Ułatwienia dla podmiotów ekonomii społecznej

Trudności związane z epidemią koronawirusa dotykają praktycznie wszystkich, również podmioty ekonomii społecznej. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się te podmioty, które mają do spłacenia pożyczki. Na jakie wsparcie mogą liczyć? Resort pracy przygotował krótki przewodnik po ułatwieniach dla PES.

Porady prawne

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowały szereg ułatwień dla podmiotów ekonomii społecznej dotyczących warunków udzielania i spłaty pożyczek w ramach wspomnianych projektów.

Zmiany warunków zawartych umów pożyczkowych nastąpią na wniosek pożyczkobiorcy i zostaną zastosowane pod warunkiem, że podmiot ekonomii społecznej wiarygodnie (według oceny pośrednika finansowego) uzasadnił, że sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa powodującego chorobę COVID-19 spowodowała ryzyko utraty płynności w okresie spłaty pożyczki.

Działania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w zakresie pożyczek („na rozwój” oraz „na start”) w ramach projektu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

Pośrednicy finansowi – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach mogą zastosować w stosunku do nowych i udzielonych pożyczek:

  • wydłużoną karencję w spłacie kapitału o dodatkowy nie dłuższy niż 6 miesięcy okres dla nowych pożyczek oraz pożyczek już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału,
  • tzw. wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych (do uzgodnienia pomiędzy Pośrednikiem finansowym i podmiotem ekonomii społecznej) – na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
  • dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy – dla nowych i już zawartych umów pożyczek (w stosunku do umów pożyczek już zawartych obniżenie oprocentowania odnosi się do stopy redyskonta weksli obowiązującej w dniu zawierania umowy pożyczki, po upływie okresu 12 miesięcy dla wszystkich pożyczek oprocentowanie ustalane jest wg dotychczasowych zasad wynikających z założeń Strategii Inwestycyjnej, czyli przed uwzględnieniem tych zmian),
  • obniżenie oprocentowania do 0 proc. na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w przypadku, kiedy pożyczkobiorca będzie miał trudną sytuację finansową wynikającą z sytuacji epidemicznej w kraju,
  • wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy, czyli o 6 miesięcy (dotyczy zarówno zawartych umów pożyczki, jak i nowych pożyczek zawieranych do 31.12.2020),
  • wydłużenie okresu spłaty pożyczek (dotyczy pożyczki „na start” i „rozwojowej”) maksymalnie o okres 12 miesięcy.

Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie pożyczek spłacanych w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”

W stosunku do udzielonych pożyczek Pośrednik finansowy – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE)  może zastosować:

  • tzw. wakacje kredytowe, czyli  zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych (do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem finansowym i podmiotem ekonomii społecznej) – na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
  • dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, a w przypadku trudnej sytuacji finansowej pożyczkobiorcy wynikającej z sytuacji epidemicznej w kraju – obniżenie oprocentowania do 0 proc. na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
  • wydłużenie okresu spłaty pożyczek maksymalnie o okres nieprzekraczający 12 miesięcy.   
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne