Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 3506/13 3.9.2015 Usługi bankowe "Za czynności wykonane na zlecenie Pożyczkobiorcy PKO BP pobiera prowizje i opłaty bankowe przewidziane w "Taryfie prowizji i opłat bankowych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej, zwanej dalej "Taryfą", które mogą ulegać zmianom w zależności od: 1. zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny. 2. zmiany kosztów obsługi pożyczki, w szczególności zmiany cen połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, zmiany opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem umowy za pośrednictwem przedsiębiorców współpracujących z PKO BP SA oraz w wyniku wprowadzenia nowych przepisów prawnych"
XVII AmC 3506/13 3.9.2015 Usługi bankowe "PKO BP SA może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia, że informacje podane we wniosku o udzielenie pożyczki lub dokumenty, na podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu pożyczki, nie są zgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. 2. W przypadku rozwiązania umowy, Pożyczkobiorca ma obowiązek spłaty całości zadłużenia wynikającego z umowy zadłużenia w terminie 7 dni"
XVII AmC 3506/13 3.9.2015 Usługi bankowe "W przypadku niedotrzymania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 [Kredytobiorca w całym okresie kredytowania ma dotrzymywać warunki uprawniające go - jako Posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego nr..., prowadzonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. do korzystania z obsługi w ramach programu bankowości osobistej AURUM/prywatnej PLATINIUM, określonych w umowie o prowadzenie tego rachunku], przez okres 6-ciu miesięcy, PKO BP SA dostosuje wysokość marży/oprocentowania do obowiązującej w PKO BP SA oferty standardowej"
XVII AmC 3506/13 3.9.2015 Usługi bankowe "Ze względu na to, że umowa ma charakter umowy zawieranej na odległość w przypadku, gdy wielkości o których mowa w ust. 1-3 [całkowity koszt pożyczki, całkowita kwota do zapłaty, rzeczywista roczna stopa oprocentowania], do dnia zawarcia umowy ulegną zmianie, wówczas Pożyczkobiorca, wraz z podpisanym przez PKO BP SA jednym egzemplarzem umowy otrzyma na adres korespondencyjny, informację o aktualnej wysokości tych wielkości, która stanowi integralną część umowy"
XVII AmC 3506/13 3.9.2015 Usługi bankowe "Pożyczkobiorca zobowiązuje się do dostarczenia do PKO BP SA informacji i dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej w trakcie trwania umowy w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek: 1) wystapienia zaległości w spłacie przez Pożyczkobiorcę zobowiązań wobec PKO BP SA, innych banków, lub instytucji finansowych"
XVII AmC 840/15, 841/15, 842/15, 24.8.2015 Handel elektroniczny "Z uwagi na potencjalną możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacji stron internetowych (cen, konfiguracji, parametrów technicznych) z przyczyn za które odpowiedzialność nie ponosi Sprzedawca, ewentualne rozbieżności w zakresie wyświetlanych informacji na stronie WWW zostają korygowane w trakcie potwierdzania zamówienia"
XVII AmC 4566/13 19.8.2015 Handel elektroniczny "Warunkiem koniecznym zwrotu lub wymiany w sklepie gorset.pl jest odesłanie towaru w stanie nienaruszonym i nienoszącym śladów użytkowania. Odesłany towar musi być czysty, nie uszkodzony, pozbawiony zapachów (np. perfumy, kremy, balsamy, papierosy itp.)
XVII AmC 21305/13 13.8.2015 Handel elektroniczny "Artykuły zamówione przez stronę www i odebrane osobiście nie podlegają zwrotowi"
XVII AmC 22025/13 5.8.2015 Handel elektroniczny "Jeżeli towar dostarczony do sprzedawcy okaże się nieuszkodzony, bez wad sprzedawca pobierze opłatę za ekspertyzę"
XVII AmC 37/15 3.8.2015 Edukacja "Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy jeżeli znacząco zalega z opłatą"
XVII AmC 3657/13 3.8.2015 Handel elektroniczny "Przesyłki odsyłane przez Zamawiającego do Operatora muszą być przesyłane i transportowane pocztą kurierską z wykupionym pełnym ubezpieczeniem równym wartości zamówionego towaru"
XVII AmC 15115/13 16.7.2015 Sprzedaż konsumencka "Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji itd.) - ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia przez sklep"
XVII AmC 15117/13 15.7.2015 Sprzedaż konsumencka "Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony"
XVII AmC 17085/13 15.7.2015 Handel elektroniczny "Zwroty należności wykonuje się tylko i wyłącznie na rachunek bankowy podany przez klienta na formularzu reklamacyjnym z wyłączeniem innych form zwrotu"
XVII AmC 48/15 9.7.2015 Dostawa energii, wody, gazu i ciepła "Do obowiązków Odbiorcy należy: (...) 2) uzyskanie w czasie umożliwiającym terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, zgód w formie pisemnego oświadczenia (wg wzoru PG) właścicieli innych nieruchomości, jeśli ze względu na techniczne uwarunkowania przyłączenia do sieci gazowej istnieje konieczność przeprowadzenia przyłącza i sieci gazowej przez nieruchomości tych właścicieli. PG może zwolnić Odbiorcę z tego obowiązku, jeżeli w toku czynności projektowych uzyskało konieczne zgody"
XVII AmC 48/15 9.7.2015 Dostawa energii, wody, gazu i ciepła "Odbiorca zobowiązuje się ponadto do nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości (uzyskania zgody właściciela), na której znajduje się przyłączany obiekt w celu przyszłej eksploatacji sieci gazowej, przyłącza, urządzenia pomiarowego lub redukcyjno-pomiarowego oraz innych urządzeń towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego działania przyłącza i sieci gazowej"
XVII AmC 1135/13 9.7.2015 Sprzedaż konsumencka "W przypadku braku wpływu zaliczki na konto sprzedawcy w podanym terminie STRONY zgodnie ustalają, że Umowa niniejsza ulega automatycznemu rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń"
XVII AmC 5453/11 9.7.2015 Telewizja kablowa i satelitarna "W przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy Abonenckiej, Abonent jest zobowiązany do zwrotu, na własny koszt i ryzyko, udostępnionego mu Urządzenia Dekodującego i Karty w terminie do 30 (trzydziestu) dni od rozwiązania/wygaśnięcia Umowy Abonenckiej na adres Cyfrowego Polsatu (...), chyba że Cyfrowy Polsat wskaże inne dodatkowe miejsce zwrotu"
XVII AmC 5453/11 9.7.2015 Telewizja kablowa i satelitarna "Nie później niż trzy Okresy Rozliczeniowe przed upływem Okresu Podstawowego (lub odpowiednio danego Okresu Dodatkowego). Abonent jest uprawniony do złożenia oświadczenia na piśmie, iż wyraża wolę, aby Umowa Abonencka wygasła z ostatnim dniem Okresu Podstawowego (lub odpowiednio danego Okresu Dodatkowego)"
XVII AmC 579/12 9.7.2015 Inne usługi "Środki Express Kredyt nie podlegają zwrotowi"
XVII AmC 2150/13 26.6.2015 Sprzedaż konsumencka "Uchylenie się przez Kupującego od obowiązku zapłaty ostatecznej ceny zakupu lub odbioru samochodu w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację Kupującego z zamówienia skutkującą przepadkiem kaucji na rzecz Sprzedawcy, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7,8 i 9."
XVII AmC 4707/12 25.6.2015 Nieruchomości "W przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu określonego pkt 3a z przyczyn leżących po stronie Zlecającego jest on zobowiązany do zwrotu Agencji wszystkich kosztów związanych z czynnościami podjętymi w celu realizacji transakcji w wysokości 50% prowizji określonej w pkt 2a niniejszej umowy"
XVII AmC 5190/13 12.6.2015 Handel elektroniczny "W przypadku uszkodzenia opakowania potrącamy 5% wartości towaru"
XVII AmC 2600/11 12.6.2015 Usługi bankowe "Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj. [...] oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w par. 6 bez odrębnej dyspozycji"
XVII AmC 2600/11 12.6.2015 Usługi bankowe "mBank może wypowiedzieć Umowę również w przypadku: [...] 2) zagrożenia terminowej spłaty Kredytu z powodu złego stanu majątkowego Kredytobiorcy, 3) znacznego obniżenia realnej wartości złożonego zabezpieczenia o ile Kredytobiorca nie ustanowi dodatkowego zabezpieczenia Kredytu, 4) ustanawiania na nieruchomości/ograniczonym prawie rzeczowym, o której/ym mowa w § 2 jakiegokolwiek ograniczonego prawa rzeczowego ani innych obciążeń na rzecz osób trzecich; jeżeli pogarsza to stan zabezpieczeń Kredytu, 5) zbycia przez Kredytobiorcę nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, o której/ym mowa w § 2; jeżeli pogarsza to stan zabezpieczeń Kredytu, 6) wypowiedzenia Umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto, 7) naruszenia przez Kredytobiorcę innych warunków i obowiązków określonych w Umowie"
XVII AmC 1595/13 8.6.2015 Nieruchomości "Połowę kwoty prowizji w formie zadatku najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedwstępnej"
XVII AmC 5064/12 8.6.2015 Inne usługi "Za datę wydania Nagrody przyjmuje się jej wysłanie przez Organizatora"
XVII AmC 21/15 27.5.2015 Inne usługi "Po upływie darmowego okresu testowego- o ile Klient nie odstąpi od Umowy - umowa o korzystanie z usług Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Wynagrodzenie za 1 miesiąc świadczenia usług wynosi 399 zł netto powiększona o należny podatek VAT. Klient może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy trwa jeden miesiąc."
XVII AmC 4544/13 22.5.2015 Inne usługi "Serwis GoWork.pl - nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez serwis"
XVII AmC 13847/12 18.5.2015 Inne usługi "Jeżeli kupujący nie odebrał zamówionego samochodu lub nie zapłacił pełnej ceny, sprzedający po bezskutecznym upływie 15 dni od wysłania do kupującego upomnienia listem poleconym może odstąpić od umowy zachowując prawa do odszkodowania umownego w wysokości 10% ceny"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 4
 • 4
 • 8
 • 4
 • 0
 • osób

Opinie naszych klientów

 • tadeusz

  ocena usługi:

 • Grazyna

  ocena usługi:

  Mam wszystko jasno przedstawione co do mojego problemu. Jestem bardzo zadowolona. Bardzo dziekuje. Grazyna
 • jadwiga

  ocena usługi:

  BARDZO POZYTYWNA, ZYCZLIWA, SERDECZNA W ROZMOWIE TELEFONICZNEJ. DZIEKUJE ZA WSPARCIE I POMOC, NIE JESTEM PSYCHICZNIE MOCNA, MIMO, ZE NAUCZYCIEL MATEMATYKI W LO. TYM BARDZIEJ DLATEGO BARDZO DZIEKUJE.JADWIGA.
 • Jadwiga

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z uslugi. Mimo, ze zadalam pytanie w niedziele wycene dostalam bardzo szybko. Mialam mozliwosc wyboru ceny, ktora uzalezniona jest od czasu oczekiwania na opinie. Bardzo mile zaskoczona bylam tak szczegolowym i dokladnym omowieniem mojego problemu. Oprocz podania podstawy prawnej byla dokonana jej interpretacja \"normalnym\" jezykiem zrozumialym dla mnie. Wiem, ze bede korzystac z uslug zespolu e-prawnik.pl do zakonczenia mojej sprawy. Dziekuje zespolowi i polecam wszystkim. Pozdrawiam.
 • Marlena

  ocena usługi:

  Kolejny raz ,korzystam z porady. Jestem bardzo zadowolona.Profesjonalna rzeczowa opinia, i bardzo szybka. Gorąco polecam wszystkim. Bardzo dziękuję. Marlena.
 • Adam

  ocena usługi:

  Szybka i szczegółowa opinia prawna. Polecam. Adam.
 • Marian

  ocena usługi:

  Jest to 12 opinia prawna jaką zamawiałem.Polecam te usługi. Marian
 • Olga

  ocena usługi:

  Szybko,rzeczowo,cena przystępna
 • Wieslaw

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolony.Bardzo dziekuje za szczegolowa opinie Prawna.Bede polecal wszystkim znajomym.Ciesze sie ze w Polsce sa biura specjalistow prawnych,ktorych opinie sa niepodwazalne.Wieslaw.Jeszcze raz bardzo dziekuje.
 • Wieslaw

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolony.Bardzo dziekuje za szczegolowa opinie Prawna.Bede polecal wszystkim znajomym.Ciesze sie ze w Polsce sa biura specjalistow prawnych,ktorych opinie sa niepodwazalne.Wieslaw.Jeszcze raz bardzo dziekuje.
 • Bozena

  ocena usługi:

  Solidnie,blyskawicznie,wyczerpujaca odpowiedz. Pelny profesjonalizm,polecam kazdemu. Serdecznie dziekuje-pozdrawiam Piotr
 • Lexis47

  ocena usługi:

  Przejrzysta i kompetentna opinia wyczerpująca postawiony problem do rozwiązania poparta przywołaniem odpowiednich przepisów prawnych na podstawie których ją oparto. Portal wart polecenia ludziom i podmiotom pragnących rozwikłać swoje problemy życiowe, w tym szczególnie wyjaśnienia zawiłości prawa podatkowego. Lexis47
 • Izabela

  ocena usługi:

 • sylwia

  ocena usługi:

  BARDZO RZETELNA FIRMA :) ROZWIALI WSZYSTKIE MOJE OBAWY:) POLECAM !!!!!!!!!!! Z CAŁEGO SERCA !!!!! DZIEKUJE I POZDRAWIAM :)
 • bogdan

  ocena usługi:

  Opinia bardzo pomocna, jestem zadowolony, ważne, że można zadać dodatkowe pytania w tej samej cenie. Jak najbardziej polecam ten serwis.
 • Barbara

  ocena usługi:

  Porada prawników z \"e-prawnik\" była mi bardzo przydatna i pomocna przy przeprowadzeniu rozmowy z osobą mającą wykonać zleconą przeze mnie pracę. Ich wiedza zmniejszyła też stres związany z tą rozmową. Serdecznie dziękuję prawnikom. Są potrzebni. Cenę też mają w porządku.
 • Mirosława

  ocena usługi:

  Opinia prawna całkowicie wyczerpująca i zrozumiała. Poznałam moje teoretyczne możliwości oraz praktyczne (bardziej przydatne). Uchroniło mnie to przed stratą czasu i pieniędzy. Dobrze, że takie usługi są dostępne. Dziękuję i pozdrawiam. Mirosława


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane