Co to jest patent europejski?

Patent europejski jest patentem udzielanym przez Europejski Urząd Patentowy na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja Monachijska z 5.10.1973 r.). Patent europejski udzielany jest na poszczególne kraje - strony Konwencji, wybrane przez zgłaszającego. W każdym państwie, na które został udzielony patent europejski ma on ten sam skutek i podlega tym samym warunkom, co patent krajowy udzielony przez urząd patentowy tego państwa.

Czy patent europejski jest lepszy od krajowego?

Na pewno jest lepszy dla tych, którzy chcą, aby ich produkty chronione były przede wszystkim, bądź co najmniej także na terytorium innych krajów. Na szczęście 1 marca 2004 r. RP stała się członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej, w związku z tym wystarczy, że dana firma w jednym zgłoszeniu określi, w których krajach (spośród należących do Konwencji) chce mieć ochronę. Wówczas UOP prowadzi jedno postępowanie i wydaje decyzję o udzieleniu patentu.

Członkostwo w Europejskiej Organizacji Patentowej rodzi dwojakie konsekwencje dla obrotu prawnego w Polsce. Po pierwsze, każdy podmiot pragnący uzyskać patent w postępowaniu przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) będzie mógł wskazać jako kraj wyznaczony Polskę i tym samym, po uzyskaniu patentu europejskiego, przysługiwać mu będą takie prawa jak podmiotowi, który uzyskał patent przed polskim Urzędem Patentowym.

Warunkiem uzyskania takiej ochrony jest jednak złożenie w Urzędzie Patentowym RP tłumaczenia patentu europejskiego na język polski, w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy informacji o jego udzieleniu. Brak złożenia tłumaczenia stanowi podstawę wydania decyzji stwierdzającej nieważność patentu europejskiego na terytorium Polski.

Jakie skutki ma przystąpienie do Konwencji Monachijskiej dla już zarejestrowanych patentów?

Wraz z przystąpieniem Polski do Konwencji Monachijskiej patenty europejskie zarejestrowane przed tą datą (1 marca 2004 r.) nie uzyskały z mocy prawa skutków na terytorium RP. Nie ma również możliwości wstecznego wskazania Polski jako kraju, w którym działać ma patent europejski. Wyznaczenie Polski jest możliwe dopiero w zgłoszeniach składanych po 1 marca 2004 r.

Jak złożyć wniosek o patent europejski?

Polskie osoby fizyczne i prawne, aby uzyskać ochronę patentową w krajach będących członkami Europejskiej Organizacji Patentowej, zobowiązane są do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie patentu europejskiego do polskiego Urzędu Patentowego, który następnie przekaże taki wniosek do EPO. Wnioski składa się wyłącznie na oficjalnych formularzach stosowanych w tym postępowaniu (formularze dostępne są na stronach Europejskiego Urzędu Patentowego - http://www.epo.org/).

Zgłoszenie musi zostać dokonane w jednym z oficjalnych języków Europejskiego Urzędu Patentowego (angielski, francuski lub niemiecki). Do zgłoszenia należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski. Polski Urząd Patentowy może również przyjmować inne europejskie zgłoszenia patentowe, z wyjątkiem tzw. zgłoszeń wydzielonych.

Co powinien zawierać wniosek o udzielenie patentu europejskiego?

Wniosek o udzielenie patentu europejskiego powinien zawierać żądanie udzielenia patentu, opis wynalazku, jedno lub więcej zastrzeżeń, rysunki powoływane w opisie oraz podsumowanie (skrót). Składane dokumenty, w szczególności opis wynalazku, należy przedłożyć w trzech kopiach. W wypełnianiu formularza wniosku o zarejestrowanie patentu europejskiego oraz sporządzaniu opisu i zastrzeżeń mogą służyć pomocą polscy rzecznicy patentowi, których uprawnienia są również uznawane przez EPO.

Czy za postępowanie w sprawie patentu europejskiego trzeba płacić?

Postępowanie w celu uzyskania patentu europejskiego wiąże się z koniecznością ponoszenia określonych opłat administracyjnych. Za złożenie europejskiego zgłoszenia patentowego należy wnieść opłatę w wysokości 125 euro i dodatkowo za każdy kraj wyznaczony w zgłoszeniu, jako kraj, w którym ochrona ma być udzielona - 75 euro. Opłatę za złożenie wniosku należy uiścić w terminie miesiąca od dnia złożenia, natomiast opłatę związaną z wyznaczeniem państw ochrony - do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od dnia publikacji zgłoszenia w Europejskim Biuletynie Patentowym.

Jak przebiega postępowanie o udzielenie patentu europejskiego?

W pierwszej kolejności złożony w tej sprawie wniosek badany jest z formalnej strony, po czym następuje publikacja zgłoszenia w Europejskim Biuletynie Patentowym.

Następnym etapem jest już postępowanie o charakterze merytorycznym (czy zgłoszenie patentowe i wynalazek, którego ono dotyczy, spełniają wymogi Konwencji). Dopiero po tym etapie EPO decyduje o odrzuceniu zgłoszenia lub udzieleniu patentu. Jeżeli opłaty za udzielenie patentu i wydrukowanie opisu nie zostaną uiszczone w przewidzianym terminie, zgłoszenie uważa się za wycofane. Patent europejski udzielany jest na 20 lat od dnia zgłoszenia. W ciągu 9 miesięcy od dnia publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego każda osoba może wnieść sprzeciw. Jego wniesienie również podlega opłacie (610 euro) i dopóki opłata nie zostanie wniesiona, sprzeciw nie jest rozpatrywany.

Pamiętaj, że:

  • Patentów europejskich udziela EUP, stosując jednolitą procedurę,

  • Uchybienie terminowi na uregulowanie opłat w postępowaniu przed EPO uważane jest za wycofanie wniosku (za dodatkową opłatą możliwe jest skorzystanie z terminu dopuszczalnego opóźnienia),

  • Ułatwieniem dla zainteresowanych w RP będzie wprowadzenie europejskiego systemu Epoline, umożliwiającego zgłaszanie patentów do ochrony przez Internet (zob. Zmiany w prawie własności przemysłowej)

Podstawa prawna:

  • Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz. U. 2004 r., Nr 79, poz. 737).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Kazimierz Prządka 2013-07-25 18:22:37

    Interesuje mnie jaka jest procedura uzyskania patentu europejskiego jeśli został złożony wniosek o udzielenie patentu w UPRP


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika