Pozwy / wnioski

Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

Szybkie i bezkompromisowe wniesienie powództwa do sądu nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Brak wcześniejszej rozmowy z dłużnikiem może doprowadzić nie tylko do pogorszenia lub całkowitego zerwania wzajemnych relacji – tak przecież istotnych i pożądanych, w szczególności w obrocie gospodarczym – ale także może skutkować negatywnymi konsekwencjami we wszczętym właśnie procesie.


Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego od 1 stycznia 2016 r.

Nacisk na dążenie do polubownego rozwiązywania sporów kładzie również ustawodawca, nowelizując od dnia 1 stycznia 2016 r. m.in. przepisy w zakresie mediacji, w tym dając możliwość skierowania stron do mediacji na każdym etapie postępowania, a także art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego. Wskazany przepis wskazuje, co musi powód zamieścić w treści pozwu. I tak, od 2016 roku pozew powinien zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Brak tego elementu stanowi brak formalny pozwu. W tym przypadku sąd będzie wzywał powoda do jego uzupełnienia pod rygorem zwrotu pozwu, co niewątpliwie przedłuży nam całe postępowanie o kilka tygodni.

Polubowne zakończenie sporu

Nie ma dwóch takich samych spraw, zatem nie w każdym przypadku musimy zawsze dążyć na siłę do kontaktu z naszym dłużnikiem, w szczególności jeżeli kontakt z nim z różnych powodów mija się z celem.

Jednakże i tutaj należy pamiętać o tym, że w treści pozwu, będziemy musieli nasze działanie uzasadnić.

Poza tym każdy wnoszący powództwo powinien mieć na uwadze także regulację art. 101 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim pozwany, pomimo przegrania sprawy, będzie mógł domagać się zwrotu kosztów procesu od powoda, w tym kosztów zastępstwa procesowego przez profesjonalnego pełnomocnika, w sytuacji, gdy pozwany nie dał mu powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu.

Zatem, przed złożeniem pozwu do sądu, warto podjąć choćby minimalną próbę pozasądowego zakończenia sporu. Może to być przykładowo wysłanie do dłużnika propozycji rozłożenia jego zobowiązania na raty.

Co istotne, akceptacja takiej propozycji przez niego będzie powodowała przerwanie biegu terminu przedawnienia naszego roszczenia. 

 

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.1.2016

  Cofnięcie pozwu

  Jednym z uprawnień strony wnoszącej powództwo do sądu, jest możliwość cofnięcia pozwu. Jest to przejaw woli powoda w rezygnacji dochodzenia swoich praw. Może być ona wynikiem np. przedstawienia (...)

 • 8.2.2018

  Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

  Zażalenie w postępowaniu cywilnym jest zwykłym środkiem odwoławczym, który prowadzi do zmiany lub uchylenia postanowienia sądu albo zarządzenia przewodniczącego wydanego w pierwszej instancji. (...)

 • 8.5.2018

  Nowe zwolnienia z opłaty od pozwu

  Nowelizacja dotyczy rozszerzenia katalogu pism, które nie będą podlegać opłacie. Opłata od pozwu nie będzie pobierana od kombatantów i ich zstępnych, od osób prawnych oraz jednostek (...)

 • 10.5.2017

  Oświadczenie woli - Co to jest i kiedy oświadczenie woli jest nieważne?

  Zgodnie z Kodeksem cywilnym, nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie (...)

 • 15.12.2017

  Sąd właściwy do rozpoznania sprawy rozwodowej

  Osoby zainteresowane złożeniem pozwu o rozwód zwykle nie zwracają uwagi na to, do którego sądu kierują pozew rozwodowy, koncentrując się na jego merytorycznej treści. Tymczasem właściwość (...)