Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Kiedy mamy do czynienia z krajową służbą żołnierza?

Krajową podróżą służbową - jest wykonywanie przez żołnierza zadań służbowych poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału, w której żołnierz pełni służbę wojskową, zwaną dalej „stałym miejscem pełnienia służby”, w terminie i miejscu na terenie kraju określonych w poleceniu wyjazdu służbowego.

Kto jest uprawniony do wydania żołnierzowi polecenia odbycia krajowej podróży służbowej?

Do wydania polecenia żołnierzowi odbycia krajowej podróży służbowej uprawniony jest:

 1. dowódca jednostki wojskowej lub upoważniony przez niego dowódca wydzielonego pododdziału - w stosunku do żołnierza pełniącego służbę w podległej mu jednostce wojskowej lub wydzielonym pododdziale.

Przy czym należy pamiętać, że w rozumieniu prawa dowódcą jednostki wojskowej jest również szef, dyrektor, kierownik albo komendant jednostki wojskowej, rektor wyższej szkoły wojskowej oraz prezes sądu wojskowego i szef jednostki organizacyjnej prokuratury wojskowej,

Jak określa się czas trwania podróży służbowej żołnierza?

Czas krajowej podróży służbowej określony w poleceniu wyjazdu służbowego obejmuje . pomiędzy wyjazdem ze stałego miejsca pełnienia służby i powrotem do tego miejsca.

Jakie świadczenia przysługują żołnierzowi z tytułu podróży służbowej?

Z tytułu krajowej podróży służbowej żołnierzowi przysługują:

 1. diety,

 2. zwrot kosztów:

  • przejazdu na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem,

  • noclegów lub ryczałt za nocleg,

  • dojazdu środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu,

 3. zwrot innych niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Czy istnieją wyjątki, w których żołnierzowi nie przysługują świadczenia z tytułu podrózy służbowej na terenia kraju?

Wszelkie możliwe do przyznania żołnierzowi świadczenia nie przysługują mu, gdy odbywa podróż służbową w składzie załogi jednostki pływającej albo przebywa na tej jednostce - za czas wykonywania przez niego zadań służbowych w morzu i w portach.

Natomiast żołnierzowi, którego zwykłe obowiązki służbowe polegają na stałym wykonywaniu czynności służbowych na obszarze garnizonu obejmującego swoim terytorium granice administracyjne kilku miejscowości, w przypadku odbywania krajowej podróży służbowej na obszarze tego garnizonu przysługuje jedynie zwrot kosztów przejazdów na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem.

Jak ustala się kwotę diety przysługującej żołnierzowi za podróż służbową na terenie kraju?

Kwotę diety ustala się w wysokości określonej w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie Kodeksu pracy. Patrz porada: Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju

Jeżeli krajowa podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

 • mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,

 • od 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,

 • ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Jeżeli krajowa podróż służbowa trwa dłużej niż jedną dobę - za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

 • do 8 godzin - przysługuje 1/2 diety,

 • ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Kiedy dieta nie przysługuje?

Dieta nie przysługuje:

 1. w szczególności za czas pobytu w stałym miejscu pełnienia służby, miejscu zamieszkania lub na leczeniu w zakładzie opieki zdrowotnej;

 2. jeżeli na podstawie odrębnych przepisów żołnierz z tytułu odbywania podróży służbowej otrzymał bezpłatne wyżywienie w naturze lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie.

Kto określa właściwy środek transportu dla żołnierza w krajowej podróż służbowej?

Robi to dowódca uwzględniając posiadane przez żołnierza uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych, dogodność połączeń na danej trasie oraz termin i pilność załatwienia sprawy.
Wspomniany dowódca wydając polecenie i określając środek transportu, klasę, dogodność połączeń na danej trasie oraz termin i pilność załatwienia sprawy.

Na wniosek żołnierza dowódca jednostki wojskowej może wyrazić zgodę na przejazdy w krajowej podróży służbowej pojazdem niepozostającym w dyspozycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie koszty podlegają zwrotowi?

Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem posiadanej przez żołnierza ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.

Żołnierzowi odbywającemu, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, przejazdy w krajowej podróży służbowej pojazdem niepozostającym w dyspozycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za 1 km przebiegu, określonych na podstawie przepisów w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Pamiętaj, że:

 • za każdą rozpoczętą dobę odbywania krajowej podróży służbowej żołnierzowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety, za wyjątkiem sytuacji, gdy żołnierz odbywa podróż służbową pojazdem służbowym lub pojazdem niepozostającym w dyspozycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, albo gdy nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczony jest ten ryczałt,

 • za nocleg żołnierzowi przysługuje zwrot kosztów noclegu w wysokości potwierdzonej rachunkiem, jeżeli jednak żołnierzowi w trakcie krajowej podróży służbowej nie zapewniono bezpłatnego noclegu lub zakwaterowania albo który nie przedłożył rachunku za pobyt w kwaterze prywatnej lub w hotelu, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin przypadających w porze nocnej między godziną 221°° a 7°°.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe (Dz. U. 2001 r., Nr 32, poz.372).


Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Kiedy mamy do czynienia z krajową służbą żołnierza?

Krajową podróżą służbową jest wykonywanie przez żołnierza czynności służbowych poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału, w której żołnierz pełni służbę wojskową, w terminie i miejscu na terenie kraju określonych w poleceniu wyjazdu służbowego.

Kto jest uprawniony do wydania żołnierzowi polecenia odbycia krajowej podróży służbowej?

Do wydania polecenia żołnierzowi odbycia krajowej podróży służbowej uprawniony jest:

 1. dowódca jednostki wojskowej lub upoważniony przez niego dowódca wydzielonego pododdziału - w stosunku do żołnierza pełniącego służbę w podległej mu jednostce wojskowej lub wydzielonym pododdziale, z wyjątkiem tego dowódcy i jego zastępcy,

 2. bezpośredni przełożony wyżej opisanego dowódcy, w stosunku do dowódcy i jego zastępcy.

Przy czym należy pamiętać, że w rozumieniu prawa dowódcą jednostki wojskowej jest również szef, dyrektor, kierownik albo komendant jednostki wojskowej, rektor wyższej szkoły wojskowej oraz prezes sądu wojskowego i szef jednostki organizacyjnej prokuratury wojskowej,

W sytuacji, gdy żołnierz zamieszkuje poza stałym miejscem pełnienia służby dowódca może uznać, dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej, miejscowość zamieszkania za stałe miejsce pełnienia służby. Możliwe jest jednak tylko wtedy, gdy:

 1. żołnierz wykonuje stale lub głównie czynności służbowe poza stałym miejscem pełnienia służby albo

 2. spowoduje to zmniejszenie kosztów podróży służbowej.

Jak określa się czas trwania podróży służbowej żołnierza?

Czas krajowej podróży służbowej określony w poleceniu wyjazdu służbowego obejmuje czas pomiędzy wyjazdem ze stałego miejsca pełnienia służby i powrotem do tego miejsca.

Jakie świadczenia przysługują żołnierzowi z tytułu podróży służbowej?

Z tytułu krajowej podróży służbowej żołnierzowi przysługują:

 1. diety,

 2. zwrot kosztów:

  • przejazdu na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem,

  • noclegów lub ryczałt za nocleg,

  • dojazdu środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu,

 3. zwrot innych niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Czy istnieją wyjątki, w których żołnierzowi nie przysługują świadczenia z tytułu podrózy służbowej na terenia kraju?

Wszelkie możliwe do przyznania żołnierzowi świadczenia nie przysługują mu, gdy odbywa podróż służbową w składzie załogi jednostki pływającej albo przebywa na tej jednostce - za czas wykonywania przez niego zadań służbowych w morzu i w portach.

Natomiast żołnierzowi, którego zwykłe obowiązki służbowe polegają na stałym wykonywaniu czynności służbowych na obszarze garnizonu obejmującego swoim terytorium granice administracyjne kilku miejscowości, w przypadku odbywania krajowej podróży służbowej na obszarze tego garnizonu przysługuje jedynie zwrot kosztów przejazdów na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem.

Jak ustala się kwotę diety przysługującej żołnierzowi za podróż służbową na terenie kraju?

Kwotę diety ustala się w wysokości określonej w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie Kodeksu pracy.

Patrz porada: Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju

Jeżeli krajowa podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

 • mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,

 • od 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,

 • ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Jeżeli krajowa podróż służbowa trwa dłużej niż jedną dobę - za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

 • do 8 godzin - przysługuje 1/2 diety,

 • ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Kiedy dieta nie przysługuje?

Dieta nie przysługuje:

 1. w szczególności za czas pobytu w stałym miejscu pełnienia służby, miejscu zamieszkania lub na leczeniu w zakładzie leczniczym,

 2. jeżeli na podstawie odrębnych przepisów żołnierz z tytułu odbywania podróży służbowej otrzymał bezpłatne wyżywienie w naturze lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie.

Powyższe zasady nie mają zastosowania do żołnierza zawodowego odbywającego podróż służbową:

 1. w celu uczestniczenia w ćwiczeniach lub szkoleniach zorganizowanych oddziałów lub pododdziałów wojskowych,

 2. w związku z czasową zmianą miejsca postoju jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału.

Takiemu żołnierzowi (żołnierzowi zawodowemu) przysługuje za czas podróży służbowej odbywanej:

 1. w celu uczestniczenia w ćwiczeniach lub szkoleniach zorganizowanych oddziałów lub pododdziałów wojskowych - 125% diety,

 2. w związku z czasową zmianą miejsca postoju jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału - 100% diety

za każdą pełną dobę wykonywania zadań poza stałym miejscem pełnienia służby lub miejscem zamieszkania.

Kto określa właściwy środek transportu dla żołnierza w krajowej podróż służbowej?

Robi to dowódca jednostki wojskowej lub upoważniony przez niego dowódca wydzielonego pododdziału, ten sam, który wydaje polecenie odbycia krajowej podróży służbowej, albo bezpośredni przełożony, jeżeli w podróż służbową ma udać się dowódca lub jego zastępcy.
Wspomniany dowódca wydając polecenie i określając środek transportu, powinien uwzględnić posiadane przez żołnierza uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych, dogodność połączeń na danej trasie oraz termin i pilność załatwienia sprawy.

Na wniosek żołnierza dowódca jednostki wojskowej może wyrazić zgodę na przejazdy w krajowej podróży służbowej pojazdem niepozostającym w dyspozycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie koszty podlegają zwrotowi?

Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem posiadanej przez żołnierza ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.

Żołnierzowi odbywającemu, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, przejazdy w krajowej podróży służbowej pojazdem niepozostającym w dyspozycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za 1 km przebiegu, określonych na podstawie przepisów w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Pamiętaj, że:

 • żołnierzowi przebywającemu w krajowej podróży służbowej przysługuje zwrot kosztów przejazdów do miejscowości zamieszkania w czasie wolnym od wykonywania czynności służbowych tylko wtedy, gdy spowoduje to zmniejszenie łącznych kosztów podróży. Warunek ten nie dotyczy żołnierza zawodowego odbywającego krajową podróż służbową trwającą dłużej niż 10 dni,

 • za każdą rozpoczętą dobę odbywania krajowej podróży służbowej żołnierzowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety, za wyjątkiem sytuacji, gdy żołnierz odbywa podróż służbową pojazdem służbowym lub pojazdem niepozostającym w dyspozycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, albo gdy nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczony jest ten ryczałt,

 • za nocleg żołnierzowi przysługuje zwrot kosztów noclegu w wysokości potwierdzonej rachunkiem, jeżeli jednak żołnierzowi w trakcie krajowej podróży służbowej nie zapewniono bezpłatnego noclegu lub zakwaterowania albo który nie przedłożył rachunku za pobyt w kwaterze prywatnej lub w hotelu, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin przypadających w porze nocnej między godziną 22°° a 6°°.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra obrony Narodowej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe (Dz. U. 2004 r., Nr. 135, poz. 1448).


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika