Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 10759/12 11.8.2014 Inne usługi "Jeżeli szkoda nie powstała z winy Najemcy pokrywa on każdorazowo koszt opłaty manipulacyjnej w wysokości 500 zł"
XVII AmC 29159/13 5.8.2014 Handel elektroniczny "Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny"
XVII AmC 5585/12 5.8.2014 Handel elektroniczny "Sklep Italiaccaffe.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską"
XVII AmC 1579/12 5.8.2014 Inne usługi "Zmiana przez Oszczędzającego dyspozycji, o której mowa w ust. 1 (...) jest skuteczna wobec DM BOŚ nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po dniu doręczenia DM BOŚ stosownej dyspozycji za wyjątkiem dyspozycji odwołania lub zmiany pełnomocnictwa dokonanej przez Oszczędzającego osobiście w POK DM BOŚ, kiedy to dyspozycja jest skuteczna wobec DM BOŚ od chwili złożenia w związku z ust. 1 "Oszczędzający może ustanowić Pełnomocników do dysponowania środkami zgromadzonymi IKE oraz do wykonywania wszelkich czynności na IKE"
XVII AmC 1622/12 5.8.2014 Usługi bankowe "Drugi i kolejne pisemne monity lub wezwania do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty raty kredytu, zaległych opłat lub powstania debetu, wysłane w ramach obsługi windykacyjnej danego produktu bez zwrotnego potwierdzenia odbioru albo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od wysłania poprzedniego monitu oraz nie częściej niż raz w miesiącu, poprzedzone podjęciem co najmniej jednej dodatkowej czynności windykacyjnej: kontakt telefoniczny, sms, vms-35 zł" (część 1 rozdział IV podrozdział XIII pkt 10 Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej))"
XVII AmC 5388/12 5.8.2014 Turystyka "W przypadku niezgodności wieku z podanym, Biuro upoważnione będzie do naliczenia i pobrania katalogowej ceny imprezy wraz z opłatą manipulacyjną w wysokości 200 PLN. Za upoważniający do uzyskania zniżki wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu zakończenia imprezy turystycznej"
XVII AmC 1531/09 5.8.2014 Usługi bankowe "Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50"
VI ACa 1755/13 31.7.2014 Inne usługi "W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę po wystosowaniu przez Zleceniobiorcę wniosku o wypłatę odszkodowania/zadośćuczynienia zmierzającego do likwidacji szkody w postępowaniu przedsądowym, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy prowizję w wysokości określonej w § 6"
XVII AmC 6250/12 23.7.2014 Nieruchomości "W przypadku rezygnacji ze sprzedaży zgłoszonego Obiektu i rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego, Firmie będzie przysługiwać częściowe wynagrodzenie w kwocie stanowiącej?% ceny wywoławczej określonej w § 4 (...)"
XVII AmC 10053/12 23.7.2014 Inne usługi "Do reklamacji musi być dołączony dokładny opis wady produktu oraz dokument zakupu (paragon, faktura)"
XVII AmC 415/14 18.7.2014 Dostawa energii, wody, gazu i ciepła "Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą wydania dokumentacji projektowej elementów sieci gazowej opisanej w par. 1 ust. 1 niniejszej umowy Przedsiębiorstwu Gazowniczemu, przechodzą na przedsiębiorstwo gazownicze wszelkie prawa autorskie związane z projektem budowlanym, którymi może dowolnie dysponować, a odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady/usterki w szczególności za merytoryczną zawartość projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych spoczywa na sprzedającym przez okres 60 miesięcy licząc od daty sprzedaży określonej w par. 1 ust. 2 Umowy w wypadku wad fizycznych"
XVII AmC 10965/12 3.7.2014 Usługi finansowe "Koszty windykacji w przypadku konieczności osobistego kontaktu pracownika firmy z Pożyczkobiorcą - 400,00 zł"
XVII AmC 10965/12 3.7.2014 Usługi finansowe "Pożyczkobiorca wyraża zgodę na opublikowanie danych osobowych, które udostępnił Pożyczkodawcy w prasie, mediach oraz każdym miejscu, które Pożyczkodawca uzna na stosowne"
XVII AmC 23435/13 3.7.2014 Handel elektroniczny "Zwracany towar należy odesłać kurierem razem z otrzymanym wraz z nim potwierdzeniem, paragonem lub fakturą VAT oraz informacją o numerze konta na jaki należy zwrócić pieniądze"
XVII AmC 37225/13 3.7.2014 Handel elektroniczny "Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je CDLANDER, i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru"
XVII AmC 5088/12 3.7.2014 Inne usługi "W przypadku opóźnienia w oddaniu sprzętu (...) Uczestnik zostanie obciążony kosztami wypożyczenia sprzętu w wysokości 500 zł netto"
XVII AmC 3225/11 1.7.2014 Inne usługi "Informacje zawarte na niniejszej stronie nie są wyczerpujące i mogą się okazać niedokładne lub nieaktualne pomimo naszych starań. Biorąc powyższe pod uwagę Renault Polska Sp. z o.o. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby wynikać z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości co do informacji zawartych na niniejszej stronie"
XVII AmC 3225/11 1.7.2014 Inne usługi "Renault nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony lub z wykorzystania informacji na niej przedstawionych"
XVII AmC 9891/12 3.6.2014 Inne usługi "Anulowanie opłaconego zlecenia możliwe jest tylko przed otrzymaniem statusu "przystępujemy do realizacji zamówienia" obciążone jest karą umowną w wysokości 65,00 zł brutto"
XVII AmC 5406/11 3.6.2014 Inne usługi "Strony zastrzegają, że Spółce przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy. (...) Spółka może skorzystać z umownego prawa odstąpienia w terminie 31 dni od dnia sporządzenia Raportu (...) najpóźniej do dnia... 2011 r. Strony zastrzegają, że Uprawnionej przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy przedwstępnej dożywocia, jeżeli wysokość Renty dożywotniej okaże się niższa niż kwota ...zł brutto miesięcznie (...). Uprawniona może skorzystać z umownego prawa odstąpienia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Raportu (...) najpóźniej do dnia ...2011 r. (...) Uprawnionej ponadto przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy przedwstępnej w każdym innym wypadku, wedle wyboru Uprawnionej, w terminie do dnia zawarcia przez Strony umowy przyrzeczonej, z tym zastrzeżeniem, że prawo to można wykonać tylko za zapłatą odstępnego w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)"
XVII AmC 5406/11 3.6.2014 Inne usługi "Przyjęcie na mieszkanie osoby trzeciej może dotyczyć jedynie małżonka lub małoletniego dziecka Uprawnionej. Inna osoba może zostać przyjęta tylko wtedy, gdy jest przez Uprawnioną utrzymywana i zarazem niezbędna dla właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego. (...) Fundusz może, w przypadku braku zgody na przyjęcie osoby trzeciej, wskazanej przez uprawnioną, a gdy przyjęcie takiej osoby jest konieczne dla właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego, wyznaczyć odpowiednią osobę, która będzie pomagała Uprawnionej w prowadzeniu tegoż gospodarstwa lub wedle własnego wyboru, pokryć koszty opieki sprawowanej przez inną osobę trzecią (...)"
XVII AmC 5406/11 3.6.2014 Inne usługi "W każdym wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z (...) niniejszej umowy, w tym w szczególności zobowiązania wymienionego w (...) Uprawniona zobowiązuje się zapłacić Funduszowi kwotę ...zł tytułem kary pieniężnej. Kara pieniężna należy się Funduszowi bez względu na wysokość poniesionej przezeń szkody i nie jest karą umowną w rozumieniu art. 483 kodeksu cywilnego. Tym samym obowiązek zapłacenia kary pieniężnej nie jest uzależniony od wykazania istnienia jakiejkolwiek szkody po stronie Funduszu. Żądanie zapłacenia kary pieniężnej wskazanej w niniejszym ustępie jest ponadto całkowicie niezależne od wszelkich innych roszczeń odszkodowawczych, które mogą być podnoszone przez Fundusz w związku z naruszeniem przez Uprawnioną któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy. (...)"
XVII AmC 607/13 26.5.2014 Inne usługi "Zleceniodawca wyraża zgodę Zleceniobiorcy na zlecenie dla Kancelarii Adwokackiej lub Radcowskiej wskazanej przez zleceniobiorcę, do dochodzenia roszczeń w razie wystąpienia takiej konieczności w drodze postępowania sądowego. W celu realizacji powyższego Zleceniodawca zobowiązany jest do udzielenia oddzielnego pełnomocnictwa dla adwokata lub radcy prawnego oraz do uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi w (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.09.2002 r. Dz. U. Nr 163 poz. 1348 - opłaty za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Adwokatów zagranicznych obowiązują stawki zgodne z prawem danego Kraju). Dotyczy to równiez opłat i czynności adwokackich przed procesowych. Opłaty powyższe obejować będą także koszty sądowe związane z wytoczeniem i prowadzeniem sprawy w tym także wpisu sądowego i kosztów opinii biegłych sądowych. (Koszty sądowe w spr. cywilnych. Ustawa z dn. 28.07.2005 r. Dz. 167 poz. 1398 z późniejszymi zmianami). Koszty prowadzenia sprawy poza granicami kraju w zakresie jak wyżej, ustalane są w oparciu o przepisy i stawki obowiązujące w danym Państwie"
XVII AmC 607/13 26.5.2014 Inne usługi "Wynagrodzenie z tytułu czynności adwokackich, jak również koszty procesowe Zleceniodawca zobowiązany jest uiścić na bieżąco, przed złożeniem pozwu do Sądu. W tym celu Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do pokrycia z dotychczas uzyskanego świadczenia, wszelkich kosztów sądowych i zastępstwa procesowego bez konieczności uzyskiwania od Zleceniodawcy odrębnej zgody. W przypadku braku tych środków Zleceniodawca dokona osobiście ich wpłaty na konto "Biuro Rogulski", które również upoważnia do opłacenia wszystkich kosztów w jego imieniu. W przypadku braku środków własnych, Zleceniodawca upoważnia "Biuro Rogulski" do dokonania powyższych opłat ze środków biura i zobowiązuje się do ich uregulowania do czasu zakończenia postępowania likwidacji szkody z doliczeniem 5% ich wartości z powyższego tytułu"
XVII AmC 6349/12 21.5.2014 Nieruchomości "W przypadku zawarcia przez Zamawiającego jakiejkolwiek umowy w przedmiocie korzystania z Nieruchomości lub jakiejkolwiek innej Umowy, której zawarcie uniemożliwiałoby zbycie Nieruchomości Pośrednik będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości równej wynagrodzeniu obliczonemu odpowiednio w oparciu o zapisy zawarte w § 5 pkt 1"
XVII AmC 4861/12 21.5.2014 Handel elektroniczny "W przypadku anulowania przesyłki: (...) gdy Klient opłacił usługę poprzez system transferuj.pl potrącona jest kwota w wysokości prowizji systemu transferuj.pl, która wynosi od 1% do 2,5 % kwoty transakcji. Jeżeli przesyłka została odebrana przez kuriera wysokość zwracanej kwoty ustalana jest indywidualnie"
XVII AmC 6347/12 20.5.2014 Nieruchomości "Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać w czasie trwania niniejszej umowy żadnych zleceń w zakresie objętym jej przedmiotem jakiemukolwiek innemu podmiotowi, w szczególności - innemu biuru pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także do niepodejmowania bez zgody i wiedzy Pośrednika jakichkolwiek rozmów, negocjacji w celu zbycia bądź zawarcia jakiejkolwiek innej umowy mającej za przedmiot Nieruchomość pod rygorem obowiązku zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości równej wynagrodzeniu wyliczonemu odpowiednio w oparciu o zapisy § 5 pkt"
XVII AmC 6348/12 20.5.2014 Nieruchomości "Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Pośrednika o wszelkich faktach świadczących o zainteresowaniu kupnem Nieruchomości ze strony jakichkolwiek osób, a w szczególności o wszelkich ofertach i zaproszeniach do negocjacji składanych bez udziału Pośrednika, pod rygorem obowiązku zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości równej wynagrodzeniu wyliczonemu odpowiednio w oparciu o zapisy § 5 pkt. 1 niniejszej umowy, przy czym podstawa jego obliczenia nie może być niższa aniżeli pierwotnie proponowana cena Nieruchomości, zgłoszona do Systemu MLS"
XVII AmC 5317/12 20.5.2014 Turystyka "Przyczyną reklamacji nie mogą być skutki okoliczności, za które USŁUGI TURYSTYCZNE Beata Pawlikowska - Biuro Turystyczne nie ponosi odpowiedzialności, jak np. przymusowe postoje na granicach, spóźnienia spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi, awarie, konieczność poddania się czynnościom urzędowym itd. Nie mogą być przedmiotem reklamacji znane Zamawiającemu przed rozpoczęciem imprezy turystycznej okoliczności powodujące utrudnienie lub niewygody"
XVII AmC 10567/12 20.5.2014 Handel elektroniczny "W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem kuriera, Nabywca ma obowiązek skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@beautyandthebib.pl, jeżeli paczka nie zostanie do niego doręczona w ciągu 2 dni od daty nadania. Nabywca, który tego nie zrobi, będzie, w przypadku zwrotu nie doręczonej paczki ze sklepu www.beautyandthebib.pl, obciążony kosztami przesłania"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 1
 • 0
 • 2
 • 7
 • 3
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Juliusz

  ocena usługi:

 • Iwona

  ocena usługi:

  Dziękuję za szybką i zrozumiałą odpowiedź. Naprawde polecam!!!
 • ANETA

  ocena usługi:

  Witam. Bardzo jestem zadowolona z Państwa porady. Teraz jestem pewniejsza i bardziej stanowcza. Bardzo szczegółowo opisana sprawa. Dziękuję
 • Anna

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za profesjonalną i czytelną opinię prawną, która wyjaśniła wszystkie moje wątpliwości. Polecam wszystkim !!! Pozdrawiam wszystkich prawników. Anna
 • Janusz Prager

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia,poparta aktami prawnymi.Polecam Janusz
 • Jolanta

  ocena usługi:

  Dziekuje za wyczerpujaca opinie.Mam malo czasu na zajmowanie sie swoimi sprawami,a przez internet jest to super sprawa,dostaje wiadomosc do domu bez szukania kancelarii prawnych.Otrzymalam odpowiedz na poziomie jakiego oczekiwalam,jeszcze raz bardzo dziekuje. Z powazaniem. Jolanta
 • Daniela

  ocena usługi:

  Rzeczowa opinia, będę polecać innym usługi e-prawnik
 • Lucyna

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z udzielonej mi pomocy. W mojej małej miejscowości wiedza prawnicza adwokatów, notariuszy a przede wszystkim Referendarza KW ma wiele do życzenia. Poprostu Ci ludzie nie znają prawa ! Opinia prawna, którą otrzymałam była rzetelna i fachowa. Dalsza pomoc okazała się b.profesjonalna, dzięki czemu moja sprawa zakończyła się dla mnie pomyślnie -:) Wygrałam ! Jestem wdzięczna i każdemu polecam korzystanie z biura e-prawnik. Pozdrawiam z wyrazami szacunku. Lucyna
 • Monika

  ocena usługi:

  Bardzo obszerna ocena : rzeczowa, konkretna, wyczerpująca wszystkie prawne opcje. Przynajmniej z mojego punktu widzenia..Poziom świadczonych usług jest niewątpliwie wysoki.Czas oczekiwania na wycenę jest stosunkowo krótki jak również oczekiwanie na opinię prawną.Cena jest przystępna i na pewno adekwatna do jakości świadczonych usług.Kontakt z biurem klienta jest nienaganny. Pełen szacunek dla potencjalnego klienta.Polecam skorzystanie z usług prawników z e-prawnik.pl.
 • Teresa

  ocena usługi:

  Dziękuję za rzetelną opinię. Jest zrozumiała i poparta podstawą prawną. W przyszłości w razie kłopotów prawnych zapewne skorzystam z Państwa usług. Teresa
 • Halina

  ocena usługi:

  Dziekuję za wyczerpujące informacje - są zrozumiałe i poparte odpowiednią podstawą prawną. Jestem bardzo zadowolona.Polecam tę firmę innym.Powodzenia. Halina
 • Zdzisław

  ocena usługi:

  Opinia bardzo profesjonalna. Rozwiewa wszystkie wątpliwości. Gorąco polecam!!!
 • Andrzej

  ocena usługi:

  Korzystam z usług e-prawnik od dość dawna i jak dotychczas nie zawiodłem się. Polecam - Andrzej
 • czarodziejka42

  ocena usługi:

  profesjonalna i rzeczowa opinia . Pollecam .
 • Wanda

  ocena usługi:

  Dziękuję , opinia bardzo rzetelna . W pełni profesjonalna ! Będę polecać wszystkim potrzebującym . Wanda
 • Justyna

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

  Otrzymana opinia jest dokładna, jestem zadowolony. Polecam. Marek

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane