Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 34594/13 14.8.2014 Inne usługi "Klient zobowiązany jest do dostarczenia wskazanego w e-mailu produktu w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania numeru zwrotu. Niedostarczenie przez Klienta zwracanego produktu w terminie 7 dni powoduje wycofanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy"
XVII AmC 27855/13 11.8.2014 Handel elektroniczny "Jeśli zwrot nastąpi w przeciągu tych 10 dni gwarantujemy zwrot w wysokości 100% zapłaconej kwoty za produkt przelewem wyłącznie na rachunek bankowy klienta"
XVII AmC 26566/13 11.8.2014 Handel elektroniczny "Sklep internetowy yatta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne"
XVII AmC 35686/13 11.8.2014 Handel elektroniczny "mesoesteticsklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne produktów, wynikłe z transportu lub za niewykonanie bądź niewłaściwe wykonanie usługi przez Pocztę Polską lub firmę kurierską"
XVII AmC 10727/12 11.8.2014 Inne usługi "Brak lub uszkodzenie nawigacji samochodowej - 500 zł"
XVII AmC 10727/12 11.8.2014 Inne usługi "Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC,AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości nie większej niż 1500 PLN"
XVII AmC 10727/12 11.8.2014 Inne usługi "Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC,AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży samochodu Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości 1500 PLN"
XVII AmC 10759/12 11.8.2014 Inne usługi "Jeżeli szkoda nie powstała z winy Najemcy pokrywa on każdorazowo koszt opłaty manipulacyjnej w wysokości 500 zł"
XVII AmC 29159/13 5.8.2014 Handel elektroniczny "Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny"
XVII AmC 5585/12 5.8.2014 Handel elektroniczny "Sklep Italiaccaffe.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską"
XVII AmC 1579/12 5.8.2014 Inne usługi "Zmiana przez Oszczędzającego dyspozycji, o której mowa w ust. 1 (...) jest skuteczna wobec DM BOŚ nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po dniu doręczenia DM BOŚ stosownej dyspozycji za wyjątkiem dyspozycji odwołania lub zmiany pełnomocnictwa dokonanej przez Oszczędzającego osobiście w POK DM BOŚ, kiedy to dyspozycja jest skuteczna wobec DM BOŚ od chwili złożenia w związku z ust. 1 "Oszczędzający może ustanowić Pełnomocników do dysponowania środkami zgromadzonymi IKE oraz do wykonywania wszelkich czynności na IKE"
XVII AmC 1622/12 5.8.2014 Usługi bankowe "Drugi i kolejne pisemne monity lub wezwania do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty raty kredytu, zaległych opłat lub powstania debetu, wysłane w ramach obsługi windykacyjnej danego produktu bez zwrotnego potwierdzenia odbioru albo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od wysłania poprzedniego monitu oraz nie częściej niż raz w miesiącu, poprzedzone podjęciem co najmniej jednej dodatkowej czynności windykacyjnej: kontakt telefoniczny, sms, vms-35 zł" (część 1 rozdział IV podrozdział XIII pkt 10 Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej))"
XVII AmC 5388/12 5.8.2014 Turystyka "W przypadku niezgodności wieku z podanym, Biuro upoważnione będzie do naliczenia i pobrania katalogowej ceny imprezy wraz z opłatą manipulacyjną w wysokości 200 PLN. Za upoważniający do uzyskania zniżki wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu zakończenia imprezy turystycznej"
XVII AmC 1531/09 5.8.2014 Usługi bankowe "Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50"
VI ACa 1755/13 31.7.2014 Inne usługi "W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę po wystosowaniu przez Zleceniobiorcę wniosku o wypłatę odszkodowania/zadośćuczynienia zmierzającego do likwidacji szkody w postępowaniu przedsądowym, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy prowizję w wysokości określonej w § 6"
XVII AmC 6250/12 23.7.2014 Nieruchomości "W przypadku rezygnacji ze sprzedaży zgłoszonego Obiektu i rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego, Firmie będzie przysługiwać częściowe wynagrodzenie w kwocie stanowiącej?% ceny wywoławczej określonej w § 4 (...)"
XVII AmC 10053/12 23.7.2014 Inne usługi "Do reklamacji musi być dołączony dokładny opis wady produktu oraz dokument zakupu (paragon, faktura)"
XVII AmC 415/14 18.7.2014 Dostawa energii, wody, gazu i ciepła "Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą wydania dokumentacji projektowej elementów sieci gazowej opisanej w par. 1 ust. 1 niniejszej umowy Przedsiębiorstwu Gazowniczemu, przechodzą na przedsiębiorstwo gazownicze wszelkie prawa autorskie związane z projektem budowlanym, którymi może dowolnie dysponować, a odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady/usterki w szczególności za merytoryczną zawartość projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych spoczywa na sprzedającym przez okres 60 miesięcy licząc od daty sprzedaży określonej w par. 1 ust. 2 Umowy w wypadku wad fizycznych"
XVII AmC 10965/12 3.7.2014 Usługi finansowe "Koszty windykacji w przypadku konieczności osobistego kontaktu pracownika firmy z Pożyczkobiorcą - 400,00 zł"
XVII AmC 10965/12 3.7.2014 Usługi finansowe "Pożyczkobiorca wyraża zgodę na opublikowanie danych osobowych, które udostępnił Pożyczkodawcy w prasie, mediach oraz każdym miejscu, które Pożyczkodawca uzna na stosowne"
XVII AmC 23435/13 3.7.2014 Handel elektroniczny "Zwracany towar należy odesłać kurierem razem z otrzymanym wraz z nim potwierdzeniem, paragonem lub fakturą VAT oraz informacją o numerze konta na jaki należy zwrócić pieniądze"
XVII AmC 37225/13 3.7.2014 Handel elektroniczny "Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je CDLANDER, i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru"
XVII AmC 5088/12 3.7.2014 Inne usługi "W przypadku opóźnienia w oddaniu sprzętu (...) Uczestnik zostanie obciążony kosztami wypożyczenia sprzętu w wysokości 500 zł netto"
XVII AmC 3225/11 1.7.2014 Inne usługi "Informacje zawarte na niniejszej stronie nie są wyczerpujące i mogą się okazać niedokładne lub nieaktualne pomimo naszych starań. Biorąc powyższe pod uwagę Renault Polska Sp. z o.o. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby wynikać z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości co do informacji zawartych na niniejszej stronie"
XVII AmC 3225/11 1.7.2014 Inne usługi "Renault nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony lub z wykorzystania informacji na niej przedstawionych"
XVII AmC 9891/12 3.6.2014 Inne usługi "Anulowanie opłaconego zlecenia możliwe jest tylko przed otrzymaniem statusu "przystępujemy do realizacji zamówienia" obciążone jest karą umowną w wysokości 65,00 zł brutto"
XVII AmC 5406/11 3.6.2014 Inne usługi "Strony zastrzegają, że Spółce przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy. (...) Spółka może skorzystać z umownego prawa odstąpienia w terminie 31 dni od dnia sporządzenia Raportu (...) najpóźniej do dnia... 2011 r. Strony zastrzegają, że Uprawnionej przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy przedwstępnej dożywocia, jeżeli wysokość Renty dożywotniej okaże się niższa niż kwota ...zł brutto miesięcznie (...). Uprawniona może skorzystać z umownego prawa odstąpienia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Raportu (...) najpóźniej do dnia ...2011 r. (...) Uprawnionej ponadto przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy przedwstępnej w każdym innym wypadku, wedle wyboru Uprawnionej, w terminie do dnia zawarcia przez Strony umowy przyrzeczonej, z tym zastrzeżeniem, że prawo to można wykonać tylko za zapłatą odstępnego w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)"
XVII AmC 5406/11 3.6.2014 Inne usługi "Przyjęcie na mieszkanie osoby trzeciej może dotyczyć jedynie małżonka lub małoletniego dziecka Uprawnionej. Inna osoba może zostać przyjęta tylko wtedy, gdy jest przez Uprawnioną utrzymywana i zarazem niezbędna dla właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego. (...) Fundusz może, w przypadku braku zgody na przyjęcie osoby trzeciej, wskazanej przez uprawnioną, a gdy przyjęcie takiej osoby jest konieczne dla właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego, wyznaczyć odpowiednią osobę, która będzie pomagała Uprawnionej w prowadzeniu tegoż gospodarstwa lub wedle własnego wyboru, pokryć koszty opieki sprawowanej przez inną osobę trzecią (...)"
XVII AmC 5406/11 3.6.2014 Inne usługi "W każdym wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z (...) niniejszej umowy, w tym w szczególności zobowiązania wymienionego w (...) Uprawniona zobowiązuje się zapłacić Funduszowi kwotę ...zł tytułem kary pieniężnej. Kara pieniężna należy się Funduszowi bez względu na wysokość poniesionej przezeń szkody i nie jest karą umowną w rozumieniu art. 483 kodeksu cywilnego. Tym samym obowiązek zapłacenia kary pieniężnej nie jest uzależniony od wykazania istnienia jakiejkolwiek szkody po stronie Funduszu. Żądanie zapłacenia kary pieniężnej wskazanej w niniejszym ustępie jest ponadto całkowicie niezależne od wszelkich innych roszczeń odszkodowawczych, które mogą być podnoszone przez Fundusz w związku z naruszeniem przez Uprawnioną któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy. (...)"
XVII AmC 607/13 26.5.2014 Inne usługi "Zleceniodawca wyraża zgodę Zleceniobiorcy na zlecenie dla Kancelarii Adwokackiej lub Radcowskiej wskazanej przez zleceniobiorcę, do dochodzenia roszczeń w razie wystąpienia takiej konieczności w drodze postępowania sądowego. W celu realizacji powyższego Zleceniodawca zobowiązany jest do udzielenia oddzielnego pełnomocnictwa dla adwokata lub radcy prawnego oraz do uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi w (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.09.2002 r. Dz. U. Nr 163 poz. 1348 - opłaty za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Adwokatów zagranicznych obowiązują stawki zgodne z prawem danego Kraju). Dotyczy to równiez opłat i czynności adwokackich przed procesowych. Opłaty powyższe obejować będą także koszty sądowe związane z wytoczeniem i prowadzeniem sprawy w tym także wpisu sądowego i kosztów opinii biegłych sądowych. (Koszty sądowe w spr. cywilnych. Ustawa z dn. 28.07.2005 r. Dz. 167 poz. 1398 z późniejszymi zmianami). Koszty prowadzenia sprawy poza granicami kraju w zakresie jak wyżej, ustalane są w oparciu o przepisy i stawki obowiązujące w danym Państwie"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 1
 • 3
 • 9
 • 9
 • 8
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Joanna

  ocena usługi:

  Szybka, profesjonalna i wyczerpująca odpowiedź. Polecam
 • agronet1

  ocena usługi:

  Opinia fachowa i rzetelna.Także ekspresowa.W pełni wyjaśniła mój problem. Polecam.Wiesław
 • andrzej

  ocena usługi:

  Korzystalem z porad e-prawnikow 2 razy.Jestem zadowolony z ich uslug.Konkretnie i profesjonalnie. Polecilem znajomym.Dziekuje
 • Mikola

  ocena usługi:

  Opinię otrzymałam ekspresowo, była b.fachowa,rzetelna, rozwiała moje wątpliwości.Wyjaśnienie było mi bardo pomocne,bo pozwoliło mi uświadomić, że przepisy prawne dot. mojego problemu nie są spójne i nie ma sensu je stosować jeśli nie są w konsekwencji skuteczne.(umowa najmu okazjonalnego dla cudzoziemca).
 • Piotr

  ocena usługi:

 • Barbara

  ocena usługi:

  Opinia Bardzo rzetelna, fachowa.Oszczędność czasu, pieniędzy.. Dziękuję i polecam!!!
 • Basia

  ocena usługi:

  Porada udzielona ekspresowo, bardzo przydatna i wyczerpujaca.
 • Krzysztof

  ocena usługi:

  Szeroka a zarazem konkretna opinia. Gorąco polecam
 • Ewa

  ocena usługi:

 • Mariusz

  ocena usługi:

  Dziękuję za opinię,polecam wszystkim będącym w kłopotach.Szybka,profesjonalna odpowiedź z uzasadnieniem.Oszczędność czasu i pieniędzy.Nie bójcie się,tam naprawdę pracują ludzie którzy się znają na tym co robią. Mariusz
 • Marzanna

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za profesjonalną opinię, pomoże mi ona w dalszym załatwianiu moich spraw. Będę Was polecać moim znajomym. Pozdrawiam Marzanna
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Opinia bardzo rzetelna. Pełen profesjonalizm. Gorąco polecam. Małgorzata.
 • Ewa

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalne podejście do klienta, bardzo szybka obsługa. Polecam.
 • Ryszard

  ocena usługi:

  Opinia wyczerpująca, jestem zadowolony.
 • Roman

  ocena usługi:

 • Ryszard Królikowski

  ocena usługi:

  Serdecznie dziękuję ekipie e-prawnik za w pełni profesjonalną obsługę. Opinia wykonana na najwyższym poziomie. Wszystkim polecam, oszczędność czasu i pieniędzy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane