Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 518/16 6.10.2016 Handel elektroniczny "Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie ujawniona w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody potwierdzonego przez pracownika firmy kurierskiej lub pracownika poczty".
XVII AmC 13805/12 6.10.2016 Handel elektroniczny "Wszelkie regulacje związane z wysyłką towarów określone są w regulaminach firm wysyłkowych, kurierskich. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej). Firma NOVUM Adam Popek nie odpowiada za szkody wynikłe w czasie transportu towaru. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej, a w razie stwierdzenia uszkodzeń ma prawo i obowiązek spisania protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera"
XVII AmC 12651/12 6.10.2016 Usługi telekomunikacyjne "Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w przypadku braku możliwości świadczenia Usług Telekomunikacyjnych podczas realizowania przez Abonenta połączeń w sieciach telekomunikacyjnych Operatorów Zagranicznych oraz sieciach innych operatorów"
XVII AmC 165/16 30.9.2016 Handel elektroniczny "Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku towarów, będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru"
XVII AmC 175/16 30.9.2016 Handel elektroniczny "Firma DAMAR nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek, powstałe z winy placówki pocztowej"
XVII AmC 655/16 30.9.2016 Handel elektroniczny "Należy w obecności kuriera dokładnie sprawdzić czy zamówiony towar nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli towar okaże się uszkodzony należy spisać protokół szkodowy, który stanowi podstawę do złożenia reklamacji (...)"
XVII AmC 548/16 30.9.2016 Edukacja "Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem. Zwrotowi nie podlega koszt dostawy (...)"
XVII AmC 27685/13 30.9.2016 Handel elektroniczny "W przypadku, gdy zwrot, reklamacja lub wymiana towaru nie zostanie uznana, np. z powodu odesłania po upływie 30 dni, braku rachunku, braku opisu usterek, lub opakowania, będzie on odesłany na koszt Klienta"
XVII AmC 2115/14 30.9.2016 Handel elektroniczny "Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwość"
XVII AmC 40450/13 30.9.2016 Handel elektroniczny "Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez Sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy"
XVII AmC 32895/13 30.9.2016 Handel elektroniczny "W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty za transport w obie strony. W przypadku "darmowej wysyłki", faktyczny koszt wysyłki ponoszony przez Centrum Sportu "MAX" jest przenoszony na Klienta wg pełnych stawek transportowych"
XVII AmC 515/16 29.9.2016 Handel elektroniczny "Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów użytkowania, nie posiada wad, z wyjątkiem stanowiących podstawę reklamacji"
XVII AmC 3054/14 29.9.2016 Handel elektroniczny "Sklep nie odpowiada za opóźnienia wynikające z działania Poczty Polskiej S.A. lub Firmy Kurierskiej"
XVII AmC 1219/15 23.9.2016 Handel elektroniczny "Korzystamy z szybkiego i bezpiecznego systemu payU.pl. Nie odpowiadamy za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego przebiegu płatności, gdyż płatnościami zajmują się zewnętrzne firmy"
XVII AmC 1217/15 23.9.2016 Handel elektroniczny "W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia"
XVII AmC 1218/15 23.9.2016 Handel elektroniczny "Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek pzez pocztę lub inne firmy kurierskie"
XVII AmC 544/16 23.9.2016 Handel elektroniczny "Za opóźnienie w dostawie, wynikłe z winy przewoźnika sklep nie odpowiada"
XVII AmC 29758/13 23.9.2016 Handel elektroniczny "W przypadku rezygnacji z odbioru towaru, bez wcześniejszego, poinformowania sklepu o rezygnacji z zakupu, kupujący zostanie obciążony kosztami manipualcyjnymi w kwocie 50 PLN netto"
XVII AmC 272/15 23.9.2016 Handel elektroniczny "Tylko na podstawie spisanego protokołu w momencie odbioru przesyłki możliwa jest wymiana uszkodzonych elementów"
XVII AmC 33359/13 23.9.2016 Handel elektroniczny "Brak sporządzenia "Protokołu Reklamacji", o którym mowa powyżej, i przyjęcie przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu niekompletności przesyłki, niezgodności przesłanego towaru ze złożonym zamówieniem lub uszkodzenia mechanicznego towaru"
XVII AmC 750/16 22.9.2016 Handel elektroniczny "Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sklepu"
XVII AmC 685/16 22.9.2016 Usługi finansowe "Odbierając przesyłkę Klient jest zobowiązany sprawdzić jej stan w obecności pracownika Poczty Polskiej/firmy kurierskiej, niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację dla firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie Sklep. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki"
XVII AmC 454/16 22.9.2016 Handel elektroniczny "Zwracany towar należy odesłać wraz z oryginałem paragonu fiskalnego lub ksero faktury"
XVII AmC 19652/13 22.9.2016 Handel elektroniczny "W razie niezgodności towar z umową zakupione produkty należy niezwłocznie poinformować o tym obsługę sklepu (drogą elektroniczną lub telefoniczną) i odesłać na adres sprzedawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki"
XVII AmC 12650/12 22.9.2016 Usługi telekomunikacyjne "W razie nieotrzymania Rachunku Telekomunikacyjnego w terminie, w którym Rachunek Telekomunikacyjny był zwykle doręczany Abonentowi, Abonent powinien zawiadomić o tym niezwłocznie Operatora, jednak nie później niż w terminie 14 dni.Niedostarczenie przez Operatora Rachunku Telekomunikacyjnego nie zwalnia Abonenta od obowiazku terminowego uregulowania należności wobec Operatora"
XVII AmC 358/16 5.9.2016 Handel elektroniczny "Podczas odbioru towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem oraz stanu technicznego otrzymanego towaru. W sytuacji, gdy towar nie jest zgodny z zamówieniem lub został uszkodzony w trakcie transportu należy spisać odnośny protokół i nie przyjmować towaru. W innych przypadkach reklamacje nie będą uwzględniane"
XVII AmC 26/15 5.9.2016 Nieruchomości "powierzchnia Lokalu może ulec zmianie nie więcej niż o 5% (pięć procent) i w takim przypadku uważa się, że Lokal wykonano zgodnie z niniejszą umową i Stronom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy z powołaniem się na tę okoliczność"
XVII AmC 26/15 5.9.2016 Nieruchomości "Strony również zgodnie postanawiają, że w przypadku, gdyby ostateczna powierzchnia balkonu i tarasu była mniejsza lub większa w stosunku do powierzchni określonej w § 2 ust. 2 i pkt 2 powyżej, wówczas Strony uznają, iż balkon i taras będą wykonane zgodnie z niniejszą umową, a różnica ta nie będzie stanowiła podstawy do jakichkolwiek wzajemnych roszczeń Stron"
XVII AmC 26/15 5.9.2016 Nieruchomości "Stwierdzone i zapisane w protokole Odbioru Lokalu wady i usterki zostaną usunięte przez Sprzedającego niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 90 dni (dziewięćdziesięciu) od dnia jego podpisania. Jeżeli w tym terminie Sprzedający nie usunie przedmiotowyych wad i usterek, wówczas Kupujący może od niniejszej umowy odstapić, lecz nie później niż od dnia 31.01.2012 r. W przypadku odstąpienia przez Kupujacego od niniejszej umowy, przysługuje mu kara umowna w wysokości 3% (trzy procent) Ceny. Wówczas w terminie 30 (trzydziestu) dni...Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę zaliczek wpłaconych przez niego Sprzedającemu na poczet Ceny, powiększona o kwotę kary umownej w wysokości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym"
XVII AmC 26/15 5.9.2016 Nieruchomości "...temin Wybudowania Budynku określony w § 4 ust.2, może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż o 90 (dziewięćdziesiąt) dni, wskutek zaistnienia którejkolwiek z okoliczności niezależnych od Sprzedającego, takich jak w szczególności: 1) zmiany przepisów prawa budowlanego w taki sposób, że Wybudowanie Budynku wymagało będzie dokonania innych czynności faktycznych lub prawnych, jakie na dzień dzisiejszy konieczne nie były"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 7
 • 5
 • 3
 • 5
 • 0
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Iwona

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za opinię, która napewno pomorze w rozwiązaniu problemu. Polecam
 • Irena

  ocena usługi:

  Profesjonalizm, szybkie uzyskanie porady, szczegółowa analiza problemu. Korzystam drugi raz z tej formy porad prawnych i jestem bardzo zadowolona. Szczerze polecam!Irena
 • Renata

  ocena usługi:

  Bardzo szybka, rzetelna porada. Miła obsługa. Dziękuję.
 • ewelina

  ocena usługi:

  Szybko .konkretnie i profesjonalnie !Dziękuję bardzo :-)
 • Bogda

  ocena usługi:

  Otrzymałam w pełni zadowalającą mnie opinię prawną. Dziękuję.
 • anna

  ocena usługi:

  Szybka, rzeczowa, konkretna. Polecam.
 • Agata

  ocena usługi:

 • Barbara

  ocena usługi:

  Po raz drugi korzystam z usługi prawnej i jestem zadowolona świetny kontakt co do pytań dodatkowych natychmiastowe odpowiedzi.Pozdrawiam i dziękuję.
 • Emilia

  ocena usługi:

  Opinia wyczerpuje w całości zapytanie.
 • dbo

  ocena usługi:

  Usługa profesjonalna.
 • SYLWIA

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję, za szybkie wydanie opinii i to bez wychodzenia z domu. POLECAM :)
 • Helena

  ocena usługi:

  Pełny profesjonalizm , powołanie się na przepisy , analiza przedstawionego zagadnienia, konkretna rzetelna informacja odniesiona do zadanych pytań . Trochę czekanie na odpowiedz się dłuży , ale warto . H.S
 • Piotr

  ocena usługi:

  Na pewno skorzystam w przyszłości gdybym znów miał pytanie wymagające nieskomplikowanej i szybkiej porady prawnej
 • Wiesław

  ocena usługi:

 • Alicja

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za pomoc. Opinia prawna konkretna i wyczerpująca.
 • ema

  ocena usługi:

  Opinia rzetelna i wyczerpujaca. Dziękuje za pomoc.
 • andzia

  ocena usługi:

  polecam wszystkim, którzy potrzebują pomocy prawnej, serdecznie dziękuję


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane