Posiadanie broni

Co jest uznawane za broń?

Do broni zalicza się:

 • broń palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową,
 • broń pneumatyczną,
 • miotacze gazu obezwładniającego,
 • narzędzia i urządzenia których używanie może zagrażać życiu i zdrowiu:
 • broń białą w postaci: ostrzy ukrytych nie mających wyglądu broni, kastetów i nunczaków, pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy,
 • broń cięciwową w postaci kusz,
 • przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Jeśli chcesz posiadać broń palną i amunicję do tej broni musisz uzyskać zezwolenie komendanta wojewódzkiego Policji właściwego dla Twojego miejsca stałego pobytu. Natomiast gdybyś chciał posiadać broń pneumatyczną, miotacze gazu obezwładniającego bądź broń białą itp., w takich wypadkach potrzebna jest zgoda komendanta powiatowego Policji.

Ponadto każdy, kto stara się o pozwolenie na broń musi przedstawić właściwemu organowi Policji orzeczenie lekarskie i psychologiczne, stwierdzające że dana osoba może uzyskać pozwolenie na broń oraz potwierdzające że może dysponować bronią. Jeżeli już się jest posiadaczem broni to i tak raz na pięć lat trzeba przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne. Gdyby orzeczenie miało negatywny wynik, wtedy lekarz lub psycholog jest zobowiązany do zawiadomienia właściwego organu Policji.

Jeżeli występujesz z podaniem o wydanie pozwolenia na broń to musisz być przygotowany do przystąpienia do egzaminu, który zdaje się przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji. Egzamin składa się z dwóch części; część teoretyczna obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni, a praktyczna sprawdza umiejętności posługiwania się bronią.

Organ Policji wydaje pozwolenie na broń gdy okoliczności na które powołuje się osoba chcąca uzyskać pozwolenia na broń uzasadniają jej wydanie (np. Jan Kowalski czuje się zagrożony, gdyż był świadkiem przestępstwa i boi się odwetu - wtedy może uzyskać pozwolenie na broń w celu ochrony osobistej. Z kolei Nowak jest sportowcem w związku z czym może ubiegać się o pozwolenie na broń w celach sportowych). Wraz z pozwoleniem na broń jest wydawane zaświadczenie, które uprawnia do nabycia broni oraz amunicji. Zakupu należy dokonać w terminie trzech miesięcy od dnia wydania zaświadczenia. W razie przekroczenia tego terminu na żądanie uprawnionej osoby jest wydawane kolejne zaświadczenie.

Nabytą broń trzeba zarejestrować w przeciągu pięciu dni. Rejestracja jest dokonywana przez właściwy organ Policji na podstawie dowodu nabycia broni. Fakt zarejestrowania broni jest potwierdzany w legitymacji posiadacza broni albo w świadectwie broni. Na podstawie legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni można nabywać amunicję wyłącznie dla tej broni, która jest określona w legitymacji albo na podstawie świadectwa broni i pisemnego zamówienia podmiotu uprawnionego do nabycia amunicji.

Kto nie może uzyskać pozwolenia na broń?

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

 1. nie mającym ukończonych 21 lat,
 2. z zaburzeniami psychicznymi lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej,
 3. uzależnionym od alkoholu lub substancji psychoaktywnych,
 4. nie posiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium naszego kraju,
 5. wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego,
 6. co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takich przestępstw. 

Osoba, która ukończyła 18 lat może uzyskać pozwolenie na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich. Jednak takie pozwolenie jest wydawane na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego lub stowarzyszenia obronnego.

Na jaką broń nie potrzebujesz pozwolenia?

Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:

 1. posiadania broni palnej wytworzonej przed 1850 rokiem lub replikę tej broni,
 2. gromadzenia broni w celach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów,
 3. dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 4. dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych,
 5. używanie broni w celach sportowych, szkoleniowych, rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu,
 6. posiadania broni alarmowej o kalibrze do 6 mm,
 7. posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego,
 8. posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA,
 9. używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, jeżeli wymaga ona takiej sygnalizacji,
 10. posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych,
 11. posiadania broni pneumatycznej. 

Jakie dokumenty należy przedłożyć by uzyskać pozwolenie na broń?

Aby uzyskać pozwolenie na broń należy w komendzie powiatowej lub wojewódzkiej Policji (w zależności od tego na jaki rodzaj broni chcesz uzyskać pozwolenie) przedłożyć:

 • podanie ze wskazaniem powodu, dla którego starasz się o pozwolenie na broń np. względy bezpieczeństwa,
 • życiorys zawierający pełne dane osobowe,
 • 2 zdjęcia.

