Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 5417/11 20.1.2015 Inne usługi "Jeżeli Mecze zostaną odwołane, UEFA może, wedle własnego uznania i w zależności od okoliczności, uruchomić procedurę przyznawania odpowiednich i proporcjonalnych zwrotów kosztów/odszkodowań"
XVII AmC 5417/11 20.1.2015 Inne usługi "Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa szwajcarskiego i zgodnie z nimi będą interpretowane"
XVII AmC 5417/11 20.1.2015 Inne usługi "Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane będą poddawane pod rozstrzygnięcie właściwego sądu w Nyon, w Szwajcarii. Niemniej jednak UEFA zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania prawnego w sądach właściwych dla miejsca zamieszkania pozwanego"
XVII AmC 13290/12 12.1.2015 Inne usługi "II.Cza trwania (...) 2. Jeśli umowa nie zostanie w formie pisemnej rozwiązana najpóźniej na trzy miesiące przed jej każdorazowym końcem, to przedłuża się ona o dalsze 12 miesięcy. Obowiązuje to odpowiednio również dla następnych przedłużeń umowy. 7. Członek może wypowiedzieć umowę przed upływem terminu z następujących przyczyn: zmiana miejsca zamieszkania. Obowiązuje to jednak tylko wtedy, gdy zmiana miejsca zamieszkania udokumentowana jest jako główne miejsce zamieszkania nastąpi do miasta/gminy oddalonych o co najmniej 35 km"
XVII AmC 9152/13 7.1.2015 Handel elektroniczny "Zwroty towarów przyjmowane są w przypadku, gdy nie posiadają one śladów używania, nie posiadają uszkodzeń oraz posiadają fabryczne opakowanie. W przypadku otwarcia opakowania i wyciągnięcia produktu uważa się towar za używany, gdyż posiada ślady ingerencji (mikro ryski, ślady palców itp.). Produkt ten nie jest uważany za nowy i nie nadaje się do ponownej sprzedaży jako produkt nieużywany"
XVII AmC 26557/13 7.1.2015 Handel elektroniczny "Parametry produktów podane na stronie internetowej są orientacyjne. Towar z parametrami różniącymi się od tam podanych nie podlega reklamacji, chyba że różnice są istotne"
XVII AmC 1053/13 7.1.2015 Sprzedaż konsumencka "Dokładny termin odbioru samochodu zostanie uzgodniony z Kupującym telefonicznie. O ile niemożliwym będzie skontaktowanie się z Kupującym telefonicznie lub Kupujący nie odbierze samochodu w ustalonym telefonicznie terminie, Sprzedawca wyśle na jego adres list polecony, wyznaczając termin odbioru samochodu. W przypadku nieodebrania samochodu w terminie podanym w liście poleconym, Sprzedawca wyznaczy Kupującemu drugi, ostateczny termin odbioru samochodu, o czym Kupujący zostanie poinformowany kolejnym listem poleconym"
XVII AmC 2512/13 19.12.2014 Sprzedaż konsumencka "Sądem właściwym dla sporów mogących w przyszłości wyniknąć z niniejszej umowy, których powodem będzie nabywca, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy"
XVII AmC 2851/13 19.12.2014 Handel elektroniczny "Nie odbieramy reklamacji odesłanych jako przesyłki pobraniowe"
XVII AmC 1155/13 19.12.2014 Sprzedaż konsumencka "W szczególności, w wypadku gdy KUPUJĄCY jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, zaliczka jest zwracana w odpowiedniej części w wypadku gdy oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, SPRZEDAJĄCY otrzymał np. przed zleceniem transportu samochodu do SPRZEDAJĄCEGO lub przed przygotowaniem samochodu do wydania w tym wykonaniem przeglądu przedsprzedażnego lub też przed zamówieniem akcesoriów do samochodu zgodnie ze zleceniem KUPUJĄCEGO"
XVII AmC 25236/13 19.12.2014 Handel elektroniczny "Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep"
XVII AmC 547/13 19.12.2014 Sprzedaż konsumencka "W przypadku niemożliwości dostarczenia Kupującemu samochodu w okresie 60 dni od daty przewidywanego terminu odbioru określonego w zamówieniu, umowa może ulec rozwiązaniu na życzenie Kupującego"
XVII AmC 549/13 19.12.2014 Sprzedaż konsumencka "Rezygnacja przez Kupującego z nabycia samochodu może nastąpić tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. Sprzedawca może zwrócić wówczas Kupującemu wyłącznie wpłaconą zaliczkę w nominalnej wysokości bez odsetek, jednakże dopiero po sprzedaniu samochodu innemu klientowi i po potrąceniu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę"
XVII AmC 2015/14 19.12.2014 Sprzedaż konsumencka "Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne przesłanie kompletnie wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego"
XVII AmC 1617/12 19.12.2014 Usługi bankowe "Bezpośrednia wizyta w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy klienta, stosowana w przypadkach nieterminowej spłaty raty kredytu/pożyczki (dla zadłużenia utrzymującego się powyżej 30 dni) - 50,00 zł"
XVII AmC 39428/13 5.12.2014 Handel elektroniczny "Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transporu oraz kompletności dostawy będą rozpatrywane tylko po sprawdzeniu towaru w obecności kuriera przy odbiorze. Bezwzględnie warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisany wraz z kurierem protokół szkody w momencie odbioru towaru i dostarczenie protokołu na adres firmy pocztą w terminie 5 dni. Po tym czasie Klient traci prawo do złozenia reklamacji z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie. Bez protokołu szkody żadne reklamacje nie bedą rozpatrywane"
XVII AmC 15593/13 5.12.2014 Handel elektroniczny "Sklep internetowy www.lavazza-sklep.pl oraz lavazzaamodmio.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości, błędy oraz niezgodności towaru z jego odpisem powstałe w oparciu o powielenie z danych i opisów dostarczonych przez producenta lub importera w materiałach handlowych i stronach internetowych sklepu www.lavazza-sklep.pl oraz www.lavazzaamodomio.pl"
XVII AmC 2185/13 5.12.2014 Sprzedaż konsumencka "Brak zapłaty całości ceny lub nieodebranie samochodu w określonym powyżej czasie upoważnia Sprzedającego do obciążenia Kupującego kosztami składowania i ubezpieczenia pojazdu"
XVII AmC 416/13 5.12.2014 Inne usługi "Wynajmujący przyjmuje następujące waluty: PLN, EURO, USD liczone wg kursu skupu obowiązującego w dniu wypłaty. (§ 5 Regulaminu, zdanie szóste)"
XVII AmC 416/13 5.12.2014 Inne usługi "Uszkodzenie opon, felg, kołpaków a także wnętrza pojazdu (np. radioodtwarzacz i inne wyposażenie standardowe i opcjonalne) oraz wszelkie szkody o wartości poniżej 500 zł nie są objęte ubezpieczeniem i są usuwane na koszt Najemcy.(§ 15 Regulaminu)"
XVII AmC 416/13 5.12.2014 Inne usługi "Opłaty i kary umowne: Brak gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, apteczki lub, kamizelki odblaskowej - 50 zł/szt., Brak koła zapasowego - 300 zł, Brak lewarka - 100 zł, Brak klucza do kół - 100 zł, Brak lub uszkodzenie telefonu komórkowego - 300 zł, Brak lub uszkodzenie nawigacji samochodowej - 1500 zł, Brak lub uszkodzenie bagażnika dachowego - 700 zł, Brak lub uszkodzenie fotelika dziecięcego - 600 zł, Brak lub uszkodzenie pasów do mocowania ładunku - 60 zł/szt., Brak lub uszkodzenie radiodtwarzacza - 900 zł, Brak lub zniszczenie panela do radioodtwarzacza - 300 zł, Zgubienie lub zniszczenie dowodu rejestracyjnego - 500 zł, Zgubienie lub zniszczenie polisy ubezpieczeniowej - 150 zł, Zgubienie tablicy rejestracyjnej - 300 zł/szt., Brak naklejki rejestracyjnej na szybie - 250 zł, Utrata lub zniszczenie kluczyka lub pilota od pojazdu - 500 zł (...) (§ 20 Regulaminu)
XVII AmC 27427/13 5.12.2014 Handel elektroniczny "Jeżeli kontrola zwracanego towaru nie będzie budziła zastrzeżeń sklep www.warszawaplytki.pl zwróci klientowi kwotę równą wartości zamówionego towaru - 5% wartości zamówienia, bez uwzględniania zwrotu kosztów transportu"
XVII AmC 27427/13 5.12.2014 Handel elektroniczny "Za zwrot towaru sklep pobiera 5% wartości zamówienia - opłata ta uwzględnia koszty przygotowania towaru do wysyłki"
XVII AmC 13353/12 5.12.2014 Sprzedaż konsumencka "Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: a) nieuiszczenie przez Kupującego pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; b) niezapewnienie przez Kupującego finansowania pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; c) złożenie przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji z zamówionego samochodu"
XVII AmC 13597/12 28.11.2014 Sprzedaż konsumencka "W przypadku zwłoki Kupującego z odbiorem pojazdu zgodnie z pkt 3.8, Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,03% Ceny Pojazdu za każdy dzień zwłoki chyba, że odmowa odbioru wynika z uzasadnionych przyczyn"
XVII AmC 11550/12 28.11.2014 Inne usługi "Najemca pokrywa wszystkie mandaty i kary oraz inne koszty powstałe w czasie trwania umowy lub w czasie przekroczenia terminu wynajmu związane z użytkowaniem pojazdu"
XVII AmC 11549/12 28.11.2014 Inne usługi "Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie"
XVII AmC 33589/13 28.11.2014 Handel elektroniczny "Klient zobowiązany jest do dostarczenia wskazanego w formularzu produktu w ciagu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania numeru zwrotu"
XVII AmC 33592/13 28.11.2014 Handel elektroniczny "Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca może odstąpić od realizacji zlecenia"
XVII AmC 33593/13 28.11.2014 Handel elektroniczny "Przesyłki nieoznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 2
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Grażyna

  ocena usługi:

  Opinia profesjonalna, zwięzła, zrozumiała, przekonująca, rozwiewajaca moje watpliwości, będę w przyszłości korzystać z porad, oszczędność czasu, anonimowość. Polecam. GS
 • Jolanta

  ocena usługi:

 • Ewa

  ocena usługi:

  Nie byłam przekonana do tego typu porady ( internetowej), ale jestem pozytywnie zaskoczona. Szybko, sprawnie i na temat. Na pewno jeszcze skorzystam i polecam wszystkim potrzebującym porady prawnej.
 • eugenie

  ocena usługi:

  Witam . Opinia fachowa i szybko sporzadzona oraz wyczerpujaca odpowiedz Przystepna cena. Super ze istnieja takie porady przez internet. Milo pozdrawiam K. Eugenie .
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Porada szybka i wyczerpująca.Cena przystępna.Polecam.
 • barbara

  ocena usługi:

  Dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz, mam nadzieje, ze bede mogla dochodzic swoich praw przed Sadem. Super, ze istnieja takie porady przez internet, bardzo pomagaja zwyklym ludziom uporac sie w zawilosciach prawa....pozdrawiam ...Barbara
 • sylwester

  ocena usługi:

 • Sławomir

  ocena usługi:

  Wszystko naprawdę super ewentualnie cena mogła by być chociaż 15% niższa:)
 • Grzegorz

  ocena usługi:

  Opinia fachowa i szybko sporządzona.Jednocześnie zwrócila moją uwagę na ewentualne opcje i sprowokowała pytania rozszerzające.
 • Grzegorz

  ocena usługi:

  Opinia fachowa i szybko sporządzona.Jednocześnie zwrócila moją uwagę na ewentualne opcje i sprowokowała pytania rozszerzające.
 • spiderka

  ocena usługi:

  Pelen profesjonalizm, przystepna cena oraz wyczerpujaca odpowiedz na zadane pytania. Polecam goraco i sama napewno skorzystam w przyszlosci jesli bede potrzebowala!
 • tomasz

  ocena usługi:

 • Jurek

  ocena usługi:

  Zlecenie zrealizowane pomyślnie.
 • Teresa

  ocena usługi:

  Porada szybko udzilona. Konkretna opinia. W razie wątpliwości można dopytać. Polecam TŻ
 • Regina

  ocena usługi:

 • Wojciech

  ocena usługi:

  konkretnie,solidnie,w opinii jest zawarte nakreślenie problemu oraz możliwości rozwiązania problemów , co jest szczególnie ważne dla przeciętnych ludzi nie znających prawa. Polecam wszystkim przed podpisaniem wszystkiego czego do końca się nie rozumie oraz co istotne, po podpisaniu różnego rodzaju niekorzystnych umów, można się dowiedzieć jak z tego problemu wybrnąć ! Polecam i pozdrawiam!
 • Jerzy

  ocena usługi:

  Bardzo szybka porada na wysokim poziomie merytoryczny. Całkowicie wyczerpująca odpowiedź na moje pytanie. Absolutnie wyczerpująca odpowiedź. Jerzy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane