Pozostałe

„Od wykluczenia do aktywizacji”

Trwa nabór do otwartego konkursu ofert „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”. Oferty można składać do 2 marca br. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami MRPiPS na najczęściej zadawane pytania.

Jakie są priorytety Programu „Od wykluczenia do aktywizacji”?

W ramach zmienionego programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” wspierane będą działania w ramach pięciu nowych priorytetów:

 • usługi reintegracyjneW tym priorytecie realizować można różnorodne działania, które podniosą jakość usług świadczonych przez podmioty zatrudnienia socjalnego. Oznacza to przede wszystkim możliwość sfinansowania w ramach programu nowych usług świadczonych na rzecz uczestników oraz kierowania działań do nowych kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • ścieżki reintegracji. W tym priorytecie możliwe jest sfinansowanie dostosowania oferty w zakresie reintegracji zawodowej do potrzeb pracodawców działających na lokalnym rynku pracy, w tym w szczególności podmiotów ekonomii społecznej (PES). Ponadto priorytet ten dotyczy przedsięwzięć obejmujących zacieśnianie współpracy między podmiotami zatrudnienia socjalnego, a pracodawcami, szczególnie spółdzielniami socjalnymi i podmiotami ekonomii społecznej, dzięki któremu uczestnicy będą mogli płynnie przechodzić od zajęć w CIS i KIS do zatrudnienia.
 • włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych. Działania finansowane w ramach tego priorytetu powinny umożliwić podmiotom zatrudnienia socjalnego ściślejszą współpracę z konsorcjum spółdzielni socjalnych. Współpraca ta może dotyczyć zarówno przepływu uczestników do zatrudnienia w spółdzielniach, jak również kwestii ekonomicznych oraz osiągania wspólnych celów gospodarczych.
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży. W tym priorytecie mieszczą się działania skierowane do osób młodych,  a zwłaszcza do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Powinny one służyć nabywaniu umiejętności do współpracy, dialogu, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, ale także profilaktyki, konstruktywnych form spędzania czasu wolnego, czy też promowania wolontariatu i przedsiębiorczości społecznej.
 • ogólnopolskie forum dialogu PZS. W tym priorytecie realizowane będą działania umożliwiające wspólny dialog, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Szczegółowy opis konkretnych działań, które wpisują się w poszczególne priorytety i mogą uzyskać dofinansowanie znajduje się w Regulaminie konkursu w rozdziale V. Przeznaczenie środków programu (s.10).

Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji?

O dofinansowanie projektów w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty prowadzące podmioty zatrudnienia socjalnego (dalej: PZS),  których mowa w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Centra i Kluby Integracji Społecznej), a we wskazanych priorytetach również (samodzielnie lub w ramach oferty wspólnej) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: UDPPiW):

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.):

Priorytet

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację

I

 1. podmioty prowadzące PZS,
 2. organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej

II

 1. podmioty prowadzące PZS,

 b) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej

III

 1. podmioty prowadzące PZS

IV

 1. podmioty prowadzące PZS,
 2. samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW

V

 1. podmioty prowadzące PZS,
 2. samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW.

Czy jest możliwość składania oferty wspólnej przez więcej niż jeden podmiot uprawniony?

Składanie ofert wspólnych jest dopuszczalne w ramach wszystkich priorytetów. Niedopuszczalne jest jednak składanie ofert wspólnych, w których Oferentami są oddziały terenowej tej samej organizacji.

Oferta wspólna powinna zawierać następujące informacje dodatkowe: sposób reprezentacji podmiotów wobec administracji publicznej oraz określenie, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego wykonywać będą poszczególne podmioty.

W przypadku oferty wspólnej podmioty składające ofertę mają obowiązek zawrzeć między sobą umowę o wspólną realizację projektu/zadania.

Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnej przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej w ramach tego samego priorytetu.

Niedozwolone są przepływy finansowe między Oferentami realizującymi zadanie w ramach oferty wspólnej.

Jak długo może trwać realizacja projektu?

Możliwa jest realizacja projektów rocznych. Projekty muszą rozpocząć się w 2020 r. (wydatki będą uznawane za kwalifikowalne najwcześniej od dnia 1 marca 2020 r.) oraz zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2020 r.

Czy oferent musi wnieść wkład własny do projektu?

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego finansowego lub osobowego lub rzeczowego w wysokości minimum 10% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego.

Powyższy wymóg należy rozumieć w ten sposób, że Oferent może wnieść:

a) wyłącznie wkład własny finansowy we wskazanej wysokości lub większy,

b) wyłącznie wkład własny osobowy we wskazanej wysokości lub większy ,

c) wyłącznie wkład własny rzeczowy we wskazanej wysokości lub większy,

d) połączyć wartość dwóch lub trzech typów wkładów, aby łącznie stanowiły co najmniej wskazane minimum.

W przypadku wniesienia wkładu osobowego lub wkładu rzeczowego konieczne jest zawarcie w ofercie uzasadnienia dokonanej wyceny wkładu.

Na jakie wydatki można przeznaczyć środki z dotacji?

Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania mogą zostać przeznaczone przez Oferenta na:

 1. Koszty realizacji działań poniesione przez Oferenta, bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego, w szczególności na:
 • koszty wynagrodzeń osób realizujących cele projektu (np. pracowników socjalnych, psychologów, trenerów, instruktorów itp.);
 • finansowanie kosztów uczestnictwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będących nowymi uczestnikami CIS lub KIS;
 • koszty podnoszenia kompetencji kadry CIS/KIS
 • koszty szkolenia uczestników CIS/KIS poza strukturą jednostki;
 • zakup podstawowych materiałów, narzędzi, wyposażenia oraz sprzętu technicznego przeznaczonych do realizacji projektów oraz zakup przedmiotów i środków niezbędnych
  do organizacji zaplanowanych działań projektowych na rzecz osób wykluczonych społecznie
   i zawodowo, zakwalifikowanych do udziału w projekcie (w klasyfikacji księgowej nie może
  to być środek trwały);
 • remonty, dostosowanie pomieszczeń, stanowisk pracy;
 • zakup przedmiotów i środków bhp niezbędnych do udziału uczestników w kursach
  i szkoleniach zawodowych (np.: odzież i obuwie ochronne, środki czystości i higieny);
 • koszty upowszechniania wiedzy o ofercie PZS, w tym działania mające na celu docieranie
  z ofertą do nowych środowisk i grup;
       2.    Koszty administracyjne związane z koordynacją projektu, jego obsługą finansową i prawną,
w szczególności na:
 • wynagrodzenie koordynatora projektu,
 • wynagrodzenie obsługi księgowej związanej z wykonaniem zadań w ramach projektu,
 • wydatki przeznaczone na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań.

Koszty administracyjne nie mogą być wyższe niż 10% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego.

Jakich wydatków nie można ponosić w ramach wydatkowania przyznanego dofinansowania?

Zakres dofinansowania nie obejmuje:

 • inwestycji związanych z budową nowych obiektów;
 • pokrycia kosztów utrzymania biura Wykonawcy projektu (w tym także wydatków
  na wynagrodzenia pracowników), o ile nie służą one bezpośrednio realizacji zadań w ramach projektu;
 •  kosztów związanych ze świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • spłaty zaległych zobowiązań finansowych Wykonawcy projektu;
 • kosztów obsługi rachunku bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów);
 • podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia
  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.);
 • zakupu nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
 • zakupu środków trwałych tj. wydatków powyżej 10 tys. złotych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.);
 • amortyzacji;
 • leasingu;
 • rezerw na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
 • odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
 • kosztów kar i grzywien;
 • kosztów procesów sądowych (z wyjątkiem spraw prowadzonych w interesie publicznym);
 • nagród, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;
 • zakupu napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm);
 • podatków i opłat z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek
  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • kosztów wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Od wykluczenia do aktywizacji

  Rusza konkurs ofert do tegorocznej edycji programu „Od wykluczenia do aktywizacji” „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata (...)

 • „Opieka 75+” nie tylko dla najstarszych

  Od 10 grudnia gminy będą mogły składać zapotrzebowanie na środki finansowe w ramach nowej edycji programu „Opieka 75+”, na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług (...)

 • „Stare” książeczki mieszkaniowe i premie do „nowych” celów

  Będą nowe cele dla premii gwarancyjnej przy likwidacji książeczek mieszkaniowych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało projekt nowelizacji o pomocy państwa w spłacie niektórych (...)

 • Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  W 19 października 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wprowadziła ona do polskiego porządku prawnego istotne zmiany, które mają doniosłe znaczenie (...)

 • Oddaj 1 % swojego podatku na cele charytatywne! - do 2006 r.

  Od 1 stycznia 2004 roku prawodawca wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 27d, stanowiący, że polscy podatnicy mogą przekazywać 1 % swojego podatku na rzecz organizacji (...)

NA SKÓTY