Ponadto musisz:

 1. - posiadać stałe źródło utrzymania,
 2. - być zameldowanym w jednym miejscu (pobyt stały),
 3. - być niekaranym,
 4. - posiadać orzeczenie lekarskie i psychologiczne zezwalające na posiadanie broni.

Pamiętaj, że:

 • W przypadku utraty broni jesteś zobowiązany do powiadomienia Policji niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia jej utraty. W przeciwnym razie pozwolenie na broń zostanie cofnięte oraz będziesz ukarany karą aresztu lub grzywny.
 • W razie zmiany miejsca stałego pobytu jesteś zobowiązany zawiadomić o tym pisemnie organ Policji w Twoim nowym miejscu pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany tego miejsca.
 • Broń i amunicję należy przechowywać w taki sposób by uniemożliwić do niej dostęp osobom trzecim np. broń palną do ochrony osobistej lub ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia nosi się w sposób niewidoczny w kaburze przylegającej do ciała.
 • Posiadanie broni i amunicji bez zezwolenia, wyrabianie broni i amunicji bez specjalnego zezwolenia, handel bronią, przekazywanie broni i amunicji osobom nieuprawnionym podlega ze względu na rodzaj czynu karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.
 • Od pozwolenia na broń należy uiścić opłatę skarbową, która wynosi: od pozwolenia udzielonego osobie fizycznej 242 zł. (Taką opłatę będzie musiał zapłacić przykładowy Jan Kowalski) od pozwolenia udzielonego innym podmiotom (np. przedsiębiorstwom, spółkom, spółdzielniom) 1193 zł.
 • Od opłaty skarbowej zwolnione są pozwolenia na broń otrzymywaną przez żołnierzy w formie wyróżnienia przewidzianego w przepisach o dyscyplinie wojskowej oraz pozwolenia na broń wydawane szkole

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 52, poz. 525 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 marca 2000 r. w sprawie szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w której może być wydane pozwolenie na broń (Dz. U. 2000 r., Nr 19, poz. 240),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. 2000, Nr 19, poz. 241),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. 2000 r., Nr 27, poz. 343),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 r., Nr 225, poz. 1635),
 • Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zmianami).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Pozwolenie na łuk 2020-10-16 03:20:28

  Tak ,niestety jest wymagane pozwolenie na łuk ona kupno butów powyżej nr 40 oraz dla teściowej ,oraz konieczne jest dostarczenie ,zaświadczenia o pobraniu odcisków z buta oraz o niekaralnosci w KRLD ,a także donoszenie w PRL i dostarczanie co 5 miesięcy narzędzia także badan z korporacji prawniczo samorządowo Milicyjnej i że ORMO i Powsinoegow ....

 • maciek 2015-03-18 19:00:40

  chciałbym dostac pozwolenie ale miałem sprawy w sądzie około 3 lat temu ale zostały umożone ale gdy policja mnie spisuje to się pyta co zrobiłem bo cos im tam pisze i nie wiem czy wogule ubiegac się ???

 • jacek 2014-01-10 13:10:30

  Witam. Ponad cztery miesiace temu zostalem zatrzymany na terenie Niemiec przez niemiecka policje. W wyniku przeszukania znaleziono w moim aucie bron zasilana gazem CO2 na kulki metalowe o mocy nie przekraczajacej bodajze 3jul. Bron ta zostala zatrzymana a mnie samego poszczono. w czasie zatrzymania powiedzialem ze bron ta nalezala do mnie aczkolwiek nie wiedzialem ze wyciagniete zostana z tego jakies konsekwencje, ta bron poprostu zostawil inny kierowca ktory jezdzil tym autem (jest to auto ciezarowe). W tej chwili zostalem pisemnie poinformowany o karze jaka dostane po uprawomocnieniu sie wyroku a jest to 1500eur. W obecnej chwili nie jestem w stanie zaplacic takiej kary i nie wiem co mam teraz zrobic. prosze o jakas pomoc. Jacek

 • kol 2013-03-01 22:17:19

  a co z kolekcjonerami broni ? dużo policja ich wyłapała

 • SGS 2012-05-28 16:52:35

  Teoretycznie tak, natomiast w praktyce to na 99,99% pozwolenia nie dostaniesz. Smutne, ale prawdziwe.

 • adam 2012-03-09 21:08:06

  witam mialem wyrok w zawieszeniu w1999r obecnie nie figuruje w kartotece karnej krajowego rejestru karnego ale ta sprawa jeszcze jest w bazie kSIP czy mam szanse uzyskania pozwolenia na bron


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika