Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 1154/11 21.11.2014 Turystyka "Przy zgłaszaniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 PLN od osoby, 250 PLN od osoby w przypadku imprez z własnym dojazdem, a w przypadku egzotyki 40% jej wartości. Pozostałą część należy uiścić nie później niż 21 dni, a w przypadku imprez egzotycznych 31 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.3.7 Niedotrzymanie powyższych terminów oznacza rezygnację Klienta i odstąpienie od umowy na warunkach rezygnacji z imprezy"
XVII AmC 1559/13 4.11.2014 Nieruchomości "Zamawiający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych w bazie danych Pośrednika dla celów wykonania niniejszej umowy, przekazywania informacji przez Pośrednika, rzeczoznastwa majątkowego oraz badań i analiz rynkowych"
XVII AmC 2574/11 4.11.2014 Usługi finansowe "Opłata za wykonanie telefonu wzywającego do zapłaty: 2 zł"
XVII AmC 33578/13 24.10.2014 Inne usługi "Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia"
XVII AmC 538/12 21.10.2014 Usługi telekomunikacyjne "W przypadku odmowy zwrócenia lub uniemożliwienia deinstalacji przez Abonenta sprzętu Urządzeń w terminie wskazanym powyżej, Operator ma prawo do naliczenia lub obciążenia Abonenta karą umowną, równą odtworzeniowej wartości Sprzętu Urządzenia w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy powiększoną o 50%"
XVII AmC 33582/13 17.10.2014 Inne usługi "Pieniądze za dokonany zwrot zostaną przelewane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe. Zwrot pieniędzy następuje po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej na adres sprzedawcy"
XVII AmC 3245/12 17.10.2014 Nieruchomości "Wynagrodzenie płatne będzie na rzecz Metrohouse również w przypadku, gdy Zleceniodawca podpisze ze zbywcą nieruchomości lub praw związanych z nieruchomością protokół uzgodnień warunków transakcji lub deklarację zakupu świadczące o należytym wykonaniu usług, a następnie odstąpi od realizacji ustaleń określonych w tym protokole lub deklaracji. W takim przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie płatne będzie w dniu transakcji wskazanym w protokole lub deklaracji, zaś podstawą naliczenia wynagrodzenia będzie uzgodniona w protokole lub deklaracji cena transakycjna nieruchomości. W takim przypadku obowiązek zapłaty wynagodzenia określonego umową ciąży na zleceniodawcy również w przypadku nieruchomości objętych promocją "kupujący nie płaci prowizji".
XVII AmC 8995/12 9.10.2014 Nieruchomości "Strony ustalają, że wynagrodzenie dla Przedsiębiorcy, z tytułu realizacji zamówienia (...) płatne w dniu zawarcia umowy przedwstępnej z klientem wskazanym przez Przedsiebiorcę (...), która nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się którejkolwiek ze stron"
XVII AmC 9785/12 9.10.2014 Nieruchomości "Strony ustalają iż, wynagrodzenie określone w par. 5 staje się należne również w przypadku braku odpowiedzi w terminie do 7 dni od dnia złożenia przez wskazanego Kontrahenta w formie pisemnej deklaracji woli zakupu nieruchomości"
XVII AmC 10529/12 2.10.2014 Handel elektroniczny "Do przesyłki należy dołączyć: 1. Fakturę zakupu, 2. Informacje o numerze konta bankowego- jeśli płatność za zamówienie była realizowana inaczej niż przelewem na konto. W przypadku niedotrzymania powyższych warunków zwrot nie będzie rozpatrywany"
XVII AmC 17850/13 18.9.2014 Handel elektroniczny "Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub żądania przedpłaty"
XVII AmC 17856/13 18.9.2014 Handel elektroniczny "Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej"
XVII AmC 5157/11 18.9.2014 Handel elektroniczny "Zwracany towar nie może być uszkodzony, musi być w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, bez śladów użytkowania oraz kompletny"
XVII AmC 13548/12 11.9.2014 Nieruchomości "W przypadku zawarcia umowy transakcyjnej przez Zamawiającego, a także osoby mu bliskie lub zależne (...) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Pośrednikowi uzgodnioną prowizję (...)"
XVII AmC 13553/12 11.9.2014 Nieruchomości "W przypadku zawarcia umowy transakcyjnej objętej niniejszą umową z pominięciem Pośrednika, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości dwukrotnej prowizji"
XVII AmC 13552/12 11.9.2014 Nieruchomości "Pominięcie Pośrednika, tj. nie zastosowanie się do par. 2 pkt 6 niniejszej umowy, powoduje oprócz obowiązku zapłaty przez Zamawiającego Pośrednikowi prowizji ustalonej w punkcie 1, a także obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości połowy tej prowizji plus podatek VAT oraz odsetek ustawowych (...)"
XVII AmC 13550/12 11.9.2014 Nieruchomości "Zamawiający zobowiązuje się zapłacić prowizję od faktycznej transakcji, bez względu na jaki rodzaj transakcji zgłosił zapotrzebowanie do Pośrednika"
XVII AmC 5156/11 29.8.2014 Handel elektroniczny "Art. Maginarium nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy poczty polskiej lub firm kurierskich"
XVII AmC 1325/13 27.8.2014 Usługi finansowe "1. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Pożyczkodawca ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne mające na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty należności, którego koszty ponosi Pożyczkobiorca. W związku z tym postępowaniem, Pożyczkodawca ma prawo: a. wysłać wezwanie do zapłaty (monit) pocztą tradycyjną, przy czym opłata za jedno wezwanie obciąża Pożyczkobiorcę i wynosi 100 zł (maksymalna liczba wezwań do zapłaty wysłanych pocztą tradycyjną w jednym miesiącu wynosi 30 sztuk); b. wysłać wezwanie do zapłaty (monit) pocztą email, przy czym opłata za jedno wezwanie obciąża Pożyczkobiorcę i wynosi 100 zł (maksymalna liczba wezwań do zapłaty wysłanych pocztą email w jednym miesiącu wynosi 30 sztuk); c. wysłać wezwanie do zapłaty (monit) za pomocą wiadomości SMS, przy czym opłata za jedno wezwanie obciąża Pożyczkobiorcę i wynosi 100 zł (maksymalna liczba wezwań do zapłaty wysłanych za pomocą wiadomości SMS w jednym miesiącu wynosi 30 sztuk); d. wezwac telefonicznie Pożyczkobiorcę do spłaty pożyczki, przy czym za każdy telefon do Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca nalicza opłatę w wysokości 100 zł (maksymalna liczba wezwań telefonicznych nie może przekroczyć 30 w jednym miesiącu). 2. Pożyczkodawca ma prawo także w związku z czynnościami windykacyjnymi do wizyty w miejscu zamieszkania /zameldowania lub w miejscu pracy Pożyczkobiorcy, na co Pożyczkobiorca niniejszym wyraża zgodę. Opłata za jedną wizytę w miejscu zamieszkania/zameldowania lub w miejscu pracy Pożyczkobiorcy wynosi 100 zł i opłatą tą obciążony jest Pożyczkobiorca, przy czym maksymalna liczba wizyt wynosi 30 w jednym miesiącu"
XVII AmC 3751/12 27.8.2014 Inne usługi "PW Jard zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Karta Stałego Klienta w każdym momencie"
XVII AmC 5378/11 27.8.2014 Dostawa energii, wody, gazu i ciepła "W przypadku odstąpienia od umowy przez podmiot przyłączany uiszczona opłata za przyłączenie nie podlega zwrotowi (...)"
XVII AmC 5378/11 27.8.2014 Dostawa energii, wody, gazu i ciepła "Natomiast na poprawność wykonywanych prac zgodnie z § 5 ust. 4 podmiot przyłączany udzieli przedsiębiorstwu energetycznemu 60 miesięcy gwarancji"
XVII AmC 5378/11 27.8.2014 Dostawa energii, wody, gazu i ciepła "Cena sprzedaży urządzeń, o których mowa w ust. 1 oraz cena sprzedaży majątkowych praw autorskich do dokumentacji techniczno-budowlanej zostanie ustalona na podstawie: 1) kosztorysu powykonawczego na roboty budowlano-montażowe związane z realizacją prac, o których mowa w § 5 ust. 4, dostarczonego przez podmiot przyłączany i zweryfikowanego przez przedsiębiorstwo energetyczne, w kwocie netto (bez podatku VAT), 2) faktur na roboty budowlane związane z realizacją prac, o których mowa w § 5 ust. 4 (pomiar geodezyjny powykonawczy, nadzory branżowe, zajęcie pasa drogi itp.), dostarczonych przez podmiot przyłączany i zweryfikowany przez przedsiębiorstwo energetyczne, w kwocie netto (bez podatku VAT), 3) wyceny dokumentacji techniczno-budowlanej, o której mowa w § 5 ust.1, opracowanej w oparciu o cennik prac projektowych ŚZWPT-2000, dostarczonej przez podmiot przyłączany i zweryfikowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne, w kwocie netto (bez podatku VAT)"
XVII AmC 10754/12 14.8.2014 Inne usługi "Jeżeli pojazd zostanie zwrócony z uszkodzeniami powstałymi podczas najmu, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt c Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami przestoju Pojazdu (stawka dobowa pomnożona przez liczbę dni potrzebnych do naprawy Pojazdu), a w przypadku szkody, która nie będzie mogła być zlikwidowana z ubezpieczenia Pojazdu, Wynajmujący obciąży Najemcę również kwotą równoważną kosztom bezpośrednim i pośrednim potrzebnym do naprawy uszkodzonego Pojazdu ustaloną m.in. w oparciu o wycenę autoryzowanego serwisu"
XVII AmC 6541/12 14.8.2014 Nieruchomości "W przypadku zwłoki w zapłacie prowizji określonej w par. 7 Oferujący (...) pokryje koszty przekazania sprawy do windykacji"
XVII AmC 35144/13 14.8.2014 Nieruchomości "Obowiązek terminowego przekazywania Funduszowi wszelkich niezbędnych informacji związanych z prawidłowym wykonywaniem prawa własności Nieruchomości, takich jak w szczególności zawiadomienia o zebraniach właścicieli wspólnoty mieszkaniowej lub walnym zgromadzeniu wspólnoty mieszkaniowej. W razie uchybienia temu obowiązkowi Właściciel zobowiązany będzie każdorazowo do zapłaty kary umownej na rzecz Funduszu w wysokości 100,00 zł, która będzie mogła być potrącona z przysługującej Właścicielowi renty wynikającej z niniejszej Umowy Renty"
XVII AmC 35144/13 14.8.2014 Nieruchomości "... (właściciel) nie jest uprawniony do przyjmowania osób trzecich (wstępnych, zstępnych, powinowatych, osób bliskich i obcych) jako mieszkańców (także użytkowników lub najemców) w nieruchomości (lub jej części), bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, pod rygorem prawa Spółki do niewypłacania ... (właścicielowi) renty, w sytuacji stwierdzenia naruszenia tego obowiązku... (właściciela)"
XVII AmC 19005/13 14.8.2014 Handel elektroniczny "Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą internetową lub telefonicznie w ciagu 48 godzin od jego otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia umowy, w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego"
XVII AmC 34594/13 14.8.2014 Inne usługi "Klient zobowiązany jest do dostarczenia wskazanego w e-mailu produktu w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania numeru zwrotu. Niedostarczenie przez Klienta zwracanego produktu w terminie 7 dni powoduje wycofanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy"
XVII AmC 27855/13 11.8.2014 Handel elektroniczny "Jeśli zwrot nastąpi w przeciągu tych 10 dni gwarantujemy zwrot w wysokości 100% zapłaconej kwoty za produkt przelewem wyłącznie na rachunek bankowy klienta"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 1
 • 6
 • 8
 • 8
 • 2
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Maciej

  ocena usługi:

  Szybko, przystępnie, na temat
 • Włodzimierz

  ocena usługi:

  Dziękuję za jasną i wyczerpującą odpowiedż.Jestem zadowolony.Pozdrawiam cały zespół.
 • Michał

  ocena usługi:

 • Malgorzata

  ocena usługi:

  kompetentna i wyczerpujaca
 • Grzegorz

  ocena usługi:

  Opinia wyczerpująca , napisana zrozumiałym językiem ,wyjaśnila wątpliwości. Polecam tą kancelarię. Grzegorz
 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • barbara

  ocena usługi:

  Witam .Dziękuję za opinię prawną ,która pomogła mi i rozwiała wątpliwości co do dalszych procedur.Skorzystałam z udzielonych porad ,napisałam pisma do sądu i oczekujemy na postanowienia sądu . Napiszę jak zakończy się sprawa wyznaczona na 16.12.2014r. Dziekuję i będę państwa polecać innym. Barbara
 • Damian

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Mateusz Jeleń

  ocena usługi:

  Wszystko jak najlepszym porządku polecam
 • Izabela

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona,dostałam bardzo szybko odpowiedż w mojej sprawie,nie tylko opinię ale także szczegółowe wyjaśnienie . Jeżeli znajde się jeszcze kiedyś w trudnej sytuacji napewno będzie to portal do ktorego zgloszę się o pomoc,bo wiem że pracują tu najlepsi. Dziękuję calemu zespołowi. Pozdrawiam i polecam. Izabela
 • piotrbarszcz

  ocena usługi:

 • MARZANNA

  ocena usługi:

  Opinia bardzo rzeczowa i pomocna. Polecam!
 • ewa

  ocena usługi:

 • Adam

  ocena usługi:

  Dziękuję za bardzo dobrą profesjonalną odpowieź na moje zapytanie.
 • Marta

  ocena usługi:

 • Wiesław

  ocena usługi:

  Obsługa w pełni profesjonalna.Szybko,fachowo i rzetelnie. Polecam.Wiesław


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane