Jak podróżny może odzyskać VAT od zakupów w Polsce?

Zwrot VAT dla podróżnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 126-130) - prawo do otrzymania zwrotu podatku od towarów usług, zapłaconego przy nabyciu towarów w Polsce, mają wyłącznie podróżni będący osobami fizycznymi, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Zatem zwrot podatku może być dokonany jedynie podróżnemu zamieszkałemu w państwie trzecim. Stałe miejsce zamieszkania ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 

Kiedy może nastąpić zwrot VAT? 

Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiezie w bagażu osobistym zakupione towary w stanie nienaruszonym poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu i urząd celno-skarbowy potwierdził wywóz towarów na dokumencie wystawionym przez sprzedawcę.

Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym urząd celno-skarbowy potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów. 

Potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej nie zawsze jednak będzie dokonywał polski urząd celno-skarbowy. W przypadku dokonania wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej, ale przez granicę z państwem trzecim w państwie członkowskim innym niż Polska, potwierdzenia wywozu towarów dokonywać będzie urząd celny w państwie członkowskim, przez który faktycznie towary zostały wywiezione poza Unię Europejską.

Do dokumentu powinien być przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej.

Podróżny może żądać zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów, jeżeli kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z dokumentu wystawionego przez jednego sprzedawcę, wynosi minimum 200 zł. 

Niezbędne dane, które powinien zawierać dokument stanowiący podstawę do dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym.

Zwrot podatku nie przysługuje w przypadku nabycia paliw silnikowych.

Porady prawne

Zwrot podatku u sprzedawcy

 

Zwrot podatku przysługuje w przypadku zakupu towarów u podatników, zwanych dalej "sprzedawcami", którzy:
 • są zarejestrowani jako podatnicy podatku oraz
 • prowadzą ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz
 • zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów uprawnionych do dokonywania takich zwrotów. Tego warunku nie stosuje się w przypadku, gdy sprzedawca dokonuje zwrotu podatku podróżnemu.
 Sprzedawcami nie mogą być podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (tj. ze zwględu na niskie obroty).  Sprzedawcy są obowiązani:
 1. poinformować naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że są sprzedawcami;
 2. zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim;
 3. oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku;
 4. poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u nich zakupu towarów może odebrać podatek, oraz z kim mają zawarte umowy o zwrot podatku, i przedłożyć kopie tych umów. 
  Zwrot podatku podróżnym jest dokonywany w złotych - pod określonymi warunkami - przez uprawnionego sprzedawcę lub przez podmioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie takiego zwrotu. Zwrot podatku jest dokonywany w formie wypłaty gotówkowej bądź polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej. Sprzedawcy oraz podmioty dokonujące zwrotu podatku podróżnemu mają prawo do pobrania od podróżnego prowizji od zwracanej kwoty podatku. Rozliczenia między podmiotem, który dokonał zwrotu, a sprzedawcą towaru regulują zawarte przez nich umowy. Do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem że:
 1. spełnił warunki, o których mowa w ww. pkt 1 i 4, oraz
 2. przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument wystawionego przez sprzedawcę, zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej;
 3. posiada dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku - w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.
Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w ww. pkt 2, nie później jednak niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy, upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1248);
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 426, z późn. zm.).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Beata 2020-12-15 18:02:23

  Witam. Jestem rezydentem uk. Zakupiłam okna w Polsce jako osoba fizyczna. Firma sprzedająca wystawiła mi fre na kwotę brutto. Czy jest sposób na odzyskanie kwoty vat?

 • on 2019-08-30 15:33:44

  Oczywiście w artykule nie ma odpowiedzi na pytanie postawione w tytule. Typowe.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika