udzieleniu zgody przez PE Rada przyjmie decyzję pozwalającą UE (...)

Praca za granicą

Praca za granicą

Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej podejmowanie pracy w państwach członkowskich UE i EFTA stało się znacznie łatwiejsze. Polacy mogą obecnie swobodnie podejmować zatrudnienie we wszystkich państwach członkowskich UE, EOG (obok państw UE również Islandia, Lichtenstein i Norwegia) (...)

Swobodny przepływ danych do Wielkiej Brytanii

Swobodny przepływ danych do Wielkiej Brytanii

Dwie decyzje wykonawcze KE Komisja Europejska formalnie potwierdziła, że Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. 28 czerwca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła dwie decyzje wykonawcze stwierdzające odpowiedni (...)

Zmieniony wykaz operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony danych

Zmieniony wykaz operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony danych

Czynności przetwarzania związane z oferowaniem towarów lub usług osobom, których dane dotyczą, wymagają przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych. Wymóg taki istnieje także, gdy administratorzy danych  monitorują zachowania osób w kilku (...)

Polska chce aktywnej polityki przemysłowej w UE

Polska chce aktywnej polityki przemysłowej w UE

Wykorzystanie pomocy publicznej do wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności europejskiej gospodarki, rozwój sektora elektromobilności, zwiększenie wykorzystania wodoru w gospodarce czy wspieranie opracowania w UE godnej zaufania i etycznej Sztucznej Inteligencji – to niektóre (...)

Dane osobowe obywateli będą lepiej chronione

Dane osobowe obywateli będą lepiej chronione

Rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych, przygotowany przez ministra cyfryzacji, ma sprawić, że dane osobowe Polaków będą lepiej chronione. Czemu ma służyć nowa ustawa o ochronie danych osobowych? Lepsza ochrona danych osobowych – to główny cel nowej ustawy. Zaproponowane (...)

Ochrona danych osobowych a wolność wypowiedzi

Ochrona danych osobowych a wolność wypowiedzi

W niedawnym wyroku Europejski Trybunał Sprawiedliwości sprecyzował stosunek pomiędzy ochroną danych a wolnością wypowiedzi.Od wielu lat spółka Markkinapörssi pobiera od fińskich organów podatkowych jawne dane w celu dokonania corocznej publikacji części tych danych w regionalnych (...)

Państwo UE nie może ograniczać prawa do zaliczenia na poczet podatku wyłącznie do dywidend od spółek krajowych

Państwo UE nie może ograniczać prawa do zaliczenia na poczet podatku wyłącznie do dywidend od spółek krajowych

Spór przed sądem krajowym dotyczył sytuacji z lat 90-tych. Na mocy obowiązującego wówczas ustawodawstwa niemieckiego podatnikom podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego przysługiwało prawo do zaliczenia na poczet podatku związane z dywidendami (...)

Obowiązek uzyskania uprzedniego pozwolenia na nabycie udziałów czy aktywów niezgodny z prawem wspólnotowym

Obowiązek uzyskania uprzedniego pozwolenia na nabycie udziałów czy aktywów niezgodny z prawem wspólnotowym

Krajowa Komisja Energetyki (CNE) jest hiszpańskim organem regulacji w zakresie funkcjonowania systemów energetycznych. Od roku 2006 nabycie określonych udziałów w spółkach wykonujących działalność regulowaną w sektorze energetycznym oraz aktywów niezbędnych w celu (...)

Swoboda przepływu pracowników w UE

Swoboda przepływu pracowników w UE

Prawo do swobodnego przepływu pracowników pojawiło się już w Traktacie rzymskim z 1957 r. i jest również zagwarantowane w art. 39 (i następnych) ujednoliconej wersji Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.   Swoboda przepływu pracowników Prawo do swobodnej (...)

Rynek urządzeń grzewczych pod lupą inspekcji

Rynek urządzeń grzewczych pod lupą inspekcji

Ograniczenie importu oraz kary za wprowadzanie na polski rynek tzw. „kopciuchów”, czyli kotłów na paliwo stałe, które nie spełniają wymogów - taki ma być efekt noweli Prawo ochrony środowiska, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. W egzekwowaniu (...)

Świadczenie usług a działalność gospodarcza na terenie Unii Europejskiej - opinia prawna

Świadczenie usług a działalność gospodarcza na terenie Unii Europejskiej - opinia prawna

 Stan faktycznyCzytałem ostatnio w jednej z gazet, że "W związku z postanowieniami prawa europejskiego, przedsiębiorcy z państw UE, EFTA oraz Szwajcarii będą mogli także czasowo świadczyć usługi w Polsce bez konieczności uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS (...)

Znaki towarowe na jednolitym rynku

Znaki towarowe na jednolitym rynku

Hukla jest właścicielem słownego krajowego znaku towarowego MATRATZEN, zarejestrowanego w Hiszpanii m.in. dla mebli wypoczynkowych, należących do klasy 20 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji (...)

Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

Co to jest strefa Schengen?Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na wspólnych granicach i zapewniona została swoboda przepływu osób. Swoboda przepływu osób wewnątrz dotyczy nie tylko obywateli państw - sygnatariuszy, ale wszystkich (...)

Stawki VAT dla pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb

Stawki VAT dla pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb

Od 1 lipca 2020 r. są stosowane przepisy tzw. nowej matrycy stawek VAT, czyli nowego systemu stawek tego podatku, który został wprowadzony ustawą z 9 sierpnia 2019 r. Opiera się on na identyfikowaniu towarów na potrzeby VAT (a więc również do celów określenia właściwej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

służebność czerpania wody

służebność czerpania wody

Władysław O. 1989 r. wykopał studnię na działce, która nie była jego własnością, jednakże za zgodą właściciela tejże działki. Od studni przez działkę, na której się ona znajduje oraz przez dwie następne mające jeszcze innych właścicieli poprowadził przyłącz do swojego domu. (...)

służebność czerpania wody

służebność czerpania wody

Władysław O. 1989 r. wykopał studnię na działce, która nie była jego własnością, jednakże za zgodą właściciela tejże działki. Od studni przez działkę, na której się ona znajduje oraz przez dwie następne mające jeszcze innych właścicieli poprowadził przyłącz do swojego domu. (...)

Zwolnienie z cła i VAT przy imporcie

Zwolnienie z cła i VAT przy imporcie

Towar sprowadzony spoza UE podlega ocleniu i należy zapłacić w kraju od jego wartości podatek VAT. Nieraz jednak zamawiałem różnego rodzaju artykuły w sklepach głównie w USA, ale także w Hong-Kongu (np. książki, elektronikę, ubrania). Nie miałem wcześniej żadnego pojęcia o ww. wymaganiach. (...)

Swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE

Swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE

Na czym polega swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE? Swoboda świadczenia usług oraz swoboda działalności gospodarczej należy obok swobodnego przepływu towarów, pracowników oraz kapitału i płatności do fundamentalnych wolności Rynku Wewnętrznego UE. (...)

Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

Czy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej certyfikaty posiadane przez urządzenie (np. CE), akceptowane w innych krajach unijnych, wystarczą również i w Polsce, czy może będą podstawą do wystawienia świadectwa zgodności? Jakie certyfikaty, świadectwa itp. będą musiały posiadać urządzenia (...)

Przestępstwo pomówienia

Przestępstwo pomówienia

Jak brzmi i gdzie można znaleźć kwestię "pomówienia" w Specjalnym Wydaniu Dziennika Urzędowego UE? Prawo Unii Europejskiej obejmuje swoim zakresem tylko niektóre dziedziny prawa. Te dziedziny, w których organom UE nie przysługuje kometencja do stanowienia prawa, są regulowane przez prawo (...)

Wjazd do Unii na starych tablicach a naklejka PL

Wjazd do Unii na starych tablicach a naklejka PL

Tablice rejestracyjne samochodu są starego typu, czarne tło, kolor liter i cyfr biały. Czy podróżując do innego Państwa Członkowskiego UE samochodem posiadającym tablice rejestracyjne starego typu należy przykleić znaczek oznaczający państwo (PL)? Tak, zgodnie z § 33 rozporządzenia (...)

Ubezpieczenie obcokrajowca z UE w ZUS

Ubezpieczenie obcokrajowca z UE w ZUS

Obcokrajowiec z Kraju UE założył w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Otrzymał wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Czy musi zgłosić się do ubezpieczeń do ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej? Zgodnie z unijnym rozporządzeniem 1408/71 osoba prowadząca (...)

Osoby niepożądane

Osoby niepożądane

Kraje skandynawskie stosują wobec osób które uważają za niepożądane zakaz wjazdu na ich terytorium. Czy w Polsce można sprawdzić czy figuruje się na takiej liście?Kto mógłby mi udzielić informacji na ten temat? Polacy od 1 maja 2004 r. zyskali prawo do swobodnego poruszania się po terytorium (...)

Praca w Holandii a wymiar urlopu

Praca w Holandii a wymiar urlopu

Zatrudniliśmy pracownika, który przez ostatnie 7 lat pracował w Holandii, co dokumentuje drukiem E 301. Czy na podstawie tego dokumentu powinnam zaliczyć te 7 lat do podstawy obliczenia wymiaru urlopu? Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (...)

Akt notarialny przed notariuszem za granicą

Akt notarialny przed notariuszem za granicą

Właściciel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce sprzedaje udziały oraz nieruchomość podmiotowi belgijskiemu. Czy skuteczna będzie sprzedaż udziałów w tej spółce przed belgijskim notariuszem? Czy skuteczna będzie sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Polsce (...)

Rozwód w UE

Rozwód w UE

Z powodu ciężkiego stanu zdrowia i niemożności życia z mężem dłużej wyjechałam z Polski. Mąż podał o rozwód, ale ja nie jestem w stanie przyjechać do Polski. Poruszam się na wózku. Czy może odbyć się sprawa rozwodowa podana w Polsce, w jednym z krajów Unii Europejskiej, jeżeli małżonka (...)

Alimenty od Polaka mieszkającego za granicą

Alimenty od Polaka mieszkającego za granicą

Chciałabym wystąpić o alimenty na dziecko od byłego partnera (obywatela polskiego, nie byliśmy małżeństwem), który mieszka i pracuje w Anglii. Dochody ma udokumentowane. Z tym, że nie wiem, gdzie aktualnie jest zameldowany, czy w Polsce czy już w Anglii. W jaki sposób mogę wystąpić o alimenty (...)

Wykorzystanie emblematu Unii Europejskiej

Wykorzystanie emblematu Unii Europejskiej

Chciałbym zamieścić na szyldzie reklamowym i na ofertach logo w postaci 12 gwiazdek na niebieskim tle symbolizujące Unię Europejską. Prowadzona działalność to usługi szkoleniowe. Czy mogę bez specjalnego zezwolenia umieszczać ten znaczek (logo) na szyldzie reklamowym i ofertach kierowanych (...)

Wyłudzenie bezzwrotnej dotacji przez bezrobotnego

Wyłudzenie bezzwrotnej dotacji przez bezrobotnego

Bezrobotny otrzymał chyba z urzędu miejskiego 10 tys. zł. dotacji na otwarcie i rozwój własnej firmy - sklepu motoryzacyjnego. Firmy jednak nie prowadzi. Rzekomy sklep jest cały czas zamknięty od samego początku czyli od kilku miesięcy. Osoba ta zapewne pracuje gdzieś na czarno a komputer który (...)

Zwolnienie z cła i VAT przy imporcie

Zwolnienie z cła i VAT przy imporcie

Towar sprowadzony spoza UE podlega ocleniu i należy zapłacić w kraju od jego wartości podatek VAT. Nieraz jednak zamawiałem różnego rodzaju artykuły w sklepach głównie w USA, ale także w Hong-Kongu (np. książki, elektronikę, ubrania). Nie miałem wcześniej żadnego pojęcia o ww. wymaganiach. (...)

Swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE

Swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE

Na czym polega swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE? Swoboda świadczenia usług oraz swoboda działalności gospodarczej należy obok swobodnego przepływu towarów, pracowników oraz kapitału i płatności do fundamentalnych wolności Rynku Wewnętrznego UE. (...)

Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

Czy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej certyfikaty posiadane przez urządzenie (np. CE), akceptowane w innych krajach unijnych, wystarczą również i w Polsce, czy może będą podstawą do wystawienia świadectwa zgodności? Jakie certyfikaty, świadectwa itp. będą musiały posiadać urządzenia (...)

Przestępstwo pomówienia

Przestępstwo pomówienia

Jak brzmi i gdzie można znaleźć kwestię "pomówienia" w Specjalnym Wydaniu Dziennika Urzędowego UE? Prawo Unii Europejskiej obejmuje swoim zakresem tylko niektóre dziedziny prawa. Te dziedziny, w których organom UE nie przysługuje kometencja do stanowienia prawa, są regulowane przez prawo (...)

Wjazd do Unii na starych tablicach a naklejka PL

Wjazd do Unii na starych tablicach a naklejka PL

Tablice rejestracyjne samochodu są starego typu, czarne tło, kolor liter i cyfr biały. Czy podróżując do innego Państwa Członkowskiego UE samochodem posiadającym tablice rejestracyjne starego typu należy przykleić znaczek oznaczający państwo (PL)? Tak, zgodnie z § 33 rozporządzenia (...)

Ubezpieczenie obcokrajowca z UE w ZUS

Ubezpieczenie obcokrajowca z UE w ZUS

Obcokrajowiec z Kraju UE założył w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Otrzymał wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Czy musi zgłosić się do ubezpieczeń do ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej? Zgodnie z unijnym rozporządzeniem 1408/71 osoba prowadząca (...)

Osoby niepożądane

Osoby niepożądane

Kraje skandynawskie stosują wobec osób które uważają za niepożądane zakaz wjazdu na ich terytorium. Czy w Polsce można sprawdzić czy figuruje się na takiej liście?Kto mógłby mi udzielić informacji na ten temat? Polacy od 1 maja 2004 r. zyskali prawo do swobodnego poruszania się po terytorium (...)

Praca w Holandii a wymiar urlopu

Praca w Holandii a wymiar urlopu

Zatrudniliśmy pracownika, który przez ostatnie 7 lat pracował w Holandii, co dokumentuje drukiem E 301. Czy na podstawie tego dokumentu powinnam zaliczyć te 7 lat do podstawy obliczenia wymiaru urlopu? Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (...)

Akt notarialny przed notariuszem za granicą

Akt notarialny przed notariuszem za granicą

Właściciel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce sprzedaje udziały oraz nieruchomość podmiotowi belgijskiemu. Czy skuteczna będzie sprzedaż udziałów w tej spółce przed belgijskim notariuszem? Czy skuteczna będzie sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Polsce (...)

Rozwód w UE

Rozwód w UE

Z powodu ciężkiego stanu zdrowia i niemożności życia z mężem dłużej wyjechałam z Polski. Mąż podał o rozwód, ale ja nie jestem w stanie przyjechać do Polski. Poruszam się na wózku. Czy może odbyć się sprawa rozwodowa podana w Polsce, w jednym z krajów Unii Europejskiej, jeżeli małżonka (...)

Alimenty od Polaka mieszkającego za granicą

Alimenty od Polaka mieszkającego za granicą

Chciałabym wystąpić o alimenty na dziecko od byłego partnera (obywatela polskiego, nie byliśmy małżeństwem), który mieszka i pracuje w Anglii. Dochody ma udokumentowane. Z tym, że nie wiem, gdzie aktualnie jest zameldowany, czy w Polsce czy już w Anglii. W jaki sposób mogę wystąpić o alimenty (...)

Wykorzystanie emblematu Unii Europejskiej

Wykorzystanie emblematu Unii Europejskiej

Chciałbym zamieścić na szyldzie reklamowym i na ofertach logo w postaci 12 gwiazdek na niebieskim tle symbolizujące Unię Europejską. Prowadzona działalność to usługi szkoleniowe. Czy mogę bez specjalnego zezwolenia umieszczać ten znaczek (logo) na szyldzie reklamowym i ofertach kierowanych (...)

Wyłudzenie bezzwrotnej dotacji przez bezrobotnego

Wyłudzenie bezzwrotnej dotacji przez bezrobotnego

Bezrobotny otrzymał chyba z urzędu miejskiego 10 tys. zł. dotacji na otwarcie i rozwój własnej firmy - sklepu motoryzacyjnego. Firmy jednak nie prowadzi. Rzekomy sklep jest cały czas zamknięty od samego początku czyli od kilku miesięcy. Osoba ta zapewne pracuje gdzieś na czarno a komputer który (...)

Spółka polsko-ukraińska

Spółka polsko-ukraińska

Jakie są uwarunkowania prawne zakładania w Polsce działalności gospodarczej przez cudzoziemców (a konkretnie osób spoza Unii Europejskiej, z Ukrainy) w różnych formach prawnych? Jakie są możliwości zakładania mieszanych, polsko-ukraińskich spółek? Prowadzenie działalności gospodarczej (...)

Świadectwa pracy umów na czas określony

Świadectwa pracy umów na czas określony

Pracownik był zatrudniony w jednej firmie przez 7 lat na podstawie trzech kolejnych umów o pracę na czas określony, przy czym istniała ciągłość zatrudnienia (jedna umowa kończyła się i zaczynała kolejna). Ostatnia umowa została rozwiązana przez zakład pracy z powodu likwidacji stanowiska (...)

Nabycie nowego środka transportu w Unii

Nabycie nowego środka transportu w Unii

W grudniu 2005 roku kupiłem auto od litewskiej firmy zajmującej się handlem autami. Otrzymałem fakturę, na której widniała stawka i naliczony według niej podatek VAT. W kraju niestety, jako że auto było 4 miesięczne, musiałem również zapłacić VAT. O ile mi wiadomo nie ma w Unii podwójnego (...)