Fintechy mogą bez przeszkód rejestrować działalność w Polsce

Jest duże zainteresowanie dotyczące warunków rozwoju fintechów w Polsce, związane m.in. z obowiązywaniem unijnej dyrektywy PSD2. Przypominamy, że nie ma barier prawnych, uniemożliwiających rejestrowanie się fintechów, które chcą świadczyć usługi dostępu do informacji o rachunku.

Dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (ang. Account Information Service Provider – AISP) to rozwiązanie wprowadzone nowelizacją ustawy o usługach płatniczych w związku z wdrożeniem dyrektywy PSD2. Służy ono prowadzeniu działalności w zakresie świadczenia usług polegających na dostarczaniu posiadaczom rachunków płatniczych skonsolidowanych informacji o tych rachunkach.

Porady prawne

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych nie przewiduje wydania rozporządzenia ws. dokumentów składanych z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów, które świadczą wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (AISP). 

FinTech

Sektor firm wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne w obszarze usług finansowych (tzw. FinTech) rozwija się w Polsce bardzo dynamiczne. Coraz więcej instytucji rynku finansowego zaczyna traktować innowacyjność jako jedną z głównych metod budowania przewagi konkurencyjnej. Polscy konsumenci pozytywnie przyjmują trend cyfryzacji i chcą korzystać z innowacyjnych usług finansowych z wykorzystaniem zdalnych kanałów elektronicznych, głównie poprzez sieć Internet i urządzenia mobilne.

W zakresie wszelkiego rodzaju innowacji finansowych fundamentalne znaczenie ma bezpieczeństwo oferowanych rozwiązań, dlatego bardzo ważne jest, aby rozwojowi rynku finansowego w obszarze technologii towarzyszył również wzrost rozwiązań zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oferowanych usług, tak aby nie podważyć zaufania klientów do rynku finansowego.

We wrześniu KNF zarejestrowała pierwszy AISP, czyli fintech świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku

Działalność dot. świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku jest możliwa w ramach wpisu do rejestru AISP, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Rejestracją tych podmiotów zajmuje się Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Warto wskazać, że pod koniec września br. KNF umieściła na swojej stronie internetowej rejestr, w którym znalazł się pierwszy podmiot z tej grupy dostawców usług płatniczych.

Rejestrowanie podmiotów świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku odbywa się na podstawie art. 117b ustawy o usługach płatniczych oraz w oparciu o przepisy wykonawcze związane z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika, o których mowa w art. 117a ust. 3 ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. 2019 poz. 1458).

Informacje ogólne o AISP 

Dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (ang. Account Information Service Provider – AISP) to rozwiązanie wprowadzone nowelizacją ustawy o usługach płatniczych w związku z wdrożeniem dyrektywy PSD2. Służy ono prowadzeniu działalności w zakresie świadczenia usług polegających na dostarczaniu posiadaczom rachunków płatniczych skonsolidowanych informacji o tych rachunkach. Usługi te ze swej natury mogą być świadczone wyłącznie poprzez kanały elektroniczne (internetowe, mobilne) i jedynie wtedy, gdy rachunek płatniczy użytkownika jest dostępny on-line. AISP nie jest uprawniony do świadczenia innych usług płatniczych. Według definicji ustawowej AIS to osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku, z wyłączeniem pozostałych usług płatniczych.

Działalność w charakterze AISP jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, co oznacza w szczególności, że podjęcie tej działalności wymaga uprzedniego uzyskania wpisu do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego. Podjęcie działalności w charakterze AISP nie wymaga natomiast uzyskania zezwolenia KNF. Za dzień rozpoczęcia działalności w charakterze AISP uważa się dzień dokonania wpisu do rejestru.

AISP może prowadzić swoją działalność za pośrednictwem agentów, tj. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, działających w imieniu i na rzecz AISP wyłącznie w zakresie świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku. W celu prowadzenia działalności AISP może tworzyć też oddziały – wyodrębnione i samodzielne organizacyjnie części działalności gospodarczej, wykonywanej poza siedzibą lub głównym miejscem wykonywania działalności AISP. Dane dotyczące agentów i oddziałów AISP zamieszcza się w rejestrze dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego. 

AISP może świadczyć usługę dostępu do informacji o rachunku:

 1. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnie (w tym przez oddziały) lub za pośrednictwem agentów oraz
 2. na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczypospolita Polska przez oddział, w ramach działalności transgranicznej (tj. bez fizycznej obecności w innym państwie członkowskim) lub za pośrednictwem agenta.

AISP może prowadzić działalność gospodarczą inną niż świadczenie usług dostępu do informacji o rachunku (AISP działa wtedy jako tzw. hybrydowy AISP). 

Podstawowe obowiązki AISP 

AISP: 

Ponadto AISP jest obowiązany do: 

 • informowania KNF o: - liczbie użytkowników, dla których świadczył usługę dostępu do informacji o rachunku oraz  - liczbie rachunków, do których zapewnił dostęp, w okresie poprzedniego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego;
 • posiadania – dostosowanej do odpowiedzialności, jaką ponosi AISP – umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaną przez niego działalnością lub posiadania gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika (umowa gwarancji powinna obejmować upoważnienie dla KNF do wydawania dyspozycji wypłaty przez gwaranta środków pieniężnych z gwarancji);
 • przestrzegania zaleceń wydawanych przez KNF;
 • zawiadomienia KNF o: - każdej zmianie danych objętych wpisem do rejestru (np. zmiana nazwy, dodanie lub usunięcie agenta) – poprzez złożenie stosownego wniosku o zmianę wpisu, - zamiarze zakończenia działalności gospodarczej lub działalności w charakterze AISP, - zamiarze świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku płatniczym na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska przez oddział, w ramach działalności transgranicznej lub za pośrednictwem agenta;
 • wnoszenia wpłat na pokrycie kosztów nadzoru w kwocie stanowiącej iloczyn liczby użytkowników, dla których dany AISP świadczył usługę dostępu do informacji o rachunku w okresie poprzedniego roku kalendarzowego, kwoty 1 zł i stawki nieprzekraczającej 15%. Prezes Rady Ministrów określa w drodze rozporządzenia terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru oraz sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu tych wpłat.

Rejestracja AISP 

Przed złożeniem wniosku

Działalność w zakresie usług dostępu do informacji o rachunku w charakterze AISP jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców. Podjęcie działalności w charakterze AISP nie wymaga uzyskania zezwolenia KNF, lecz wyłącznie wpisu do prowadzonego przez KNF rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego. Wpis dokonywany jest na podstawie wniosku przedsiębiorcy zamierzającego podjąć działalność w charakterze AISP. Przed podjęciem decyzji o złożeniu takiego wniosku warto zapoznać się z warunkami prowadzenia omawianej działalności, w tym wymogami, jakie należy spełnić, aby uzyskać wpis, obowiązkami związanymi z działalnością AISP, kosztami wpisu, czy kosztami nadzoru.

Złożenie wniosku

Wzory wniosków do KNF o wpis albo zmianę wpisu AISP do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego dostępne na stronie KNF w dziale: DLA RYNKU -> Wnioski i formularze składane do UKNF po wybraniu kategorii podmiotu "dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku".

Wniosek do KNF o wpis AISP do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego powinien zawierać: 

1)    dane dotyczące wnioskodawcy, obejmujące:

a)    imię i nazwisko albo nazwę (firmę),

b)    numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

c)    miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres,

d)    adres głównego miejsca wykonywania działalności,

e)    wskazanie usługi płatniczej, którą zamierza świadczyć wnioskodawca (tj. usługi dostępu do informacji o rachunku);

2)    dane dotyczące agentów (o ile wnioskodawca zamierza świadczyć usługę dostępu do informacji o rachunku za pośrednictwem agentów), obejmujące:

a)    imię i nazwisko albo nazwę (firmę) agenta,

b)    miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres, 

c)    adres głównego miejsca wykonywania działalności agenta;

3)    dane dotyczące oddziałów (o ile wnioskodawca zamierza świadczyć usługę dostępu do informacji o rachunku przez oddziały), obejmujące:

a)    nazwę (firmę) oddziału,

b)    adres oddziału;

4)    statut, akt założycielski albo umowa spółki (o ile dotyczy);

5)    program działalności i plan finansowy na okres co najmniej trzyletni, z których wynika, że wnioskodawca jest w stanie zastosować odpowiednie i proporcjonalne systemy, zasoby i procedury niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności;

6)    opis bliskich powiązań między wnioskodawcą a innymi podmiotami (jeżeli takie powiązania istnieją);

7)    dane pozwalające na ustalenie tożsamości osób zarządzających oraz osób, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają znaczny pakiet akcji lub udziałów w spółce lub spółdzielni zamierzającej wykonywać działalność w charakterze AISP, ze wskazaniem wielkości należącego do nich pakietu akcji lub udziałów, obejmujące: 

a)    imię i nazwisko albo nazwę (firmę),

b)    siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres;

8)    opis:

a)    struktury organizacyjnej wnioskodawcy,

b)    zasad zarządzania ryzykiem, w których skład wchodzą:

 • zasady szacowania ryzyka, w szczególności ryzyka utraty płynności w przypadku prowadzenia innej działalności gospodarczej oprócz świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku,
 • procedury identyfikacji ryzyka, jego pomiaru, szacowania, monitorowania oraz informowania o ryzyku, a także procedury ograniczania ryzyka,

c)    zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 64a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o usługach płatniczych,

d)    o którym mowa w art. 64a ust. 1 pkt 4 lit. b)-e) i g) ustawy o usługach płatniczych, tj. opis:

 • procedur monitorowania incydentów związanych z bezpieczeństwem oraz monitorowania i rozpatrywania skarg użytkowników, w tym skarg związanych z bezpieczeństwem, a także działań następczych w przypadku wystąpienia takich incydentów i skarg, wraz z mechanizmem zgłaszania incydentów uwzględniającym obowiązki AISP w zakresie zgłaszania, o których mowa w art. 32g i art. 32h ustawy o usługach płatniczych,
 • systemu komunikacji wewnętrznej,
 • procedury wprowadzonej w celu włączania do dokumentacji, monitorowania i śledzenia szczególnie chronionych danych dotyczących płatności oraz ograniczenia dostępu do tych danych,
 • rozwiązań zapewniających ciągłość działania, w tym wyczerpujące i dokładne określenie krytycznych operacji oraz określenie skutecznych planów awaryjnych i procedury na potrzeby regularnego weryfikowania i przeglądu adekwatności i skuteczności takich planów,
 • strategii w zakresie bezpieczeństwa wraz ze szczegółową oceną ryzyka w odniesieniu do świadczonej przez wnioskodawcę usługi płatniczej oraz środków kontroli bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka podjętych w celu odpowiedniej ochrony użytkowników przed zidentyfikowanym ryzykiem, w tym oszustwami i nielegalnym wykorzystywaniem szczególnie chronionych danych i danych osobowych;

9)    dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności AISP, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika;

10)    oświadczenie wnioskodawcy o treści:

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą. Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w charakterze dostawcy świadczącego wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 z późn. zm.)

zaopatrzone w klauzulę o treści:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Przy przygotowywaniu dokumentów i informacji dołączanych do wniosku o wpis do rejestru jako AISP należy uwzględnić wymogi określone w rozdziale 4.2 Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 8 listopada 2017 r. (EBA/GL/2017/09) dotyczących informacji, które należy przedstawić w celu uzyskania zezwolenia przez instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego oraz zarejestrowania dostawców świadczących usługi dostępu do informacji o rachunku zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. wskazujące szczegółowy zakres dokumentów i informacji, które zgodnie z tymi wytycznymi wnioskodawca powinien przekazać organowi nadzoru. 

Wpis do rejestru podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł, którą uiścić należy na rachunek nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 należący do Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa. Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej należy przekazać do KNF wraz wnioskiem. 

Wniosek powinien zostać podpisany przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika. W przypadku działania przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć również pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (nie dotyczy to przypadku pełnomocnika, na temat którego przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej opublikował informację w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Wniosek można złożyć:

 • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF (ePUAP);
 • za pośrednictwem poczty na adres:

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
skr. poczt. 419

 • osobiście – w biurze podawczym KNF czynnym w godz. 8:15-17:00, pod adresem: 

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

Rozpatrzenie wniosku

KNF jest obowiązana dokonać wpisu AISP do rejestru w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu do KNF kompletnego wniosku o wpis, tj. zawierającego wszystkie wymagane przepisami prawa wskazane wyżej dokumenty i informacje. Po dokonaniu wpisu AISP, KNF z urzędu wydaje zaświadczenie o wpisie, które przesyłane jest do danego AISP. Jeżeli wniosek lub załączone do niego dokumenty lub informacje są niekompletne, KNF wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie może powodować pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia albo nawet odmowę wpisu do rejestru. 

KNF może odmówić dokonania wpisu do rejestru, jeżeli wniosek jest niekompletny i nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie lub dane zawarte we wniosku są niezgodne ze stanem faktycznym. KNF odmawia wpisu (obligatoryjnie), w przypadku gdy:

 1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego;
 2. dany przedsiębiorca został wykreślony z rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego w wyniku wydania przez KNF decyzji o zakazie wykonywania przez tego przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Odmowa wpisu następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje wniosek do KNF o ponowne rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego lub - stosownie do przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się do KNF z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zmiana danych AISP w rejestrze 

Rejestr AISP w ramach rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego zawiera:

1)    numer wpisu do rejestru;
2)    dane dotyczące AISP, obejmujące: 

a)    imię i nazwisko albo nazwę (firmę),
b)    numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile AISP taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
c)    miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności,
d)    wskazanie świadczonej usługi płatniczej; 

3)    dane dotyczące agentów AISP wykonujących działalność agencyjną w zakresie świadczenia usług płatniczych (tj. usług dostępu do informacji o rachunku), obejmujące: 

a)    imię i nazwisko albo nazwę (firmę) agenta,
b)    miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności agenta; 

4)    dane dotyczące oddziałów AISP, obejmujące: 

a)    nazwę (firmę) oddziału,
b)    adres oddziału; 

5)    dane dotyczące świadczenia przez AISP usług płatniczych (tj. usług dostępu do informacji o rachunku) w innym państwie członkowskim, obejmujące: 

a)    wykaz państw członkowskich, w których AISP prowadzi działalność w zakresie usług płatniczych (tj. świadczy usługę dostępu do informacji o rachunku),
b)    wskazane w pkt 3 lub 4 dane dotyczące podmiotu, za pośrednictwem którego AISP świadczy usługi płatnicze (tj. usługi dostępu do informacji o rachunku) w innym państwie członkowskim,
c)    wskazanie świadczonej usługi płatniczej (tj. usługi dostępu do informacji o rachunku).

Zmiana powyższych danych ujawnionych w rejestrze wymaga złożenia wniosku do KNF o zmianę wpisu AISP w rejestrze dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego. Wzór takiego wniosku w odniesieniu do zmian danych związanych z działalnością AISP na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostępny jest w dziale: DLA RYNKU -> Wnioski i formularze składane do UKNF link: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/formularze po wybraniu kategorii podmiotu "dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku"

Dane związane z prowadzeniem działalności w ramach jednego paszportu europejskiego oraz zmiany tych danych zgłaszane powinny być wraz z zawiadomieniem o zamiarze prowadzenia takiej działalności.

Każdy AISP ma obowiązek poinformować KNF o każdej zmianie danych objętych wpisem do rejestru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.

Ujawnienia w rejestrze wymagają w szczególności zamiar świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem agenta oraz zamiar utworzenia oddziału AISP. Podjęcie działalności za pośrednictwem agenta lub otwarcie oddziału jest dopuszczalne po uzyskaniu wpisu do rejestru. Wpis do rejestru agenta lub oddziału AISP (niezależnie od liczby agentów lub oddziałów objętych wnioskiem o wpis) podlega opłacie skarbowej w wysokości 308 zł. Pozostałe wpisy dotyczące zmiany danych ujawnionych w rejestrze (np. wykreślenie agenta lub oddziału, zmiany nazwy, siedziby, adresu głównego miejsca wykonywania działalności) nie wymagają uiszczenia opłaty skarbowej. Opłatę uiścić należy najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku na rachunek nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 należący do Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Wniosek o zmianę wpisu powinien zostać podpisany przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika. W przypadku działania przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć również pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (nie dotyczy to przypadku pełnomocnika, na temat którego przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej opublikował informację w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Wniosek można złożyć:

 

 • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF (ePUAP); 
 • za pośrednictwem poczty na adres: 

 

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. 419
00-950 Warszawa

 • osobiście – w biurze podawczym KNF czynnym w godz. 8:15-16:30, pod adresem: 

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa

KNF jest obowiązana dokonać zmiany wpisu AISP w rejestrze w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu do KNF kompletnego wniosku o zmianę wpisu. Po dokonaniu wpisu, KNF z urzędu wydaje zaświadczenie o wpisie, które przesyłane jest do danego AISP. Jeżeli wniosek lub załączone do niego dokumenty lub informacje są niekompletne, KNF wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie może powodować pozostawienie wniosku bez rozpoznania albo nawet odmowę wpisu do rejestru.

Zakończenie działalności przez AISP i wykreślenie z rejestru 

AISP jest zobowiązany zawiadomić KNF o zamiarze zakończenia działalności gospodarczej lub działalności w charakterze AISP, wskazując termin zakończenia działalności.

Wykreślenie AISP z rejestru może nastąpić:

 • na wniosek AISP;
 • z urzędu, w przypadku: - zakończenia przez AISP działalności gospodarczej lub działalności w charakterze AISP, na podstawie zawiadomienia o zakończeniu działalności, nie wcześniej niż z dniem wskazanym w tym zawiadomieniu, - prawomocnego orzeczenia wobec osoby fizycznej wpisanej do rejestru zakazu prowadzenia działalności w charakterze AISP, - wydania przez KNF decyzji o zakazie wykonywania działalności w charakterze AISP, - uzyskania informacji o zgonie przedsiębiorcy prowadzącego działalność w charakterze AISP, - wykreślenia AISP z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

KNF może wydać decyzję o zakazie wykonywania działalności w charakterze AISP, jeżeli:

 • oświadczenie, o którym mowa w art. 117b ust. 4 pkt 4 ustawy o usługach płatniczych zostało złożone przez AISP niezgodnie ze stanem faktycznym;
 • KNF stwierdziła rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności w charakterze AISP lub wynikających z przepisów ustawy o usługach płatniczych obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w charakterze AISP;
 • w przypadku: - niewykonania zalecenia KNF dotyczącego zaprzestania rozpowszechniania albo - niewykonania nakazu ogłoszenia sprostowania we wskazanej formie oraz w wyznaczonym terminie, wydanego przez KNF w drodze decyzji, w związku z rozpowszechnianiem informacji o AISP oraz o świadczonych przez niego usługach płatniczych, w tym informacji reklamowych, publikowanych przez AISP, na jego zlecenie lub na jego rzecz, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd.

Na podst. www.gov.pl/web/finanse i www.knf.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika