Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowalne - ułatwienia dla inwestorów?

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowalne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) wprowadza szereg zmian w przepisach, mających na celu przyspieszenie procedur budowlanych oraz ułatwienie życia inwestorom.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż nowelizacja ustawy znosi wymóg uzyskania pozwolenia na budowę oraz przebudowę wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jeżeli obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją (budynek nie narusza granic sąsiadów). Co więcej, inwestor nie będzie zobowiązany również do uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych), których powierzchna zabudowy nie przekracza 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. W takich przypadkach wystarczającym będzie dokonanie przez inwestora zgłoszenia budowy do którego należało będzie dołączyć projekt budowlany oraz dokumenty wymagane w trybie pozwolenia na budowę dla danego rodzaju budynku. Należy jednakże podkreślić, iż budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem nie może naruszać ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub innych przepisów.
Należy pamiętać, iż ww. zgłoszeń należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Porady prawne

Właściwemu organowi (staroście), w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia, przysługuje w takim przypadku uprawnienie do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji.

Do wykonania robót budowlanych inwestor może przystąpić, jeżeli organ nie złoży sprzeciwu w zakreślonym ustawowo terminie. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Nowelizacja znosi także obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczeń o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu. Ponadto, nie wymaga również załączenia do projektu budowlanego oświadczeń właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej. Ustawodawca wprowadził jednak w tym miejscu wyjątki od tej zasady, które dotyczą dróg krajowych i wojewódzkich, dla których uzgodnienia takie nadal będą konieczne. Spełnienie przez budynek powyższych warunków w zakresie podłączenia do mediów będzie weryfikowane dopiero na etapie zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

W dalszej kolejności należy wskazać, iż ustawodawca skrócił czas oczekiwania na uzyskanie milczącej zgody na użytkowanie przez organy administracji. Zgodnie z nowym brzemieniem ustawy do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, inwestor może przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji. Wcześniej termin ten wynosił 21 dni.

Nowelizacja rozszerzyła również wykaz obiektów budowlanych, które mogą zostać oddane do użytku na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy, a nie jak wcześniej miało to miejsce na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Katalog ten został między innymi rozszerzony na warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże do pięciu stanowisk włącznie, obiekty magazynowe: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, budynki kolejowe takie jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego, a także place składowe, postojowe i parkingi oraz stawy rybne.

Należy podkreślić, iż nowelizacja ustawy zlikwidowała także obowiązek zgłoszenia planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych. Obecnie inwestor miał obowiązek na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych, dokonać zgłoszenia takiego faktu nadzorowi budowlanemu. Nowelizacja ustawy zwolniła inwestorów z tego obowiązku.

Dodatkowo, ustawodawca, wychodząc niejako naprzeciw oczekiwaniom obywateli, wprowadził do noweli możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej. Wprawdzie nowela nie zmienia zasad ustalania opłaty legalizacyjnej, ani nie liberalizuje również obowiązków stawianych inwestorom w przypadku procesu legalizacji samowoli budowlanej, jednakże daje im możliwość ratalnego uiszczenia opłaty legalizacyjnej, co dla wielu podmiotów znacząco ułatwia ich spłatę.

Natomiast, w przypadku, gdy wniosek o pozwolenie na budowę posiada braki formalne, wymagające uzupełnienia, organ administracji będzie miał obowiązek wezwać inwestora do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wcześniej ustawodawca nie wprowadził żadnego terminu na wezwanie do uzupełnienia braków. Niewątpliwie przepis ten ma na celu przyspieszenie działań organów administracji, zajmujących się wydawaniem pozwoleń na budowę. Kolejna zmiana, jaką wprowadzają nowe przepisy, dotyczy możliwości rozpoczęcia przez inwestora robót budowlanych na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, gdy w postepowaniu nie występują inne strony. Chodzi tutaj przede wszystkim o takie sytuację, w których inwestor jest jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę.
Reasumując należy uznać, iż nowelizacja przepisów ustawy Prawo budowalne, niewątpliwie wprowadza wiele pozytywnych zmian w przepisach, które ułatwiają inwestorom realizację inwestycji oraz pozwalają im sprostać formalnym wymogom, związanym z często przedłużającym się procesem budowlanym. Z jednej strony wymaga to od organów administracji publicznej znacznego stopnia zorganizowania oraz zachowania skróconych przez ustawę terminów załatwienia sprawy, jednakże z drugiej strony pozwala inwestorom na znaczne oszczędności finansowe, a przede wszystkim pozwala oszczędzić, co w realizacji procesu budowalnego zdaje się być nieocenione.


Tomasz Motała

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika