Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 5637/11 23.11.2015 Usługi bankowe "Całkowity koszt kredytu może ulec zmianie w przypadku zmian wysokości prowizji i opłat bankowych, pobieranych przez bank, za czynności bankowe związane z obsługą kredytu"
XVII AmC 5637/11 23.11.2015 Usługi bankowe "W przypadku, gdy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy nastąpiło zmniejszenie wartości ustanowionych prawnych zabezpieczeń kredytu Bank może żądać dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu oraz przedłożenia dokumentów niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Kredytobiorca zobowiązany jest - na żądanie Banku - do przedstawienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu, akceptowanego przez Bank, w terminie przez Bank wskazanym"
XVII AmC 5637/11 23.11.2015 Usługi bankowe "Kredytobiorca udziela Bankowi upoważnienia do badania zdolności kredytowej Kredytobiorcy przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej oraz do zasięgania informacji dotyczących Kredytobiorcy u pracodawcy Kredytobiorcy. W tym zakresie Kredytobiorca wyraża zgodę na ujawnienie Bankowi przez każdoczesnego pracodawcę Kredytobiorcy danych, w tym danych osobowych związanych z faktem zatrudnienia u tegoż pracodawcy"
XVII AmC 5637/11 23.11.2015 Usługi bankowe "Za wykonanie czynności związanych z udzieleniem i obsługą kredytu Bank pobiera prowizję i opłaty określone w "Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych" dostępnej w jednostkach Banku"
XVII AmC 5637/11 23.11.2015 Usługi bankowe "Bank zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, przy zaistnieniu przynajmniej jednej z wymienionych niżej przyczyn: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść niniejszego Regulaminu, 2) zmiany oferty Banku, w tym rezygnacji z oferowania usług, których dotyczy niniejszy Regulamin, 3) dostosowania do najlepszych krajowych i międzynarodowych praktyk na rynku bankowym, 4) przekształceń organizacyjnych w Banku"
XVII AmC 9825/13 5.11.2015 Usługi telekomunikacyjne "W ramach niniejszej promocji Abonent zobowiązuję się nie wysyłać wiadomości SMS i MMS o tożsamej lub podobnej treści, kierowanych do znacznej liczby odbiorców, których przeznaczenie związane jest z działalnością prowadzoną przez Abonenta i nie stanowi zaspokajania codziennych potrzeb w zakresie usług telekomunikacyjnych, w szczególności wiadomości związanych z: promocją towarów lub usług Abonenta albo osób trzecich, a także z informowaniem adresatów wiadomości o ich uprawnieniach lub obowiązkach. Zakaz ten ma zastosowanie bez względu na to, czy podmioty, do których kierowane są wiadomości, wyraziły zgodę na ich otrzymywanie. Powyższe dotyczy także wiadomości SMS i MMS, nawet jeśli nie mają one charakteru komercyjnego, w tym promocyjnego lub handlowego, ale celem przekazu - z uwagi na przeznaczenie informacji - jest dotarcie do znacznej liczby adresatów"
XVII AmC 5953/13 5.11.2015 Handel elektroniczny "Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z procedurami stosowanymi przez producentów lub dostawców Towarów podlegających reklamacji, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od ich wpłynięcia"
XVII AmC 6565/13 5.11.2015 Handel elektroniczny "Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę. Wadliwy towar z kompletem dokumentów należy odesłać tą samą firmą kurierską na adres Sklepu. Warunkiem przyjęcia przesyłki zwrotnej przez Firmę jest wpisanie na liście przewozowym, w polu "WARTOŚĆ ZADEKLAROWANA", ceny zakupu odsyłanego towaru. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia. Przesyłki, dla których na liście przewozowym nie będzie wpisanej deklarowanej wartości ubezpieczenia, nie będą przyjmowane przez nasz magazyn"
XVII AmC 68/15 16.10.2015 Edukacja "Rezygnacja z kursu po pierwszych trzech zajęciach nie przewiduje żadnego zwrotu kosztów uczestnikowi, również pomimo braku kontynuacji, Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia całości kwoty za kurs"
XVII AmC 34/15 16.10.2015 Edukacja "Dłogotrwała absencja na zajęciach lub nie zgłoszenie rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania, niezależnie od przyczyny, nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za kurs"
XVII AmC 67/15 16.10.2015 Edukacja "Nieprzestrzeganie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować wykreślenie Uczestnika z kursu, bez obowiązku zwrotu dokonanych opłat"
XVII AmC 1393/14 16.10.2015 Usługi telekomunikacyjne "Opłata za ponowne aktywowanie usług po odłączeniu, o którym mowa w punkcie XVII.15 określona jest w cenniku. Ponowne włączenie usług nastąpi po uregulowaniu wszystkich zaległych opłat i nie może nastąpić później niż 30 dni od daty całkowietgo zablokowania dostępu do usługi"
XVII AmC 16530/13 8.10.2015 Handel elektroniczny "Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu" w zakresie, w jakim nakłada na konsumenta obowiązek zwrotu dokumentu sprzedaży produktu"
XVII AmC 16532/13 8.10.2015 Handel elektroniczny "Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych w tym dostawy nie podlegają zwrotowi"
XVII AmC 16536/13 8.10.2015 Handel elektroniczny "Złożenie zamówienia w cenniku internetowym oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną" "
XVII AmC 64/15 8.10.2015 Handel elektroniczny "Korzystanie z serwisu/sklepu mcten.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu"
XVII AmC 2111/13 28.9.2015 Sprzedaż konsumencka "Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego wyłącznie za straty rzeczywiste (damnum emergens) wynikające z rażącego niedbalstwa Sprzedawcy, do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 50% ceny pojazdu zapłaconej przez Kupującego z zastrzeżeniem postanowień Umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa"
XVII AmC 20733/13 25.9.2015 Handel elektroniczny "W przypadku kiedy otrzymany towar jest wadliwy, uszkodzony lub jest niezgodny z zamówieniem, lub został uszkodzony w trakcie transportu, należy niezwłocznie w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki odesłać go na adres: Atalla, Secret of Oriental Beauty, ul. Boh II AWP 12/24, 59-900 Zgorzelec"
XVII AmC 59/15 25.9.2015 Edukacja "W przypadkach losowych takich jak wypadek, czy ciężka choroba uniemożliwiająca ukończenie kursu dopuszcza się możliwość zwrotu należności za niewykorzystane jednostki lekcyjne"
XVII AmC 30502/13 17.9.2015 Usługi finansowe "Koszty monitów (...) Dzień 15 (piętnaście dni po terminie płatności): E-mail + SMS + telefon konsultanta + list polecony priorytetem - 100,00 zł, Dzień 22 (dwadzieścia dwa dni po terminie płatności): e-mail +SMS + telefon konsultanta + list polecony priorytet + wizyta terenowa pracownika CareCash - 500,00 zł*.* kwota monitu zawiera koszty przygotowania dokumentacji ugodowej, dostarczenia osobistego dokumentów. Zawiera wszystkie koszty prób skontaktowania się z klientem w celu zawarcia ugody"
XVII AmC 30502/13 17.9.2015 Usługi finansowe "Ustalenie i weryfikacja aktualnego adresu pożyczkobiorcy, o zmianie którego pożyczkobiorca nie poinformował CareCash - w zależności od potrzeby - 100,00 zł - 200,00 zł (w zależności od poniesionych przez CareCash wydatków)."
XVII AmC 30502/13 17.9.2015 Usługi finansowe "Utrata dostępu do systemu informatycznego z przyczyn zależnych od pożyczkobiorcy oraz związane z tym koszty poniesione przez CareCash - w zależności od potrzeby - 100,00 zł"
XVII AmC 1411/14 17.9.2015 Nieruchomości "Przeniesienie na Nabywcę prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia odbioru lokalu mieszkalnego najwcześniej w terminie od 31 (trzydzieści jeden) stycznia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku do dnia 30 (trzydzieści) kwietnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku"
XVII AmC 15193/13 4.9.2015 Handel elektroniczny "Z tego wynika, że koszty transportu związane z transakcją pokrywa nabywca, który zrezygnował ze sprawnego produktu"
XVII AmC 3275/13 3.9.2015 Inne usługi "Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych lub ataków hakerskich"
XVII AmC 2615/14 3.9.2015 Usługi bankowe "Marża Banku ulega zmianie w przypadku nałożenia na Bank, przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, obowiązku tworzenia/odprowadzania/utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów lub opłat wynikających z udzielenia przez Bank Kredytu. Zmiana może być dokonana proporcjonalnie do zmian wprowadzonych ww. przepisami"
XVII AmC 3506/13 3.9.2015 Usługi bankowe "Za czynności wykonane na zlecenie Pożyczkobiorcy PKO BP pobiera prowizje i opłaty bankowe przewidziane w "Taryfie prowizji i opłat bankowych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej, zwanej dalej "Taryfą", które mogą ulegać zmianom w zależności od: 1. zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny. 2. zmiany kosztów obsługi pożyczki, w szczególności zmiany cen połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, zmiany opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem umowy za pośrednictwem przedsiębiorców współpracujących z PKO BP SA oraz w wyniku wprowadzenia nowych przepisów prawnych"
XVII AmC 3506/13 3.9.2015 Usługi bankowe "PKO BP SA może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia, że informacje podane we wniosku o udzielenie pożyczki lub dokumenty, na podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu pożyczki, nie są zgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. 2. W przypadku rozwiązania umowy, Pożyczkobiorca ma obowiązek spłaty całości zadłużenia wynikającego z umowy zadłużenia w terminie 7 dni"
XVII AmC 3506/13 3.9.2015 Usługi bankowe "W przypadku niedotrzymania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 [Kredytobiorca w całym okresie kredytowania ma dotrzymywać warunki uprawniające go - jako Posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego nr..., prowadzonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. do korzystania z obsługi w ramach programu bankowości osobistej AURUM/prywatnej PLATINIUM, określonych w umowie o prowadzenie tego rachunku], przez okres 6-ciu miesięcy, PKO BP SA dostosuje wysokość marży/oprocentowania do obowiązującej w PKO BP SA oferty standardowej"
XVII AmC 3506/13 3.9.2015 Usługi bankowe "Ze względu na to, że umowa ma charakter umowy zawieranej na odległość w przypadku, gdy wielkości o których mowa w ust. 1-3 [całkowity koszt pożyczki, całkowita kwota do zapłaty, rzeczywista roczna stopa oprocentowania], do dnia zawarcia umowy ulegną zmianie, wówczas Pożyczkobiorca, wraz z podpisanym przez PKO BP SA jednym egzemplarzem umowy otrzyma na adres korespondencyjny, informację o aktualnej wysokości tych wielkości, która stanowi integralną część umowy"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 5
 • 1
 • 2
 • 4
 • 6
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Nina

  ocena usługi:

  Nina Drugi raz korzystam z porady prawnej. I tym razem również opinia była rzetelna, zwięzła, wyczerpująca ze wskazaniem odpowiednich przepisów.Dziękuję i polecam.
 • Witold

  ocena usługi:

  Szybka odpowiedź prawnika, rzetelnie sporządzone pismo na dwie strony! Mój szef mocno się zdziwił... Sprawa dotyczyła umowy o zakazie podjęcia pracy po moim odejściu z firmy. Oczywiście szef blefował, dzięki e-prawnik.pl kłamstwo wyszło na jaw. Serdecznie polecam!!!
 • Jerzy

  ocena usługi:

  Opina wyczerpująca i spełnająca moje oczekiwania . Polecam innym potrzebującym opinię. Super
 • sylwek

  ocena usługi:

  W czasach oszustow hakerow internetowych dostac szybka rzetelna i jasna pomoc prawna to dla mnie powrot wiary w ludzi i lepsze jutro.pozdrowki
 • Elżbieta

  ocena usługi:

  dzięki, liczyłam na bardziej krytyczne spojrzenie na ZUS instytucję nazywaną ,, - państwo w państwie\\\" - co się potwierdza. przyjmuje jednak do wiadomosci Państwa prawną interpretację.pozdrawiam
 • Irena

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za wyczerpującą opinię, polecam wszystkim. Irena
 • Jacek

  ocena usługi:

  Jestem zadowolony odpowiedż szybka i konkretna. Jacek.
 • Maria

  ocena usługi:

 • Urszula

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona z opinii prawnej,którą otrzymałam.Informacje zawarte w niej uświadomiły mi moje prawa co do których nie byłam pewna.Wyjaśnienia mogą w przyszłości się bardzo przydać,chociaż wolałabym nie korzystać z sądu. Jeżeli zajdzie potrzeba znowu skorzystam z usługi prawnej,która jest profesjonalna.Dziękuję i pozdrawiam.Urszula
 • Marta

  ocena usługi:

 • Jerzy

  ocena usługi:

  Na zadane pytania oraz dodatkowe związane z interesującymi mnie zagadnieniami otrzymałem wyczerpującą i solidną odpowiedź. Polecam Jerzy.
 • Eugeniusz

  ocena usługi:

  Szybka i szczegółowa opinia prawna. Jestem zadowolony i polecam innym. Eugeniusz
 • Eugeniusz

  ocena usługi:

  Szybka i szczegółowa opinia prawna. Jestem zadowolony i polecam innym. Eugeniusz
 • Barbara

  ocena usługi:

  Bardzo profesjonalna i rzeczowa opinia jestem zadowolona .Dziekuje bardzo
 • Hanna

  ocena usługi:

 • Sławomir

  ocena usługi:

  Ocena wyczerpująca i całkowicie zrozumiała. Sławek Nowakowski
 • Rafał

  ocena usługi:

  Doskonałe porady. W nowym roku skorzystam ponownie z porad w sprawie prawa. Jesteście profesjonalistami. Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane