Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 516/16 29.8.2016 Handel elektroniczny "Rejestracja i złożenie zamówienia w sklepie Austrovin jest jednoznaczna z pełną akceptacją REGULAMINU"
XVII AmC 2522/13 29.8.2016 Handel elektroniczny "W celu uniknięcia wątpliwości strony postanawiają, iż obowiązek zwrotu zadatku w podwójnej wysokości nie dotyczy przypadku nie wywiązania się z umowy przez SPRZEDAJĄCEGO jeżeli wynika to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów niż SPRZEDAJĄCY, w tym producentów, dostawców, przewoźników oraz działań służb państwowych, w szczególności celnych"
XVII AmC 13029/12 29.8.2016 Sprzedaż konsumencka "Po upływie terminu 6 (sześciu) tygodni od przewidzianej daty wydania fabrycznie nowego pojazdu określonej w Umowie, Kupujący będzie mógł wysłać Sprzedawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z żądaniem dostarczenia pojazdu w terminie 15 (piętnastu) dni od otrzymania tego listu przez Sprzedawcę. Nowa data ustalona w ten sposób będzie wtedy traktowana jako "Ostateczny Termin Dostarczenia" "
XVII AmC 653/16 19.8.2016 Handel elektroniczny "W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą one uwzględnione jedynie po sprawdzeniu przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest protokół reklamacyjny spisany razem z kurierem dostarczającym przesyłkę"
XVII AmC 720/15 19.8.2016 Handel elektroniczny "Udział w aukcji oznacza zapoznanie się z zasadami oraz ich akceptację"
XVII AmC 356/16 19.8.2016 Handel elektroniczny "Sklep zwraca wyłącznie cenę zakupionego towaru, bez uwzględnienia kosztów przesyłki"
XVII AmC 3045/14 19.8.2016 Inne usługi "Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Jakub Smytkiewicz - Art. Site"
XVII AmC 654/16 19.8.2016 Handel elektroniczny "Sklep internetowy jbpartner.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od niego niezależnych np. wadliwego działania sieci Internet lub nagłego wyczerpania zapasów magazynowych u dostawców"
XVII AmC 486/16 19.8.2016 Handel elektroniczny "V. Dostawa 5.4 Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki. Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta"
XVII AmC 1629/15 19.8.2016 Handel elektroniczny "Komstal zastrzega iż asortyment oraz ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w czasie od chwili złożenia zamówienia do chwili zawarcia umowy. Chwilę zawarcia umowy nazywamy moment oświadczenia woli obu stron, z którego wynika decyja osiągnięcia określonego skutku w sferze poddanej regulacji prawnej - kupna/sprzedaży"
XVII AmC 1628/15 19.8.2016 Handel elektroniczny "Firma Komstal zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub z innych powodów ekonomicznych. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego"
XVII AmC 12150/13 19.8.2016 Handel elektroniczny "Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie towaru na adres: Sklep Obuwniczy "MIRIAM" ul. Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz, w stanie nienaruszonym (tzn. towar musi być nieużywany i nieuszkodzony), w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginalnym dowodem zakupu (faktura lub paragon). Jakiekolwiek ślady użytkowania towaru uniemożliwiają wymianę bądź zwrot (pudełko jest także częścią towaru, więc należy je zwrócić w stanie nienaruszonym) w przeciwnym wypadku Kupujący zostanie obciążony kwotą w wysokości 10 zł"
XVII AmC 32975/13 19.8.2016 Handel elektroniczny "Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka w pełni zgadza się ze złożonym zamówieniem. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji""
XVII AmC 695/16 9.8.2016 Handel elektroniczny "Zwracany towar, nie używany, bez śladów wizualnych i zapachowych, należy odesłać oryginalnym opakowaniu oraz oświadczeniem zwrotu"
XVII AmC 695/16 9.8.2016 Handel elektroniczny "Uwaga! Bez paragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi"
XVII AmC 1626/15 9.8.2016 Handel elektroniczny "Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych"
XVII AmC 445/16 9.8.2016 Nieruchomości "Ewentualne wypowiedzenie umowy, jej rozwiązanie lub wygaśnięcie z jakichkolwiek przyczyn nie skutkuje wobec wcześniej pobranych od Pośrednika wskazań Nieruchomości"
XVII AmC 445/16 9.8.2016 Nieruchomości "Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Pośrednikowi również w sytuacji, kiedy nieruchomość zostanie sprzedana po okresie obowiązywania umowy z klauzulą wyłączności, ale klientowi który ogladał nieruchomość i uzyskał skierowanie adresowane od Pośrednika"
XVII AmC 445/16 9.8.2016 Nieruchomości "Spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny w Bydgoszczy"
XVII AmC 40500/13 9.8.2016 Handel elektroniczny "Podczas odbioru paczki należy ją rozpakować i sprawdzić czy produkty są w stanie nienaruszonym. Kurier ma obowiązek poczekać aż Klient sprawdzi zawartość paczki. W przypadku uszkodzenia części lub całości towaru należy spisać protokół, na którego podstawie możliwa jest dalsza reklamacja. Bez spisanego protokołu reklamacja dotycząca uszkodzenia paczki podczas transportu nie będzie uwzględniona"
XVII AmC 25810/13 9.8.2016 Handel elektroniczny "Przyjęcie przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Klient nie sporządzi wspólnie z przewoźnikiem protokołu szkodowego na tę okoliczność w momecnie odbioru przesyłki, droga reklamacji zostanie zamknięta"
XVII AmC 41011/13 9.8.2016 Usługi finansowe "W czasie trwania niniejszej umowy, Optima S.A. może naliczyć koszty działań windykacyjnych, o których mowa w par. 8 ust. 5 w następującej wysokości: a) nie więcej niż 70 zł łącznie za działania takie jak: wezwania do zapłaty wysyłane listami zwykłymi (7 złotych za jeden list zwykły, wysyłany nie częściej niż 2 razy w miesiącu), monity telefoniczne (10 złotych za jeden monit sms, wykonywany nie częściej niż 4 razy w miesiącu). Koszty powyższych działań zostaną naliczone w dniu skutecznego upływu terminu wypowiedzenia umowy pożyczki przez Optima S.A."
XVII AmC 41011/13 9.8.2016 Usługi finansowe "W czasie trwania niniejszej umowy, Optima S.A. może naliczyć koszty działań windykacyjnych, o których mowa w par. 8 ust. 5 w następującej wysokości: (...) oświadczenia o wypowiedzeniu umowy pożyczki kierowanego do Pożyczkobiorcy listem poleconym - 10 złotych"
XVII AmC 262/15 22.7.2016 Handel elektroniczny "Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny"
XVII AmC 262/15 22.7.2016 Handel elektroniczny "Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w przeciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki"
XVII AmC 2758/14 22.7.2016 Handel elektroniczny "Towar podlegający zwrotowi należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą VAT. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu, nie przesyłki"
XVII AmC 1985/14 22.7.2016 Handel elektroniczny "Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT)"
XVII AmC 37963/13 22.7.2016 Usługi finansowe "1. Zmiana wysokości opłat lub zasad ich stosowania i naliczania, wprowadzenie opłat za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli jest możliwe z ważnych przyczyn, za które uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez All money; b) wydanie rekomendacji urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między wydaniem rekomendacji urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez All money; c) wzrost cen i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5%, ustalany na podstawie kwartalnego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych (pot. inflacji) publikowanego przez GUS. Zmiana dokonywana jest nie częściej niż co kwartał, ze skutkiem od pierwszego dnia drugiego, kolejnego miesiąca po dacie publikacji wskaźnika, z którego wynika wzrost, o wartość wskaźnika za okres od dnia poprzedniej zmiany wysokości opłat ze względu na wzrost cen i usług konsumpcyjnych, do dnia dokonania zmiany; d) zmianę cen energii elektrycznej, taryf pocztowych, telekomunikacyjnych lub rozliczeń międzybankowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą tych cen a zmianą kosztów wykonywania czynności przez All money"
XVII AmC 1891/15 22.7.2016 Handel elektroniczny "W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych lub wadliwych danych, Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania realizacji zamówienia"
XVII AmC 38750/13 22.7.2016 Handel elektroniczny "W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty pokrywa Klient"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 6
 • 7
 • 9
 • 5
 • 7
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Jadwiga L.

  ocena usługi:

  Po raz drugi korzystałam z usług biura e-prawnik i polecam dalej. Obsługa szybka, bez wychodzenia z domu, rzetelna informacja. Dziękuję.
 • wojciech

  ocena usługi:

  Bardzo obszerna odpowiedź która pomogła w rozwiązaniu mojego problemu
 • Iwona

  ocena usługi:

  Fachowa i wyczerpująca opinia,czytelna dla laika.Będę polecać znajomym.
 • Beata

  ocena usługi:

  Polecam serdecznie. Szybko,sprawnie,rzeczowo. Pelny profesjonalizm.
 • Irena

  ocena usługi:

  Opinia prawna,kolejna już, spełniła moje oczekiwania.Przedstawiła etapy rozwiązań prawnych,w sposób optymistyczny,z możliwością zadania pytań po wydanej opinii .Uzyskanie porady kompleksowej ,merytorycznej w krótkim czasie od zadania pytania jest również istotne. Dziękuję
 • Tomasz

  ocena usługi:

  Polecam. Szybko, konkretnie i na temat.
 • Marlena

  ocena usługi:

 • Lucyna

  ocena usługi:

  wyczerpująca opinia super polecam!!!
 • Ewa

  ocena usługi:

  Sprawnie, rzetelnie. Opinia bardzo pomocna w podjęciu właściwej decyzji o dalszym ciągu sprawy. Dziękuję i polecam, szczególnie tym osobom, które mają wątpliwości, jak postąpić...
 • Ryszard

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolony.Opinia dotyczy sedna mojego problemu.Dziękuję!
 • Klaudia

  ocena usługi:

  Polecam, korzystałam już kilka razy z pomocy i zawsze na bardzo wysokim poziomie. Wyczerpująca i zrozumiała opinia.
 • Barbara

  ocena usługi:

  Bardzo dobry serwis prawny. Polecam serdecznie. Udzielono mi pomocy szybko i sprawnie, sprawa zakończyła się dla mnie pomyślnie.
 • Boguslaw

  ocena usługi:

  Biezaca opinia spelnila moje oczekiwania i bez zastrzezen moge polecic Wasze uslugi, zwlaszcza w szybko a drastycznie zmieniajacym sie krajobrazie polskiego prawodawstwa!
 • JERZY

  ocena usługi:

  Usługa wykonana perfekcyjnie,wyczerpująco i prosto.Opinia sporządzona bardzo szybko.Pozostaje Mi polecić innym osobom z problemami.Cena przystępna.POZDRAWIAM. Jerzy
 • Stanisław

  ocena usługi:

  Profesjonalna porada,b.szybko dostarczona,jak na moją sprawę Wszystko ok. Polecam,aha zapomńiałem,to jużdrugi raz korzystam z tego portalu
 • Barbara

  ocena usługi:

  Pełny profesjonalizm wyczerpująca odpowiedz polecam !
 • Elżbieta

  ocena usługi:

  Opinia wyczerpująca, konkretna i rzetelna. Napisana przystępnym - nawet jak dla polonistki - językiem. Budzi zaufanie do zespołu miłych ludzi. Polecam. Elżbieta


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.