Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 1219/15 23.9.2016 Handel elektroniczny "Korzystamy z szybkiego i bezpiecznego systemu payU.pl. Nie odpowiadamy za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego przebiegu płatności, gdyż płatnościami zajmują się zewnętrzne firmy"
XVII AmC 1217/15 23.9.2016 Handel elektroniczny "W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia"
XVII AmC 1218/15 23.9.2016 Handel elektroniczny "Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek pzez pocztę lub inne firmy kurierskie"
XVII AmC 544/16 23.9.2016 Handel elektroniczny "Za opóźnienie w dostawie, wynikłe z winy przewoźnika sklep nie odpowiada"
XVII AmC 29758/13 23.9.2016 Handel elektroniczny "W przypadku rezygnacji z odbioru towaru, bez wcześniejszego, poinformowania sklepu o rezygnacji z zakupu, kupujący zostanie obciążony kosztami manipualcyjnymi w kwocie 50 PLN netto"
XVII AmC 272/15 23.9.2016 Handel elektroniczny "Tylko na podstawie spisanego protokołu w momencie odbioru przesyłki możliwa jest wymiana uszkodzonych elementów"
XVII AmC 33359/13 23.9.2016 Handel elektroniczny "Brak sporządzenia "Protokołu Reklamacji", o którym mowa powyżej, i przyjęcie przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu niekompletności przesyłki, niezgodności przesłanego towaru ze złożonym zamówieniem lub uszkodzenia mechanicznego towaru"
XVII AmC 750/16 22.9.2016 Handel elektroniczny "Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sklepu"
XVII AmC 685/16 22.9.2016 Usługi finansowe "Odbierając przesyłkę Klient jest zobowiązany sprawdzić jej stan w obecności pracownika Poczty Polskiej/firmy kurierskiej, niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację dla firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie Sklep. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki"
XVII AmC 454/16 22.9.2016 Handel elektroniczny "Zwracany towar należy odesłać wraz z oryginałem paragonu fiskalnego lub ksero faktury"
XVII AmC 19652/13 22.9.2016 Handel elektroniczny "W razie niezgodności towar z umową zakupione produkty należy niezwłocznie poinformować o tym obsługę sklepu (drogą elektroniczną lub telefoniczną) i odesłać na adres sprzedawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki"
XVII AmC 12650/12 22.9.2016 Usługi telekomunikacyjne "W razie nieotrzymania Rachunku Telekomunikacyjnego w terminie, w którym Rachunek Telekomunikacyjny był zwykle doręczany Abonentowi, Abonent powinien zawiadomić o tym niezwłocznie Operatora, jednak nie później niż w terminie 14 dni.Niedostarczenie przez Operatora Rachunku Telekomunikacyjnego nie zwalnia Abonenta od obowiazku terminowego uregulowania należności wobec Operatora"
XVII AmC 358/16 5.9.2016 Handel elektroniczny "Podczas odbioru towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem oraz stanu technicznego otrzymanego towaru. W sytuacji, gdy towar nie jest zgodny z zamówieniem lub został uszkodzony w trakcie transportu należy spisać odnośny protokół i nie przyjmować towaru. W innych przypadkach reklamacje nie będą uwzględniane"
XVII AmC 26/15 5.9.2016 Nieruchomości "powierzchnia Lokalu może ulec zmianie nie więcej niż o 5% (pięć procent) i w takim przypadku uważa się, że Lokal wykonano zgodnie z niniejszą umową i Stronom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy z powołaniem się na tę okoliczność"
XVII AmC 26/15 5.9.2016 Nieruchomości "Strony również zgodnie postanawiają, że w przypadku, gdyby ostateczna powierzchnia balkonu i tarasu była mniejsza lub większa w stosunku do powierzchni określonej w § 2 ust. 2 i pkt 2 powyżej, wówczas Strony uznają, iż balkon i taras będą wykonane zgodnie z niniejszą umową, a różnica ta nie będzie stanowiła podstawy do jakichkolwiek wzajemnych roszczeń Stron"
XVII AmC 26/15 5.9.2016 Nieruchomości "Stwierdzone i zapisane w protokole Odbioru Lokalu wady i usterki zostaną usunięte przez Sprzedającego niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 90 dni (dziewięćdziesięciu) od dnia jego podpisania. Jeżeli w tym terminie Sprzedający nie usunie przedmiotowyych wad i usterek, wówczas Kupujący może od niniejszej umowy odstapić, lecz nie później niż od dnia 31.01.2012 r. W przypadku odstąpienia przez Kupujacego od niniejszej umowy, przysługuje mu kara umowna w wysokości 3% (trzy procent) Ceny. Wówczas w terminie 30 (trzydziestu) dni...Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę zaliczek wpłaconych przez niego Sprzedającemu na poczet Ceny, powiększona o kwotę kary umownej w wysokości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym"
XVII AmC 26/15 5.9.2016 Nieruchomości "...temin Wybudowania Budynku określony w § 4 ust.2, może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż o 90 (dziewięćdziesiąt) dni, wskutek zaistnienia którejkolwiek z okoliczności niezależnych od Sprzedającego, takich jak w szczególności: 1) zmiany przepisów prawa budowlanego w taki sposób, że Wybudowanie Budynku wymagało będzie dokonania innych czynności faktycznych lub prawnych, jakie na dzień dzisiejszy konieczne nie były"
XVII AmC 26/15 5.9.2016 Nieruchomości "kupujący może w terminie najdalej do 31.01.2012 r. od niniejszej umowy odstąpić. W przypadku odstąpienia przez Kupującego z przyczyny, o której mowa w niniejszym ustępie, przysługuje mu kara umowna w wysokości 3% (trzy procent) Ceny. Wówczas w terminie 30 (trzydziestu) dni... Sprzedający zwróci Kupującemu kwoty wpłacone przez niego na poczet Ceny, powiększone o kwotę kary umownej w wysokości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym"
XVII AmC 26/15 5.9.2016 Nieruchomości "albo od umowy nie odstępować i wówczas Sprzedający zobowiązany będzie zapłacić na rzecz kupującego karę umowną w wys. 0,01% (jedna setna procenta) Ceny za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 3% Ceny..."
XVII AmC 26/15 5.9.2016 Nieruchomości "Strony zgodnie postanawiają, że każdej z nich należna będzie tylko jedna kara umowna w przypadku jednoczesnego zaistnienia zdarzeń uzasadniających naliczenia każdej z kar przysługujących za nienależyte wykonanie zobowiązania lub niewykonanie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. Podobnie w przypadku zbiegu prawa Sprzedającego lub naliczenia odsetek i kary umownej, Sprzedający uprawniony będzie do żądania zapłaty przez Kupującego albo należnych odsetek, albo kary umownej. Wybór żądania prawa podlegającego zbiegowi leży po stronie uprawnionego"
XVII AmC 5840/13 5.9.2016 Handel elektroniczny "Towar reklamowany powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji"
XVII AmC 953/16 30.8.2016 Handel elektroniczny "Spory jakie mogą pojawić się między stronami, będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby firmy Sprzedającego"
XVII AmC 251/16 30.8.2016 Handel elektroniczny "Sklep www.sklep.vit-mot.pl (...) nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie paczek przez firmę, której zlecono dostarczenie"
XVII AmC 25654/13 30.8.2016 Handel elektroniczny "Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zakupionego towaru Użytkowikowi (...) spowodowane podaniem przez Użytkownika błędnego lub niepełnego adresu do wysyłki"
XVII AmC 12654/12 30.8.2016 Usługi telekomunikacyjne "W przypadku trwającej dłużej niż 24 godziny przerwy w świadczeniu poszczególnych Usług Telekomunikacyjnych nieobjętych Abonamentem, za które pobierane są dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem, Abonent może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 wartości średniej opłaty miesięcznej za daną usługę. Średnia opłata miesięczna wyliczana jest na podstawie ostatnich trzech Rachunków Telekomunikacyjnych dla Numeru MSISDN, którego dotyczy przerwa w świadczeniu usług, a w przypadku, gdy Abonent otrzymał mniej niż trzy Rachunki Telekomunikacyjne - średniej opłaty miesięcznej z wszystkich wystawionych rachunków"
XVII AmC 12654/12 30.8.2016 Usługi finansowe "W przypadku trwającej dłużej niż 24 godziny przerwy w świadczeniu poszczególnych Usług Telekomunikacyjnych wliczonych w Abonament, za które nie są pobierane dodatkowe opłaty zgodnie z cennikiem, Abonent może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 wartości średniego miesięcznego Abonamentu. Wartość średniego miesięcznego Abonamentu jest wyliczana na podstawie ostatnich trzech Rachunków Telekomunikacyjnych dla Numeru MSISDN, którego dotyczy przerwa w świadczeniu usług, a w przypadku, gdy Abonent otrzymał mniej niż trzy Rachunki Telekomunikacyjne - średniej opłaty miesięcznej z wszystkich wystawionych rachunków"
XVII AmC 659/15 29.8.2016 Handel elektroniczny "Sklep www.dd-company.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów"
XVII AmC 660/15 29.8.2016 Handel elektroniczny "Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin"
XVII AmC 589/16 29.8.2016 Handel elektroniczny "W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę za produkt/produkty, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia, czyli pakowanie i transport. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota"
XVII AmC 516/16 29.8.2016 Handel elektroniczny "Złożenie zamówienia traktowane jest jako akceptację powyższego regulaminu"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 7
 • 0
 • 3
 • 0
 • 8
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Elzbieta

  ocena usługi:

  Otrzymałam, za relatywnie niewielkie pieniądze, rzetelnie uzasadnioną opinię prawną dotyczącą bardzo złożonego stanu faktycznego. Co również jest istotne, po drugiej stronie monitora dostrzegłem osobę sympatyczną, odpowiedzialną i kompetentną.Serdecznie pozdrawiam.
 • Bożena

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za opinię, która jest dla mnie \"światełkiem w tunelu\". Większość do tej pory zgromadzonych opinii zniechęcała do działania. Konkretne ustawy i wyroki sądowe pomogą mi w sporządzeniu pozwu do sądu . Jeszcze raz dziękuję.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona z usługi , szybka i zrozumiała odpowiedz. Dziękuję
 • Iwona

  ocena usługi:

  Serdecznie dziękuję za pomoc. Czekanie zawsze się dłuży, ale było warto. z pewnością będę korzystać z Waszych usług. Dobrze, że jesteście. DZIĘKUJĘ I POZDRAWIAM.
 • kuras

  ocena usługi:

  Fachowe podejście do sprawy.Polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  Dziekuje bardzo.
 • Jadwiga L.

  ocena usługi:

  Po raz drugi korzystałam z usług biura e-prawnik i polecam dalej. Obsługa szybka, bez wychodzenia z domu, rzetelna informacja. Dziękuję.
 • wojciech

  ocena usługi:

  Bardzo obszerna odpowiedź która pomogła w rozwiązaniu mojego problemu
 • Iwona

  ocena usługi:

  Fachowa i wyczerpująca opinia,czytelna dla laika.Będę polecać znajomym.
 • Beata

  ocena usługi:

  Polecam serdecznie. Szybko,sprawnie,rzeczowo. Pelny profesjonalizm.
 • Irena

  ocena usługi:

  Opinia prawna,kolejna już, spełniła moje oczekiwania.Przedstawiła etapy rozwiązań prawnych,w sposób optymistyczny,z możliwością zadania pytań po wydanej opinii .Uzyskanie porady kompleksowej ,merytorycznej w krótkim czasie od zadania pytania jest również istotne. Dziękuję
 • Tomasz

  ocena usługi:

  Polecam. Szybko, konkretnie i na temat.
 • Marlena

  ocena usługi:

 • Lucyna

  ocena usługi:

  wyczerpująca opinia super polecam!!!
 • Ewa

  ocena usługi:

  Sprawnie, rzetelnie. Opinia bardzo pomocna w podjęciu właściwej decyzji o dalszym ciągu sprawy. Dziękuję i polecam, szczególnie tym osobom, które mają wątpliwości, jak postąpić...
 • Ryszard

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolony.Opinia dotyczy sedna mojego problemu.Dziękuję!
 • Klaudia

  ocena usługi:

  Polecam, korzystałam już kilka razy z pomocy i zawsze na bardzo wysokim poziomie. Wyczerpująca i zrozumiała opinia.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane