Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 1135/13 9.7.2015 Sprzedaż konsumencka "W przypadku braku wpływu zaliczki na konto sprzedawcy w podanym terminie STRONY zgodnie ustalają, że Umowa niniejsza ulega automatycznemu rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń"
XVII AmC 5453/11 9.7.2015 Telewizja kablowa i satelitarna "W przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy Abonenckiej, Abonent jest zobowiązany do zwrotu, na własny koszt i ryzyko, udostępnionego mu Urządzenia Dekodującego i Karty w terminie do 30 (trzydziestu) dni od rozwiązania/wygaśnięcia Umowy Abonenckiej na adres Cyfrowego Polsatu (...), chyba że Cyfrowy Polsat wskaże inne dodatkowe miejsce zwrotu"
XVII AmC 5453/11 9.7.2015 Telewizja kablowa i satelitarna "Nie później niż trzy Okresy Rozliczeniowe przed upływem Okresu Podstawowego (lub odpowiednio danego Okresu Dodatkowego). Abonent jest uprawniony do złożenia oświadczenia na piśmie, iż wyraża wolę, aby Umowa Abonencka wygasła z ostatnim dniem Okresu Podstawowego (lub odpowiednio danego Okresu Dodatkowego)"
XVII AmC 579/12 9.7.2015 Inne usługi "Środki Express Kredyt nie podlegają zwrotowi"
XVII AmC 2150/13 26.6.2015 Sprzedaż konsumencka "Uchylenie się przez Kupującego od obowiązku zapłaty ostatecznej ceny zakupu lub odbioru samochodu w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację Kupującego z zamówienia skutkującą przepadkiem kaucji na rzecz Sprzedawcy, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7,8 i 9."
XVII AmC 4707/12 25.6.2015 Nieruchomości "W przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu określonego pkt 3a z przyczyn leżących po stronie Zlecającego jest on zobowiązany do zwrotu Agencji wszystkich kosztów związanych z czynnościami podjętymi w celu realizacji transakcji w wysokości 50% prowizji określonej w pkt 2a niniejszej umowy"
XVII AmC 5190/13 12.6.2015 Handel elektroniczny "W przypadku uszkodzenia opakowania potrącamy 5% wartości towaru"
XVII AmC 2600/11 12.6.2015 Usługi bankowe "Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj. [...] oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w par. 6 bez odrębnej dyspozycji"
XVII AmC 2600/11 12.6.2015 Usługi bankowe "mBank może wypowiedzieć Umowę również w przypadku: [...] 2) zagrożenia terminowej spłaty Kredytu z powodu złego stanu majątkowego Kredytobiorcy, 3) znacznego obniżenia realnej wartości złożonego zabezpieczenia o ile Kredytobiorca nie ustanowi dodatkowego zabezpieczenia Kredytu, 4) ustanawiania na nieruchomości/ograniczonym prawie rzeczowym, o której/ym mowa w § 2 jakiegokolwiek ograniczonego prawa rzeczowego ani innych obciążeń na rzecz osób trzecich; jeżeli pogarsza to stan zabezpieczeń Kredytu, 5) zbycia przez Kredytobiorcę nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, o której/ym mowa w § 2; jeżeli pogarsza to stan zabezpieczeń Kredytu, 6) wypowiedzenia Umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto, 7) naruszenia przez Kredytobiorcę innych warunków i obowiązków określonych w Umowie"
XVII AmC 1595/13 8.6.2015 Nieruchomości "Połowę kwoty prowizji w formie zadatku najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedwstępnej"
XVII AmC 5064/12 8.6.2015 Inne usługi "Za datę wydania Nagrody przyjmuje się jej wysłanie przez Organizatora"
XVII AmC 21/15 27.5.2015 Inne usługi "Po upływie darmowego okresu testowego- o ile Klient nie odstąpi od Umowy - umowa o korzystanie z usług Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Wynagrodzenie za 1 miesiąc świadczenia usług wynosi 399 zł netto powiększona o należny podatek VAT. Klient może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy trwa jeden miesiąc."
XVII AmC 4544/13 22.5.2015 Inne usługi "Serwis GoWork.pl - nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez serwis"
XVII AmC 13847/12 18.5.2015 Inne usługi "Jeżeli kupujący nie odebrał zamówionego samochodu lub nie zapłacił pełnej ceny, sprzedający po bezskutecznym upływie 15 dni od wysłania do kupującego upomnienia listem poleconym może odstąpić od umowy zachowując prawa do odszkodowania umownego w wysokości 10% ceny"
XVII AmC 5285/13 8.5.2015 Handel elektroniczny "W przypadku nie zastosowania się do warunków ust. 5 niniejszego paragrafu kupujący traci prawo do wystąpienia przeciwko sprzedawcy z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia towaru"
XVII AmC 5934/13 5.5.2015 Handel elektroniczny "Reklamować można towary już używane, ale tylko jeśli wady wynikły w trakcie ich użytkowania"
XVII AmC 10082/13 30.4.2015 Handel elektroniczny "W przypadku nieuzasadnionej lub niewłaściwie opisanej reklamacji firma GSMOK może obciążyć Nabywcę kosztami serwisowymi (ekspertyza, testy, materiał, transport) co w efekcie spowoduje wydłużenie procesu reklamacji o czas niezbędny dla przeprowadzenia wskazanych w nawiasie czynności. Nieuzasadniona reklamacja koszt 50 zł brutto"
XVII AmC 3477/13 30.4.2015 Usługi bankowe "Poniżej określone zostały rodzaje czynności oraz wysokość opłat pobieranych przez Bank za ich wykonanie według stanu na dzień zawarcia Umowy: 1) zmiana harmonogramu spłat kredytu (z wyłączeniem pkt.a) 2,0% nie mniej, niż 25 zł; 2) zmiana harmonogramu spłat pożyczki (z wyłączeniem pkt. a) 2,0% nie mniej niż 25 zł; 3) zmiana stopy oprocentowania kredytu ze stałej na zmienną (lub odwrotnie) 2,0% nie mniej niż 50 zł; 4) zmiana stopy oprocentowania pożyczki ze stałej na zmienną (lub odwrotnie) 2,0% nie mniej, niż 50 zł"
XVII AmC 6959/13 10.4.2015 Inne usługi "Spory rozpatrywane będą rzeczowo przez właściwy Sąd dla siedziby sprzedawcy art. 33 kpc i art. 34 kpc. Zgodnie z Art. 27 KC par 1 "Powództwo wytacza się przez sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania" - kupujący akceptuje, iż ewentualne spory rozpatrywane będą rzeczowo przez właściwy Sąd dla siedziby sprzedawcy ( Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich, ul. Świerkowa 1)"
XVII AmC 3425/13 10.4.2015 Inne usługi "Zwrot pieniędzy możliwy jest wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub karnetu"
XVII AmC 11573/12 10.4.2015 Handel elektroniczny "Oznacza to, że towar musi znajdować się w (...) nieuszkodzonym opakowaniu (...), a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone"
XVII AmC 15209/13 10.4.2015 Handel elektroniczny "W przypadku zwrotu nadpłaty niezawinionej po stronie sklepu (np. błędna kwota przelewu) pobrana zostaje opłata manipulacyjna w wysokości 5 zł"
XVII AmC 5936/11 27.3.2015 Dostawa energii, wody, gazu i ciepła "Organizator systemu dystybucyjnego może rozwiązać umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy (...): 4) Odbiorca rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności obowiązki wymienione w § 4 Umowy"
XVII AmC 5936/11 27.3.2015 Dostawa energii, wody, gazu i ciepła "PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku, gdy opóźnienie nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie PGE Dystrybucja S.A., a w szczególności: d) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót"
XVII AmC 5936/11 27.3.2015 Dostawa energii, wody, gazu i ciepła "Podmiot Przyłączany udziela dla PGE Dystrybucja S.A. gwarancji na wybudowane przez siebie i odsprzedane PGE Dystrybucja S.A. urządzenia elektroenergetyczne na okres trzech lat od daty odbioru końcowego i jest zobowiązany do usuwania wad na własny koszt"
XVII AmC 5936/11 27.3.2015 Dostawa energii, wody, gazu i ciepła "Jeżeli Podmiot Przyłączany nie usunie wad lub nie dokona napraw gwarancyjnych w odsprzedanych urządzeniach w okresie trwania gwarancji i rękojmi, w terminie wyznaczonym przez PGE Dystrybucja S.A, PGE Dystrybucja S.A. dokona napraw lub usunie wady a kosztem ich obciąży Podmiot Przyłączany"
XVII AmC 13645/12 11.3.2015 Sprzedaż konsumencka "Sprzedawca będzie związany 6-tygodniowym terminem wydania pojazdu, rozpoczynającym się w dacie upływu terminu określonego w Zamówieniu (Termin Wiążący)"
XVII AmC 12735/12 6.3.2015 Inne usługi "W przypadku kolizji lub wypadku z winy Pożyczającego, zobowiązany jest on do kary pieniężnej w wysokości 2000 PLN, oraz równoczesnej utracie kaucji"
XVII AmC 3557/13 2.3.2015 Edukacja "Płatnik może wypowiedzieć umowę po upływie 10 dni od daty jej zawarcia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po dacie wypowiedzenia i ma prawo żądać zwrotu wpłaconych pieniędzy z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez CRE "Maximus" z chwilą zawarcia umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy Cre Maximus zachowuje prawo do żądania pokrycia kosztów ponoszonych z chwilą zawarcia umowy, w tym szczególności: a) wynagrodzenia sieci dystrybucyjnej, kosztów materiałów dydaktycznych, telefonów powitalnych, założenia teczki ucznia, co stanowi kwotę łącznie 1.899 zł (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) b) kosztów opracowania ankiety w kwocie 235 zł (dwieście trzydziesci pięć złotych) c) sprawdzonych i odesłanych testów w kwocie 104 zł (sto cztery złote) d) za przesyłki pocztowe i opłaty z tytułu przelewów bankowych lub przekazów pocztowych w kwocie 24 zł"
XVII AmC 2983/14 2.3.2015 Sprzedaż konsumencka "Jeżeli w okresie, wymienionym w ust. 2 dojdzie do podwyższenia ceny przez Producenta, co skutkować będzie zwiększeniem ceny określonej w zamówieniu, wyłącznie z tej przyczyny o ponad 5 %, wówczas o ile Strony umowy nie ustalą inaczej, Kupujący może odstąpić od umowy składając pisemne oświadczenie w ciągu 7 dni (słownie: siedmiu) od otrzymania powiadomienia od Sprzedawcy o podwyższeniu ceny"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 4
 • 0
 • 8
 • 7
 • 4
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo szybka, wyczerpująca odpowiedź, za przystępną cenę. Już wiem jak mam się poruszać w gąszczu przepisów prawnych w mojej sprawie. Jeszcze raz dziękuję i polecam wszystkim.
 • Anna

  ocena usługi:

  Bardzo szybka reakcja, jestem mile zaskoczona. W otrzymanej opinii prawnej znajduję pełen profesjonalizam. Otrzymałam obszerne informacje i wyjaśnienia które pozowalają mi zrozumieć sytuację prawną w której się znalazłam. Cieszę się ,ze zwykły obywatel ma szansę na poradę specjalistów w dziedzinie prawa nie wychodząc z domu. Wspaniały pomysł ułatwienia życia w kłopotach. Gorąco polecam wszystkim.
 • Wioletta

  ocena usługi:

  Solidnie , rzeczowo i szybko. Będę polecała usługi e-prawnik. Bardzo dziękuję. Wioletta
 • Celina

  ocena usługi:

 • Mirosław

  ocena usługi:

  Opinia, a szczególnie dodatkowe odpowiedzi pozwalają na pewność, że temat jest rozpracowany w całości. Polecam te usługi. Mirosław
 • Krzysztof

  ocena usługi:

  Solidna firma, z pewnością dalej będę korzystał z usług e-prawnik.pl. Pozdrawiam Krzysiek
 • Barbara

  ocena usługi:

  Polecam.
 • Marian

  ocena usługi:

  Jest to moja 11 /tak jedenasta opinia/ i wszystkie były bardzo rzeczowe,zrozumiałe a najwazniejsze że pomogły mi w moich sprawach.Kontakt bardzo dobry Duże podziękowania dla Pana Łukasza. Pozdrawiam Marian
 • Anna

  ocena usługi:

 • Paweł

  ocena usługi:

  Bardzo szybka reakcja na zadane pytanie. Odpowiedź zrozumiała, jasna i wyczerpująca. Będę polecał!!! Dziękuję Paweł
 • adam

  ocena usługi:

 • Michał

  ocena usługi:

  Profesjonalne podejście do klienta i rzetelnie opracowana, jasna, przejrzysta opinia prawna.
 • ak2502

  ocena usługi:

  Zostałem ładnie wyciągnięty z błędnego toku myślenia i jestem zadowolony, mimo że racji nie miałem i postępowanie wobec mojej osoby było jednak zgodne z prawem. Sprawę można zamknąć i rozplanować spłatę długu . Sama opinia i odpowiedzi na zadane pytania były bardzo pomocne. Dziękuję! Będę polecać :)
 • kkardas

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona z usług e-prawnika. Rzetelna i przejrzysta odpowiedź na zadane pytanie. Polecam. Marzena
 • czarodziejka

  ocena usługi:

  kolejny raz otrzymałam rzetelnie sporządzona opinie prawną i wszystkim polecam . Duży pozytw.Pozdrawiam.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za rzetelną, a co dla mnie najważniejsze, jasno sformulowaną poradę. Jestem usatysfakcjonowana sposobem, terminowością i fachowością usługi. Polecam \"e-prawnika\"! Pozdrawiam wszystkich czytających i cały Zespół Prawny. Małgorzata
 • Aleksander

  ocena usługi:

  Jestem zachwycony działaniem e-prawnika. Bardzo szybka i sprawna reakcja na wszelkie pytania petenta. Odpowiedzi kompetentne i oparte o konkretne zapisy kodeksowe. Cena za usługi rewelacyjnie niska. Super wszystko. Polecam gorąco innym w potrzebie. Aleksander z Jastrzębia Zdroju


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane