Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 1985/14 22.7.2016 Handel elektroniczny "Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT)"
XVII AmC 37963/13 22.7.2016 Usługi finansowe "1. Zmiana wysokości opłat lub zasad ich stosowania i naliczania, wprowadzenie opłat za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli jest możliwe z ważnych przyczyn, za które uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez All money; b) wydanie rekomendacji urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między wydaniem rekomendacji urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez All money; c) wzrost cen i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5%, ustalany na podstawie kwartalnego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych (pot. inflacji) publikowanego przez GUS. Zmiana dokonywana jest nie częściej niż co kwartał, ze skutkiem od pierwszego dnia drugiego, kolejnego miesiąca po dacie publikacji wskaźnika, z którego wynika wzrost, o wartość wskaźnika za okres od dnia poprzedniej zmiany wysokości opłat ze względu na wzrost cen i usług konsumpcyjnych, do dnia dokonania zmiany; d) zmianę cen energii elektrycznej, taryf pocztowych, telekomunikacyjnych lub rozliczeń międzybankowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą tych cen a zmianą kosztów wykonywania czynności przez All money"
XVII AmC 1891/15 22.7.2016 Handel elektroniczny "W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych lub wadliwych danych, Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania realizacji zamówienia"
XVII AmC 38750/13 22.7.2016 Handel elektroniczny "W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty pokrywa Klient"
XVII AmC 1892/15 22.7.2016 Handel elektroniczny "Sklep eButy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia istotnych błędów na stronach sklepu"
XVII AmC 31250/13 22.7.2016 Handel elektroniczny "Zwracany towar należy odesłać [...] wraz z otrzymanym paragonem lub fakturą [...]. Koszt wysłania [...] towaru nie podlega zwrotowi"
XVII AmC 5861/13 22.7.2016 Handel elektroniczny "Firma OSKAR PHUP uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi za wady ukryte w uzadanionych przypadkach, koszt dostawy do firmy OSKAR ponosi Kupujący"
XVII AmC 40856/13 20.7.2016 Dostawa energii, wody, gazu i ciepła "Strony mogą naliczyć kary umowne w wysokości 0,05% wartości wstępnej opłaty za przyłączenie brutto za każdy dzień zwłoki powstałej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu określonego w § 1 ust.5"
XVII AmC 585/16 4.7.2016 Handel elektroniczny "Wszelkie spory ze sprzedawcą, powstałe w związku z funkcjonowaniem sklepu internetowego P.P.H. Kosmed?Zbigniew Leżański, będą rozstrzygane prze sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy"
XVII AmC 34577/13 4.7.2016 Handel elektroniczny "Klient zobowiązany jest do dostarczenia wskazanego w formularzu towaru w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania numeru zwrotu"
XVII AmC 40850/13 1.7.2016 Handel elektroniczny "W przypadku otrzymania paczki budzącej wątpliwości należy sporządzić przy kurierze protokół uszkodzenia. Nie przyjmujemy reklamacji po odebraniu paczki od kuriera (wówczas trudno określić winnego uszkodzenia mechanicznego wydruków)"
XVII AmC 40553/13 1.7.2016 Handel elektroniczny "Zwrotowi podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać oryginały dokumentów zakupu i dostawy"
XVII AmC 40549/13 1.7.2016 Handel elektroniczny "Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu zostaną skierowane pod rozstrzygnięcie sądu właściwości ogólnej pozwanego"
XVII AmC 34580/13 1.7.2016 Handel elektroniczny "Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie formularza i przesłanie go na wskazany adres e-mail sklep@sferapc.pl oraz uprzedni kontakt telefoniczny celem ustalenia procedury zwrotu"
XVII AmC 2007/14 1.7.2016 Usługi bankowe "Opłaty za czynności windykacyjne*** Opłata za monit pisemny o powstaniu niedozwolonego salda debetowego***25,00 PLN Opłata za monit telefoniczny*** 4,99 PLN Opłata za monit SMS o powstaniu niedozwolonego salda debetowego***1,99 PLN Opłata za wysłanie wezwania do zapłaty, ostatecznego wezwania do zapłaty (pobierane od każdej wysyłki)***30,00 PLN ***Bank może prowadzić działania związane z monitoringiem telefonicznym (w postaci rozmów telefonicznych, SMSów), wysyłaniem pism (w postaci monitów papierowych i wezwań do zapłaty) i wizytami terenowymi. Częstotliwość tych działań uzależniona jest od postawy Klienta. Każde kolejne działanie jest podejmowane przez Bank nie wcześniej niż dwa dni po bezskutecznym zastosowaniu poprzedniego działania, za wyjątkiem sytuacji, gdy za dane działanie Bank nie pobiera opłaty. W pierwszej kolejności podejmowane są działania związane z monitoringiem telefonicznym (rozmowy telefoniczne, SMS-y) oraz pisemnym (monity papierowe, wezwania do zapłaty), przy czym łączna suma opłat za działania związane z monitoringiem telefonicznym i pisemnym nie może przekroczyć w danym miesiącu kwoty 200 PLN dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego, przy czym Bank pobiera opłatę max. za 3 pierwsze monity telefoniczne wykonane w danym miesiącu. Jeżeli środki te nie przyniosą oczekiwanego rezultatu w postaci spłaty zadłużenia, podejmowane są kolejne działania w postaci wizyt negocjatora terenowego - z zastrzeżeniem, iż łączna suma opłat za wszystkie wyżej wymienione czynności nie może przekroczyć w danym miesiącu kwoty 400 PLN dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego. Bank stosuje czynności monitujące w opisanej wyżej kolejności, a jeżeli ich zastosowanie nie jest możliwe lub pozostaje bezskuteczne, wówczas stosuje działania związane z czynnościami sądowo-egzekucyjnymi"
XVII AmC 4753/13 1.7.2016 Handel elektroniczny "Gwarancje i reklamacje, pkt 2. Informacje o pomyłce lub stwierdzeniu wady, należy zgłosić w terminie 10 dni od momentu otrzymania przesyłki"
XVII AmC 1165/13 1.7.2016 Handel elektroniczny "Termin odbioru może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, takich jak zdarzenia (...) związane z producentem pojazdu"
XVII AmC 29352/13 1.7.2016 Handel elektroniczny "Jedynym skutecznym sposobem na zgłoszenie reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego"
XVII AmC 5952/11 1.7.2016 Usługi bankowe "Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe było bezpośrednim bądź pośrednim skutkiem lub nastąpiło w związku ze zdarzeniami lub stanami stwierdzonymi przez lekarza jako istniejące przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej"
XVII AmC 921/15 17.6.2016 Handel elektroniczny "Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki"
XVII AmC 922/15 17.6.2016 Handel elektroniczny "Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, z nienaruszoną metką. Zwrot należy uzgodnić e-mailem lub telefonicznie. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjety do zwrotu"
XVII AmC 244/15 17.6.2016 Handel elektroniczny "Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki"
XVII AmC 214/15 17.6.2016 Handel elektroniczny "Przesyłki nie sprawdzone w obecności kuriera podczas odbioru, nie podlegają reklamacji pod kątem uszkodzenia lub zniszczenia w transporcie"
XVII AmC 2105/14 17.6.2016 Handel elektroniczny "Do oświadczenia należy dołączyć oryginał dokumentu zakupu (paragon lub faktura) wraz z numerem konta bankowego, na które mają być przelane pieniądze"
XVII AmC 33560/13 17.6.2016 Handel elektroniczny "Firma E-purpose Sp. z o.o. umożliwia zwrot i wymianę zakupionego towaru w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania przesyłki"
XVII AmC 25596/13 17.6.2016 Handel elektroniczny "Sklep zobowiązuje się zwrócić Klientowi należność za zwracany towar (w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu), w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dołączenie kopii dokumentu potwierdzającego termin wydania towaru"
XVII AmC 2143/14 8.6.2016 Usługi bankowe "Wysokość Opłaty uzgodniono na: 266.560 PLN. Opłata nie podlega zwrotowi. Jej wysokość nie podlega negocjacjom stron"
XVII AmC 155/16 25.5.2016 Handel elektroniczny "Sprzedawca dołożył wszelkich starań by witryna sklepu funkcjonowała prawidłowo i aby opisy oraz dane umieszczone w sklepie były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta, jak i za odbiegający od prezentacji produktów na zdjęciach ich wygląd faktyczny"
XVII AmC 213/15 25.5.2016 Handel elektroniczny "Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora"
XVII AmC 34573/13 25.5.2016 Handel elektroniczny "Sprzedawca zapewnia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będą służyły wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez sprzedawcę działalnością gospodarczą"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 6
 • 5
 • 8
 • 2
 • 4
 • osób

Opinie naszych klientów

 • anna

  ocena usługi:

  dziękuje ,otrzymałam bardzo konkretna i profesjonalna opinia, cena nie wysoka .Polecam
 • krystyna

  ocena usługi:

  Doskonała ,szybka ,i profesjonalna.
 • Beata

  ocena usługi:

  Opinia przedstawiona w sposób przejrzysty,czytelny, konkretny i szczegółowy dla zwykłego człowieka nie mającego wogle do czynienia z przepisami i ustawami z zakresu prawa cywilnego. Polecam.
 • aga

  ocena usługi:

  Profesjonalne podejście do przedstawionego problemu oraz wskazanie rozwiązania. Zdecydowanie polecam ten portal. Aga
 • Mirosław

  ocena usługi:

  Opinia rzetelna i wyczerpująca. Polecam. Będę korzystał również w przyszłości jeśli zajdzie taka potrzeba
 • Irena

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za opinię, która jest jasna i konkretna, bardzo mnie uspokoiła na tym etapie procesu sądowego!!! Będę korzystać z Państwa porad prawnych i innych zachęcam!!!
 • Jan

  ocena usługi:

  Po prostu jestem zadowolony; nie oczekiwałem niczego więcej za stosunkowo niewysoką cenę. Doceniam też przyjazny i sprawny czat, który pozwolił doprecyzować moje potrzeby.
 • Jacek

  ocena usługi:

 • aurelia

  ocena usługi:

  Opinia okazała się przydatna. Dziękuję za obszerną odpowiedź.
 • DARIUSZ

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona, że udało mi się trafić na Państwa portal. W pełni profesjonalna i rzeczowa obsługa zgłoszonego problemu. Z pełną świadomością będę polecać Państwa usługi prawne. z pewnością będę korzystać w razie potrzeby z Państwa pomocy. Gorąco polecam!!! :-)
 • wanda

  ocena usługi:

  polecam wszystkim potrzebujacym szybkiej i rzetelnej odpowiedzi na nurtujace panstwa pytania wszystko w rozsadnej cenie super szybka obsluga jestem bardzo zadowolona i usatysfakcjonowana takim obrotem sprawy jeszcze raz serdeczne dzieki i pozdrawiam cieplutko
 • tadeusz

  ocena usługi:

  Świetny sposób na rozwiązanie nurtującego nas problemu prawnego. Bez szukania prawnika, zamawiania wizyt i dojazdu do biura prawnego. Myślę także, że usługa realizowana przez e-prawnik.pl jest dużo tańsza,co ma niebagatelne znaczenie dla osób uboższych. Profesjonalizm, chęć pomocy, przyjazne nastawienie do klienta, wyrozumiałość i cierpliwość, to cechy trudne do oszacowania w dzisiejszej, skomercjalizowanej rzeczywistości. Jestem niezwykle usatysfakcjonowany opinią prawną zgłoszonego problemu, a powoływanie się w jej treści na konkretne artykuły Kodeksu Cywilnego, pozwala na samodzielne zgłębienie naszej sprawy w świetle obowiązującego prawa. Szczerze polecam korzystanie z porad prawnych na e-prawnik.pl.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Odpowiedź konkretna przekazana zrozumiałym językiem, jestem zadowolona jeżeli będę kiedyś potrzebować porady prawnej to skorzystam z portalu e-prawnik. Jak najbardziej polecam.
 • Beata

  ocena usługi:

 • Irena

  ocena usługi:

  Profesjonalne podejście do sprawy, wyczerpująca analiza tematu, krótki czas oczekiwania,rzetelne traktowanie klientów. Uzyskałam pomoc, dzięki której w krótkim czasie uzyskałam pewność co do prawidłowości zamierzonych działań. Wystawiam szóstkę za całość obsługi i zdecydowanie polecam!
 • JUSTYNA

  ocena usługi:

  opinia jest taka jak powinna i wyszła w niej nasza racja a to nam dużo pomoże wiemy co robić i gdzie się kierować oby pomogło w ukaraniu jednej osoby i do tego doprowadzimy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane