Tarcza Finansowa 2.0. PFR - dane z ZUS

Tarcza Finansowa 2.0. – program rządowy „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm 2.0.”

Złożyłeś wniosek o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarcza Finansowa 2.0. Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR)? Dowiedz się, jakie dane ZUS przekazaliśmy do PFR w celu weryfikacji Twojego wniosku.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarcza Finansowa 2.0. Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR), ZUS przekazuje do PFR dane dotyczące stanu zatrudnienia oraz salda na koncie płatnika. 

Jeżeli w odpowiedzi na swój wniosek otrzymałeś informację o negatywnym wyniku weryfikacji spełnienia przez Ciebie warunków otrzymania subwencji i masz wątpliwości co do poprawności tej weryfikacji, sprawdź według jakich zasad ZUS przekazał dane do PFR. Na tej podstawie możesz samodzielnie sprawdzić, czy dane, które ZUS posiada, w oparciu o złożone przez Ciebie do niego dokumenty, zgadzają się z informacją, jaką wskazałeś we wniosku o subwencję w banku.

Możesz też złożyć wniosek do ZUS w celu uzyskania informacji, jakie dane ZUS przekazał do PFR.

Kolejny wniosek o subwencję złóż dopiero po wyjaśnieniu rozbieżności i upewnieniu się, że spełniasz warunki do jej uzyskania zgodnie z zasadami opisanymi w tym artykule.

Porady prawne

 

Dane o stanie zatrudnienia

Dane o stanie zatrudnienia ustalamy i przekazujemy do PFR według imiennych raportów rozliczeniowych za okres wynikający z daty wskazanej przez PFR, np. dla daty 31 grudnia 2019 r. weryfikujemy dane z kompletu rozliczeniowego za 12/2019, dla daty 31 lipca 2020 r. – z kompletu rozliczeniowego za 07/2020. Jeżeli dokumenty rozliczeniowe za okres wskazany do weryfikacji nie zostały złożone, przekazujemy do PFR informacje o braku dokumentów. Dane dotyczące stanu zatrudnienia przekazujemy w rozbiciu na liczbę pracowników, liczbę etatów, liczbę współpracowników - według kryteriów:

1. Liczba pracowników to liczba ubezpieczonych, którzy nie zostali wyrejestrowani z ubezpieczeń społecznych przed weryfikowaną datą, a za których w badanym okresie rozliczeniowym płatnik złożył:

  • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, 0511 z wyłączeniem osób przebywających na zasiłkach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i urlopach wychowawczych
  • w przypadku braku raportu RCA - imienne raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, 0511 oraz z kodami świadczenia/przerwy innymi niż 311, 315, 319, 320, 325, 326, 327, 328, 121, 122 pod warunkiem, że istnieje imienny raport RCA z takim samym kodem tytułu ubezpieczenia w poprzednim okresie rozliczeniowym.

 

2. Liczba etatów to suma etatów z imiennych raportów rozliczeniowych ZUS RCA złożonych za ubezpieczonych z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, 0511.

Wymiar czasu pracy większy niż pełen etat został ograniczony do 1. Pozostałe wartości zaokrąglane są do dwóch miejsc po przecinku. Dla ubezpieczonego z kodem 0511 zawsze dodawany jest pełen etat. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym płatnik złożył za ubezpieczonego wyłącznie raport RSA, wymiar czasu pracy jest doliczany do liczby etatów z imiennego raportu rozliczeniowego RCA za poprzedni okres rozliczeniowy, o ile taki dokument został przekazany do ZUS.

3. Liczba współpracowników to liczba ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniom społecznym, za których płatnik złożył:

 

  • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA i ZUS RSA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0411, 0417, 0426, 0428, 0200, 2241, 2242, 0545, 1240, 1211, 0120

Dla kodu tytułu ubezpieczenia 0120 sumowany jest wymiar czasu pracy wynikający z raportu rozliczeniowego według takich samych zasad jak stosowane przy ustalaniu liczby etatów dla pracowników, jeżeli wymiar czasu pracy w raporcie RCA pozostał niewypełniony, lub zawiera wpis 0/0, wówczas dodawany jest pełen etat,

  • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 311, 315, 319, 320, 325, 326, 327, 328, 121, 122, a okres świadczenia/przerwy przypada na badaną datę lub na ostatni dzień okresu rozliczeniowego w przypadku świadczeń rozliczanych z miesięcznym przesunięciem, np.: stan zatrudnienia ustalany na 31.07.2020 r., za ubezpieczonego w raporcie RSA za 07/2020 wykazany jest kod świadczenia 311 za okres od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r., na koncie płatnika nie ma jeszcze dokumentów za kolejny okres rozliczeniowy – na tej podstawie ubezpieczony jest liczony jako współpracownik na datę 31.07.2020 r.,
  • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, 0511 z kodem świadczenia/przerwy innym niż 311, 315, 319, 320, 325, 326, 121, 122, a jednocześnie płatnik składek nie złożył za ten sam okres rozliczeniowy oraz za poprzedni okres rozliczeniowy imiennego raportu RCA.

Dane o saldzie

Dane o saldzie dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne (FUS). ZUS ustala je i przekazuje do PFR w zakresie:

  1. salda według stanu na 31 grudnia 2019 r. lub na 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję,
  2. wyniku sprawdzenia, czy kwota zadłużenia nie przekracza 8,70 zł (parametr określony przez PFR);
  3. jeśli nie ma zadłużenia, ZUS przekazuje informację, że płatnik nie zalega w opłacaniu składek,
  4. jeśli całe zadłużenie albo jego część jest objęte układem ratalnym lub odroczeniem terminu płatności, przekazuje informację o objęciu całości albo części zadłużenia ulgą,
  5. jeśli jest zadłużenie, w każdym przypadku ZUS przekazuje informację o tym, czy jest złożony wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek, który jest rozpatrywany przez ZUS.

Jak samodzielnie możesz zweryfikować czy dane, które ZUS posiada na podstawie złożonych przez Ciebie do nas dokumentów i które przekazał do PFR, zgadzają się z informacją, jaką wskazałeś we wniosku o subwencję w banku? Zweryfikuj u siebie dokumenty rozliczeniowe, które do nas przekazałeś, za poszczególne okresy z uwzględnieniem powyższych zasad. Ustal, czy wskazałeś we wniosku o subwencje prawidłowe dane. Jeśli znajdziesz w swoich dokumentach błąd, możesz do ZUS wysłać korektę.

Na każdym etapie możesz też wystąpić do ZUS z wnioskiem o informację, jakie dane przekazał do PFR. Jednak w przypadku, gdy uznasz, że niezbędna jest korekta, ZUS rekomenduje złożenie takiego wniosku po złożeniu przez Ciebie korekty. Dzięki temu uzyskasz potwierdzenie, jakie dane ma zewidencjonowane na Twoim koncie w ZUS. W dalszej części artykułu dowiesz się, jak złożyć wniosek o informację, jakie dane ZUS przekazał do PFR.

Jak złożyć wniosek o potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do PFR?

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie dane ZUS przekazał do PFR lub jakie dane mamy zewidencjonowane po Twoich korektach, możesz do ZUS złożyć wniosek o informację o stanie konta płatnika składek (RD-3). Musisz dołączyć do niego załącznik „Potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) do rozpatrzenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu” (RD-PFR). W załączniku wskaż czego dotyczy Twoje pytanie: liczby pracowników/etatów czy salda, a w polu tekstowym wpisz datę złożenia wniosku do PFR. Załącznik RD-PFR znajdziesz tylko na stronie www.zus.pl w wersji edytowalnej (załącznik RD-PFR do edycji) oraz w wersji do wydruku (załącznik RD-PFR do wydruku - plik pdf 177kb)Natomiast wniosek RD-3 jest dostępny zarówno na stronie www.zus.pl, jak również na portalu PUE ZUS. Wniosek RD-3 wraz z załącznikiem RD-PFR możesz do ZUS złożyć:        

Źródło: zus.pl

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?