Cofnięcie pozwu

         Jednym z uprawnień strony wnoszącej powództwo do sądu, jest możliwość cofnięcia pozwu. Jest to przejaw woli powoda w rezygnacji dochodzenia swoich praw. Może być ona wynikiem np. przedstawienia mocnych argumentów przez drugą stronę, które powodowałyby oddalenie powództwa, porozumieniem z pozwanym, czy też spełnieniem przez niego całości roszczenia. Co ważne cofnięcie pozwu może dotyczyć całego roszczenia w nim zawartego lub tylko części.

Kiedy i jak można cofnąć pozew?

         Cofnięcie pozwu następuje poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu w piśmie procesowym lub ustnie do protokołu posiedzenia sądu. Można tego dokonać zarówno w trakcie postępowania, jak i także po wydaniu wyroku. Co istotne, do rozpoczęcia rozprawy pozew może być cofnięty bez zezwolenia drugiej strony procesu. Natomiast później powód musi taką zgodę uzyskać chyba że, zrzeknie się on swojego roszczenia.

Jednakże sąd może uznać za niedopuszczalne cofniecie pozwu, gdy okoliczności sprawy wskazują, że dokonana czynność jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.


Jakie skutki wywołuje cofnięcie pozwu?

        Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków jakie są związane z wytoczeniem powództwa. Zatem np. nie następuje przerwanie biegu przedawnienia roszczenia.

W razie skutecznego cofnięcia powództwa sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. Natomiast w sprawach z zakresu prawy pracy i ubezpieczeń społecznych, sąd może uznać cofnięcie pozwu za niedopuszczalne także wówczas, gdyby czynność ta naruszała słuszny interes pracownika lub ubezpieczonego.

Obowiązek zwrotu kosztów

         W razie cofnięcia pozwu, powód musi liczyć się z faktem, że może być zobowiązany do zwrotu drugiej stronie jej wydatków. Zgodnie bowiem z art. 203 § 2 zd. 2 k.p.c., na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.  W sytuacji cofnięcie pozwu poza rozprawą, druga strona może  w terminie dwutygodniowym, od dnia jej zawiadomienia o tym fakcie,  złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów.


Michał Pichór

Radca prawny

Radca prawny, prawnik biznesu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją pracę magisterską napisał w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem windykacji należności oraz prawa umów.

Tagi: 

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika