Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 6071/12 12.5.2014 Handel elektroniczny "Turon Platforma Druku nie ponosi odpowiedzialności za ilość dostarczonego do klienta, a zamówionego przez niego produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +- 5% ilości zamówionej przy zakupie"
XVII AmC 10955/12 9.5.2014 Usługi internetowe "Korzystanie z Usługi Usnet wymaga rejestracji Usługobiorcy w systemie Spółki polegającej w szczególności na podaniu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, płci, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej oraz wyboru zamawianej usługi Usenet w jednym z dostępnych pakietów cenowych, z zastrzeżeniem domyślnego wyboru pakietu Pobieraczek 5"
XVII AmC 4552/12 9.5.2014 Handel elektroniczny "Wszystkie zamówione produkty wysyłane są Pocztą Polską. Za nieterminowe dostarczanie przesyłek i inne błędy popełnione przez Pocztę Polską firma Top Vit nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego w trakcie transportu należy sporządzić protokół w obecności listonosza lub kuriera, który jest podstawą reklamacji"
XVII AmC 5570/12 29.4.2014 Handel elektroniczny "W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu siedzibie właściciela sklepu Brafiteria."
XVII AmC 5389/12 16.4.2014 Turystyka "Rezygnacja lub zmiana terminu imprezy turystycznej przez Uczestnika wymaga pod rygorem nieważności pisemnego oświadczenia, doręczonego do Biura w dzień roboczy. W każdym wypadku Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Biuro kosztów"
XVII AmC 5344/11 16.4.2014 Usługi bankowe "Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr 1 do Umowy - kalendarzu spłat na rachunek Banku nr: 38 1710 0007 0000 0098 8086 7103 (decyduje data wpływu na rachunek Banku), które będą zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty i prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu GE Money Banku S.A. (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym."
XVII AmC 5569/12 8.4.2014 Handel elektroniczny "Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek transportu przez Pocztę Polską"
XVII AmC 5568/12 31.3.2014 Handel elektroniczny "Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską a przyjęty termin dostarczenia przesyłki jest gwarantowany regulaminem Poczty Polskiej"
XVII AmC 5588/12 31.3.2014 Handel elektroniczny "Italiacaffe.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podane dane przez producenta lub dostawców"
XVII AmC 3994/12 31.3.2014 Inne usługi "Zleceniodawca po podpisaniu Umowy nie może zrezygnować z Zamówionego dzieła, w przeciwnym razie zobowiązuje się zapłacić karę umowną Zleceniobiorcy w kwocie 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) jako Odszkodowanie Umowy niezrealizownaej"
XVII AmC 355/11 26.3.2014 Usługi ubezpieczeniowe "L.p. 11 Rodzaj opłaty: Likwidacyjna za realizację wykupu środków pochodzących z Rachunku Podstawowego: Wysokość opłaty: w I Roku Polisowym 100% w II Roku Polisowym 100% w III Roku Polisowym 70% w IV Roku Polisowym 60% w V Roku Polisowym 50% w VI Roku Polisowym 40% w VII Roku Polisowym 30% w VIII Roku Polisowym 20% w IX Roku Polisowym 10% w X Roku Polisowym 5% Częstotliwość pobierania opłaty: Jednorazowo ze Stanu Rachunku Podstawowego,w przypadku realizacji wykupu Polisy"
XVII AmC 265/11 26.3.2014 Usługi bankowe "Kredytobiorca oraz Współkredytobiorca (jeśli jest stroną Umowy) oświadcza w trybie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 72 z 2002 r. poz. 665 z późn. zm.), że poddaje się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego w zakresie roszczeń Banku wynikających z niniejszej Umowy z tytułu: a) Kredytu, w tym kapitału, odsetek oraz należnych opłat i prowizji, do kwoty 80 000 zł, przy czym Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia 80 000 oraz wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do 31.12.2030 roku. b) Limitu, w tym Kapitału, odsetek oraz należnych opłat i prowizji, do kwoty 40 000 zł, przy czym Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia 40 000 zł oraz wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do 31.12 2030 roku. W przypadku przedłużenia Limitu w trybie § 7, termin, do upływu którego Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności ulega przedłużeniu o okres, o który został przedłużony Limit"
XVII AmC 265/11 26.3.2014 Usługi bankowe "Bank ma prawo zastrzec Kartę lub odmówić jej wznowienia z ważnych powodów. Za ważne powody uważa się w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Umowy lub innych umów kredytu zawartych lub administrowanych przez Bank, albo w przypadku podejrzenia pojawienia się nieuprawnionych operacji"
XVII AmC 265/11 26.3.2014 Usługi bankowe "(...) w takim przypadku termin, w którym Kredytobiorca ma prawo odstąpić od Umowy, biegnie od dnia otrzymania przez Kredytobiorcę Umowy, a jeżeli dnia tego nie można ustalić, od dnia przypadającego 7 dni po wysłaniu egzemplarza Umowy do Kredytobiorcy"
XVII AmC 265/11 26.3.2014 Usługi bankowe "Kredytobiorca zobowiązany jest do informowania Banku o istotnych decyzjach i faktach mających wpływ na jego sytuację prawną, ekonomiczną i finansową, a w szczególności (...) o zmianie Banku, w którym prowadzi rachunki bankowe"
XVII AmC 10512/12 25.3.2014 Handel elektroniczny "W przypadku nie sporządzenia protokołu szkody, reklamacje nie będą rozpatrywane. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem"
XVII AmC 5080/12 25.3.2014 Inne usługi "Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z programu wybranej Stacji bez podania przyczyny"
XVII AmC 5305/12 25.3.2014 Usługi bankowe "Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania dyspozycji Posiadacz MultiKE może składać w terminie tygodnia od powzięcia informacji o tym fakcie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia realizacji dyspozycji przez MultiBank"
XVII AmC 5305/12 25.3.2014 Usługi bankowe "Posiadacz MulitilKE nie może podważyć autentyczności dyspozycji złożonej przy pomocy prawidłowego identyfikatora oraz hasła"
XVII AmC 5305/12 25.3.2014 Usługi bankowe "MultiBank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji dyspozycji na skutek niedochowania przez Posiadacza MulitilKE warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, Umowie"
XVII AmC 1585/12 25.3.2014 Usługi telekomunikacyjne "Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w możliwie jak najkrótszym okresie od daty przyjęcia produktu do Punktu Serwisowego ServCom"
XVII AmC 1585/12 25.3.2014 Usługi telekomunikacyjne "Firma ServCom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonania naprawy"
XVII AmC 7985/12 18.3.2014 Handel elektroniczny "Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach księgarni, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach, stanie towarów lub też w przypadku braku towaru"
XVII AmC 5565/12 18.3.2014 Inne usługi "Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki"
XVII AmC 5565/12 18.3.2014 Inne usługi "Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji zawartej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy"
XVII AmC 5565/12 18.3.2014 Inne usługi "Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską lub firmę kurierską"
XVII AmC 5587/12 13.3.2014 Handel elektroniczny "Sklep Italiacaffe.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu przesyłki do Klienta"
XVII AmC 5053/12 11.3.2014 Inne usługi "W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego (...) z zastrzeżeniem, że żadne uprawnienia Uczestnika przyznane na podstawie niniejszego Regulaminu nie stanowią prawnie wiążących zobowiązań po stronie Organizatora bądź Partnerów, zaś żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być traktowane jako prawnie wiążąca oferta, przyrzeczenie publiczne, ogólne warunki umów lub inne zobowiązania Organizatora bądź Partnerów, a w szczególności nie może stanowić podstawy do roszczeń dochodzonych na drodze sądowej lub innego postępowania"
XVII AmC 3734/11 11.3.2014 Usługi ubezpieczeniowe "Art.31 WYPŁATA Z RACHUNKU LOKACYJNEGO 5. Minimalna wysokość wypłaty z rachunku lokacyjnego określona jest w Tabeli limitów i opłat"
XVII AmC 3734/11 11.3.2014 Usługi ubezpieczeniowe "RODZAJ LIMITU 5. Minimalna wysokość wypłaty z rachunku głównego: 1 000 zł"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 0
 • 1
 • 8
 • 2
 • 1
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Opinia bardzo profesjonalna, godna polecenia .Bardzo dziękuję, będę polecała Państwa usługi wszystkim znajomym.
 • Zosia

  ocena usługi:

  Profesjonalne, przede wszystkim rzeczowo i w ustalonym czasie ? zostałam klientem e-prawnika.
 • anna

  ocena usługi:

  jestem specyficznie nastawiona na usług e...ale e-prawnik bardzo ale to bardzo pozytywnie mnie zaskoczył.
 • Mirosław

  ocena usługi:

  Witam, Dotyczy porady prawnej ID 144073nr. Jestem bardzo zadowolony zudzielonej porady. Jest ona profesjonalna, wyczerpującz i obszerna. Polecam wszystkim korzyslanie z usług e-prawnik Pozdrawiam Mirosław Ś.
 • Ela C.

  ocena usługi:

  Bardzo dziekuje, rzeczowa, dokladna i wyczerpujaca odpowiedz. Tak trzymać ! Inne firmy prawnicze nie udzielaja tak wyczerpujacych odpowiedzi ( a korzystałam z innych równierz ).Konkurencja daleko w tyle !!! Jak najbardziej polecam !
 • Mada

  ocena usługi:

  Jestem zadowolony z przedstawionej opinii , polecam profesjonalizm do przedstawienia realnej sytuacji prawnej
 • Marek

  ocena usługi:

  Szybko i profesjonalnie.Jestem bardzo zadowolony
 • Aleksander

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana, szybko i jest wyczerpująca. Otrzymałem więcej informacji niż od adwokata przez pól roku. Polecam i zapewne jeszcze nie raz skorzystam. Aleksander
 • Marian

  ocena usługi:

  Szybko i profesjonalna opinia, polecam Marian
 • ss

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona z wykonanej usługi.Opinia przedstawiona w sposób czytelny i rzetelny. Polecam korzystanie z e-prawnik.pl
 • Bogusław

  ocena usługi:

 • Elżbieta

  ocena usługi:

  Opinię sporządzony szybko i profesjonalnie. Bardzo dobry kontakt z biurem. Jestem zadowolona z wykonanej usługi. E 2912
 • Marcin

  ocena usługi:

  Bardzo profesjonalne podejście do zapytania klienta. Opinia przedstawiona w sposób czytelny i rzeczowy, poparta przepisami prawnymi. Jestem w pełni zadowolony z tej usługi. Polecam!
 • Bożena G.

  ocena usługi:

  Rzetelna opinia prawna przedstawiona w sposób czytelny i zrozumiały.Polecam wszystkim korzystanie z e-prawnika.
 • Artur

  ocena usługi:

  Szybko, profesjonalnie, polecam !
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Kolejny już raz skorzystałam z usług e-prawnik.pl i z całą pewnością niejednokrotnie jeszcze skorzystam. Jak zawsze rzeczowe i wyczerpujące potraktowanie tematu, w podsumowaniu cenne wskazówki i wnioski. Dziękuję i polecam.
 • natalia

  ocena usługi:

  Bardzo szybka i sprawna ocena, bardzo mi pomogła. Dziękuję

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane