Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 3425/13 10.4.2015 Inne usługi "Zwrot pieniędzy możliwy jest wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub karnetu"
XVII AmC 11573/12 10.4.2015 Handel elektroniczny "Oznacza to, że towar musi znajdować się w (...) nieuszkodzonym opakowaniu (...), a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone"
XVII AmC 15209/13 10.4.2015 Handel elektroniczny "W przypadku zwrotu nadpłaty niezawinionej po stronie sklepu (np. błędna kwota przelewu) pobrana zostaje opłata manipulacyjna w wysokości 5 zł"
XVII AmC 5936/11 27.3.2015 Dostawa energii, wody, gazu i ciepła "Organizator systemu dystybucyjnego może rozwiązać umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy (...): 4) Odbiorca rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności obowiązki wymienione w § 4 Umowy"
XVII AmC 5936/11 27.3.2015 Dostawa energii, wody, gazu i ciepła "PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku, gdy opóźnienie nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie PGE Dystrybucja S.A., a w szczególności: d) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót"
XVII AmC 5936/11 27.3.2015 Dostawa energii, wody, gazu i ciepła "Podmiot Przyłączany udziela dla PGE Dystrybucja S.A. gwarancji na wybudowane przez siebie i odsprzedane PGE Dystrybucja S.A. urządzenia elektroenergetyczne na okres trzech lat od daty odbioru końcowego i jest zobowiązany do usuwania wad na własny koszt"
XVII AmC 5936/11 27.3.2015 Dostawa energii, wody, gazu i ciepła "Jeżeli Podmiot Przyłączany nie usunie wad lub nie dokona napraw gwarancyjnych w odsprzedanych urządzeniach w okresie trwania gwarancji i rękojmi, w terminie wyznaczonym przez PGE Dystrybucja S.A, PGE Dystrybucja S.A. dokona napraw lub usunie wady a kosztem ich obciąży Podmiot Przyłączany"
XVII AmC 13645/12 11.3.2015 Sprzedaż konsumencka "Sprzedawca będzie związany 6-tygodniowym terminem wydania pojazdu, rozpoczynającym się w dacie upływu terminu określonego w Zamówieniu (Termin Wiążący)"
XVII AmC 12735/12 6.3.2015 Inne usługi "W przypadku kolizji lub wypadku z winy Pożyczającego, zobowiązany jest on do kary pieniężnej w wysokości 2000 PLN, oraz równoczesnej utracie kaucji"
XVII AmC 3557/13 2.3.2015 Edukacja "Płatnik może wypowiedzieć umowę po upływie 10 dni od daty jej zawarcia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po dacie wypowiedzenia i ma prawo żądać zwrotu wpłaconych pieniędzy z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez CRE "Maximus" z chwilą zawarcia umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy Cre Maximus zachowuje prawo do żądania pokrycia kosztów ponoszonych z chwilą zawarcia umowy, w tym szczególności: a) wynagrodzenia sieci dystrybucyjnej, kosztów materiałów dydaktycznych, telefonów powitalnych, założenia teczki ucznia, co stanowi kwotę łącznie 1.899 zł (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) b) kosztów opracowania ankiety w kwocie 235 zł (dwieście trzydziesci pięć złotych) c) sprawdzonych i odesłanych testów w kwocie 104 zł (sto cztery złote) d) za przesyłki pocztowe i opłaty z tytułu przelewów bankowych lub przekazów pocztowych w kwocie 24 zł"
XVII AmC 2983/14 2.3.2015 Sprzedaż konsumencka "Jeżeli w okresie, wymienionym w ust. 2 dojdzie do podwyższenia ceny przez Producenta, co skutkować będzie zwiększeniem ceny określonej w zamówieniu, wyłącznie z tej przyczyny o ponad 5 %, wówczas o ile Strony umowy nie ustalą inaczej, Kupujący może odstąpić od umowy składając pisemne oświadczenie w ciągu 7 dni (słownie: siedmiu) od otrzymania powiadomienia od Sprzedawcy o podwyższeniu ceny"
XVII AmC 13568/12 20.2.2015 Usługi internetowe "W przypadku wycofania się Klienta z realizacji zamówienia, Klient zobowiązany jest pokryć do 25% wartości wycofanego zamówienia oraz koszty transportu"
XVII AmC 1240/13 20.2.2015 Sprzedaż konsumencka "W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty Sprzedawcy kwoty gwarancyjnej w wysokości stanowiącej równowartość zadatku wskazanego w ust. 1 powyżej, lecz nie mniejszej niż 5000 PLN"
XVII AmC 12750/12 20.2.2015 Inne usługi "Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji - uszkodzenie wypożyczonego samochodu (koszty naprawy w autoryzowanym serwisie)"
XVII AmC 2854/13 20.2.2015 Handel elektroniczny "Kwota zwrotu stanowi równowartość ceny zamówionych towarów, ale nie obejmuje kosztów jakie poniósł Klient w chwili zakupu towaru w sklepie misterna.pl. Jeżeli zamówienie było premiowane darmową lub tanią przesyłką, zwraca należność zostanie pomniejszona o rzeczywiste koszta wysyłki"
XVII AmC 2854/13 20.2.2015 Handel elektroniczny "W przypadku całkowitego odesłania zamówienia, zwracana wartość zostanie pomniejszona o rzeczywiste koszta wysyłki jakie poniósł sklep na przesłanie zamówienia do Klienta po uwzględnieniu wszystkich parametrów paczki według cennika Poczty polskiej (uwzględniając podatek VAT) lub bilingu firmy kurierskiej (na podstawie rozliczenia zawierającego zwracaną paczkę)."
XVII AmC 11805/12 20.2.2015 Inne usługi "Z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Rudbauer Sp. z o.o. z winy umyślnej, wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Użytkownik powinien kierować pod adresem Partnera"
XVII AmC 7191/12 20.2.2015 Turystyka "W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Sun & Fun, a to z powodu: odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, niedotrzymania określonych w Umowie terminów płatności, nieprzybycia na miejsce zbiórki, choroby i innych przypadków losowych, uniemożliwienia przekroczenia granicy poprzez służby graniczne itp. Osobie, która dokonała wpłaty zwraca się wpłaconą kwotę po potrąceniu zryczałtowanych kosztów rezygnacji, które uzależnione są od daty rezygnacji i wynoszącej maksymalnie: - rezygnacja na więcej niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy - 500 PLN od osoby (koszty manipulacyjne związek z dokonaną rezerwacją; - od 30 do 22 dni - 25% ceny imprezy, nie mniej niż 500 PLN od osoby; - od 21 do 15 dni - 50% ceny imprezy; - od 14 do 4 dnia - 75% ceny imprezy; - rezygnacja poniżej 4 dni przed rozpoczęciem imprezy, w dniu rozpoczęcia imprezy lub nie stawienie się na zbiórkę - 95% imprezy. Na żądanie Klienta Sun & Fun przedstawi udokumentowane wyliczenie poniesionych w związku z rezygnacją kosztów." (5. Rezygnacje, zmiana uczestnika, ust. 5.2)
XVII AmC 13853/12 19.2.2015 Sprzedaż konsumencka "W przypadku odstąpienia Kupującego od Umowy, Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą zaliczkę w normalnej wysokości w terminie 14 dni od sprzedaży samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy, innemu Klientowi, nie później jednak jak 6 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy"
XVII AmC 13854/12 19.2.2015 Sprzedaż konsumencka "W sprawach nieregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego w Sądzie właściwym dla Sprzedającego"
VI ACa 1965/13 19.2.2015 Usługi ubezpieczeniowe "COMPENSA nie odpowiada za szkody, będące następstwem zdarzeń powstałych na skutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego, jeżeli po opuszczeniu pojazdu nie zabezpieczono należycie kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeń przeciw-kradzieżowych i urządzenia te zostały utracone lub skopiowane, a także gdy nie zabezpieczono należycie dokumentów pojazdu (dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli taką wydano na ubezpieczony pojazd), chyba że pojazd został utracony wskutek rozboju"
XVII AmC 9585/12 19.2.2015 Usługi ubezpieczeniowe "W przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdu, Compensa wypłaci odszkodowanie, jeżeli ubezpieczający (...) przekaże Compensie dowód rejestracyjny pojazdu i kartę pojazdu, o ile była wydana na ubezpieczony pojazd albo dowód dopuszczenia pojazdu do ruchu, chyba że zostały utracone na skutek rozboju lub wymuszenia rozbójniczego"
XVII AmC 4695/13 22.1.2015 Handel elektroniczny "Zwroty towarów przyjmowane są w przypadku, gdy nie posiadają one śladów używania, nie posiadają uszkodzeń oraz posiadają fabryczne opakowanie. W przypadku otwarcia opakowania i wyciągnięcia produktu uważa się towar za używany, gdyż posiada ślady ingerencji (mikro ryski, ślady palców itp.). Produkt ten nie jest uważany za nowy i nie nadaje się do ponownej sprzedaży jako produkt nieużywany"
XVII AmC 4754/13 22.1.2015 Handel elektroniczny "W przypadku skorzystania z tego prawa należy odesłać reklamowany towar w przeciągu 10 dni od daty otrzymania produktu wraz z opisem przyczyn reklamacji"
XVII AmC 15056/13 22.1.2015 Handel elektroniczny "Reklamacje będą rozpatrywane po przesłaniu następujących dokumentów: oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia listu przewozowego"
XVII AmC 15059/13 22.1.2015 Handel elektroniczny "Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówienia z ważnych powodów ekonomicznych"
XVII AmC 12365/12 22.1.2015 Inne usługi "HermesTM ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług informatycznych w przypadku niemożności korzystania z nich przez okres jednorazowo dłuższy niż 48 godzin"
XVII AmC 7066/13 22.1.2015 Handel elektroniczny "Towary o wartości powyżej 500 PLN mogą być zwracane tylko i wyłącznie za pomocą jednej z firm kurierskich: Servisco, UPS, Stolica, Szybka Paczka, Masterlink. W przypadku nie dopełnienia któregoś z powyższych warunków przez Kupującego zastrzegamy sobie prawo nie przyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzutu bezskuteczności wobec odstąpienia od umowy"
XVII AmC 5417/11 20.1.2015 Inne usługi "UEFA nie jest odpowiedzialna za nieprawidłowo wprowadzone informacje, awarie techniczne internetu, awarie sprzętu i oprogramowania komputerowego lub utracone, niekompletne lub nieczytelne zgłoszenia, bądź brak możliwości skontaktowania się z dowolnym Wnioskodawcą za pomocą jakichkolwiek środków komunikacji"
XVII AmC 5417/11 20.1.2015 Inne usługi "Wnioskodawcy potwierdzają, że zrozumieli, akceptują i będą przestrzegać postanowień oświadczenia o prywatności, [...] i niniejszych Warunków, które to dokumenty można znaleźć na stronie internetowej UEFA (http://www.uefa.com). Za wiążącą uznaje się ostatnią wersję takich dokumentów opublikowaną dnia 1 czerwca 2012 roku"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 3
 • 7
 • 3
 • 7
 • 8
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Krzysztof

  ocena usługi:

  Solidna firma, z pewnością dalej będę korzystał z usług e-prawnik.pl. Pozdrawiam Krzysiek
 • Barbara

  ocena usługi:

  Polecam.
 • Marian

  ocena usługi:

  Jest to moja 11 /tak jedenasta opinia/ i wszystkie były bardzo rzeczowe,zrozumiałe a najwazniejsze że pomogły mi w moich sprawach.Kontakt bardzo dobry Duże podziękowania dla Pana Łukasza. Pozdrawiam Marian
 • Anna

  ocena usługi:

 • Paweł

  ocena usługi:

  Bardzo szybka reakcja na zadane pytanie. Odpowiedź zrozumiała, jasna i wyczerpująca. Będę polecał!!! Dziękuję Paweł
 • adam

  ocena usługi:

 • Michał

  ocena usługi:

  Profesjonalne podejście do klienta i rzetelnie opracowana, jasna, przejrzysta opinia prawna.
 • ak2502

  ocena usługi:

  Zostałem ładnie wyciągnięty z błędnego toku myślenia i jestem zadowolony, mimo że racji nie miałem i postępowanie wobec mojej osoby było jednak zgodne z prawem. Sprawę można zamknąć i rozplanować spłatę długu . Sama opinia i odpowiedzi na zadane pytania były bardzo pomocne. Dziękuję! Będę polecać :)
 • kkardas

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona z usług e-prawnika. Rzetelna i przejrzysta odpowiedź na zadane pytanie. Polecam. Marzena
 • czarodziejka

  ocena usługi:

  kolejny raz otrzymałam rzetelnie sporządzona opinie prawną i wszystkim polecam . Duży pozytw.Pozdrawiam.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za rzetelną, a co dla mnie najważniejsze, jasno sformulowaną poradę. Jestem usatysfakcjonowana sposobem, terminowością i fachowością usługi. Polecam \"e-prawnika\"! Pozdrawiam wszystkich czytających i cały Zespół Prawny. Małgorzata
 • Aleksander

  ocena usługi:

  Jestem zachwycony działaniem e-prawnika. Bardzo szybka i sprawna reakcja na wszelkie pytania petenta. Odpowiedzi kompetentne i oparte o konkretne zapisy kodeksowe. Cena za usługi rewelacyjnie niska. Super wszystko. Polecam gorąco innym w potrzebie. Aleksander z Jastrzębia Zdroju
 • Leszek

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

  Pierwsza porada z której jestem zadowolony.Polecam.
 • Bernadeta

  ocena usługi:

 • Andrzej

  ocena usługi:

  Z dużą nieufnością wysłałem zapytanie i wpłaciłem kwotę zgodną z wyceną. Otrzymana opinia prawna , mimo że niezbyt dla mnie korzystna , przeszła moje oczekiwania.Pełen profesjonalizm , powołanie aktów prawnych , język prosty i zrozumiały dla laika w kwestiach prawnych.Z całą pewnoscią skorzystam jeszcze z usług tego portalu. Andrzej
 • kama

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona, na wcielenie w życie wskazówek, muszę trochę poczekać, ale i tak widzę światełko w całej mojej sprawie....bardzo dziękuję i pozdrawiam cały zespół mądrych ludzi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane